Werkt voor „De Moker". Verkoopdagen No. 12. Zaterdag 18 Mei 1912. 12e Jaargang SOCIAAL-DEMOCRATISCH WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM. De Moker ZATERDAG 8 en ZONDAG 9 JUNI in „CONSTANTIA" Wij vragen dringend aller medewerking! Jubilaris. Uit de afdeeling. De klassenstaat. Vrij zinnig fatsoen. ABONNEMENTSPRIJS: 35 cent per kwartaal j franco per post 40 cent lij vooruitbetaling. 12 cent per maand t Losse nummers 3 cent. Redactie- en Administratie-adres GEBOUW „CONSTANTIA". Ingezonden stukken voor het eerstv. nummer moeten u i t e r 1 ij k Dinsdagsavonds 9 uur in ons bezit zijn. ADVEETENTIËN: 71/, cent per regel. Arbeidersvereenigingen 3 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting. is eiken Zaterdag verkrijgbaar: Te Schiedam Nieuwsticht N.Z. 32 Zalmstraat 22. „Constantia", Boterstraat 30. Te Vlaardingen J. van Driel, Oosterdwarsstr. 27. Aan bovengenoemde adressen worden ook abonne menten aangenomen. De abonné's worden verzocht bij adresverandering daarvan kennis te geven aan de Administratie. Teneinde een begin te maken met de delging van de schuld van »De Moker« zullen op worden gehouden. Daar moet véél gekocht borden en dus óókvéél' te verkoopen zijn. Wij wekken ieder, die »De Moker« goed gezind is, op, iets voor het doel af te staan. Alle voorwerpen, van veel, maar ook van minder waarde zijn welkom Zaterdagsavonds van 89l/2 uur kan men z'n artikelen etc. aan M. Geijtenbeek in Constantia« afdragen. Als je veertig jaren lang Bij één baas zijt geweest, Steeds zijn brandkast hebt gevuld Met opgeruimden geest, Als je 't meeste van 'dien tijd Liep met gelapte broek, Zondags voor versnapering 'n Sneê recfamekoek, Als je voor 'n hongerloon Je beste krachten gaf, Je soms 'n daagje „kui'ren" kreeg Als een gerechte straf, Als je vrouw op koopjes uit, Zich sjouwde moe en lam, Of dagen aan de waschkuip stond Voor schaamde boterham, Als je al die jaren lang Steeds in de zorgen zat, Je karkas zwak en mager werd, Je beenen moe en mat, Als je altijd eten kreeg, Aardappelen met De „meubileering" van je brood In lommerd was gezet, Als je nooit je hebt verzet, Slechts slaafsheid hebt gekend, Je bij den ouwe staat bekend Als 'n goeie, dooie vent, Als je met genoegen zag Dat de zaken groeiden, Terwijl jij in een lekke schuit Door het leven roeide, Als je ondervonden hebt Alles wat maar naar is, Dan wordt ge op dien dag bekransd Als een Jubilaris H. M. Doet ge wel iets voor „De Moker" Zondagmorgen vergaderde de afd. huishoudelijk. Mede gedeeld werd o.a. dat sinds de vorige vergadering 3 ^eden waren toegetreden en 6, waarvan 4 wegens vertrek, aren afgevoerd. Voorts werd medegedeeld dat naar Aanleiding van een voorstel onzer tooneelvereeniging het ians onder bijzonder gunstige voorwaarde mogelijk ge- iaakt was een onzer partijgenooten in gedeeltelijk vasten dienst van „Constantia" te stellen. De uitgebrachte fin. verslagen wezen aan, dat het afge- loopen kwartaal bijzonder gunstig was geweest. V.n.l. ook voor het gebouw. Vpor delging der oude Moker-schuld deelde de Voorz. namens het Bestuur mede, dat een vast fonds hiervoor was opgericht waarvan M. Gijtenbeek het beheer had op zich genomen en dat in verband hiermede over enkele weken in „Constantia" een verkoop van allerhande arti kelen zou worden gehouden. Hierop werd aan de orde gesteld de behandeling der voorstellen van de Moker-commissie van afd. Vlaar dingen. Na langdurige