TUSSEN DE SINGELS L. BOLK FILIUS N.V. SLAVENBURG'S BANK SCHIEDAM Een feest waar veel BOUT wordt gegeten Ook voor Kerstballen en -verlichting naar CISKA GEOPEND: THANS v. Gravensandesir. 53b H. A. DIETERICH KAPSALON v. d. EIJK Oud Mathenesse ERKEND JUWELIER v/h 29 jaar gevestigd Galileistraat 7 b TEL. 66613 - SCHIEDAM Verkoop van: GOUD ZILVER UURWERKEN HORLOGES EN SOLA-ARTIKELEN LANGE NIEUWSTRAAT 167 VERZEKERINGEN - AUTO-FINANCIERING - CREDIETEN - VREEMD GELD Nu Sint Nicolaas weer is vertrokken staat weer het Kerstfeest voor de deur Wij hebben daar speciale BRAADPANNEN voor zodat U Uw konijn of kalkoen geheel kunt braden Boerhavelaan 30 SCHIEDAM Tel. 66333 Vraag om Animo-zegels Rijwielhandel „DE FAV0RIET" Voor Oost: Franselaan 281 - Rotterdam Voor West: Mgr. Nolensl. 696, Schiedam Avondje uit dan naar caf£ kleine confiance de zaak met de gezellige sfeer COR en ANNIE, Tel. 67807 ie Jaargang No. 17 13 december 1962Ver»chl)nt tens per 14 dageo Redaktie en adm.Drukkerij A. L. v. d. WATER - van Beverenstraat 1 b-c Telefoon 0 10-67787 - Schiedam KantoorurenDagelijks van 9-6 uur - Bankier: N.V. Slavenburg's Bank Schiedam Tarief Kaboutertjesper editie 20 woorden f 0.50 - Verschijnen in geheel Schiedam (4 edities) EEN GOEDE BRIL BEHOEFT NIET DUUR TE ZIJN Uw dichtstbijzijnde opticien is Prof- Kamerlingh Onneslaan 98, tel. 65768 ERKEND LEVERANCIER VAN ALLE ZIEKENFONDSEN heeft Simon een goed bericht voor de moeders en vaders. Voor zover de vaders hun vrouwen behulp- zaam zijn met het verzorgen van de was. Bij velen van ons is het bekend, dat er in de Newtonstraat een zelfwas is. De trouwe bezoekers zal het opgevallen zijn dat er twee nieuwe wasmachines zijn geplaatst. Deze zelfwassers staan er als proef. Daar gebleken is dat deze twee machines nog witter wassen dan de oude (bij deze machines wordt het goed eerst nog voorgeweekt), heeft men besloten al de oude machi nes te vervangen. Met ingang van het nieuwe jaar komt u dan met een nog beter verzorgde en wittere was thuis dan voorheen. U merkt dus wel dat men alles in het werk stelt om u de grootst mogelijke service te verlenen. Simon heeft nog iets wat hem niet lekker zit. Hij weet ook dat hij dit schrijft namens vele winkeliers. Men is namelijk op het moment dat het de winke liers zeer ongelegen komt, begonnen met het op- breken van diverse straten. Nu is dat ook wel nood- zakelijk, maar had men dat nu niet eerder of later kunnen doen. Vele zakenmensen moeten het van de decembermaand hebben. Moet men daarom juist nu de straten bij de vele winkels gaan opbreken. Boven- dien loopt men dan tevens nog het risico dat als de vorstperiode doorzet en de straatmakers uitvriezen de winkeliers voor lange tijd gedupeerd zijn. Zou het daarom geen aanbeveling verdienen om zo'n karwei in januari onder handen te nemen. De middenstan- ders zijn er wel van overtuigd dat het moet gebeuren, maar zij zouden graag willen dat men een klein beetje rekening hield met hun belangen. Simon wil hier helemaal het beleid van de afd. bestratingen niet aanvallen, doch echter graag de betreffende in stance er opmerkzaam op maken. Daarom namens de gedupeerden dit beleefde verzoek. De her Bolk is in onze omgeving een gelukkig mens en wie gunt hem dat niet. Na jaren is hij er in ge- slaagd een winkel te openen in de 's-Gravesande- straat. De heer Bolk die bij ons bekend staat als