Verandering van „De Moker De Volksstem" De Volksstem". No. 13. Zaterdag 25 Mei 1912. 12e Jaargang SOCIAAL-DEMOCRATISCH WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM. 'V De Moker Over waarheidsliefde. Wekelijksch Overzicht. ABONNEMENTSPRIJS: 35 cent per kwartaal I franco per post 40 cent bij vooruitbetaling. 12 cent per maand Losse nummers 3 cent. Redactie- en Administratie-adres GEBOUW „CONSTAJfTIA". Ingezonden stnkken voor het eerstv. nummer moeten niter lijk Dinsdagsavonds 9 uur in ons bezit zijn. ADVERTENTIËN: 71/, cent per regel. Arbeidersvereenigingen 3 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting. is eiken Zaterdag verkrijgbaar: Te Schiedam: Nieuwsticht N.Z. 32 Zalmstraat 22. „Constantia", Boterstraat 30. Te Vlaardingen J. van Driel, Oosterdwarsstr. 27. Aan bovengenoemde adressen worden ook abonne menten aangenomen. De abonné's worden verzocht bij adresverandering daarvan kennis te geven aan de Administratie. Ten eir.de van ons blad, méér dan totnogtoe, een propagandablad van het kiesdistrict Schiedam te maken, zal met ingang van 1 Juni de naam van „de Moker" ver anderen in V De abonnementsprijs blijft onveranderd. Vooral met het oog op het zoo belangrijke jaar 1913 is het noodig een goed ingeburgerd distrikts-orgaan te hebben en daarom wekken we de vrienden van „de Moker'op, al hun gehechtheid aan „De Volksstem" over te doen. Werkt voor uw eigen pers. Werft lezers voor Het galmt nog luid na, het debat door de Bruin met Mr. Marchant gevoerd en zelfs laat het zich aanzien, dat het laatste woord nog niet gesproken is. Ten einde onze lezers een overzicht te geven, citeeren wij allereerst uit het te Amsterdam verschijnende vrijz.- dem. blad de Volkstem van 15 Mei 1.1. het volgende Marchant te Schiedam en Socialistische waarheidsliefde. In Het Volk van Donderdagavond vonden wij het volgende schoteltje opgedischt aan de alle kost slikkende lezers van dat nooit liegende arbeidersblad. Het blad laat dan het bericht uit Het Volk volgen en rammelt er dan als volgt op los Wij hebben ons terstond met Schiedam in ver binding gesteld om dit heerlijk product van een waarheidslievende verslaggever tot zijn ware pro- postie's terug te brengen. Ziehier wat men ons schrijft „De heer Marchant moest om 11 uur weg, vandaar dat de beide debaters ieder slechts een kwartier konden krijgen. Door mej. v. Vlies werd hierop dan ook géén aanmerking gemaakt. Het feest, dat de gewraakte 20 millioen schenen genoemd te zijn in Land en Volk verwekte natuurlijk eenige hilariteit, maar maakte mr. Marchant volstrekt niet „woedend". Het „daar gaat het niet om" werd niet „gejoel d" door het publiek, maar „gero e- pen" door 2 of 3 S.D.A.P.-mannen De be schuldiging als zouden de V. D. vóór oorlog schepen hebben gestemd werd door mr. Marchant als onwaar aan de kaak gesteld, zeer tot voldoening van het g e h e e 1 e publiek (behalve natuurlijk het stelletje S.D.A.P.-ers.) Dat dit „grootendeels" op de hand der Doet ge wel iets voor „De Moker" S.D.A.P. was is volkomen uit de lucht gegrepen, het groot applaus dat Marchant kreeg, bewijst het tegendeel. Het debat der S.D.A.P. was werkelijk „onbeduidend" en mijn indruk is deze, dat het publiek „groo tend e e ls" de eenigzins scherpe terechtwijzing door den heer Marchant geheel ad rem vond". Tot zoover onze geachte Schiedamsche bericht gever. Maar nu willen wij Het Volk dat zoo gaarne niet antwoordt op vragen, die dat blad te lastig vindt, eens in gemoede vragenstelt gij er prijs op als blad gerangschikt te worden onder de bladen, die eerlijk voor de waarheid durven uitkomen of