POLITIE RAPPORT Drie modelspoor- banen in een keer Wonen op een leeflaag Vc twee meter schone grond Aanleg Rijksweg 4 Midden-Delfland Schorpioenen in Spaland Buurthuis Nieuwland viert wijkfeest ^Nieuwbouwwijk Spa land: Kledingaktie Kijken naar kunst Bloem- schikken Thema cursussen Badminton Vernieling Aanhouding winkeldief Woninginbraak Motorflets gestolen Aanrijding met letsel Jong geleerd, oud gedaan Alcoholcontrole Verloop muzieknacht Inbreker aangehouden Achtervolging Aanhouding auto- inbrekers Een nieuw Schiedams record Inbraak kantine Inbraak bedrijven Inbraak tuinhuisje Diefstal fiets Nog een 26-er Autodief SCHIEDAM - Jarenlang moest de gemeente Schiedam machteloos toezien hoe vele Schiedammers hun stad de rug toekeerden. Schiedam zou een vergrijsde en verstarde stad zijn waar voor de moderne mens letter- lijk geen plaats meer was. Sinds enkele jaren kan de ro de loper echter weer uit om de grote stroom aan nieuwe 'jenerverneuzen' welkom te heten. Tientallen geluksvo- gels nemen maandelijks hun intrek in Schiedams jongste nieuwbouwpaleis Spaland. Men is hiermee dan zo druk dat er geen plaats is voor "gezeur over gif onder een leeflaag van twee meter." 1 Hoofd koel VLAARDINGEN Tussen de knooppunten Prins Claus- plein (Rijswijk) en Kethel- plein (Rotterdam) is de zoge- naamde Rijksweg 4 Midden- Delflandin aanleg. Het weg- gedeelte sluit noordelijk aan op de bestaande Rijksweg 4 naar Amsterdam. Van deze Rijksweg wordt momenteel het weggedeelte knooppunt Prins-Claus-plein Zoeter- woude van 2 maal 2 rijstro- ken naar 2 maal 3 rijstroken gereconstrueerd. Geschiedenis Optocht Woensdag 21 September 1994 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.53 Tins SCHIEDAM Een 29-jarige voor- malige Schiedammer heeft iets weggenomen in de Hema. De man werd aangehouden door personeel, verhoord en heengezonden. Hij bleek 2 overhemden te hebben ge- stolen. Een 25-jarige Maassluizenaar stal zaterdagmiddag bij een winkel aan het Broersveld 4 potten oploskoffie, inaar werd daarbij betrapt. Hij ver- klaarde beroepswinkeldiefte zijn. SCHIEDAM Tussen vrijdag- avond en zaterdagmorgen werd in een pand aan de Bilderdijkstraat in- gebroken. De voordeur werd open- gebroken en terwijl de bewoners sliepen nogal wat meegenomen. Fo- tocamera, t'ilmcamera, diverse be- scheiden, geld en kleding waren verdwenen. SCHIEDAM Vrijdagavond werd aan de Burg, van Haarenlaan een moterfiets gestolen. Motor stond niet met slot afgesloten. Al- leen het eontactsleuteltje was uitge- nomen. SCHIEDAM Zaterdagmiddag omstreeks 12.30 uur reed een 26-ja- rige automobilist uit Schiedam over de strook voor het linksafslaande verkeer op de Koemarkt in de rich- ting van het Broersvest (dus vanaf de Koemarktbrug). Hij ging echter rechtdoor en schepte daarbij een juist overstekende 17—jarige Sehiedamse bromfietster. Zij ver- rekte alleen een paar spieren. Het meisje had juist groen licht gekre- gen. De automobilist krijgt een pro- ces-verbaal. SCHIEDAM Negen jaar oud was het ventje en hij maakte zich zaterdagmiddag schuldig aan win- keldiefstal. Omdat de Sader onder de zg. 