een vakkundig juwelier en zijn werkzaamheden altijd in zijn woning in de Gallileistraat moest doen heeft nu op nr. 53 in de 's-Gravesandestraat een prachtige winkel gekregen. Simon die in 1946 zijn verlovings- ringen bij hem heeft laten verzorgen, wat nog ge- paard ging met inlevering van oud-goud, kwam toen al onder de indruk van zijn deskundige voorlichting. Hij wenst hem thans van harte sukses toe met zijn zaak. Hij zal nu zijn klanten nog meer van dienst kunnen zijn met de reparatie van klokken en hor- loges en de verkoop van deze artikelen en overige sieraden. Het zal hem ongetwijfeld bij de opening niet aan belangstelling hebben ontbroken. Simon weet dat de heer Bolk er altijd op uit is geweest zijn klanten met de beste service tegemoet te komen. Met de opening van zijn zaak is hiertoe een belangrijke stap in de goede richting gedaan. Simon v. d. Singel. Morgen zelfde plaats, zelfde tijd, maar met een kapsel van Grens Schiedam/Rotterdam Plnaspiein 11a, Rotterdam-W Telef. 55389 Dinsdags de gehela dag gesloten. Enige maanden geleden ontvingen wij van twee Rotter- damse lezers van een onzer uitgaven „Mathenesser"- Nieuws, een schrijven, hetwelk wij wel erg verlaat in enkele edities hebben opgenomen. Wij ontvingen als re- actie hierop een schrijven van de heer A. Stip, secre- taris van Hengelsportvereniging Schiedam en Omstre- ken, Seringenhof 6 in Schiedam. Wij geven dit schrijven onverkort weer, maar moesten eerst de late publicatie en reactie rechttrekken, daar in onze bladen niet altijd volop ruimte ter beschikking is. Geachte redactie, Naar aanleiding van het ingezonden stukje in het Nieuw- land Nieuws, d.d. 15 november 1962, handelend over de hengelwedstrijd in het Prinses Beatrixpark op 11 augus- tus 1962, waarbij 2 Rotterdammers van deelname waren uitgesloten, het volgende: Wij verwonderen ons dat deze heren pas nu met hun bezwaren komen en waarom niet rechtstreeks bij het betrokken bestuur? Het is een iedere hengelende Schiedammer bekend, dat in het Prinses Beatrixpark alleen door inwoners van Schiedam gevist mag worden. Dit is een contract met de Gemeente Schiedam. Bovendien was dit een hengelwed strijd welke Hengelsportvereniging „Schiedam en Om- streken" organiseerde op verzoek van de Schiedamse Ge- meenschap, in het kader van de Vakantieweek. De prijzen zijn niet door Schiedamse middenstanders be- schikbaar gesteld, doch gekocht van het geld dat de Schiedamse Gemeenschap beschikbaar stelde en een even groot bedrag werd door Hengelsportvereniging „Schiedam en Omstreken" uitgetrokken. Het inschrijfgeld werd ook volledig besteed voor aankoop van prijzen. Toen het betrokken bestuur kennis nam dat twee Rotter dammers zich hadden laten inschrijven, zijn deze heren ingelicht en hebben hun betaalde inschrijfgelden terug ontvangen. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot het be trokken bestuur. A. STIP A. W. Unkel, directeur TELEFOON 69255 SPAARBANK (3</a rente) SAFE - EFFECTEN W. Buurman. procuratiehouder 2 BILLARDS. Jukebox nieuwste platen, le kl. consumpties - alles ijsgekoeld. Altijd verse koffie. Ballen gehakt. UITSMIJTERS- DIV. SOEPEN, KAAS enz. Ook gezellig zitje aan de nieuwe Bar. Tijdens de komende feestdagen kostelijk verlicht. Eerlijke nette bediening. Billijke prijzen. Aanbevelend,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1962 | | pagina 1