No. 7. Zaterdag 13 April 1912. 12e Jaargang De Moker Reiskas-Roode Dinsdag. Billard-Concours. Zaalcommissie. Het 18e Congres der S.D.A.P. Wekelijksck Overzicht. SOCIAAL-DEMOCRATISCH WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM. ABONNEMENTSPRIJS: 35 cent per kwartaal I franco per post 40 cent bij vooruitbetaling. 12 cent per maand t Losse nummers 3 cent. Redactie- en Administratie-adres GEBOUW „CONSTANTIA". Ingezonden stukken voor het eerstv. nummer moeten uiterlijk Dinsdagsavonds 9 uur in ons bezit z\jn. ADVERTENTIËN: cent per regel. Arbeidersverenigingen 3 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting. is eiken Zaterdag verkrijgbaar: Te Schiedam Nieuwsticht N.Z. 32 Zalmstraat 22. „Constantia", Botérstraat 30. Te Vlaardingen J. van Driel, Oosterdwarsstr. 27. Aan bovengenoemde adressen worden ook abonne menten aangenomen. De abonné's worden verzocht bij adresverandering daarvan kennis te geven aan de Administratie. Ten einde de deelname der arbeiders aan de Kies- rechtbetooging financieel gemakkelijker te maken, besloot ook ditmaal de afd. weder een „reiskas" te vormen. Partijgenoot W. Hoek heeft zich wederom voor de in ontvangst neming der wekelijksche bijdragen be schikbaar gesteld. Van nu af zal hij hiervoor iederen Zaterdagavond van <?7S tot io uur in Constantiaaanwezig zijn. Partijgenooten en geestverwanten, laat vooral dit jaar de deelname aan de „Reiskas1' bijzonder groot zijn. Zegt het voort. Afdeeling Schiedam, S. D. A. P. ATTENTIE. ATTENTIE. Het vereischte aantal partijen is bijna gespeeld, zoodat het concours dezer dagen zal eindigen. De deelnemers, welke in aanmerking komen voor een prijs, worden in hun eigen belang aangeraden te komen vernemen, wanneer het kampen een aanvang zal nemen. De Commissie. Zondagavond a.s. half acht vergadering. Wanneer we onze indrukken trachten samen te vatten, op het Congres, het 18e Congres der partij, opgedaan, dan kunnen we zeggen, dat het is geweest voor de partij een goed congres. Moge al niet in alle opzichten, gedurende de drie dagen van ons samenzijn in de stadsgehoorzaal der oude sleutelstad onze wenschen geheel zijn vervuld, en had het resu taat mogelijk in eenigerlei «pzichl beter kunnen zijn, laat ons het goede, dat bereikt is, niet miskennen voor het betere, dat men niet altijd onder zijn bereik heeft Het was een goed congres. Daar was in de partij, sinds de zeeliedenstaking van den vorigen zomer, weer eens een „appel van twist" gekomen. Ten eerste door de weigering van het partijbestuur om de stakende Amsterdamsche zeelieden te steunen. Ten tweede door de in eersten en tweeden aanleg in Het Volk verschenen artikelen omtrent die staking. De geheele staking der Amsterdamsche zeelieden had op ons congres eigenlijk zijn roem te danken aan de brochure van Sneevliet en deze brochure op zichzelf, zou ook nog zooveel kwaad niet gedaan hebben, had niet Mevr. Roland-Holst er een kittelig voorwoord aan toegevoegd. Dat voorwoord had aan het geheel zulk een cachet gegeven, dat eenige kritisch aangelegde partijgenooten er door van de kook waren geraakt en hadden gemeend èn partijbestuur èn Volk-redactie in staat van beschul diging te stellen. Nu kan men het bejammeren, dat er zulke „appels van twist" zijn. Aan den anderen kant moet ook worden erkend, dat juist door het schillen dezer appeltjes de kern wordt blootgelegd en dan blijkt uit alles slechts de begeerte, het willen, het verlangen, de sociaal-demi>- kratische beginselen dieper en vaster te brengen in de hoofden en harten van het proletariaat. Was aan het P.B. verweten dat het zou loopen aan den leiband van het N.V.V., na de debatten waar de vonken wel eens afvlogen, moest het geheele congres erkennen, dat de motieven waarop het P.B. steun geweigerd had, onafhankelijk van het bestuur van het