handige leerjongen Drukkerij A. L. v.d. Water Opening Drukkerij v. d. Water J. W. HE KOON M. KOCKEN - SINGEL III - TEL. 69612 maakt dit mogelijk Sleulelkuis G Ij K O U/ij u/ensen u bijzonder prettige feestdagen toe vanzelfsprekend ook uw KERSTVERLICHTING is te verkrijgen bij Boekhandel MODERN I lorosi oop not 4e 16-12 l.m 22-12 TV-defect? OUDEiAARSAVOND natuurlijk OLIEBOLLEN van KOCKEN Voorkom teleurstell ng, bestel tijdig voor alle ileutels GEVRAAGD. van Beverenstraat I b-c Feestdagen fllt*en Agfa-flitters v.a. f 11.- ZANDER VAN RUN en u weet P. A. HEIJNSBROEK Laat voor de a.s. feestdagen uw schoenen tijdig repareren 24 OKTOBER TOT EN MET 22 NOVEMBER Broersveld 108 Schiedam Telef. 69703 SPECIALE SHOWROOM 134 RADIO ACTIEF MAAK UW KERSTFEEST MAKKELIJK DUS DUBBEL PRETTIG. HELE KIP v/h SPIT (geen diepvries) PAT AT - APPELMOES Hero) - IJSTA ART. Bij het aperitief: bitterballen - croquetten - enz. VLAARDINGERSTR. 19 SCHIEDAM tel. 69899 66k voor uw auto, scooter en brnmfietB voor oplelding in ons zeer gevarteerd bedrijf TELEFOON 67787 67763 bij geen gehoor 62733 Het blad ,,Graficus" schreef op 27 november 1.1.: De heer A. L. van de Water zal „anders dan ande- ren" zijn. Voor de officiele ingebruikneming van zijn drukkerij op vrijdagmiddag 23 november j.l. had hij de be- kende zanger Pedro Carillo uitgenodigd om de han- delingen voor deze opening te verrichten, waaraan nog enkele attracties verbonden waren. Drukkerij Van de Water is gevestigd in de Van Beverenstraat 1 b-c in Schiedam, waar men telefo- nisch aangesloten is onder de nummers 67787-67763. Wij stellen ons voor dat er grote belangstelling voor deze opening geweest is, waar men een receptie uit- schreef van 47 uur. In drie uren tijd kunnen heel wat belangstellenden hun gelukwensen aanbieden en de nieuwe drukkerij aanschouwen. De heer Van de Water stelde deze officiele inge bruikneming geheel in het teken van de Sporthal- Actie Schiedam. Er was verzocht geen bloemen en geschenken te sturen, maar- eventueel een bedrag over te schrijven ten bate van deze actie. Onder de naam Sporthal-Schiedam zijn door Drukkerij Van de Water rekeningen geopend bij de N.V. Slavenburg's Bank, Schiedam, giro 350972 en bij de N.V. Amster- damsche Bank, Schiedam, giro 5093. Dat lijkt ons een altru'istisch begin van de dienende taak van een pas gestarte collega, die in sportkrin- ken wel veel relaties zal hebben en die wij veel succes toewensen in de sportieve strijd om het be- staan. BUREN Er werd gebeld. Voorzichtig vroeg ik me af, wie het kon zijn, ik verwachtte n.l. niemand. Ik deed open en voor mij stond een hevig gebelgde buurman van de benedenste verdieping met mijn zoontje. „Mevrouw," zei hij, „dit rjong heeft een steen tegen mijn ruit gegooid." Wat bleek echter. De diverse kinderen hadden elkaar met aarde gegooid, waarbij er een klein kluitje tegen het raam van deze heer was gevlogen. Hij raasde nog een poosje door, waarbij hij allerlei lelijke woorden en onzin uitsloeg. Nu moet u weten dat ik in een flat woon, met 8 woningen en dat dit 7 jonge gezinnen zijn met een pl.m. 15 kinderen. Men heeft nl. als achtste gezin 2 oudere mensen van in de 70 geplaatst, u begrijpt natuurlijk, dat dit de nodige wrijving veroorzaakt. Nadat hij uitgeraasd was en allerlei akelige dingen zei over de opvoeding der tegenwoordige jeugd, blies hij de aftocht. Deze oudere mensen kunnen werkelijk nergens tegen, wanneer men 's avonds visite heeft, die tegen 12 uur weg gaat, moet men de volgende dag horen, dat het zo'n vreselijke herrie was en ze niet hebben kunnen slapen, enfin, ik kan zo nog wel- een paar uur doorgaan. Het enige verschil is..., dat wanneer de kleinkinderen (in getal 6) op bezoek zijn, de hele flat op stelten staat, dat er geknokt wordt bij het leven af met de kleinkinderen en de rest van de jeugd. Ja, dan vloeit er zelfs bloed, in de vorm van een bloed- neus of een paar behoorlijke schrammen. Ga naar beneden bij diezelfde oudere mensen, en je krijgt ten antwoord, dat we niet zo moeten zeuren. „Kinderen moeten zich toch immers kunnen uitleven." JAN DROGISTER1J - FOTOHANDEL Apoth. ass. LORENTZPLE1N 2a SCHIEDAM TEL. 69678 SPECIAAL IN KLEURENFOTOGRAFIE -h Een prachtige sortering KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN EN -BOEKJES IN VELE TALEN BOERHAVELAAN 124 TEL. 68415 Orthopaedische maatschoenen voor elke voet le klas reparatie-inrichting Onder Rijkstoezicht gedipl. maatschoentnaker SINGEL 1S4 TELEFOON 68528 onder rijkstoezicht gedipl. Schoenhersteller EDISON STR A AT 64 TEL. 79142 SCHIEDAM Er is nog nooit iemand bij de eerste sprong kampioen geworden. 