VISITEKAARTJES 19.50 VAN RUTTEN 66330 I1 1 2 3 10 H HBb 171 1 1 BBHs BStL H J J Bestel tijdig uw Haardenpaleis ABBINK In luxe verpakking IOO kaartjes en IOO envelopjes Tegen inlevering van deze bon slechts HAAST U t Deze aanbieding geldt t.m. IS december a.s. W. J. A. Engering w MM29 I 888888W88AB6A88R88D88E88B88088N 888B88 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 88 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 88 86 86 86 86 86 „WA$SERIJ-TUSSENDIJKEr Voor Hout Board en Triplex CEE& V /a T. NOTENBOOM E N G E L E N Rund-, Varkens- en Paardevlees Bestel s.v.p. vroeg- tijdig uw KRUISWOORDPUZZEL Drukkerij A. L. van de Water VAN BEVERENSTRAAT 1 b-c SCHIEDAM Wassen, chernisch reinigen en Dry-Cleaning Tel. 38857-38477 Rotterdam Voor uw haard, mica, jenaglas, enz. Uitgebreide sortering Kerstvertichting KES DE HAARDEN- EN KACHELSHOWROOM Swammordamsingel 11 - Schiedam Tel. 62599 Grote sortering LEREN WANTEN, REGENKLEDING, WINDSCHERMEN en BEENSCHILDEN Naar Motor- Rljwlelhandel CELSIUSSTRAAT 42 - SCHIEDAM voor 1e kwalitelt Hei juisie adres voor HALSE PAARDEBIEFSTUK kerstrollade's e.d. 7 Ts~~ 25 7.50 QDQCQCQQ QQQD QQQQQCQQQQQQ QGQD OCQDQQ QOQOQOQBQOQO roOOoOro 00OD □OoOOOOOflOOO 0000 000000 00OK00000000 LANGE SINGELSTRAAT 5 b SCHIEDAM TELEFOON 64478 B.G.G. 65130 POSTZEGELNIEUWS IN ESPERANTO De posterijen van Madagaskar hebben bij wijze van proef de regelmatig verschijnende raededelingen over het verschijnen van postzegels nu ook in het esperanto uitgegeven. Deze mededelingen worden verzonden aan alle speciale vertegenwoordigers, die zich in 43 steden van 26 landen bevinden. Lorenfzlaan 23 SCHIEDAM TeL 65496 if Ijzerwaren if Gereedschappen if Huishoudelijke art. if Elektrische materialen if Philips latnpen ESPERANTO EN DE KOEKOEK Nadat met de hulp van een aantal Esperantisten een onderzoek is ingesteld naar de verspreiding en de levensgewoonten van de koekoek, aankomst, ver- blijfplaats, samenleving, rondzwerving, vertrek enz. is nu in oprichting een kring van ornithologen/espe- rantisten, die wil trachten een beter inzicht te krij- gen in het leven en de trek van onze vogels. aan da Kc mt U eens kijken zonder enige koopverplichting Da nleuwste modellen Kolenconvactora o.a. Backers, Davonatta, E. M. Jaarsma, Jan Jaarsma, Hoanson, Pefgrim en vela anderan Gasfomuizen en prima Bijverwarmings-apparaten Haarden - Kachels - Gasfornuiran voor alle soorten Bromfietsen koek Prof. K. O. laan - Tel. 66852 SCHOONZUSTER KWAM TERUG DOOR ESPERANTO De schoonzuster van de heer Lembit Tangsoo uit Est- land was al 17 jaar spoorloos verdwenen. Navragen bij het Internationale Rode Kruis bleven vruchte- loos. Ten einde raad zocht de heer Tangsoo contact met de vertegenwoordigers van de Internationale Espe- rantobeweging in verschillende landen. Deze plaat- selijke vertegenwoordigers stellen hun diensten ge- heel belangeloos ter beschikking van alle aangeslo- ten esperantisten. De esperantist J. Rogers uit Enge- land kon tenslotte mededelen, dat de vermiste schoonzuster in Southampton woont. Carteslusstraat hoek 's-Gravenzandestraat Tel. 67904 Is het nummer dat u bellen moet voor reparaties aan uw radio of T.V. Radio Bruste, v. Leeuwenhoeckstr. 64a, Schiedam Een echte flap uit! Een weduwnaar woonde met z'n dochtertje, een pit- tige teenager, in een van de nieuwe buitenwijken van de stad, een goede oude huishoudster had al jarenlang de leiding in het huishouden. Op zekere dag zei de vader tegen z'n dochtertje: „Joke, er zal hier in huis veel gaan veranderen, want onze goeie Marie gaat trouwen". „0, wat fijn, vader", liet Joke daarop horen, ,,dan zijn we ineens van dat mispunt verlost. Ik zou die ouwe gek wel eens willen zien die met zo'n zuur- pruim wil trouwen". „Hm, dan zie je hem nu, Joke!" Schadeiyke insecten. Die zijn er jammer genoeg ontzettend veel. Misschien wel een half miljoen soorten. Geen wonder dat we er zoveel tegenkomen en dat zij voor ons een plaag zijn. Insecten hebben voedsel nodig maar zij eten dikwijls voedsel wat wij mensen nodig hebben. Groen- ten uit onze tuinen graan op het land fruit uit onze boomgaarden. Veel insecten zien er als wormen uii als ze jong zijn, vandaar, dat we praten van een „wormstekige" appel, hoewel het geen echte wormen zijn. k 6 9 f II M 14 16 4 •t'%V ft IS 19 20 2! 22 ZH v 28 31 32 59 HORIZONTAAL: 1. verzameling; 5. waar men kaartjes verkoopt; 8. laagte tussen bergen; 9. vriend; 10. verouderde meisjesnaam; 11. meisjesnaam; 13. uitgeput; 15. scheur; 17. muziekterm, meerstemmig; 18. op- dracht; 19. zich bewegen; 21. niet boven; 23. tijdelijke onder- breking zitting St. Gen.; 25. huisdier; 27. Ver. Arabische Rep.; 28. schoon; 29. opp. maat; 31. lofdicht; 33. deel been; 34. matig. VERTIKAAL: 2. lofdicht; 3. en andere; 4. prent; 5. touw; 6. voorzetsel7. horizon; 10. toiletgerei; 12. nummer; 14. roem15. knaagdier; 16. torenomloop; 19. verf; 20. damp; 21. pre-historisch rund; 22. knaagdier; 24. ongeveer; 26. deel boom; 28. vogelsnavel; 30. muzieknoot; 32. muzieknoot. Voor dMe puzzei ter beschikkina gwsteld door: BUREAU VAN DIT BLAD 2 waardebonnen elk ter waarde van 2,50 te besteden bij onze adverteerderS Oplosstngen blnnen 1 week aan dlt adres Prijswinnaars Prijswinnaars puzzel Cafe Klein Confiance" 1e prijs J. Garretsen B. B. Singel 73 a 2e prijs Mej. C. C. de Ruiter, v. 's Gravenzandestr. 8 c

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1962 | | pagina 4