No. 2. Zaterdag 9 Maart 1912. 12e Jaargang De Moker Overschie vooruit! Past op uw zakken! Wekelijksch Overzicht. SOCIAAL-DEMOCRATISCH WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM. ABONNEMENTSPRIJS: 35 cent per kwartaal I franco per post 40 cent bij vooruitbetaling. 12 cent per maand I Losse nummers 3 cent. Redactie- en Admiirfstratie-adres GEBOUW „CONSTAMTIA". Ingezonden stukken voor het eerstv. nummer moeten niterlyk Dinsdagsavonds 0 uur in ons bezit zjjn. is eiken Zaterdag verkrijgbaar: Te Schiedam Nieuwsticht N.Z. 32 Zalmstraat 22. „Constantia", Boterstraat 30. Te Vlaardingen J. van Driel, Oosterdwarsstr. 27. Aan bovengenoemde adressen worden ook abonne menten aangenomen. De abonné's worden verzocht bij adresverandering daarvan kennis te geven aan de Administratie. Op Dinsdag 12 Maart belegt onze afdeeling een Openbare Vergadering in het Café „De Vergulde Koets wagen" te Overschie, in welke De Bruin zal spreken over het onderwerp„Pensioen voor den ouden arbeider". Dit is de eerste poging die namens onze afdeeling weder gedaan zal worden om te trachten te Overschie aanknoopingspunten te vinden. Het volgend jaar brengt veel strijd en het gehsele kiesdistrict Schiedam heeft deel te nemen aan de ver kiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en voor den Gemeenteraad. Dan moet uit elke stad en uit elk dorp volop ge haald worden alles wat er ietft, dan moet al wat socialisti enkt en relt tot uiting worden gebracht. Daarvoor is echter noodig in de allereerste plaats organisatie. Zonder organisatie kan geen stelselmatige en vruchtdragende propaganda worden gevoerd. Wij hebben een aantal vrienden en geestverwanten te Overschie. Welnu, wij wekken hen met ernst op op de vergadering te komen en na afloop bijeen te blijven, opdat wij eens met hen bespreken de mogelijkheid van het stichten eener afdeeling der S. D. A. P. te Overschie. Arbeiders geen vrees weerhoude u voor uw groot en' heilig beginsel, voor een ernstige overtuiging uit te komen. Toont uw sympathie voor het Socialisme door een daad Sluit u aan bij de S. D. A. P. Want ook Overschie zal en moet vooruit „Het heeft steeds in de bedoeling van het tegen woordig Kabinet gelegen om in hoofdzaak door eene „herziening van het tarief van rechten de middelen te „vinden, benoodigd voor de uitvoering van de zooge naamde sociale wetten". Aldus begint de Memorie van Toelichting op het ontwerp der nieuwe Tariefwet. Het Kabinet weet wel, dat er critiek is uitgeoefend op de bronnen, waaruit de sociale verzekering zal worden bestreden niettegenstaande dat vindt de Regeering de meerdere opbrengst der invoerrechten het aange- w e z e n 1) middel om die verzekeringen te kunnen uitvoeren. De Regeering wil thans niet treden in be strijding van anderer meening. Wij hebben dus niet de motieven der Regeering voor ons, die haar tot deze zienswijze hebben gebracht en moeten ons dus bepalen er naar te gissen. En wat is het geval De sociale wetgeving, waarmede nu ongeveer 17 jaren geleurd wordt, is thans in zoodanig stadium gekomen, dat wel niemand der wettenfabriceerende heeren in de Tweede Kamer zich er openlijk weer tegen durft ver klaren. Zelfs de heer Lohman is voorstander van sociale verzekering, althans met den mond. Daar is gezegd, dat ze er zich niet meer openlijk tegen durven verklaren, doch in hun hart moeten de conservatieven er niets van hebben. Doch het rechtsbeginsel„Steun van den Staat" aan hen, die door ziekte, invaliditeit of ouderdom niet 1) Spatieering van den Minister. In geen arbeidersgezin van Schiedam A D V E R T|E N T I N 71/, cent per regel. Arbeidersvereenigingen 3 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting. in eigen onderhoud kunnen joorzien, is reeds zoover in de arbeidersklasse doorgedrongen, dat openlijk verzet daar tegen zou beteekenen het politieke doodvonnis van dien tegenstander. De