Opening ABC-com een feit plex MaasposT weekbladen nu bij u in de bus imii, Promotieteam enthousiast ontvangen Vertel mij wat, ik lees Maasstad x: mm Schiedam zorgt voor zijn zieken en ouderen Spectaculaire verkoop luidsprekerboxen Reiziger positief over spitspendel Brandersfeesten Burgemeester over de media Rommel- markt Hobbv- d' avon Ruilbeurs Artoteek Hobby Jeugd In Lange Kerkstraat: Ruilbeurs Schiedam SCHIEDAM Tijdens een bijeenkomst voor geno- digden vond gisteren, dins- dag 13 September, de offi- ciele opening plaats van het nieuwe winkelcomplex aan de Lange Kerkstraat. Tij dens de opening sprak bur gemeester R. Scheeres en M.de Boer, namens de stuurgroep ABC de geno- digden toe. Vandaag, woensdag 14 Sep tember, openen de Albert He- ijn, Blokker en C A om 10.00 uur officieel de deuren van het ABC-complex aan de Lange Kerkstraat 34. Het assortiment van deze drie winkels vult elkaar goed aan. Onder een dak kunnen klan- ten terecht voor levensmid- delen, produkten van huis- houdelijke aard, speelgoed en modieuze en sportieve kleding. - SffS SL Toch vuurwerk bij afsluiting Brandersfeest HOEK VIDEOMEUBEL MONICA als het om wonen gaat ik wil een voordelig (proef) abonnement op het Rotterdams Dagblad. Naam: .Plaats:.... I Adres: I Postcode: Telefoon:.. Bank/gironummer:. Handtekening: DV-3740 FOTO Vrijdag 16 en zaterdag 17 September fcdHlkliETXO.OI fX0.02 Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdag 14 September 1994, lejaargang nr. 1 Westblaak 180 Tel010-4004400 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM Op zondag 18 September wordt de eerste rommelmarkt van dit seizoen tussen 11.00 en 16.00 in Klup- huis Oost gehouden. Daarna zal er elke vier weken een rommelmarkt gehouden worden. De toegang is gratis en een tafel huren kost flO. Voor meer informatie kan men 473 54 35 bellen of even Iangs ko- men in de Galileistraat 86. Deze rommelmarkten zijn niet bedoeld voor professionele handelaren. SCHIEDAM Voor Schiedamse kinderen van 9 tot 12 jaar is er elke dinsdagavond van 18.30 tot 19,45 een hobby- avond in Kluphuis Oost, Ga lileistraat 86. Kinderen kunnen hier aan het werk met hamer en zaag voor slechts f 1 per keer. Aanmelden kan bij Nelleke de Vroom, telefoonnummer 473 54 35. SCHIEDAM Op zondag 25 September is er een ruilbeurs voor munten, postzegels, strip- boeken, prentbriefkaarten en sigarenbandjes in Dienstcen- trum De Vier Molens. Andere hobby's en verzame- lingen kunnen ook bezichtigd of gekocht worden en er is een mogelijkheid tot gratis taxatie. Deze beurs wordt elke tweede en vierde zondag van de maand tussen 13.00 en 15.30 uur ge houden en de toegang is gratis. Voor meer informatie bel 470 55 00. Artoteek Schiedam organiseert op de dinsdagen 20 en 27 Sep tember een avondcursus over kunst in de openbare ruimte. Hier leert men meer over de beelden op straat en muurschil- deringen in gebouwen. Speciale aandacht wordt be- steed aan de kunstwerken van Schiedamse kunstenaars langs tramlijn 1 en bij voldoende be- langstelling zal er een excursie langs deze beelden gehouden worden. De cursus kost f37,50 en vindt plaats in de Artoteek, Bach- plein 581, van 19.30 tot 21.30 uur. Men kan zich voor de cursus opgeven df>or 470 98 27 te bel len. SCHIEDAM Elke woens- dagmiddag in September de- monstreren vier creatieve Schiedammers hun hobby in de bibliotheek aan het Bachplein. Verleden week heeft Coby Korteland marmeren (een verf- dompeltechniek) gedemon- streerd. Op 14 September tus sen 14.00 en 16.00 laat Wout van der Zande zien hoe je op fi- neer kan brandgraveren met een brandstift. De week daarop laat zijn vrouw, Ans, haar kant- kloswerk zien en op 28 Sep tember kunt u Riet Vellinger zien bloemschikken. Gedurende de hele maand zal het handwerk van deze mensen in de vitrines in de bibliotheek ten toon gesteld worden. Tij- dens de demonstraties kan het handwerk ook gekocht wor den. Meer informatie is verkrijgbaar bij Greet van Norde, tel. 470 83 20 of 470 37 28. SCHIEDAM Anderhalf uur sporten, spelen, koken, hand- werken en speurtochten maken voor maar fl. Dat kan elke woensdagmiddag in Kluphuis Oost. Kinderen tussen vier en tien jaar kunnen hier van 13.30 tot 15.00 terecht. Voor informatie tel. 473 54 35, Het nieuwe