Huish. Vergadering No. 11. Zaterdag 11 Mei 1912. 12e Jaargang SOCIAAL-DEMOCRATISCH WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM. De Moker Afd. Schiedam S. D. A. P. Opgelet! De vlag gestreken! Tweede Kamer. ABONNEMENTSPRIJS: 35 cent per kwartaal franco per post 40 cent bij vooruitbetaling. 12 cent per maand I Losse nummers 3 cent. is eiken Zaterdag verkrijgbaar: Te Schiedam Nieuwsticht N.Z. 32 Zalmstraat 22. „Constantia", Boterstraat 30. Te Vlaardingen J. van Driel, Oosterdwarsstr. 27. Aan bovengenoemde adressen worden ook abonne menten aangenomen. De abonné's worden verzocht bij adresverandering daarvan kennis te geven aan de Administratie. op Zondag. 12 Mei, 's morgens ten ÏO nnrf in „Constantia". AGENDA 1. Opening en Notulen. 2. Ingek. Stukken en Mededeelingen. 3. Fin. verslagen Constantia„Afdeeling" en Kunst en Strijd 4. Bespreking „Stoker". 5. Rondvraag. Aan de medewerkers! Met het oog op Hemelvaartsdag moet de kopie uiter lijk DINSDAGAVOND in ons bezit zijn. REDACTIE. In het laatst verschenen no. komt eindelijk „Het Schiedamsch Volksblad" met een stuk voor den dag aan het adres van „De Moker" gericht, tot besluit van het debat over „Godsdienst en Socialisme". Een artikel van vier kolommen, met het opschrift „Onbeschaamd". Dat stuk heeft ons werkelijk verrastwij hebben het gelezen en hèrlezen en zijn tot dei conclusie igekomen, dat het opschrift magnifiek gekozen is 'tis werkelijk onbeschaamd, van het begin tot het einde. Wij zullen, om onze lezers, die het deibat gevolgd hebben, een indruk te geven van het fraaie1, hoogst intelligente( Iepistel, er een en ander uit citeeren Nog steeds wachten wij op de weerlegging van „De Moker". Tot nogi toe gaf ze nog slechts enkele laffe hatelijkheden, daarmede; opnieuw aan- toonend hoe groot haar minachting is voor de arbeidersklasse, die alles maar slikken moet, liefst in taal ontleend aan zekere groep van vrouwen, die den naam hebben alleen in geschreeuw uit te munten. Wij gaven slechts enkele hatelijkheden't Is om te gieren v In ons no. van 24 Februari komt een artikel voor; „Een vraag een antwoord" groot ruim twee ko lommen, waarin we zakelijk en principieel, van ant woord dienden, zóó, dat we zelfs met genoegen uit den mond van arbeiders hoorden„Zie, dat is nu eens een debat, waaruit iets tei leeren valt." En vreemd genoeg, sprak toen het „S. V." niet van laffe hatelijkheden die heeft ze eerst later ontdekt In ons no. van 9 Maart komt een artikel voor, groot één kolom over hetzelfde' onderwerp en in het no. van 23 Maart weer een artikel van één kolom groot. Met een zekere voorliefde hebben wij het teere onderwerp behandeld zónder persoonlijke hate lijkheden de zaken scherp en klaar omlijnendwij' schreven vier kolommen vol en nog steeds wacht het „S. V." op antwoord, want wij gaven slechts enkele laffe hatelijkheden Doet ge wel iets voor „De Moker" Redactie- en Administratie-adres GEBOUW „CONSTANTIA". Ingezonden stukken voor het eerstv. nummer moeten u i t e r 1 jj k Dinsdagsavonds 9 unr in ons bezit zjjn. Dat is nu nog eens een nette manier van debat - teeren Tot vervelens toe wordt herhaald, dat Bebel en Troelstra den godsdienst zouden tegenstaan. Door niet te antwoorden ontsloeg zij zich van de plicht om haar lezers mee te doelen, dat Marx, de vader der sociaal-democratie, het zelf had ge zegd: „De opheffing van den godsdienst als het denkbeeldig geluk van het volk is de eisch van zijn werkelijk geluk." „De Moker" zweeg als een mof. Wieerlegging werd onthouden. De Moker-lezers mogen het niet weten, dat hun eigen groote leiders óók rneenen dat godsdienst en socialisme o nv e re en hg baar zijn. 