i Wed.J.J.v.d.TEMPEL Nieuw-Malthusiaansche Bond „HET VOLK" Attentie s. v. p. Onifirlinte Braniiaarliori-Maatscliappy „DE MOKER". Bareaa voor Arleiiersreclt, HAALT Adverteert in „De Moker" Vakbeweging. Uit Vlaardingen. LEZERSAlvorens gijUwinkoopen etcgaat doenraadpleeg dan eerst onze Advertentie-rubriek. Abonneert U op PT „DE NOTENKRAKER" ~WI welke redenen dit blad zijn afschuwelijke stelling uiteenzet. „Een ketter, die zijn dwalingen verbreidt, is een zielen moordenaar, die de zielen berooft van het bovennatuur lijke leven en van de middelen om het terug te krijgen. Een kind dat gedoopt is in de katholieke kerk zonder zijn wil, heeft evenmin recht zich te ontdoen van zijn bovennatuurlijk leven door omhelzing der ketterij, als een mensch het recht heeft zich in het water te werpen om zich te verdrinken. De burgerlijke overheid doodt de moordenaars om er de maatschappij, voor welke zij een gevaar zijn, van te bevrijden. Men belet met geweld de menschen die een zelfmoord willen begaan, ofschoon die menschen, zonder hun wil geboren zijn. Zou dan de katholieke kerk niet het recht hebben om ketters, die de ergste moordenaars, moordenaars der ziel zijn, des doods schuldig te verklaren en aan de burgerlijke over heid over te leveren tot voltrekking der doodstraf Zou zij niet degenen, die door den doop het bovennatuurlijke leven ontvangen hebben, kunnen dwingen om te blijven in den staat die noodig is tot bewaring van dat leven Is het bovennatuurlijke leven der ziel niet duizendmaal kostbaarder dan het leven van het lichaam En de aanvallen, die op dat bovennatuurlijke leven gedaan worden, zijn zij niet duizendmaal hatelijker dan de aan vallen tegen liet lichamelijk leven r" Met bovenstaande drogredenen wil dit orgaan der Roomsche Kerk de publieke opinie bewerken om te komen tot de wederinvoering der gruwelijke inquisitie. Door het hoofdbestuur van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders is uit Duitschland het volgend telegram ontvangen De onderkruiperswerver Schrader is naar Holland vertrokken. Hij zoekt onderkruipers voor Norderdam. Opletten Men houde dus overal een oog in het zeil De Bakkersgezellenbond verspreidt een manifest, waarin de weigering der Tweede Kamer om de Bakkers wet als punt één te plaatsen, aan critiek onderworpen wordt en dat zij ons verzoekt op te nemen. Met het oog op de plaatsruimte kunnen we er slechts een gedeelte uit over nemen. Het manifest begint aldus 20 Februari 1912 de Tweede Kamert weigert de Bakkerswet als punt 1 op de agenda te brengen Dit zal weer in de geschiedenis opgeteekend staan als een daad, die tegen het arbeidersbelang, tegen het belang der duizenden bakkers dus tegen de beloften door de meerderheid zoo vaak gedaan indruischt. voorgestemd tegengestemd 7 Sociaal-Democraten0 9 Vrijzinning-Democraten 0 10 Unie-Liberalen.10 0 Oud-Liberalen3 0 Christelijk-Historischen11 11 Anti-Revolutionairen9 10 Roomsch-Katholieken15 (5 leden waren afwezig, waaronder de heer v. Molen, die even voor de stemming heenging). In meerderheid voelt de „Kamer" dus nog niet den onnoodigen, onmenschelijken en demoraliseerenden druk van den nachtarbeid Hiertegen kan niet luid genoeg worden geprotesteerd. Telkens weer werd het ontwerp, waar wij zoo verlangend naar uitzien, dat er een wet van wordt gemaakt, achter aan op de agenda van de Kamerwerkzaamheden geplaatst. Telkens weer zijn voorstellen gedaan tot behandeling van de bakkerswet, maar ook evenveel malen mocht het den voorstellers niet gelukken de meerderheid en vooral de Chr. en R.K. aan hunne zijde te krijgen. Zoo ging het in 1911 en 1912 is weer even treurig ingezet. In het verdere gedeelte roept de bond de hulp van het publiek en de georganiseerde arbeiders in om met hen te strijden voor afschaffing van den nachtarbeid. Wij wekken daarom allen tot krachtige hulp op. Bond van Kristen-Socialisten Voor deze bond spreekt Maandagavond a.s. Enka in „Liefde en Vrede", met vrij debat. Wij zijn nieuwsgierig of de eventuele debater van anti-revolutieonaire zijde zich ook tevreden zal stellen met een kwartiertje, zoals de ant.-rev. propa- gandaklub onlangs aanvankelik meende te moeten geven aan Hugenholtz. Ofzou er geen debater van die zijde zijn Afdeling Bond van Ned. Onderwijzers. In de Bondsafdeling werd dezer dagen een voorstel van een der leden tot aansluiting bij de Vlaardingse Bestuurders- bond na een zeer uitvoerige diskussie met overgrote meerderheid verworpen. De afdeling besloot echter wel bij elke gemeente raadsverkiezing te overwegen, welke houding zij daar tegenover moet aannemen. Tot nog toe heeft deze organisatie, die alles van de politieke lichamen moet hebben, gemeend, zich met politiek niet te moeten inlaten. 