arbeider in het algemeen, die gedurende den tijd dat hij jong en krachtig is niet zooveel verdienen kan om in dagen van ziekte, invaliditeit en ouderdom in eigen behoeften en dat van zijn gezin te voorzien, heeft naar dat rechtsbeginsel recht op steun van de gemeen schap. Maar nu de uitwerking van dat beginsel daarop komt het aan. De arbeidersklasse heeft gestreden om dat rechtsbeginsel ingang te doen vindenthans moeten de oogen geopend blijven, hoe de zaak ineen wordt gezet. Daar is eerst gestreden over de bouw van een huis. Daarover zijn nu vrijwel allen het eens. Thans komt de vraag, hoe dat huis moet worden ingericht en vanwaar de bouwstoffen moeten worden betrokken. Op de inrich ting en voornamelijk op het vinden der bouwstoften, dat is hier het gelddat de uitvoering der sociale wetten mogelijk moet maken, daarop komt het aan. Het geld moet komen uit de schatkist ook daar over bestaat geen verschilmaar op die schatkist staan verschillende zuigpompen, welke pompen alle verschillend werken op een grooter of kleiner deel der bevolking om het belastinggeld naar de schatkist te doen vloeien. Om dat duidelijk te maken moet men weten, dat de schatkist hoofdzakelijk gevoed wordt door de directe belastingen zijndegrond-, personeele-, bedrijfs-, vermogens- en successiebelastingen door de indirecte belastingen zijnde de accijnêen op gedistilleerd, wijn, bier, azijn, suiker, zout, geslacht en de invoerrechten. Ieder van deze belastingwetten haalt een grooter of kleiner deel belastinggeld naar de schatkist toe. Sommige dezer belastingen voelen we in meerdere of mindere maten drukken. Dat zijn de directe belastingen. Wan neer we de aanslagbiljetten thuis krijgen, dan wordt er meestal een leelijk gezicht getrokken door moeder de vrouw, wat al niet verbetert wanneer de tijd van betalen daar is. De pompen, die de indirecte belastingen naar de schatkist zuigen, werken meer in 't geniep. Daarmede wordt ons het belastinggeld druppelsgewijze afgetapt, dat wel minder pijn doet, doch langzamerhand verzwakt en uitmergelt. Er is wel eens uitgerekend, dat een gewoon arbeidersgezin aan accijns en invoerrecht jaar lijks ongeveer zestig gulden betaalt. Wanneer dat bedrag op een belastingbiljet geschreven en thuis gezonden werd, wat zou er een geschreeuw opgaan Thans hoort men zoo goed als niets en toch komt het op 't zelfde neer. Om dat een en ander goed te doen uitkomen, diene, dat in 1910 aan directe belastingen werd ont vangen een bedrag van ruim 61 millioen gulden. Daar tegenover staat, dat in datzelfde jaar aan indirecte belastingen voor een bedrag van ruim 757a millioen in de schatkist vloeide. De suiker-, zout- en vleesch- accijns brengen samen ruim 30 millioen gulden op. Nu is het zeker, dat dit soort belastingen, n.l. de indirecte, in een democratische belastingwetgeving niet thuis behooren. Kan al de directe belasting naar draagkracht geheven worden, de indirecte belasting leent zich daar voor niet, ja, werkt zelfs in tegenovergestelden zin. Beter dan het in een krantenartikel kan omschreven worden, is dat te vinden in de 5 cents brochure van partijgenoot W. H. Vliegen, getiteld„Uit de leege zakken welke brochure zeer ter lezing wordt aanbevolen. En thans komen we op de bekostiging der sociale wetgeving terug. De heeren durven er zich niet weer openlijk tegen verzetten, doch bedenken nu wat anders. Zij willen de kosten daarvan door middel der belasting wetgeving eenerzijds en door het heffen van premi& anderzijds, door den werkman laten betalen. De ruim 10 millioen gulden, die de minister zich voor stelt meer uit de invoerrechten te halen, zullen in hoofd- mag „De Moker" ontbreken! zaak door den breeden kring der arbeidende bevolking, werkman en middenstand, moeten worden opgebracht. Omdat te doen uitkomen, volge hier van de verschillende posten, die het nieuwe Tarief-ontwerp bevat, eenige, die