't Is de onnoozelheid zelve Het „S. V." schijnt er geen begrip van te kunnen hebben, dat er menschen zijn, die op maatschappelijk terrein dezelfde inzichten hebben, maar op geestelijk gebied tegenover elkaar staan. Wij willen het met een enkel voorbeeld duidelijk makenEen predikant is óók geheel-onthouder. Hij heeft z'n richting; op geestelijk gebied en heeft óók z'n richting ten opzichte van het drankvraagstuk. Die twee overtuigingen hangen niet van elkander af en hij zal menschen vinden die hem volgen op gods dienstig terrein en anderen, diei. hem volgen in den strijd tegen den drankduivel. Is dat nu zöo'n wonder? Neen toch. 't Is doodeen voudig. En zoo ook hielden Marx en Bebel en Troel - stra er inzichten op na op sociaal-ekonomisch gebied èir op filosofisch. Herhaaldelijk is door de socialistische partijen uit gesproken, dat de maatschappelijke theorieën los staan van de filosofische ideeën van Marx en tallooze socialisten (in 't bijzonder de christen-socialisten in en buiten de S.D.A.P.) aanvaarden dë eerste met verwerping der laatste Wij staan inderdaad perplex, dat het „S. V." deze eenvoudige dingen niet weetDat wil anderen voor lichten „De Moker" heeft in haar nummer van 24 Feb. 1.1. één citaat van één predikant aangehaald, en één citaat uit de „Nederlander". Wij hebben die citaten nooit valsch genoemd, wel misleidend. Dit geven we grif toe, ofschoon we vreezen, dat het hier slechts het verschil in een woord is, niet in beteekenis. Het slot is allervermakelijkst. Om hare schaamte te bedekken, waar juist het „S. V." in gebreke is gebleven op de voornaamste onzer tegenwerpingen op haar betoog (zie „De Moker" van 24 Febr. en 9 Maart) in te gaan, zet het zich in een geweldig postuur We zullen het onzen lezers wel eens vertellen, of „De Moker" de eerlijkheid zóó in het aange zicht durft te slaan, door nu nog te zwijgen. In- tusschen ons behoeft „De Moker" niet te: ant woorden. Wij ontslaan haar van antwoord. Wij achten ons zelfs te hoog om te debatteeren met een blad dat zoo onbeschaamd is, en zóó schroomlijk on waarachtig. Principieele discussie', zoo hoog noodig voor alle partijen, maakt „De Moker" onmogelijk. Ze wil ze niet. Ongestoord wil ze haar taaie voortzettenhet vergiftigen der arbeidersklasse'. En verder „De Moker" voert oorlog tegen het kapitalis me, en dat is tegen ieder die er niet over denkt als zij. Dus „De Moker" erkent zelfZij mag, ja moet ontrouw en oneerlijk en onwaarheidlie- vend zijn. Het is immers oorlog. Welnu, wij doen aan zulk een oörlog niet mee. Arme misleide arbeiders Uw gewaande leidslie den prediken u te breken met trouw en eerlijk heid en waarheidsliefde. Worden nu nog niet uw oogen geopend Of geeft ge om die deugden niet meer? Dan heeft „De Moker" u waar ze u hebben wil. Dan zijt Wekt ge uw vrienden wel op, zich te abonneeren? AD VERTENTIËN: 7Ys cent per regel. Arbeidersverenigingen 3 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting. ge toegerust voor den oorlog, waartoe „De Mo ker" u oproept en waarin zijl u als een voorbeeld dienen zal. Wat ons betreftwij debatteeren met „De Mo ker" niet meer, wij waarschuwen slechts voor haar èn nu èn later. In ons vorig no. staat een artikel „Een reine ziel", waarin de waarheidsliefde der antirevolution. „Volks- blad"-schrijvers scherp