„De arbeider is zijn loon waard! TEGEN stemden No 6, Zaterdag 6 April 1912. 12e Jaargang SOCIAAL-DEMOCRATISCH WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM Billard-Concours. Wekelijksch Overzicht. ABONNEMENTSPRIJS: 35 cent per kwartaal 1 franco per post 40 cent bij vooruitbetaling. 12 cent per maand t Losse nummers 3 cent. Redactie- en Administratie-adres GEBOUW „CONSTANTIA". Ingezonden stukken voor het eerstv. nummer moeten uiterlijk Dinsdagsavonds 9 uur in ons bezit zijn. ADVEETENTIËN: 7V, cent per regel. Arbeidersvereenigingen 3 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting. In de gemeenteraadszitting van 14 November 1911 vestigde de Bruin de aandacht erop, dat aan verschillende takken van dienst (Gemeentewerken en Gasfabriek) met het oog op de dure tijden loonsverhooging was gegeven, maar dat de lage loonen aan de Gemeente-Reiniging onveranderd waren gebleven. En toch, aldus betoogde de Bruin, gelden de dure tijden voor de gemeentereini gers zoo goed als voor elk ander mensch en drong hij er op aan, ook die loonen te verhoogen. Daar zou geen zonde aan begaan zijn, als men weet, dat het hoogste loon, dat een koetsier kan halen, f 12. bedraagt, terwijl de veger het niet verder brengen kan dan tot f II. Van zulke hongerloontjes, die de gemeente durft uit te betalen, moeten de menschen dan hun gezinnen maar zien te onderhouden Toen dit alles door de Bruin eens terdege in het licht was gesteld, gevoelde niemand lust de verdediging van die loonen op zich te nemen, maar werd (zeer beleefd) de commissie voor de reiniging uitgenoodigd nog eens over een loonsverhooging te gaan denken. Sindsdien zijn ruim vier maanden verloopen. De commissie voor de reiniging sprak het in de zitting van 16 Januari bij monde van den heer Lagerwey op verbluffende manier uit „de loonen worden voldoende geacht!" Wéér pakte de Bruin de koe bij de horens en wist gedaan te krijgen dat aan B. en W. de uitnoodiging werd gericht eene herziening der verordening met ver hooging der loonen te overwegen en voorstellen aan den Raad te doen. Maar Burgemeester en Wethouders hebben aan den Raad bericht dat zij geen aanleiding hebben kunnen vinden tot het doen van nadere voorstellen ten aanzien van deze oonen, doch om van hun goeden wil te doen blijken in overweging gaven, vaste vormen voor het geheele personeel in gemeentedienst in het werkliedenreglement op te nemen. Zóó was de stand van zaken, toen vorige week Dinsdag in den Raad voor de zooveelste maal de loonregeling in bespreking kwam. Natuurlijk was een gedeelte der raadsleden onmid- delijk bereid van het achterdeurtje van B. en W. gebruik te maken, omdat het plan van 5. en W. een goede gelegenheid bood, de zaak op de ange baan te schuiven. „Na ons de zondvloed" denken de heeren en over een paar maanden zullen we wel wéér op een of andere manier een uitstelletje verzinnen I Want de heeren zijn poeslief tegenover elkaar en de leer Wittkampf heeft het op 16 Januari zoo duidelijk gezegd „hij zou niet gaarne onbeleefd tegenover de commissie voor de reiniging willen zijn Véél liever onthoudt hij dan den arbeider het hem rechtmatig toekomende loon! De heer Van der Drift verklaarde echter reeds dadelijk, (at hij een besluit van den raad tot verhooging der loonen niet als een beleediging zou beschouwen en de heer Lagerwey liet zich eveneens op 16 Jan. ontvallen ii regeling der loonen behoort aan den Raad. Ook hij in een wijziging door den Raad geen beleediging, zoo verklaarde hij aan den zeer voorzichtigen heer Wittkampf. De hoofdzaak is en blijft echter, dat de heeren geen loonsverhooging willen! Want waarom zou het voorstel van B. en W., om de loonen in het werkliedenreglement te normaliseeren, een beletsel zijn 't Is toch kinderachtig om het te beweren I Maar die regeling duurt zeker eenige maanden en als men van oordeel is, dat de loonen aan de reiniging te laag zijn, mag men toch niet noodeloos dien toestand laten voortduren Want dan onthoudt men gedurende dien tijd ran de werklieden hun rechtmatig toekomend loon Kunnen de heeren commissie-leden van de reiniging een berekening maken, hoe het gezin van een gemeente reiniger in deze tijden van elf of twaalf gulden per week kan worden onderhouden Kan de heer Lagerwey van zoo'n inkomen leven Of de heer W. A. Beukers somsf Of van der Drift? Of van der Meer? Neen toch, nietwaar? De heer van der Velden drong in deze zelfde vergadering met heldenmoed er op aan, om toch het salaris van den directeur der arbeidsbeurs te verhoogen. De man verdient maar f800.