ABC-complex aan de Lange Kerkstraat dat vandaag wordt ge- opend voor het publiek. In verband met de opening van de AH-supermarkt aan de Lange Kerk straat sloot AH-winkel aan de Oran- jestraat 1-5 op dinsdag 13 Septem ber voorgoed haar deuren. Hiermee kwam een einde aan een stukje historie, de AH-supermarkt was in 1953 namelijk de allereerste AH-zelfbedieningszaak. Voor die tijd had Albert Heijn alleen bedie- ningszaken. De moderne AH-supermarkt heeft een verkoopvloeroppervlakte van 1600 vierkante meter, dit is acht maal de oppervlakte van de Albert Heijn aan de Oranjestraat. In de nieuwe winkel zijn vele vers- afdelingen aanwezig, zoals een broodafdeling met een bake-off- oven waarin dagelijks broden en broodjes vers worden afgebakken. Er is een kaasafdeling met zo'n tachtig binnen- en buitenlandse kaassoorten, een slagerij waar klan- ten door gespecialiseerde AH-me- dewerkers geadviseerd kunnen wor den over de bereidingswijze van vlees. Verder is er een delicatessen- afdeling waar vele verschillende vleeswaren, salades en ook diverse olijven tot het assortiment behoren. Bij binnenkomst in de winkel treft de klant direct een grote AGF-afde- ling met alledaagse maar ook aller- lei exotische groente- en fruitsoor- ten. Het kassapark bestaat uit twaalf afrekenpunten waarbij pinnen tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast is er een informatiecounter waar ta- bakswaren, kranten, tijdschriften en foto/film-artikelenverkrijgbaarzijn. mam it x*m. JBH1 -3* nm - c 5 "7 Otf mm M s- - - wS mmm Bi vmmm SSmbmhI SCHIEDAM A1 weken lang la- ten blauwe RET-bussen het zien; met de naam MaasposT groot op de bus werd een nieuwe krant aart- gekondigd. Een promotieteam van Maaspost weekbladen was regel- matig actief. Vandaag is het dan zover; de eer ste Maaspost ligt huis-aan-huis in de bus. Een kleurrijke krant die noopt tot kijken en lezen. In Rotterdam verschijnt deze krant ongeveer drie jaar succesvot onder de naam MaasstaD. Binnen korte tijd wist hier het huis-aan-huisblad de markt te veroveren, Het succes van deze nieuwkomer was onge- kend; dit jaar werd MaasstaD door een nationale vakjury tot beste huis-aan-huisblad gekozen'in de categorie met een oplage van 100.000 en meer. De jury was una- niem in haar oordeel en was van mening dat MaassaD oogt en leest als een dagblad. De fotografie vond de jury van een 'zeer goed gehalte'. Nu is de sprong gemaakt om het gebied uit te breiden in de overtuiging dat MaasposT binnen korte tijd een begrip wordt. De MaasposT is een eigen krant voor Schiedam vol met nieuws, infor matie en achtergrondverhalen uit de eigen gemeente. Een krant van en voor Schiedam. Behalve deedi- tie Schiedam verschijnt MaasposT onder dezelfde titel ook in Vlaar- dingen, Maassluis en Maasland. In totaal drie edities met voor iedere gemeente het eigen nieuws kieur- rijk gebracht. Elders in deze krant een uitgebreid interview met burgemeester drs. R. Scheeres die vertelt wat hij vindt van een nieuwe krant. FOTO WILLEM DE B1E I IIII II Een overzicht van het ABC-complex gelegen tussen oude stadsdelen. SCHIEDAM Dit jaar dreigde het vuurwerk niet door te gaan bij de afsluiting van het Brandersfeest. De be- nodigde sponsorgelden om dit vuurwerk te kunnen be- kostigen ontbraken. Op een spectaculaire wijze tracht MaasposT weekbladen sa- men met de inwoners de ver- schijning van de eerste krant te vieren. MaassposT week bladen heeft het ontbrekende geld beschikbaar gesteld zo- dat Schiedam de Branders feesten nu toch met vuur werk kan afsluiten. Het vuurwerk wordt zondag 25 September ontstoken om 21.00 uur bij het stadskan- toor. UITGEVOERD IN DONKER EIKEN MET RUIMTE VOOR UW VIDEO EN VITRINEKAST VAN 449,- VOOR 298- MEENEEMPRIJS Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel. Tel 010-45 18844 Hillelaan 30 - 39 10 metrostation Ri|nhaven Rotterdam Zuid Tel 010 - 48 52273 SCHIEDAM Op zaterdag 10 September was het Nationale Zie- kendag. Daarom zond de Zieken- omroep Schiedam (ZOS) live van- uit de hal van het Schieland Zieken- huis een feestelijk programma uit. Vrienden en familieleden waren van harte welkom in het ziekenhuis, aangezien ze thuis geen uitzending van de ZOS kunnen opvangen. Hoewel de patienten in het Schie land