en juist wordt geteekend. Zülke eerlijke( bestrijders zijn tot een oordeel over anderen als het bovenstaande zeker wel het minst bevoegd. Of het „S. V." met „De Moker" debatteeren wil' of niet, moet het zelf weten. Dit is voor ons van geen belang. Maar 't is een zonderlinge opvatting van z'n taak als voorlichter een vijand, zóó slecht, zóó gevaarlijk als „De Moker" wordt voorgesteld, het terrein vrijj te laten voor z'n verderfelijken arbeid 't is geen heldenfiguur op zulk een manier de vlag te strijken P. de Br. Na de stormachtige zitting van den eersten dag der bijeenkomst der Kamer is opeens een kalmte inge-; treden, die men na zoo'n opwinding niet zou hebben verwacht. Zooals steeds bij de regeling der werk zaamheden de meeningen nog al eens sterk tegen elkaar kunnen botsen, was dat ook nu het geval. Dq regeering heeft geen groot werk voor de; Kamer om te behandelen en stelde daarom! maar voor, reeds een week later dan bij het naar huis gaan vóór Pa-1 schen afgesproken was, met de uitgestelde marine-' begrooting en militaire rechtspleging te beginnen. De Bakkerswet, als 't warei op een oor na gevild, en Troelstra's pensioenmotie waren vergeten, daar voor was geen tijd. Geen wonder, dat Troelstra een en ander op deze regeling van werkzaa'mheden te zeggen had. Hij heeft dat dan ook gedaan op zoo'n scherpe, heldere wijze, zooaïs alleen hij dat vermag. Onder zijn strafpredikatie was de Kamer reeds on rustig geworden en toen daarop Duys den voorzitter betwistte, dat aangenolmen was des anderen daags met het pantserschip te beginnen en daarop de heer Lohman als voorzitter wilde optreden, was het ge heel en al mis. De zitting' moest gesloten worden. Maar toch is uit al die herrie nog iets goeds voort gekomen en heeft de, zweep van Troelstra weer zoo gestriemd, dat de heeren hebben toegegeven, na af handeling van het pantserschip, met de bakkerswet weer te beginnen. En, voegde de voorzitter er bij1, omtrent de motie-Troelstra kon hij alleen dit zeggen, dat er in de berfstzitting nog wel het een en ander; bekend zou worden, hetgeen Troelstra en de; zijnen eenigermate zou kunnen bevredigen. 'tZijn wel vage woorden, doch de vrede is voorloopig gesloten. Nu zouden de heeren aan het pantserschip gaan kluiven. Een harde kluif, voornamelijk voor de z.g.n. christeijke arbeiders-afgevaardigden, diei dat straks hunne kiezers zouden moeten duidelijk maken, dat het noodig en nuttig is weer ruimf 7 millioen te bej stemmen voor een schip, dat niet in staat is om, Wan neer de nood aan den man kómt, iets tegen de ruim 3 maal grootere bodetns der groote mogendheden uit te richten, 't Is dus slechts een paradepaard, in vrede's tijd een stuk speefg,ae\d voor de hooge zee officieren. Het heele ding is e;en gevolg van de zucht om óók wat te doen. De groote mogendheden gaan voor met groote, de kleine mogendheden vol gen met kleine. Of deze kleine schepen iets waard zijn, dat komt er minder op aan. Ja, het voorstel werd verdedigd op grond', dat, wanneer de een of andere mogendheid ons aanvalt, we dan wel een bondgenoot zullen vinden, die ons uit den brand helpt, en dan waren onze; oorlogsbodems welkome helpers in den nood. Maar wanneer we de geschiedenis der laatste jaren nagaan, dan blijkt daaruit b.v. dat Transvaal geen bondgenoot kreeg, ho;e gaarne b.v. Duitschland ook zou zijn in de bres gesprongen, dat Marokko heel Brengt „De Moker" in elk arbeidersgezin

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1