schaamt gij U bij dat soort, door Uzelf zoo dikwijls aan de kaak gesteld, dat er op uit is alles wat hun eigen partij betreft, zoo overdreven gunstig voor te stellen, dat de leugen en opsnijderij er drie duim dik op ligt Het is wel treurig als een arbeidsblad tot verslag gevers de von Münchhausens gaat gebruiken. In Het Volk van Maandagavond is daarop als volgt van antwoord gediend De waarheid. Mr. Marchant heeft de vorige week te Schiedam in een openbare vergadering gesproken, en in Het Volk is over die vergadering een uitteraard beknopt verslag opgenomen. Onder het opschrift „Marchant te Schiedam en socia listische waarheidsliefde" open':'het te Amsterdam ver schijnende vrijz.-dem. blaadje de Volksstem nu een kanonnade op de socialistische waarheidsliefde. De toon van het blaadje leent zich slecht voor een polemiek. Als het „in gemoede" een vraag wil stellen aan Het Volk en het valt met de deur in huis om te gewagen van de „alle kost slikkende lezers van dat nooit liegende arbeidersblad", dan is er wel eenige kans, dat alle gemoedelijke vragen onbeantwoord blijven. Intusschen worden voor ditmaal de zonden der jeugd vergeven en zal hopelijk een kort wederwoord den jongen wildzang eenige kalmte kunnen bezorgen. De redactie heeft zich onmiddellijk met Schiedam in verbinding gesteld „om dit heerlijk produkt van een waarheidslievenden verslaggever tot zijn ware proporties terug te brengen". De redaktie wist dus al bij voorbaat, dat het bericht vervalscht was en ging alzoo bevoor oordeeld het oor te luisteren leggen bij een Schiedam- schen geestverwant. En al zou, als deze ook alles ontkende wat Het Volk vermeld had, een gewoon menschenkind zeggen nu staat de opvatting van den eenen mensch tegenover die van den anderen en nu is het noodig nog eens een onpartijdige te hooren, mej. Van der Vlies bijv., neen, voor de Volksstem heeft de waarheidsliefde der sociaaldemokraten afgedaan. Het zij zoo, in godsnaam, maar wat kon nu eigenlijk de „geachte" Schiedamsche berichtgever ontkennen Dat door den heer Marchant het débat onbillijk werd beperkt Dat hij twee uur sprak en een half uur voor repliek eischte van den voorzitter die elk 20 minuten dacht te geven Dat het onbillijk was te roepen tegen de sociaal-demokraten„de vergadering is niet voor jullie belegd", terwijl onze afdeeling schriftelijk door de vrijz.-dem. vereen, tot bezoek en debat was uitgenoodigd „Door mej. v. d. Vlies werd hierop dan ook geen aan merking gemaakt", zegt de „geachte berichtgever, terwijl ook in de plaatselijke pers gewag wordt gemaakt van hare bemerking, dat zij den tijd tekort achtte. Mr. Marchant was ook niet woedend. Een verschil van waarneming mogelijk, maar wie ter vergadering aanwezig was, moet het verschil van gemoedsgesteldheid zeker hebben bemerktz'n rede saai en droog, z'n debat giftig. Trouwens, als men den mond vol heeft met ver wijten over gebrek aan bronnen-studie en het wordt dan aangewezen, dat men de bronnen, welke men onder z'n onmiddellijk toezicht heeft gehad, niet kentals men zoo in een stampvolle vergadering er tusschen is gevlogen, laat het zich begrijpen, dat er zooiets van een kregelig gevoel opkomt. Vanwaar anders ook die botte ontkenning van de beschuldiging, dat de vrijzinnig-demo- kraten ook vóór oorlogschepen hebben gestemd, terwijl iedereen en zeker mr. Marchant weet, hoe dikwijls Wekt ge uw vrienden wel op, zich te abonneeren? zij hun stem gaven aan pantserschepen en onderzee booten, om van andere militaristische geldverspillingen niet te gewagen. Die ontkenning, zegt de „geachte" berichtgever, „was zeer tot voldoening van het g e h e e 1 e publiek (behalve natuurlijk het stelletje S. D. A. P.