Tussen de Singels A Ziet wat UNIQUE U biedt Let op *0 ptottiy wtxAmfifde Schiedamsche Cartonnagefabriek fO nieuwe VW's zonder AVO-GARAGE ^RKWEGwT/iOS1 SCHllMW N° 7077 Bloemsierkunst 'Clematis' 2e Jaargang no. 14 2 juli 1964 Verschijnt eens per 14 dagen chauffeur Open en gesloten bestelauto's 9 persoons busjes en luxe VW's Bokelweg 2-8 Tel. if0940 Schiedam blj het station KOelaarstraat 9 Tel. 133450 Rotterdam bij de Baan Slly Hoogerwaard cosmetic sans soucis Dit nummer heeft waar dell Ondcrstaande bedrijven stellen op een aantal nummers van dit blad welke zij in hun etalage vermelden iets aantrekkelijks beschikbaar U behoeft slechts te vergelijken of uw nnnimer hiermee overeenstemt Deensestraat 4 5 planten de enige Hervormde U.L.O. in Delfshaven - Grote Visserijstraat 38 Aangifte leerlingen dagelijks (ook voor Septem ber] echter liefst dinsdag van 2 tot 4 uur. Huiswerk kan op school gemaakt worden. Hoofd der school, A. VAN LEEUWEN Woonh. Mathenesserdijk 300 a Tel. 34138 of 33969 mat henesser- nieuws Het schijnt, dat het oosten van Schiedam aantrekkelijk is geworden voor de wandelaars. Was het eerst De Kleine Confiance op de hoek van het Boerhaveplein en de Rotterdamsedijk die om zijn zaak een terras inrichtte, nu is het ook Snackroom van Grieken in de Dieselstraat (u weet wel waar het Daltonflat staat) die kan bogen op een terras. Het trottoir is daar erg breed en het leent zich er uitstekend voor. Juist met dit prachtige weer is het beter buiten te zitten dan birrnen, willen wij ten voile genieten van het prachtige zomerweer wat wij hebben gehad. Van enige bewoners uit de omgeving van het Edisonplein hebben wij grieven gehoord. Het gaat hier om het mooie nieuwe geheel betegelde plein. Als nu de kleinere kin- deren hier aan het spelen zijn 's avonds dan komen de grotere met him bromfietsen en nemen bezit van het plein en het spelen van de jeugd is afgelopen willen zij niet door de brommers omver gereden worden. Ouders van deze jongens zoudt u zelf eens een oogje in het zeil willen houden en uw jongen waarschuwen dat niet meer te doen. Bovendien lopen de bromfietsers nog het risico een bekeuring op te lopen. Om aan het veroorzaken van ongelukken maar niet te denken. Als men voor onze jeugd hier nu een mooie speelgelegenheid gemaakt heeft moet men daar zuinig op zijn en moeten de bromfietsers hiervan geweerd worden. Mag ik een beroep op uw medewerking doen in deze? Nadat wij deze week voor de laatste keer onze rijtjes in de voetbalpool hebben ingevuld in dit seizoen, gaan wij zo zoetjes aan aan de dag denken waarop wij met vakantie gaan. De belangstelling voor het weer heeft meer dan voorheen onze aandacht. Hoe zal het zijn? Dit is een vraag die niemand van ons kan beantwoorden. De plannen staan echter vast en we gaan toch. De optimisten laten zich hier niet door belnvloeden en dat is maar het beste ook. In ieder geval hebben zij, die de vakantie er op hebben zitten, prachtig weer gehad. Zoals u uit de dagbladen hebt kunnen lezen is het bestuur van de vereniging Herdenking Nationale Feestdagen in Schiedam danig gewijzigd. Kennelijk gaat men het nu anders doen, want de vervangers in dit bestuur zijn men- sen die in het bestuur van verenigingen zitten, die nauw betrokken zijn met de wijken van de stad. Zo is dit ook het geval met de heer Frederiks, de voorzitter van Het Singelkwartier, die op de nominatie staat in dat bestuur zitting te nemen. Ongetwijfeld zal dit zijn uitwerking op het organiseren van feestelijkheden hebben. Immers het bestuur weet uit de praktijk maar al te goed wat zij in de wijken kunnen organiseren. Het geheel zal dus beter kunnen werken omdat zij de regelrechte vertegenwoor- digers uit de wijken zijn die in het bestuur zitting hebben. Op zich een geslaagde reorganisatie, waar wij het beste van kunnen hopen. Simon v. d. Singel. Red. en adm. drukkerij van de Water van Beverenstraat 1 b-c - Schiedam Telefoon 67787-67763 Advertentietarieven op aanvraag. Kaboutertjes voor alle edities p. w., tot 20 woorden f 1.elk woord meer 10 cent, (geldt niet voor za- kenkaboutertips). Onze wljkbladen verschijnen in de gehele gemeente Schiedam en Oud-Mathenesse (R'dam), In een totaal- opl. van ruim 30.000 exemplaren, onder de navofgende namen Kethel-Nieuws, Mathenesser-Nieuws, Nieuw- land-Nieuws, Ooster-Nieuws, Wester-Nieuws en Zul- der-Nieuws. Nieuwland-Nieuws verschijnt wekelijks. Bank: N.V. Slavenburg's Bank, Schiedam SPORTHAL EN WIELERBAAN. In het verleden hebben wij al eens meer geschreven over de plannen van wielerbaan en sporthal. Twee objecten die voor onze stad onmisbaar zijn. Althans voor sport- minnend Schiedam. Niemand kan tegenspreken dat Schiedams bevolking sportminnend is. Kijk maar eens hoeveel sportverenigin- gen onze stad telt op alle gebied. De tafeltennissers zijn enige tijd geleden