'zuurballenwet' valt en het een pogingbetrof, is hij aan zijn ou- ders overgedragen. SCHIEDAM Zondagmorgen tussen 00.00 en 02.00 uur vond een kleine alcoholcontrole plaats op de Parkweg en de Oranjestraat. Een 35- jarige Schiedammer had 410 ugl ge- scoord; een rijverbod van 3 uur. SCHIEDAM De eerste 'Brandersnacht' was redelijk rustig. Niet zoveel publiek, was op de been, vermoedelijk door het slechte weer. SCHIEDAM Omstreeks 03.00 uur, zondagmorgen wisten agenten dat zojuist was ingebroken in een slagerij aan de Mgr. Nolenslaan. Een man op een fiets was volgens de oplettende melder weggereden. Zo'n man zagen zij rijden op het Spinhuispad. In zijn bezit had hij o.a. rookworsten die verpakt waren in zakjes van de slagerij waar juist was ingebroken. De man werd aan het bureau ingesloten en de aangifte werd opgenomen. De dader bleek een 19—jarige man uit Maassluis te zijn. SCHIEDAM Omstreeks 02.30 uur op zondagmorgen kwam over de trambaan een Opel Kadett GT aanrijden. Agenten reden hem tege- moet en wilden de bestuurder aan- spreken. Hij ging er vandoor. Met snelheden tot 120 km/u ging het door Schiedam. Op de Burg. Knap- pertlaan ging het verkeerd. De be stuurder wilde rechtsaf, maar de au to niet. Hij reed over de midden- berm, liep met zijn auto een lekke band op en drie inzittenden vlucht- ten de auto uit. Zij verdwenen in het Julianapark. Een van de inzittenden, een 24-jarige man uit Naaldwijk werd aangehouden. maar hij was niet de bestuurder. De auto staat aan het bureau. Een onderzoek wordt ingesteld, omdat niet bekend is, waarom men zo moest vluchten. SCHIEDAM Op zondagmorgen omstreeks 01.30 uur werden op de Franselaan twee mannen uit Rotter dam aangehouden. Zij waren 35 en 36 jaar oud en hadden kort tevoren op de Oostsingel ingebroken in een auto. Een melder had hierover de politie gebeld en met succes. Een van de daders gooide gauw bij het zien van de politie-auto een autora- dioslede weg, terwijl de anderonder zijn jas een autoradio verborgen had. Ook enig gereedschap werd in beslag genomen. De eigenaar van de auto was niet wakker te krijgen. Hij heeft wel inmiddels aangifte ge daan. SCHIEDAM Zondagmorgen omstreeks 09.40 uur reed een 42-ja- rige Schiedammer met zijn auto over de Numansdorpsestraat. Op het AAA blies de man een uitslag van 1.495 ugl, dat staat niet eens meer op de lijst. Het komt overeen met bijna 3,5 promille. De auto was ook niet verzekerd. Het rijbewijs werd ingevorderd, de auto in beslag genomen. Hij kreeg een rijverbod van 20 uur. SCHIEDAM Aan de Thurlede- weg werd in een kantine ingebro ken. Erzijn enkele flessen frisdrank weggenomen. SCHIEDAM Tussen vrijdag avond en zondagmorgen is ingebro ken in een bedrijf aan de Vliststraat te Rotterdam. Na verbreking van een ruit nam men een monitor en een printer weg. Een andere moni tor was op straat achtergebleven. Maandagmorgen omstreeks 01.30 uur werd bij een bedrijf aan de Schuttevaerweg ingebroken. Een ruit van het bedrijf werd met een baksteen ingegooid. Niet bekend is of er iets is weggenomen. Een half uur later werd een inge- gooide ruit aangetroffen van een be drijf aan de Thurledeweg. Daar was de steen niet door de dubbele begla- zing heengegaan. SCHIEDAM Tussen donderdag- middag en zondagmiddag werd in gebroken in een tuinhuisje in Thur- lede. Er werden diverse gereed- schappen, alsmede groenten (uit de grond) weggenomen. De deur werd opengebroken. SCHIEDAM Zondagmorgen werd tussen 02.00 en 05.00 uur aan de Vlaardingerstraat een herenfiets gestolen. SCHIEDAM Zondagavond om streeks 22.30 uur had een 35-jarige Amsterdammer op de Rijksweg geen zin om te stoppen nadat de po litie dat te kennen had gegeven. Op de A13 moest hij wel, omdat hij werd klem gereden door politie-au- to's. Hij bleek te hebben gedronken en werd naar het bureau gebracht. Daar blies hij op de AAA 660 ugl. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. SCHIEDAM Zaterdagavond omstreeks 23.45 uur bleef de 21—ja rige bestuurder met een door hem bestuurde auto op de s Gravelandse- weg staan wachten op het verkeers- licht tot het groen-paars gestreept werd. Agenten vonden dit wel erg lang duren en stelden een onder zoek in. De man was nerveus, had geen autopapieren bij zich en ook de sleutel ontbrak in het contactslot. Bij navraag bleek de auto niet opge- geven te zijn als gestolen. Toch werd de eigenaar in Spijkenisse maar gebeld. Hij wist niet dat zijn auto was gestolen. Man en auto werden naar Schiedam gebracht. het onderzoek wordt in Spijkenisse voortgezet. SCHIEDAM Tijdens de Schiespoordag van zaterdag 24 Sep tember zijn er bij de Modelspoor- vereniging Schiespoor maar liefst drie modelspoorbanen in bedrijf te bewonderen. Dat is in het clubhuis aan de Westerkade 21 niet eerder te zien geweest. Verder is er die dag weer een ruil- beurs, waar men voor alle spoor- breedten wel iets in huis heeft of te ruilen of te verkopen valt. Kleine re- paraties aan locomotieven worden tegen kostprijs onderdelen gratis De wijk Spaland lijkt precies te vol- doen aan de wensen van woning- zoekend Rijsmond. De moderne vormgeving. het gevarieerde hui- zenaanbod in combinatie met een uitermate gunstige ligging tussen stad (Schiedam) en platteland (Ke- thel) blijkt een succesformule die met name de jongeren aanspreekt. Nu de bouw van Spaland-west een eindstadium heeft bereikt. is men bij de dienst gemeentewerken al weer bezig met de voorbereidingsplan- nen van een nieuw project. De laat- ste nieuwbouwwijk van Schiedam zal Spaland-oost gaan heten en moet de kroon worden op al het bouwge- weld van de laatste jaren. Er zal ge- kozen worden voor een wat ruimere opzet en een bijzondere architec- tuur. Wanneer de plannen over een jaar zijn uitgewerkt. zullen kosten noch moeite worden gespaard om het geheel van een passende voorlich- tingscampagne te voorzien. Het iten 'grond' zal in die campagne zeker ook weer een rol gaan spelen. maar De nieuwbouwwijk Spaland; een ideaal woonoord? waarschijnlijk niet de hoofdrol die het verdient. De bouwgrond bestaat uit dezelfde materie als die waar Spaland-west op is gebouwd. Ook deze grond be staat dus in principe uit vervuilde materie; havenslib waarmee het toenmalig weiland in de jaren zestig werd opgehoogd. De transformatie van vervuilde grond in bouwgrond vindt plaats door op de vervuilde materie een 'leeflaag' van twee me ter zand aan te brengen. Voor de fi nishing touch zorgt een vocht- scherm dat tussen de twee lagen wordt aangebracht en dat contact van de een met de ander uitsluit. Veiligheid gegarandeerd? Op pa pier misschien wel. maar voorbeel- den uit de wijk Old Ruitenborgh in Hengelo of. wat dichter bij huis, de Steendijkpolder in Maassluis laten zien dat de bewoners zelf vaak verre van gerust zijn. Het gif is weliswaar met damwanden gei'soleerd, maar men blijft vinden dat het er gewoon weg moet. De gemeente Schiedam heeft vanaf het begin geprobeerd dergelijke onrust voor te zijn. In