N. V. V. waren gesteld. Dat waren mooie oogenblikken op het congres, toen bleek, dat door misverstand, het niet begrijpen van eikaars bedoelingen, in het volle besef dat de belangen van de partij bovenalles gaan, na het heftig botsen der meeningen allen alléén het heil der partij op het oog blijken te hebben en te begeeren. Zoo was het ook met de redactie van Het Volk. Wanneer zoo een gansch jaar lang, dag in en dag uit de courant wordt gevuld wanneer de redactie, midden in den dagelijkschen strijd staande, op alle verschijnse len van het maatschappelijk en politiek geb^f'én. rh^t acht geven, en, behalve als redactie, nog aóo jvèel meerN werk heeft te doen, dan laat het zich dht dei redactie in de 365 dagen van het jaar wel Metis •jfbuteh maakt of tekort komt in datgene, wat w® zonden wen schen. Wie zal dat ontkennen Er staan ^jfenjvsD. veel stuurlui aan den wal en wordt aan deze ge waggel", wat' zoudt gij dan willen verbeteren is het antwoord vaak zóó in nevelen gehuld, dat we het eigenlijk nog niet wéten. Ook hier worstelt men met het onvolmaakte en waar nu de redactie kan wijzen op een steeds toene mend getal abonneé's, op eene vermeerdering sinds het vorig congres met ruim 5300, daar was een warm applaus, na de vele en heftige debatten, die Vliegen zoowel als de overige leden van de redactie te beurt viel, goed op zijn plaats. Troelstra had de taak het nieuwe program in te leiden. In een magistrale rede heeft hij zich van die taak gekweten. Het oude program, dat het 17 jaar had uitgehouden, was op eenige punten, eenige onderdeelen na, aanvechtbaar gebleken en voldeed niet meer aan de eischen, die men aan een program moet stellen. De hoofdzaken van het oude program echter waren tot heden gebleken juist te zijn. Bij de vergelijking van het oude met het ontwerprprogram, in verband met het Duitsche partijprogram, het Erfuster, toonde de inleider dat alles duidelijk aan. Een mooi, aangenaam geluid voor het congres was het te hooren, dat zoowel Troelstra als van der Goes kwamen verklaren, dat dit ontwerp-program een eenheids program kon worden genoemd. Geruststellend was het te hooren, dat het werk, door een commissie in 1906 begonnen, het fundament zal wezen, waarop 'de partij den bovenbouw verder zal optrekken. Een gejuich ging op toen dan ook het nieuwe program met algemeene stemmen werd aangenomen. Dit is dan ook het belangrijkste werk, dat het congres heeft verricht. Niet minder geestdriftig werd het voorstel van het partijbestuur aangenomen, om op rooden Dinsdag weer in zoo mogelijk groot aantal in den'Haag aanwezig te zijn. Het congres heeft zeker den indruk gekregen, dat een jaar van groote strijd ons wacht. De kiesrecht-actie moet den befaamden rooden Dinsdag in de schaduw stellen de S. D. A. P. zal de leiding voeren in den strijd tegen de voorgenomen plundertocht op de leege zakken. Vooraan zullen wij gaan in den strijd voor een verzachting van het lot van den afgewerkten arbeider heftige botsingen tusschen kapitaal en arbeid deinen in 't verschietwij durven zeggen, dat het verloop van ons congres volop in staat is ons aan te vuren ons aan dien komende strijd te geven: met volle kracht! BUITENEAND. De mijnwerkersstaking opgeheven. Uit de berich ten uit Engeland valt af te leiden, dat het hervatten van het werk geregeld zijn gang gaat. Een der bladen schat het aantal mijnwerkers, dat heden aan den gang is gegaan op 400.000. Het spreekt van zelf, dat eerst zeer geleidelijk het millioen arbeiders weer op zijn plaatsen terug kan keeren. Er zijn mijnen, waar doordat het werk er zoolang heeft stilgelegen het onmiddelijk hervatten reeds met het oog op de veiligheid niet raadzaam zou zijn. Met allerlei betimmeringen, enz. moeten de mijnen weer in gereedheid worden gebracht, ©rn de arbeiders het afdalen en het werken