TUSSEN DE SINGELS WAAR0M TV K0PEN BIJ RADIO ACTIEF Schledamsche Cartonitagefabriek 2. Radio Actief heeft de modernste technische dienst van Schiedam. 3. Radio Actief verzekert u van avondservice tot 11 uur Let op No. 3834 PARKWtG 201(205 CORN. DREBBELSTRAAT 7 tegenover het Daltonflat 2e Jaargang no. 4 13 februari 1964 Verschijnt eens per 14 dagen Voor uw fruitmanden en -schalen „DE WITTE VINK" SO nieuwe VW'S 2onder chauffeur Open en gestoten bostelauto's 9 persoons busjes en luxe VW's AVO-GARAGE Bokelweg 10 Tel. If0940 Schiedam bty het station Ketelaarstraat 9 Tel. 133450 Rotterdam bi| de Baan Dit nummer heeft waardeil ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG DALTONFLAT waardebon f SO.— SCHIEDAM 1. Radio Actief heeft voor reeds f 99S«— een volauto- matisch salonmeubel met 59 cm beeldbuis te koop met 2 jr. gar. 4» RadlO Actief is aangesloten en erkend door de Nederlandse vereniging van Radio detailhandelaren (waarborg voor vakkundigheid). Radio Actief is door Philips volledig erkend 5. Radio Actief geeft de hoogste inruilprijs voor[ uw oude TV vanj*100.— tot f600.— mat Bienesser nieuws ben ik u eerst nog wat verschuldigd over een nieuwtje op de Singel. U weet dat daar al jarenlang een rijwielzaak gevestigd is onder de naam Struyk. Onopvallend heeft men enige tijd geleden deze zaak geheel gemoderniseerd. „Wij hebben aan deze modernisering geen ruehtbaarheid willen geven", zegt mijnheer Struyk. Maar Simon wil er toch wel even bij stil staan. Voor de voorbijganger is het juist opvallend, deze verandering daar op de Singel. Men heeft nu langs de hele wand, als men voor de winkel staat, aan de linkerkant een rek gemaakt, waarop een uitermate grote sortering rijwielen en bromfietsen is uitgestald. De zaak heeft daardoor een geheel ander aanzicht gekregen en bovendien is de verkoopruimte vergroot. Wij kunnen vanaf deze plaats mijnheer Struyk geluk wensen met deze succesvolle verandering. Van de vereniging Het Singelkwartier hebben wij het maandelijkse orgaan ontvangen en uiteraard van begin tot het eind gelezen. Veel staat er weer te doen voor de leden en elders in dit blad zullen wij de agenda ver- melden van hetgeen er zo al te doen is. Tevens heeft men kunnen lezen dat het bestuur het jaarfeest voor 3 oktober al weer in kannen en kruiken heeft. Bekende artisten, o.a. „Het Cocktail trio" en „Frans TEL. 6ei6l, n* 6 uur nvonrts tel.66459 Vrolijk zullen van de partij zijn. Het beloofd dus weer veel goeds. Ook de onderafdeling, belast met klaverjassen, wordt weer aktief. Of beter gezegd, is altijd aktief, en roept zijn leden op, om zich weer tijdig op te geven voor de komende onderlinge competitie. Ook nieuwe leden zijn weer in de gelegenheid om zich op te geven voor deze klaverjasvereniging. Men kari hiervoor terecht bij de secretaris de heer C. Zonneveld, Buys Ballotsingel 13a. U moet, om lid van de afdeling klaverjassen te worden, echter ook lid van de vereniging zelf zijn, maar dat kan geen bezwaar zijn, want die contributie is zeer minimaal en voor ieder mogelijk. Bovendien profiteert u dan tevens van alle avonden, die Het Singelkwartier organiseert en bovendien uw kinderen van de gezellige kindermiddagen. Het weekkamp dat wordt gehouden van 24 juli tot 1 augustus is geheel volgeboekt. 125 kinderen gaan er dan een week genieten van de prachtige bossen in de om- geving. Heeft u wel eens een buiksprekende straatmaker gehoord. Zet dan uw oren maar eens goed open in de buurt van de straamakers in de Lorentzlaan. Simon v. d. Singel. Red. en adm. drukkerij van de Watei van 8e««erenstraat 1 b-c - Schiedam Telefoon 67787-67763 Advertentietarieveii op aanvraag. Kaboutertjes voor alle edities -p. w„ tot 20 woorden f 1.elk woord meer 10 cent, (geldt niet voor za- kenkaboutertips). Onze wijkbladen verschijnen In de gehele gerr.eente Schiedam en Oud-Mathenesse (R'dam), in een totaal- opl. van ruim 30.000 exemplaren, onder de navolgende namen Kethel-Nieuws, Mathenesser-Nieuws, Nieuw- land-Nieuws, Ooster-Nieuws, Wester-Nieuws eri Zul- der-Nieuws. Nieuwland-Nieuws verschijnt wekelijks. Bank: N.V. Slavenburg's Bank, Schiedam Engelsestraat 2 Tel. 154009 Ondentaande bedrijven stellen op een aantal nummers van dit blad welke zij in hun etalage vermelden iets aantrekkelijks beschikbaar U behoeft slechts te vergelijken of uw nummer hiermee overeenstemt AGENDA „HET SINGELKWARTIER". Kindermiddagen: 15 februari, 15 maart, 11 april, 10 mei en 31 mei. Dansavonden: 1 maart, 19 april, 24 mei en 21 juni. RADIO ACTIEF

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1964 | | pagina 1