een brief aan de bewoners wordt de con- structie van de bodem uiteengezet en vermeld dat er geen gevaar voor de volksgezondheid bestaat. Maar is dit nu juist niet de methode om be woners argwanend te maken. Vooralsnog houdt men in Spaland het hoofd koel en maakt men zich drukker om het tuintje dat nu al voor de tweede keer in een jaar moet worden opgehoogd of de gas- leiding die bijna geknapt is door het verzakken van de grond. Misschien is het voor hen toch handig om al- vast het boekje 'Over leven op gif in huis te hebben. Dit is een publica- tie van de stichting Nederland Gif- vrij, een samenwerkingsverband van organisaties voor de bestrijding van bodemvervuiling en is in 1991 voor het eerst uitgegeven. Het kan voor velen misschien net dat rugge- of geheugensteuntje zijn bij vragen over gif. Verder wijst het op een aantal signalen die kunnen duiden op verontreiniging, zoals stank, at- wijkingen in de structuur van de bo dem en planten die niet willen groeien. Autoriteiten bieden vaan geen oplossingen. Maar al te vaak is gebleken dat de zaak gesust wordt en dat achteraf blijkt dat de situatie zeer alarmerend was. Aan de zuidzijde sluit het voorgeno- men weggedeelte ter plaatste van het knooppunt Kethelplein aan op de bestaande Beneluxtunnel. Met de plannen voor de aanleg van een tweede Beneluxtunnel is kortgele- den ingestemd. Het project is te verdelen in 2 stuk- ken. Het eerste deel is het Prins Clausplein tot aan de aansluiting Kruithuisweg (Delft). De aanleg hiervan is volop gaande. Men wil dit gedeelte in 1997 openstellen voor het verkeer. Over het tweede gedeelte, tussen de aansluiting Kruithuisweg en het knooppunt Ke thelplein, is door de politiek al een beslissing genomen, maar men is druk bezig met een Milieu-Effect- Rapportage. Deze, in aanleg zijnde. verlengde Rijksweg 4 kent een lange geschie denis. Reeds in de jaren 50 drong de Provincie Zuid-Holland bij het Rijk aan op een tweede Rijksweg tussen Den Haag en Rotterdam. Dit ter ont- lasting van Rijksweg 13 en om be- paalde gebieden beter te kunnen ontsluiten. Voorkeur werd uitge- f sproken voor een weg ten westen van Delft. In 1965 werd het trace vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. In 1968 begon men met het opspuiten van de zandlichamen. Enerzijds aan de kant van het Ke thelplein (Rijksweg 20) en de noordelijke grenzen van zowel de gemeenten Schiedam als Vlaardin- gen. In 1972 verrichtte men deze werkzaamheden vanuit het zuiden naar het gebied Midden-Delfland In datzelfde jaar begonnen actie- groepen zich op te stellen tegen de aanleg van deze weg. In 1976 werden de werkzaamheden opgeschort. De Tweede Kamer nam de mode Voortman aan. In deze motie werd gevraagd de noodzaak van deze weg nogmaals te bezien. Een zogenaamde Heroverweging. Deze volgde in de jaren 1977-1981 De Tweede Kamer stemde in no- vember 1980 in met de voltooing van Rijksweg 4. De weg zou op aanvaardbare wijze in het landschap moeten worden ingepast. We zijn nu inmiddels een tiental ja ren verder en nog steeds wordt druk gestudeerd op mogelijkheden en al- ternatieven. Regelmatig vindt over- leg plaats met de betrokken instan- ties, met vertegenwoordigers van bewoners en milieuverenigingen en bedrijfsleven. De planning rond de besluitvorming is gestart in maart 1993. De verwachting is dat een uit- eindelijk besluit