uit de narigheid gekomen met hun speelruimte in de Beurs door het aanbrengen van een houten vloer. Tien jaar geleden hoefde men hier niet aan te denken want toen had deze sport nog niet zo'n vlucht genomen in Schiedam. Iedere sportliefhebber weet nu heus wel, dat er in Schiedam tafeltennisverenigingen zijn die hun woordje in de landelijke bond meespreken. Zo is het ook met het wielrennen. Is het bestuur van de rennersclub Schiedam niet ieder seizoen aktief bezig om hier wielerronden te organiseren? Duizenden bezoekers staan dan om het parcours en nu het bestuur gebruikte postzegels vraagt om hiermede geld te verkrijgen voor het bestrijden van de onkosten van de wielerbaan, die achter het Hermes terrein aangelegd wordt, is de reaktie van dezelfde duizenden toch povertjes. Zo is het ook gesteld met de Sporthal. Dat wil niet zeggen dat ze er beiden niet komen, daar hoeft men niet aan te twijfelen. Maar het gaat allemaal zo stroef. Men zou haast zeggen zo echt Schiedams. Het gaat zo rustig. Men denkt het komt er wel. Niet echter de sporthal-commissie en het bestuur van de rennersclub. Deze mensen bespelen alle violen om tot de totstandkoming van de projecten te komen. Daarom zou ik willen zeggen kom Schiedammers wordt eens spontaan, schudt de gezapigheid van u af. Vele bedrijven hebben hun steun al toegezegd maar zeer velen hebben nog niet gereageerd en ook de particulieren nog te weinig. Maak eens wat over of stuur een partijtje postzegels op. Alles wat geld waard is kunnen de initiatief- nemers gebruiken. Schroom u dus niet en kom over de brug, het gaat toch uiteindeljjk om het lichamelijk welzijn van onze stadgenoten die daar him gezonde sport- beoefening kunnen uitleven. Grootse sportevenementen kunnen er dan op touw gezet worden en een sportweek in Schiedam zou tot een machtige sportdemonstratie kunnen uitgroeien als wij in Schiedam in het bezit waren van een prima wielerbaan en goede sporthal naast de bestaande goede voetbalvelden die wij momenteel bezitten. Sportminnend Schiedam, laten wij gezamenlijk zo spoedig mogelijk spontaan alien, maar dan ook allemaal hieraan meewerken. Observator. GEDIPLOMEERD Behandeling ook SCHOONHEIDSSPECIALISTE 's-avonds na telefonische afspraak FRANSELAAN 283d ROTTERDAM-7 •Telefoon 153196 SCHIEDAM-OOST. Schiedam-Oost, een voorstad van Schiedam, als hoeksteen een majestueus station, met een reuzenflat in wording. Voorts Schiedams grensflat op verre af stand reeds zicht- baar en als een mooie hoekpijler de Daltongalerij. Thans geheel voltooid een mooie commerciele aanwinst, is de uitgifte van de onmisbaar geworden Oostergids een onderdeel van De Waters wijkbladen. Maar ik dwaal af, Schiedam-Oost wordt begrensd door de Broersvest met de Hema aan de spits, een winkelcentra met firma's van jarenlange ervaring, welklinkende namen vol repu- tatie. De Rotterdamsedijk via Hogebanweg naar Franse- en Lorentzlaan waar wij belanden aan de geheel voltooide Daltonflat, waar wij (na opheffing van het postagentschap Boerhavelaan) een nieuw postkantoor hebben gekregen. Waar mijn neusje van begint te krullen, met het uitzicht op de Rotterdamse Hogenbanweg, zit ik op genoemd post kantoor deze copy te kladderen. Was-O-Rama's zelfwas een uitkomst voor menigeen, van Griekens trefpunt voor smullers van Lucullus, Koemans-Salons de Coiffure, Ka- sius Drogisterij eertijds in mijn kinderjaren aangeduid met Decaper, Nieuwenhuizens geestverkwikkend Fruit- paleis, Montilla's wijnhandel, een spiritualien rijkdom, Egeter klank en beeld, evenals mijn vriend Bram Actief en Co. die Schiedams oosterlingen dag en nacht terzijde staan voor het verkrijgen van een perfecte radio- en televisieverzorging. De hypermoderne Embee-studio en last not least een postkantoor waaraan geen kosten zijn gespaard en dag en nacht voor spoedeisende gevallen te bereiken in de hal. Zo zie ik Schiedam-Oost als een stad op zichzelf, waar wij oosterlingen al onze inkopen kunnen doen, geanimeerd door onze Ooster-Nieuws. Een pracht geldbelegging door uitsluitend en kontraktueel in genoemde gids te adverteren. Tot slot vernoemende Simon van de Singel, Observator-B-Stedeling, Zuiderling en last not least mijn vriend en geestverwant A.M. (en ik zei de gek) alien welwillende medewerkers van de Waters wijkbladen edities. Voor op-, aan- of bemerkingen voor opbouw of afbraak kritiek vooral 't laatstgenoemde ben ik voor ernst, humor of spot vol gaarne bereid hetzij mondeling, schriftelijk of telefonisch vooral het laatste te antwoorden. Mijnheer de redakteur bij voorbaat mijn welgemeende dank voor de plaatsing Koos de Kapper, tel. 68587. HERV. ULO-P. A. GOUDAPPELSCHOOL Aan de school is een MULO-Avondcursus voor ouderen verbonden. TEL.69161. iMSiaur Sawndfe TEL.66459

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1964 | | pagina 1