't Is de eerste stap in de goede richting wanneer volgt de tweede Bestuurdersbond en Bureau voor Arbeidersrecht.— Dinsdag 30 Febr. hield de Bestuurdersbond zijn jaar vergadering, waar alle aangesloten vertegenwoordigd waren. Het jaarverslag van den secretaris getuigde van regelmatig en rustig voortwerken. Bij den Bestuurders bond waren op 1 Januari 1912 aangesloten 7 vakver- eenigingen samen met 324 leden, tegen 275 op Jan. 1911. Op het Bureau voor Arbeidersrecht zijn bovendien geabonneerd 3 vereenigingen, samen met 406 leden. Uit het rapport van den ambtenaar van dat bureau bleek dat in i911 waren ontvangen 383 bezoeken, ver deeld als volgt Van leden der vereeniging van Kuipers 66, afdeeling Glas- en Aardewerkersbond 19, afdeeling Metaalbewer- kersbond 4, afdeeling Meubelmakersbond 5, afdeeling Machinisten- en Stokershond 2, Scheepbouwersvereeniging 5, afdeeling Bakkersgezellenbond 4, Zeevisschersvereeni- ging „Arbeid Adelt'. 10, afdeeling S.D.A.P. 8, vakver- eenigingen buiten Vlaardingen 5 en personen, in wier bedrijf geen vak vereeniging, bestaat 153. Deze bezoeken betroffen 293 verschillende zaken, te weten 13 betrekking hebbende op de ongevallenwet, 51 op het arbeidscontract, 53 loonvorderingen, 26 in verband met de militiewet, 59 belastingzaken, 5 ontslag kwesties, 4 vereenigingszaken, 6 betreffende de Kieswet, 9 betreffende de woningwet, 1 de gezondheidswet, 1 betreffende een gemeenteverordening en 65 zaken van allerlei aard. Ondanks het groote gebrek, dat de betrokkenen niet altijd den uitslag der bemoeiingen mededeelen, kon worden vastgesteld, dat in 1911 verkregen werd f 891.24 aan arbeidsloon, schadevergoedingen enz., zuiver finan- tieele winst dus. De ambtenaar deelde in zijn toelichting op zijn rapport, ter vergadering uitgebracht, tal van typeerende staaltjes omtrent de werking van het bureau, haar gewonnen en verloren zaken en zaakjes mede. Uit het finantieel verslag bleek,- dat de Bestuurders bond een totaal inkomen had van f 111.00 tegeno'ver een uitgave van f 84,266 en het Bureau voor Arbeiders recht respectievelijk f 309,035 en f 335.20. Er was een gezamenlijk saldo van f 4.67. Tal van oude posten zijn echter in 1911 afgelost, zoodat de finantieele toestand niet ongunstig is. Voorts hadden ter vergadering de gewone bestuurs verkiezing en de bespreking van verschillende huishou delijke aangelegenheden plaats. STEUNLIJSTEN. Partijgenooten, die steunlijsten in hun bezit hebben, worden verzocht zoo spoedig mogelijk de lijsten bij den penningmeester te deponeeren. Het zijn de nummers No 1, 4, 6, 10, 16, 17, 20, 57, 58, 60, 66 en 70. Het Bestuur. Ontvangen van J. v. B. de aandeelen No 89 en 90 van het Ameublement-Constantia. Wie volgt Stennpenning „De Moker". Verantwoord 4 cent. V. 10 cent. De Moker 10 cent. Verkiezingfonds. 12 cent. INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN op a.s. Maandag 26 Februari. Voor klasse A (kinderen van 710 jaar) van 56 uurvoor klasse B (kinderen boven de 10 jaar) van 78 uur, in het gebouw „Constantia", Boterstraat 30. Met het oog op een in te studeeren Operette, zullen voorloopig na dien datum geen nieuwe leerlingen worden aangenomen. Contributie 3 ct. per week. „Neerlandia". De kwitanties over 1912 zullen worden gepresenteerd. De Vertegenwoordiger P. DE BRUIN, Van Smaleveltstraat 55. 35 cents per 3 maanden. Losse nummers 3 cents. VLAARDINGEN, Willem Beukelszoongtr. 4a. AmbtenaarW. DROP. Verstrekt inlichtingen en schrifte lijke hulp over Ongevallenwet Beroepswet Arbeidswet Woning- en Gezondheidswet Landweerwet Kieswet Belastingen Arbeidscon traet Loonvorderingen Gemeenteverordeningen Vereenigingszaken Geopend 's Maandagsavonds van 8 tot 10 uur. Bei Bestuur van den Vlaardingschen Bestuurdersbond. de gegarandeerd zuivere Poeder en de prima sport-773 cent-Reep der firma Driessen bij de 't Schiedams Chocolaadadres. Opgericht: 2 November 1881. Hoofdbureau: VERHULSTRAAT 9, DN HAAG. Nadere inlichtingen over het lidmaatschap kosteloos te bekomen aan het Bureau van Voorlichting alhier, Naggaustraat 16 boven. Geopend eiken Donderdag van 28 uur. HET BESTUUR. Abonneert U op DAGBLAD VOOR DE ARBEIDERSPARTIJ 10 cent per week f 1.30 per kwartaal, of met politiek-satiriek weekblad MET TEEKENINGEN VAN ALB. HAHN. 15 cent per week i 1.95 per kwartaal. Alle abonnees op „Het Volk" zijn gratis tegen ongevallen verzekerd en wel voor f 3000 bij invaliditeit, overlijden, verlies van één hand, voet of oog, een duim, een wijsvinger, elkn anderen vinger. op „De Notenkraker" alleen kost 90 cents per kwartaal. Afzonderlijke nummers 7V3 cent. Vraagt proefnummers; 8 dagen gratis toezending Bureaux: KEIZERSGRACHT 378 - AMSTERDAM. f 400.— f 200.— f 100 f 60 f 15 Het abonnement 47 48 Veiligheidswet Militie- en V I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 4