Huish. Vergadering Ne. 10. Zaterdag 4 Mei 1912. 12e Jaargang H WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM. SOCIAAL-DE MOCRfl De Moker Afd. Schiedam S. D. A. P. Referendum. Congresbesluiten en Verkiezing Leden Partijbestuur. De zuinige werkman. Ontwaakt Wat een reine ziel! ABONNEMENT» 35 cent per kwartaal franco per post per is eiken Zaterdag verkrijgbaar: Te Schiedam: Nieuwsticht N.Z. 32 Zalmstraat 22. „Constantia", Boterstraat 30. Te Vlaardingen J. van Driel, Oosterdwarsstr. 27. Aan bovengenoemde adressen worden ook abonne- penten aangenomen. De abonné's worden verzocht bij adresverandering daarvan kennis te geven aan de Administratie. op Zondag 12 Mei, 's morgens ten ÏO nnr, in „Constantia". AGENDA 1. Opening en Notulen. 2. Ingek. Stukken en Mededeelingen. 3. Fin. verslagen „Constantia", Afdeelingen „Kunst en Strijd 4. Bespreking „Moker". 5. Rondvraag. Tot uiterlyk 6 Mei, 's avonds ten 873 uur, kunnen de biljetten ingeleverd worden, hetzij bij den Secretaris, „Constantia" of in de Mokerbus. In 't laatste geval evenwel in couvert, voorzien van naam van den afzender en met motto „Ref Ï3 endum". Biljetten, na dien ingeleverd, zijn waardeloos. Het Bestuur, J. VAN 'T ZELFDE, Secretaris. Dacht men, dat ik er niet kon komen, Voor dertien gulden -en een kwart Nou maar wat best, als zien mijn kinderen Ook allen van den honger zwart Mijn vrouw is niet een van de diksten En ik ben mager als een lat, Maar dat geeft niets, wij eten allen Ons eiken dag volop zat. i: Wij weten zeer goedkoop te leven, Daar heeft mijn vrouw verstajem van Ik wed, dat onz' minister Kolkman Van haar nog heel wat leeren kan. Des Zondags drie oris paardenlapjes, 1 Daar doen we mét z'n zessen van, Met één ons reüzel en wat app'jes En afval van den groentenman. :xs sa'; >ri'. q. b (ia 8 rbna:" Des Maandags twee kop paardeboonen Met anderhalf onsgesmolten talk. (Daar kan je een buffel mee vergeven, 1 Dpch ik lust alles, tot zelfs kalk. )- Redactie- en Administratie-adres GEBOUW „CONSTANTIA". Ingezonden stnkken voor het eerstv. nummer moeten u i t e r 1 jj k Dinsdagsavonds 9 uur in ons bezit zjjn. Des Dinsdags is 't weer blauwe piepers Met uitgebakken varkenszwoord. Dat is een maaltijd om van te smullen, Al heb je 't moog'lijk nooit gehoord. Des Woensdags is het stokVischsnippers Met haringkoppen en wat grom, Dat is tegelijk pikant en vettig En 't smaakt er eens zoo lekker om. Des Donderdags een stevig kostje Veel water en wat roggemeel, Een beetje vet, een heel klein beetje, Want anders brandt het in de keel. Dan zijn we Vrijdags zeer verkikkerd Op zeevisch van de voor'ge week Die kan je ongekookt wel eten, Al raakt je maag spins wat van streek. Een vuile maag heeft ook zijn vpordeel, Want Zaterdags is 't kliekjesdag. En daar slechts graten overbleven, Je nooit veel honger hebben mag. Zoo kan 'k er in de ruimte komen, Je rekent zelf me nu maar na Eén kwart van 't loon is voor den huisbaas, Eén kwart vpor Schoen- en kleerenscha. Eén kwart voor schoolgeld en belasting, Vpor koffie en vooral voor brood, Eén kwart vpor 't heerlijk middageten, De rest spaar 'k' pp tpt na mijn dood. Iedere arbeider vpelt het en weet hetzijn bestaan is droef. Alles, waaraan de mensch behoefte heeft of wat zijn leven kan veraangenamenlevensmiddelen, kleeren, brandstoffen, artikelen van weelde en genot, alles mag hij voortbrengen, maar... voor anderen, ter wijl hij zelf naar huis wordt gestuurd met een scha mel loon, dat hem nauwelijks in staat stelt met zijn gezin het leven te blijven voortsleepen. Dag in dag uit, van geslacht op geslacht wordt dat zwoegend- leven gedragen, dat leven van to-bben of men rond komt, van zorg iederen dag over wat de komende dag zal brengen. De bezittende klasse laat u, arbeiders, werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat tegen een honger loon, en zelf strijkt zij de vruchten van uwen arbeid op. Tot zij het in haar hoofd krijgt ook u te laten rusten. Uw rust echter is de werkloosheid, beteekent ellende, kommer en gebrek in nog hoogere mate. Zóo ontaard, zóo verstompt, zóo gansch zonder ge voel van eigenwaarde-, zóo ontbloot van den drang naar levensgenot en levensgeluk zijt gij niet, millioe- nen zwoegers, die voortleeft zonder -ernstig te denken over uw toestand, of ook uwe hand zal zich ballen tot een vuist in de stilte der binnenkamer of achter den rug van den patroon en ook uit uw hart zal wel eens -een vloek opwellen over het schreeuwend on recht, dat u en uwe kinderen de vreugde rooft en anderen als parasieten doet teren op uw arbeid, uw krachten, uw leven. Maar daarmee komt gij -er