er in weer mogelijk te maken. Vandaar, dat eerst geleidelijk de stakers weer het werk kunnen hervatten. Dat dit de eenige reden is, dat niet allen onmiddelijk weer aan den arbeid zijn mógen wij mee afleiden uit het uitblijven van berichten in de burgerpers, die stellig niet zou nalaten er met stralend gezicht melding van te maken, als op het slot van deze in ieder opzicht grootsche beweging ook maar iets van beteekenis het schitterende en voor de bourgeoisie zoo beangstigende karakter zou kunnen doen verminderen, dat deze gebeurtenis niet het minst aan zijn gesloten heid en zijn discipline ontleent. Want er is tenslotte maar één steunpunt voor de bourgeoisie in haar stijf verzet tegen de opdringende arbeiders dezer verdeeldheid. Ontvalt haar dat, ziet zij het leger der uitgebuiten zich vormen tot een falanx, één aaneengesloten massa, door één wil beheerscht en '^gedreven tot de ééne gemeenschappelijke daad, dan is haar groote hoop daarmee in rook opgegaan. Een nieuwe staking in het zicht? Een der Welsche leiders van de mijnwerkers, Vernon Hartshorn zou zich uitgelaten hebben, als zouden de Engelsche transport arbeiders van plan zijn, in het begin van den nu komenden zomer te staken. Er zou, zoo wordt hem door de bur gerpers verder bij dezelfde gelegenheid in den mond gelegd, een groote beweging in voorbereiding zijn van een omvang als dusver nog niet was gezien. Barker, een ander lid van het mijnwerkersverbond; zou een staking hebben voorspejd en wel in de naaste toekomst, van nog veel grooter omvang dan de nü geëindigde. En daarnaast betoogde hij de mogelijkheid van een ver bond van transport-arbeiders, spoorlui en mijnwerkers. Er zou dus bijna met zooveel woorden een staking zijn aangekondigd van bovenstaande drie groepen en wel door een paar leiders, die zeker de beteekenis en de draagwijdte van hun woorden wegen. Wij mogen er zeker nog wel eens aan herinneren, dat het berichten uit de Engelsche burgerpers zijn, waaraan wij dit ontleenen. De doode hand in Oost-Vlaanderen. Ons Belgisch partijblad Le Peuple gaat voort met publikatie van kaartjes van Belgische provincies, met opgaaf van het aantal kloosters, zooals het is verdeeld over de verschillende gemeenten. Het kaartje geeft ditmaal de provincie Oost- Vlaanderen, welke provincie op zijn 250 gemeenten niet minder dan 534 kloosters telt. Het sterkst zijn ze in aantal te Brugge, een der z.g. doode Vlaamsche steden. Er zijn er niet minder dan 62. In IJperen zijn er 26, Kortrijk heeft er 36, Oostende 16, Nieuwpoort 6, Thielt 9, enz. enz. BINNENLAND. Van twee werelden. Uit de Nw. Crt. knippen we het volgend bericht „Bij het bespreken van de eischen van de garderobe van de fashionable Amerikaansche vrouw gaf mrs. C. H. Anthony uit Indiania een lijst van haar inkoopen in een jaar, waarbij zij komt tot een totaal van 49.930 dollar men vindt daarbij o. a. 200 paar zijden kousen a 20 dollar, te zamen 4000 dollar 50 paar handschoenen, te zamen 175 50 paar schoenen, 750 dollar24 zijden onder rokken, 240 dollar75 kanten onderrokken, 1875 dol lar15 waaiers, 225 dollar30 middagjaponnen, 7220 dollar25 avondjaponnen, 10.000 dollar15 négligés en kimono's 975 dollar20 tailor made kostuums, 2500 dollar 30 hoeden, 5000 dollar lingerie 4000 dollar, enz." Dat is één. Uit de Nw. Rott. Crt. van Maandag 25 Maart is 't volgende geknipt EEN HONDERDJARIGE. Gisteren heeft juffrouw S. D. Riedeman, weduwe Hokke, woonachtig aan den Westzeedijk no. 2911 alhier, haar honderdsten verjaardag gevierd. Sedert 24 jaren woont zij in bij haar eenig kind, de 78-jarige weduwe Ferdinandus, wier man 6 jaar geleden overleden is. De oude moeder is ziek geweest, maar was op haar hon derdste jaarfeest weer wat opgeknapt. Zij is helder van geest gebleven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1