discussie werden deze met een kleine meerderheid van stemmen aangenomen. Bij de Rondvraag geeft Klepke kennis dat hij wegens gevorderden leeftijd moet bedanken als vaandeldrager. De voorzitter brengt hem een woord van hartelijken dank voor de veeljarige vervulling dezer functie. F. Kok doet mededeeling, dat hij wegens vertrek naar Amerika zijn lidmaatschap moet opzeggen. De voorz. vertolkte de gevoelens der veigadering door namens de afd. een woord van leedwezeu uit te spreken over het vertrek van dezen ijverigen strijder, welke steeds als er gewerkt moest worden, op het appèl was. Een voorstel tot adhaesie-betuiging aan de motie- Amsterdam III inzake een buitengewoon Congres, werd niet voldoende ondersteund. Hierna werd de vergadering gesloten. De afd. secr. Er loopt door de maatschappij een horizontaal schei- dingsvlak. De groote massa er onder. Een kleine minderheid er boven. Die laatsten genieten van de voortbrengselen van de handen van de eersten. Zij nemen de winsten en de lusten. De anderen krijgen het werk en de lasten. Die kleine minderheid houdt er de groote massa onder. Zij gebruikt daarvoor den staat, het leger, en zelfs het recht. Telkens komt men in schoonklinkende redevoeringen en in fraai gestelde artikelen vertellen, dat er niets van waar is, dat de staat niet gelijk zou optreden voor anderendat het leger tot iets anders zou dienen dan tot verdediging van alle ingezetenendat de politie anders zou doen dan allen gelijk beschermendat de justitie anders dan in volle rechtvaardigheid vonnis zou vellen. Maar de practijk vloekt met deze theorie. Dagelijks brengt zij nieuwe voorbeelden, dat de rechtstaat het recht handteert in het belang van de bovenste tien duizend en tegen het belang van de massa. Fel belicht het geval met de hoofdbestuurders van Machinisten- en Stokershond het klassekarakter van den staat en zijn instellingen weer. Duitsche patroons en Duitsche stokers en machinisten op de Rijnschepen staan in strijd met elkaar. De slaven vragen verbetering van hun positie. Maar de heeren willen het niet geven. Elke stuiver aan hun werkvolk meer is minder winst voor de rijke ondernemers. En ook een rechtgeaard industrieel laat zich door zijn arbeiders niets afvragen. De verhouding is pas goed als de arbeider tevreden is met wat de patroon biedt. Daar zijn de arbeiders echter aan ontgroeid, vandaar de staking. In deze staking dreigde ook het Hollandsche personeel betrokken te worden. Het bleek althans noodig aan Kerkhoff en Van 't Hoff, dat zij naar Duisburg trokken, om hun mannen raad te geven. Dit deden zij per cir culaire. Zij raadden aan rustig hun arbeid voort te zetten. Maar een vertrouwensman van de arbeiders, van ge organiseerde arbeiders, is voor de dienaren van den klassestaat een burger, die buiten het gemeene recht staat. Zoo'n man kan de arbeiders komen aanraden Wekt ge uw vrienden wel op, zich te abonneeren? door te werken. Het kan evengoed zijn, dat hij hun het tegendeel aanraadt. In alle geval, hij raadt den arbeiders aan, datgene te doen, wat hij van belang acht. En dat juist mag niet. In een klassestaat althans niet. Dat moet de klassestaat voorkomen. Anders kan hij wel ophouden staat te zijn. Dan kunnen de bovenste tien duizend, de heeren kapitalisten, hem wel missen. Zoo heeft de Duitsche regeering en haar dienaren het begrepen. Zij heeft haar plicht gedaan tegenover de regeerende klasse en Kerkhoff en Van 't Hoff