21 MAART TOT EN MET 20 APRIL Over het algemeen zijn de vooruitzichten en omstan- digheden voor degenen, die onder het teken van de Ram geboren werden goed en hoopgevend. Tegen het einde van de week beleeft men prettige dagen die harmoniseh verlopen ondanks sommige donkere voor- tekenen. 121 APRIL TOT EN MET 20 MEI Uw evenwichtigheid en drang naar hulpvaardigheid komt nu weer sterk naar voren. Dit is een prettige omstandigheid vooral in verband met het felt, dat uw partner hierdoor ten zeerste geholpen en gekalmeerd wordt. U kunt weer bepaalde idealen nastreven. 21 MEI TOT EN MET 21 JUNI De eerste helft van de week leent zich uitstekend om na te gaan welke maatregelen u kunt nemen om met uw werk tot betere resultaten te komen en vooral tegen het weekeind zult u het genoegen smaken met succes gewerkt te hebben. Tracht door te zetten. 22 JUNI TOT EN MET 22 JULI Loop niet te hard van stapel maar tracht eerst goed te overwegen wat u het beste kunt doen. Bepaalde spanningen en ook wel min of meer nerveuze omstan- digheden moet u traehten zo goed mogelijk door te komen. Doet ook uw best om niemand te zullen kwetsen. 23 JULI TOT EN MET 23 AUGUSTUS Spanning of enige onrust in verband met werkzaam- heden is te verwachten maar met het vooruitzicht dat het daarna veel rustiger zal worden. Daarna komt toch weer een moeilijke tijd, wanneer u bepaalde zaken met geweld wilt doorzetten. Daarom opletten! 24 AUGUSTUS TOT EN MET 23 SEPTEMBER Wees niet zo ongeduldig maar wacht toch rustig uw tijd af. Alles keert vanzelf wel ten goede, maar tracht wel uw werk en tijd goed in te delen. Tracht u ook beter te concentreren op alles wat u wilt aanpakken. Toon ook meer begrip en meeleven met uw naaste omgeving. 24 SEPTEMBER TOT EN MET 23 OKTOBER U moet uw best doen beter uwzelfbeheersing te be- waren om misverstanden en onaangenaamheden te voorkomen. Weliswaar komt er een onrustige en gespannen tijd, maar die kunt u gemakkelijk door- komen met veet tact en overleg. Hoewel u bijzonder actief bent is het toch niet uit- gesloten dat u deze week moeilijkheden zult onder- vinden doordat bepaalde zaken en dingen heel anders lopen dat u zich voorgesteld had. Onwillekeurig kan dit een terugslag hebben op uw goede stemming. 23 NOVEMBER TOT EN MET 21 DECEMBER Laat u niet intimideren door moeilijkheden. Uw zelf- vertrouwen en werklust kunnen alles gemakkelijk te boven komen. Ga overigens rustig verder op de door u ingeslagen weg en overdenk goed wat u in de naaste toekomst met succes kunt ondernemen. 22 DECEMBER TOT EN MET 20 JANUARI U krijgt deze week volop gelegenheid om op een aan- gename manier met anderen van gedachte te wisselen. Dit alles zal een gunstige invloed op uw verder leven hebben. Behartig beter uw privehelangen en alles wat met uw liefdeleven verband houdt. 21 JANUARI TOT EN MET 19 FEBRUARI Probeer uw tijd zo productief mogelijk te maken, want u zult goede resultaten kunnen bereiken. U moet echter traehten minder nerveus te zijn en ook wat minder wispelturig. Neem resoluut stelling tegen situaties, die opwinden en prikkelbaar maken. |20 FEBRUARI TOT EN MET 20 MAART Aan activiteit ontbreekt het u niet, maar toch zult u het wat rustiger aan moeten doen. Verder komt er 'weinig verandering in uw toestand. Dit kan evenwel z'n voordeel hebben om u in de gelegenheid te stellen die dingen of zaken af te maken of te behartigen, waartoe u al zo lang het plan had. Bel Schiedam 61420 wij helpen direct Werkdagen tot s a*onai 11 uur Derelkba*' en zaterdags tot 4 uur Ook plaatsen ee repar»tl«. van antennae ZO HOUDEN Z1J DE MOED ERIN Een welgemanierd mens praat maar weinig over zich zelf. Zo rood als een kreeft! Weet u hoe het komt, dat een kreeft of een garnaal rood worden als ze gekookt worden? Eigenlijk heel eenvoudig. In het pantser van deze dieren bevinden zich twee kleurstoffen. Een bruine en een rode. Door de hitte van het koken wordt de bruine kleur vernietigd en krijgt zodoende de rode de overhand. Vandaar die uitdrukking. Twee vriendinnen wandelen door de straten van Boe - dapest. „Hoe laat is het?" vraagt de ene. „Mijn horloge is kapot," zegt de ander, „maar het moet precies zeven uur zijn, want iedereen doet de gordijnen dicht: tijd voor de nieuwsuitzending uit Oostenrijk." Uit Boekarest: „Zeg, weet je al dat Boris is over- leden?" „He, hoe komt dat? Ik wist niet eens dat ze hem gearresteerd hadden." „Weet je al dat in de Prawda een wedstrijd is begon- nen voor het inzenden van de beste politieke grap?" „Leuk! Wat is de eerste prijs?" „Twintig jaar."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1962 | | pagina 2