Ziekenhuis, de Harg of Hof van Spaland elke zaterdagochtend door een gezellig live programma van de ZOS opgevrolijkt worden, was deze uitzending speciaal. De normale uitzending op zaterdagoch tend betrekt de patienten bij de bui- tenwereld door live op branders feesten, molenfestivals en Sinter- klaasfeesten, maar ook tijdens car- navalsoptochten uit te zenden. Zo- doende voelen de patienten zich toch nog een beetje deel van het feestelijke gebeuren. Maar op 10 September draaide het feest om hun en waren zij er ook daadwerkelijk deel van. De ZOS doet uiteraard altijd zijn best om de patienten bij zijn uitzen- dingen te betrekken. Zo gaat er elke zondag een vrijwilliger naar het Schieland Ziekenhuis om verzoek- jes op te halen. Ongeveer dertig wil- lekeurige patienten mogen een plaatje aanvragen voor zichzelf, hun mede-patienten of het verplegend personeel. Wegens een gebrek aan financiele middelen (de ZOS heeft maar 260 donateurs die fl. 15 per jaar betalen) kan de ZOS niet op de kabel uitzen- den. Dit is wel een toekomstdroom, evenals het betrekken van Huize Frankeland bij de uitzendingen. Misschien wordt deze droom dit jaar, het 35ste bestaansjaar van de ZOS, bewaarheid. Bezorgt u mlj het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblljvend op proef. Ik betaal hlervoor de halve prijs; /12.75 Noteert u mlj voor een abonnement op het Rotterdams Dagblad. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik 27,75 per maand via automatlsche betallng. Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam jq29 (I.v.m. controle bezorging) SCHIEDAM De afgelopen tijd bent u ongetwijfeld al de blauwe MaasposT-bus tegengekomen in de stad. En wellicht heeft u ook al kennis gemaakt met het promotie team, dat met jeugdig elan de komst van de MaasposT aankon- digt. De MaasstaD Weekbladen gaat het Waterweggebied in en dat wil men graag laten weten. De huidige elf edities in Rotterdam worden uitgebreid met niet minder dan ne- gen edities rondom Rotterdam. Ook in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland rolt daar om deze week een nieuwe krant in elke brievenbus. En wel onder de editienaam MaasposT. Nu nog on- dergebracht bij de stadsedities aan de Westblaak, vanaf oktober wer- kend vanuit een eigen editiekan- toor in Schiedam. MaasstaD Weekbladen wordt uit- gegeven door de Nederlandse Dagbladunie en die is ook de uit- gever van het Algemeen Dagblad, NRC-Handelsblad en het Rotter dams Dagblad. Uit de readies waarmee het pro motieteam werd geconfronteerd blijkt nu al dat wordt uitgekeken naar de MaasposT. Meisjes van het team deelden op verschillende locaties kleine attenties uit en brachten een bezoek aan de win kels. Heel spontaan werd er gerea- geerd op hun komst en op de at- tentie die ze gaven. Ook de komende weken blijft het team actief en is zeker bij grote evenementen present. Eindredacteur Leo van der Sande heeft de uitdaging aangenomen om samen met een enthousiast team van correspondenten het lo- kale nieuws op een prettige objec- tieve manier te brengen. Hij zelf is niet onbekend in het gebied en be- gon zijn journalistieke loopbaan in Schiedam. 37 cm Lynitron beeldbuis 39 Voorkeuzezenders Automatische afstemming Eenvoudige bediening On Screen display Scart-aansluiting voor videorecorder en camcorder Inclusief telescoopantenne en infrarood afstandsbediening Van Korting 549, 150, STUNTPRIJS Aanbicding geldt t/m 22 September en zolang voorradig ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM Winkelc. Zuidpiein ROTTERDAM - 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Groene Hilledijk 173 ROTTERDAM - Bergse Dorpsstraat 32 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 DEN HAAG - Venestraat 8-10 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 SCHIEDAM Op zondag 25 Sep tember is er een ruilbeurs voor mun ten. postzegels, stripboeken, prent briefkaarten en sigarenbandjes in Dienstcentrum De Vier Molens in Schiedam. Andere hobby's en verzamelingen kunnen ook bezichtigd of gekocht worden en er is een mogelijkheid tot gratis taxatie. Deze beurs wordt elke tweede en vierde zondag van de maand tussen 13.00 en 15.30 ge houden en de toegang is gratis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1