gerekend kunnen worden te behooren tot de be hoeften van iedereen en die alle hooger worden belast, n.l. vet van runderen, kalveren en schapen 100 kg. f 3, thans vrij; Boter en Margarine f 10 de 100 kg., thans vrij, Kaas f 25 de 100 kg., thans f 5Beddeveeren 100 kg. f 4.thans vrijSponzen 100 kg, f 10, thans vrijKoperen, ijzeren, tinnen, blikken enz. voorwerpen, waarvan thans 5 pCt. der waarde moet worden betaald, zullen dan met 12 pCt. der waarde belast zijn Tarwe bloem en Roggebloem, dat thans vrij is, zal dan belast zijn met 40 cent de 100 kg. De minister rekent hiervan circa 420.000 gulden binnen te halen. Verder worden nog hooger belastvermicelli, aardappelmeel, havermout, scheepsbeschuit, stijfsel, lucifers, gloeikousjes, zachte zeep. Verder worden klompen belast met 10 pCt., thans vrij. Zoolleer van 6 tot 11 gulden de 100 kg., thans vrij. Schoenen, tafellakens, beddelakens, kussenslopen, kleedingstukken, hoeden en petten, komen van 5 pCt. op 12 pCt. manufacturen, lint, band, veters, dekens van 5 pCt. op 10 pCt. Porcelein en aardewerk van 5 pCt. op 12 pCt. Nu moet men weten dat de minister voorstelt tegen over de vermeerdering der indirecte belastingen tarief- wet en debietrecht op de tabak, samen 12 millioen, de directe belastingen slechts met 2,1 millioen te verhoogen. Uit de inkomstenbelasting zal 1 mill, en uit de successie belasting één en een tiende mill, meer gehaald worden. En dit zijn nu juist de soorten van belastingheffing, die zich zoo bij uitstek leenen om de centen te halen waar die te halen zijn. Als men nagaat, dat van af 1894 tot heden het bedrag der vermogens vermeerderd is met gemiddeld 108 millioen per jaar, dan zou men toch meenen dat van die vermeerdering best 10 mill, af zou kunnen in den vorm van een belasting, welke een belasting op de eerste levensbehoeften zou onnoodig maken. Bij de behandeling der successie-be lastingwet het vorig jaar in de Kamer, hebben de S. D.- Kamerleden een voorstel ingediend om door middel der successiewet ruim 13 mill, meer te halen, dan was de tariefwet overbodig geweest, eveneens ook het debiet recht op de tabak. Maar daar wilden de heeren niet aan Dat zou het kapitaal aantasten. Liever de leege zakken der arbeiders omgekeerd om daar nog iets te halen en met het aldus verkregen geld de kosten der sociale verzekering goedmaken. Arbeiders, door uw onvermoeiden strijd voor het doen doordringen van het beginsel, dat de Staat verplicht is te zorgen voor den ouden en invaliden werkman, is dat beginsel algemeen gewordenthans wacht u nog een moeilijke strijder voor te zorgen, dat de bouwstoffen om dat beginsel uit te voeren, n.l. het geld, niet uit uwe zakken gehaald wordt. En wanneer we nu gissen, dat de minister juist daarom de invoerrechten genomen heeft voor de uit voering dier wetten, om daardoor verhooging der kapi taalbelasting te ontgaan, zullen we niet ver missen. Maar een krachtig verzet mag niet uitblijven en zeker zal de S.D.A.P. aan de spits staan tegen die roofaanslag op de leege zakken der arbeiders. Duitschland. Waar alzoo een christelijke organisatie toedient, blijkt uit een manifest vanwege de leiding der christelijke vakvereeniging van mijnwerkers, onder de mijnwerkers verspreid. Het gaat over de staking in Engeland, vakgenooten dus, in strijd om betere levens voorwaarden. De christelijke bond wil blijkens het mani fest de staking der Engelsche vakgenooten benutten om enkele stuivers meer in hun zak te krijgen. Door een actie op touw te zetten voor betere ver houdingen in hun bedrijf Mis In het manifest heet het|: „Door de staking in Engeland wordt onze positie onte genzeggelijk verbeterd." Wat daaronder wordt verstaan, blijkt wel het beste uit het volgende stukje, overgenomen uit het christelijke mijnwerkers-orgaan Werft daarom lezers voor ons blad! MOKER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1