-ers)", dat daarmede dan eenvoudig bewezen zou hebben hoe gemakkelijk het zich knollen voor citroenen liet verkoopen. Maar het is niet waar, want de vergadering was onder de repliek van den heer Marchant aan het ver- loopen. Men lachte, maar luisterde niet meer. Het volgende bedrijf leverde de heer Marchant in de Schied. Cour. van Dinsdag 1.1., waarin hij heftig te keer gaat over kleinigheden en met een matelooze durf de feiten ontkent. Dat is doodgewone advokaterij, maar natuurlijk deden de groote woorden van Mr. Marchant tallooze eenvoudigen dadelijk gelooven, dat Mr. Marchant nu de zaak gewonnen had, waarbij zich zoo van heeler harte aansloten die vrij zinnigen, die, als lustige socialisten-vreters, zoo gaarne zien, dat een sociaal-democraat eens wordt afgetuigd. En dat slag is al tevreden met enkel schij«beweging. De Bruin heeft heel kalm al dat lawaai, met Mr. Mar chant incluis, op zij gezet, door in de Schied. Crt. het verzoek te doen aan de kiesvereeniging „Schiedam", om hare medewerking te verleenen voor het samenstellen van een commissie, die na onderzoek der feiten, te beoordeelen zal hebben, wie of er liegt! Dit onderzoek wachte men af en koude voorloopig alle gemakkelijke vonnissen thuis. Aan praatjes heeft men niets de feiten moeten spreken 1 BUITENLA ND. Onze propagandisten. De vorige week heeft in het Pruisische Huis van afgevaardigden een incident plaats gehad, dat weer een blijk was van de fel reactionaire gezindheid der Duitsche jonkerpartij. Terwijl een afgevaardigde een felle rede hield tegen de Polen, doorspekt met hatelijkheden, stonden verschil lende leden om de tribune en interrumpeerden. Onder hen ook de sociaal-democraat Borchman. De voorzitter noodigde de afgevaardigden uit hun plaatsen in te nemen, maar meerderen bleven in de nabijheid der tribune. Er werd weer geïnterrumpeerd, ook door Borchman. Daarop sloot de voorzitter zeer willekeurig Borchman van het bijwonen der zitting uit en liet de overigen ongemoeid. Deze bleef echter in de zaal en was bij de heropening der zitting present. De voorzitter liet nu politie ontbieden en de afgevaardigde uit de zaal brengen. Dit incident verwekte in de zaal, terwijl de tribunes bezet waren, heel wat opschudding, doch daarbuiten nog meer, omdat, naar beweerd werd, de voorzitter zich aan strafbare machtsoverschrijding had schuldig gemaakt. In de pers van verschillende richting is zijn optreden dan ook streng afgekeurd en hoezeer zelfs de tamste liberalen over de persoon van dezen parlementsvoorzitter oordeelen, kan blijken uit wat de correspondent van de N. Rott. Ct. schrijft „De lezer heeft reeds meermalen onder de rubriek Duitschland staaltjes gelezen van zijn verregaand kleinzielig chauvinisme, om die tot de orde-roepingen goed te maken. Deze soort scherpzinnigheid gebruikt hij alleen tegenover de linkerzijde. Van de minis- tersbanken zijn er onder zijn leiding krasse dingen gezegd en een conservatief afgevaardigde heeft van liberalen en socialisten mogen spreken, als van helen en stelen, zonder dat hij er het minst tegen in te brengen had. Het ontbreekt hem aan slag vaardigheid en tegenwoordigheid van geest en tel kens tracht hij zijn verlegenheid door een overgroote gevoeligheid voor zijn rechten als voorzitter te ver bergen. Het is geen wonder, dat zoo'n man spoedig om de politie roept." Een conflict als thans lag dus voor de hand. Bij zoo'n leiding moest het komen. Brengt „De Moker" in elk arbeidersgezin

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1