— 's jaars en volgens den *an der Velden is dat salaris in verband met de drifftte(?) werkzaamheden aan de Beurs veel te laag. De arbeider is toch zijn loon waard orajtólde de heer van der Veldek en de heer Von Briel SasSe, na ean loflied te hebben gezongen op dezen ambtenaar, fcóalitiegenoot, sloot zi:h daarbij van ganscher harte aan. ,,De arbeider is zijn loon w ard" maar niet als die arbeider in dienst der Gemeentereiniging staat. Dat is een ander soort arbeider, als waarvoor de heeren van der Velden en Von Briel Sasse met hun mooien bijbeltekst paradeeren. De arbeiders aan de reiniging met hun elf guldens per week hebben niet méér noodig. Wèl de directeur van een misbakken arbeidsbeurs, die nog zestien gulden per week opstrijkt. De heer Smit wenschte zich niet uit te spreken of hij de loonen al of niet voldoende vond maar stemde tegen de verhooging Rara, wat is dat Zóó hadden verschillende heeren een uitvlucht bij de hand, om toch maar tegen de verhooging te kunnen stemmen en het schandaal te laten voortduren dat gemeente-werklieden, van wie een trouwe plichts betrachting wordt geëischt, worden afgescheept met een hongerloon Wat deert het hen, of in de gezinnen dier arbeiders gebrek is aan alles Wat deert het hen, of die menschen hun krachten moeten zoeken in de schraalste voeding Laat ze het houden bij aardappelen met lawaaisaus bij waterbrood met een lik negervetze zijn toch „maar" gemeente-reinigers Als hun kinderen tekort komen in de voeding, als ze slechts slapen mogen op een bos stroo, als ze gekleed gaan op de meest sobere wijze wat beteekent dat alles? t Zijn toch maar kinderen van gemeente-reinigers Zouden de heeren raadsleden zich bekommeren om de tekortkomingen van zoo'n proletaren-gezin Geen kwestie van Ze houden katholiek-sociale congressen, waarin mooie referaten worden gehouden over de taak der gemeente als werkgeefster en waarin wordt betoogd dat de gemeente een voorbeeld ten goede moet geven. Dat is allemachies mooi, maar dat zegt nog niet, dat ze die mooie theorie in praktijk gaan brengen 't Lijkt er niet op. Zoolang als er geen gevaar is, dat de arbeiders hen ter verantwoording roepen, zoolang deze niet begrijpen, dat de heeren klasse-politiek alléén geven en zij daartegenover óók klasse-politiek moeten geven, door lid te worden van hun vakvereeniging en van de S.D.A.P., zóólang sollen de heet en met arbeidersbelangen als de kat met de muis. t Is de moeite waard te zien, hoe in de zitting van vorige week Dinsdag de heeren tegenover het voorstel de Bruin stonden. W. A. BEUKERS (kath.) J. F. SMIT. (kath.) Mr. VON BRIEL SASSE (a.r.) C. H. SCHEFFERS (kath.) B A. J. WITTKAMPF (kath.) J. H. EVERS (kath.) N. VAN DER VELDEN (a.r.) P. M. J. A. LAGERWEIJ (kath.) Weggeloopen waren nit over vloed. van belangstelling: A. C. A. NOLET (kath.) C. HOUTMAN (vryz.) B. W. DE JONG (vr(jz.) A. J. SCHREUDER (christ hist.) J. H. M. DE GRAAFF (christ. hist.) Vóór stemden de heeren Kavelaars, Goslinga, v. d. Meer, Gerlach, de Bruin, Ksopmans, van Katwijk en van Westendorp. 't Komt er op aan, deze namen goed in 't geheugen te prenten en als in de eerstkomende raadsvergadering over het voorstel-de Bruin eene herstemming plaats heeft, lette men goed op, wie er te rechter- of ter linkerzijde omgetuimeld zijn De manier, waarop zooals uit deze geschiedenis blijkt, de Gemeente haar taak als werkgeefster nog wil ver vullen, is geen zaak voor gemeente-werklieden alléén van belang, maar héél de Schiedamsche Arbeiders-klasse moet op ondubbelzinnige wijze den heeren doen blijken, hoe hun averechtsche houding ten opzichte van de sociale taak der gemeente in breede kringen weerzin wekt. Indien het voornemen, tot het houden eener openbare vergadering vanwege den Bond van Gemeentewerklieden, tot uitvoering komt, zorgt dan, Schiedamsche arbeidersj door een massale opkomst voor een ernstig en waar dig protest Ten strijden voor een menschwaardig bestaan voor alle arbeiders óók voor gemeentereinigers „De arbeider is zijn loon waard" zegt men dan moet hij het ook hebben ATTENTIE. ATTENTIE. Het vereischte aantal partijen is bijna gespeeld, zoodat het concours dezer dagen zal eindigen. De deelnemers, welke in aanmerking komen voor een prijs, worden in hun eigen belang aangeraden te komen vernemen, wanneer het kampen een aanvang zal nemen. De Commissie. BUITENLAND. Amerikaansche uitbuiting. In Het Volk van 3 April vinden wij een uitvoerig artikel over de grenzelooze uitbuiting van jonge menschen, kinderen nog, waaronder zelfs van 12 jaar, jongens zoowel als meisjes, alles ten spijt van het mooie wettelijke verbod van het te werk laten stellen van kinderen beneden den leeftijd van 14 jaar. Het schrijft over de staking der New-Yorker bleekerij- slavinnen, in welk bedrijf honderden 12 en 13-jarigen belast zijn, met het sorteeren van hemden enz. Hoe roekeloos bovendien nog wordt omgesprongen met het leven van hen, die bezig zijn, dag in dag uit, de 9 9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1