zijn gevangen gezet. Men zou hebben kunnen volstaan, ze evenals men het met Zigeuners doet, de grens over te jagen. Zulk een behandeling was te fatsoenlijk geweest. En dan bereikt men ook niet zooveel, als de heeren kapitalisten wel behaaglijk is. Men scheidt de vertrouwensmannen dan alleen maar lichamelijk van de arbeiders. Ze zouden zich dan nog door post of telegraaf e. d. hun voorlichting kunnen geven. Dat mocht ook niet. Ze moesten èn naar lichaam en naar den geest afgezonderd worden. Men zette ze gevangen. Gelijk dieven en moordenaars. Men praat deze daad van onrecht tegenover de arbeiders en bevoorrechting van de kapitalisten goed, door te zeggen, dat men „lastige vreemdelingen" allen zoo behandelt. Wie gelooft een oogenblik, dat dit de reden is Als een Rotterdamsche patroonsvereeniging haar voorzitter of secretaris naar een Duitsche stuurt, terwijl die Duitsche in loonstrijd is met haar arbeiders, zou dan de Duitsche regeering er een oogenblik aan denken, dien Hollandschen voorzitter of secretaris gevangen te nemen, als „lastige vreemdeling Zij zal er niet aan denken. Desnoods zou zij, indien de Duitsche arbeiders van de komst van dezen patroon-voorzitter op de hoogte waren, het Duitsche leger of de Duitsche politie gebruiken, om dezen „vreem deling" tegen eigen landgenooten te beschermen. Want die voorzitter wordt door den Duitschen klasse staat niet aangezien als een „lastige vreemdeling". Hij komt dienen de belangen van zich zelve en daardoor van zijn Duitsche klassegenooten de Duitsche onder nemers. Voor hen is de staat. Dus ook voor hem. En laten wij van Kerkhoff en Van 't Hoff eens een ergerlijk beleedigende onderstelling maken. Zij vergeven het onsMaar stil eenszij waren naar Duitschland getrokken, om hun Hollandsche kameraden aan te raden onderkruipersdiensten te verrichten. Zij waren er heen gegaan, om de Duitsche arbeiders te benadeelen en de Duitsche ondernemers te bevoordeelen. Geen Duitschen onderdaan had de Duitsche staat dan inniger aan het hart gedrukt dan deze vreemdelingen. Van hun lastigheid was dan niets gemerkt. Politie en leger hadden dan voor hen klaar gestaan, om hen zoo noodig te bescher men tegen de „lastigheid" vau Duitsche onderdanen. En als die Duitsche onderdanen zich niet ingehouden hadden tegen deze vreemdelingen, dan waren niet de vreemdelingen, maar de Duitschers zelve om hun „las tigheid" opgesloten. Zoo blijkt dus weer uit het opsluiten van onze land genooten en medestrijders, dat de staat is een klassestaat. Gij zegt, lezerjawel, de Duitsche. Wij antwoorden met een vraag wat doet de Neder- landsche regeering tegen gevangennemen van haar onderdanen Het antwoord iser zijn arbeiders opgesloten. En ook de Nederlandsche staat is een klassestaat. Dus beschermt de Nederlandsche regeering zoo goed als de Duitsche de ondernemers. Volksweekblad.) De vrijzinnigen willen altijd wel zoo'n beetje voornaam doen en hebben o zoo dikwijls aanmerkingen te maken op het „fatsoen" der sociaal-demokraten. Ook naar aanleiding van enkele interrupties, die een enkele onzer vrienden zich op de vergadering der vrijz.- demokraten tegen Mr. Marchant veroorloofde, hoorden wij weer het „fatsoen" der sociaal-demokraten bekriti- seeren. En vooral menschen, die niet gewoon zijn ver gaderingen te bezoeken, willen het luidst hun oordeel geven. Brengt „De Moker" in elk arbeidersgezin

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1