nietOntevredenheid, verontwaardiging, haat zelfs, die zich alleen in woor den uiten, zijn niet voldoende om u te helpen. Voor uwe bevrijding is -eene daad noodig, -een daad die gij zelf moet verrichtende strijd voor uwe rechten, de strijd voor een beter leven, voor eene andere samen leving, door u te voeren te zamen met uwe kamera den, wier lot gelijk is aan het uwe. Het is voor u thans zoo gemakkelijkhonderden, duizenden, ja millioenen over de gansche wereld heen zijn u voorgegaan, hebben zich reeds aaneengesloten, hebben leeren inzien, dat de kracht der arbeiders in vereeniging steekt. Alleen vermoogt gij niets, te- za- mén met uwe lotgenooten kunt gij alles! r ADVERTENTIËN: 71/, cent per regel. Arbeidersvereenigingen 3 cent per regel. Bjj abonnement belangrijke korting. Overal zwellen de- drommen van strijders voor dat heerlijke doelde verlossing- der arbeidersklasse uit haar slavernij, aan. Ieder oogenblik komen nieuwe krachten het arbeidersleger versterken, zoodat het met steeds grooter kracht kan beuken op uw aller vijand, de bezitters der voortbrengingsmiddelen, die hun macht gebruiken om uit u te persen, wat zij er maar uit persen kunnen, die zich verrijken door uw arbeid en die u laten hongeren, wanneer zij u niet meer noo dig hebben. Zoudt gij dan1, onbewusten, lakschen en lauwen, verre blijven van dien strijd, die mede ten uwen be hoeve wordt gevoerd Vindt gij het een genot om dagelijks tien, twaalf of meer uren te zwoegenom uwe vrouwen te laten ploeteren van den ochtend tot den avondom uwe kinderen naar fabriek of werk plaats te zenden op een leeftijd, waarop zij bef er- deden op de schoolbanken te zitten om kennis op te doen, die hen in den strijd om het bestaan weerbaar der zou doen zijn Neen, nietwaar Zijt gij tevreden met het weinige dat gij verdient verlangt ook gij niet naar -een meer menschwaardig leven, waarin gij genieten kunt van alles wat er ter wereld t-e- genieten valt P Moet in uw harten de wensch niet opkomen, dat uwe kinderen het beter zullen heb ben dan gij het hebt gehad Ja, dat moet zoo zijn I En wat gij wenscht, dat kan het uwe- worden De nieuwe maatschappij, de socialistische, waarin de voortbrengingsmiddelen aan allen zullen behooren, waarin allen zullen werken met -elkaar en voor elkaar, waarin teren op den arbeid van den ander niet zal voorkomen, waarin armoede niet langer zal bestaan, zij wacht op u Zij wacht er op, door u te wórden- geschapen. De tegenwoordige maatschappij is in den loop der jaren gegroeid naar 't socialisme toe, zij is rijp geworden voor -eene socialistische voortbrenging het hangt nog slechts van u af, arbeiders, talrijkste en machtigste klasse, indien gij wilt, om deze moge lijkheid in eene blijde werkelijkheid olm te zetten. Alleen, gij moet willen Wanneer gij wilt, dan zullen wij u den weg wijzen. Vereeniging is het toover woord, dat de poorten der toekomst voor u zal ontsluiten. Indien de- arbeiders slechts eensgezind zijn en strijden willen voor een beter leven, dan zal het komen. Hoe meer zich ver eenigen, des te -eerder zal het er zijn Daarom, draalt niet langer. Lang genoeg hebt igij geleden, de tijd voor het afschudden uwer boeien is gekomen. Sluit u aan bij uwe vakvereeniging, wordt lid van de poli tieke partij uwer klasse, de S. D. A. P., en laat het mede daveren uit uwe kelen over de- wereld heen, opdat het doordringe tot allen „Sluit u in drommen van duizenden aan, „Niets is bij machte pns dan te weerstaan N. T. s. Het „Schied. Volksblad" houdt -er een medewerker op na, die graag voor een Kuypertje schijnt te willenj spelen en dus zich verplicht acht z'n artikelen te tee kenen met -een driestar, omdat ook dr. Kuype-r z'n artikelen in de „Standaard" met een driestar merkt. Men^ weet wat „De Nederlander" bij het „Stan- daard"-jubilé opmerkte ten aanzien van de journalis tieke -eerlijkheid van de „Standaard" en ook dn dht opzicht wil de Schiedamsche Kuyper den Grooten Leider trouw zijn. Wij lezen althans in het laatste no-. Van het „Schied. Volksblad" o.m. het volgende De verwerping van het voorstel-De Bruin om het maximum-loon der werklieden aan de Ge- fneenter-einiging met f i per week te verhoogen, was zeker niemand meer naar den zin dan dei heer De Bruin zelve. Immers hij had daarop geheel gerekend. Bij de betrokken werklieden had hij dan ook de meening doen postvatten, dat zijn voorstel in hield om hen allen eene Joonsverhooging van f i per week toe te kennen. Was dan ook het voor- m DE Eerbiedig opgedragen aan de Eerste, Kamer der Staten-Generaal ar ,\tk; i "b 9"VJl£' C"Hf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1