over hoe Rijksweg 4 Midden-Delfland uitgevoerd zal worden begin 1996 op tafel ligt. Daarna wordt aan belangenvereni- gingen en burgers nog de mogelijk- heid geboden het Besluit in te zien en in beroep te gaan bij de Raad van State (binnen 6 weken). Op dit moment grazen nog paarden en koeien op de rijk begroeide zand lichamen. Hoe zal dit gebied er over een aantal jaren uitzien? Zullen de melkkoeien dan vervangen zijn door de heilige koe? uitgevoerd. Een flink aantal leden staat aan het begin van het seizoen weer gereed voor het geven van allerlei informa- tie aan beginneners of gevorderden. Men kan zich als lid van Schiespoor opgeven. maar dan komt men voor- lopig wel op een wachtlijst, want de animo is zo groot, dat het clubhuis de toeloop van leden niet kan ver- werken. Schiespoordag wordt ge- houden van 10.00 uur tot 16.00 uur. De entree is fl. 1,- voor volwasse- nen en fl.0.50 voor kinderen. SCHIEDAM Op zaterdag 24 September organiseert stichting Buurthuis Nieuwland een wijkfeest. Het was op 18 September dertig jaar geleden dat het buurthuis officieel werd geopend en gestart werd met Sociale-culturele activiteiten voor de wijk Nieuwland. Dit feit is aangegrepen om feest te vieren. maar bovendien is dit bo- vendien het laatste feest dat georga- niseerd wordt vanuit de Albarda- straat en de De Wildestraat. In de zomer van 1995 gaat de stich ting verhuizen naar de nieuwbouw aan het Dr. W. Dreesplein. Iedereen kan aan het feest deelnemen in de wijk Nieuwland. Tussen 12.00 en 13.00 uur kan iedereen zijn fiets. Kinder- en wandelwagen of ander rijdend materiaal versieren. Wie zijn voertuig het mooiste versiers krijgt dan ook een prijs. Iedereen kan geschminkt worden. Om 13.00 uur barst het feest los; er wordt gestart met een grote versier- de optocht vanuit het buurthuis. De drumband Juliana verleent hieraan haar medewerking. In en om het buurthuis is van alles te doen; een ritje in de paardetram of op de ro- deostier. kijken naar het watermon- ster of naar de goochelaar, de schminktent of een gezellig terras. Het is de bedoeling dat de paarde tram diverse 'excursies' begeleidt naar het Dr. W. Dreesplein, waar onder begeleiding van de architect B. de Jel en de aanemer A. Ver- schoor een rondleiding gemaakt kan worden op het bouwterrein. SCHIEDAM Vorige week wer den in de wijk Spaland. in elk geval in de Akkerbuurt, tot driemaal toe schorpioenen aangetroffen op straat. Een ervan is door een bewo- ner doodgetrapt. Om wat duidelijk- heid te verkrijgen is Diergaarde Blijdorp gebeld en na beschrijving van het dier zou het kunnen gaan omeenWest-afrikaanse schorpioen._ De steek ervan is wel giftig. maar vergelijkbaar met die van een wesp. Verzoek van de politie aan het pu bliek: mocht er nog een schorpioen worden aangetroffen. dan graag een glazen (jam)pot eroverheen zetten en de politie waarschuwen, De schorpioen zal dan via Blijdorp worden gei'dentificeerd, zodat er meer van bekend kan worden. De oorzaak van deze spontane schorpi- oenenstand is niet bekend. Mogelijk heeft iemand een terrarium open la- ten staan. SCHIEDAM Zaterdag 1 oktober staat er voor het kerk- plein aan de Mgr. Nolenslaan 99 een grote vrachtwagen waar al het overtollig textiel zoals kleding. gordijnen. dekens en schoenen (graag samengebon- den) afgegeven kan worden tussen 10.00 en 12.00 uur. De financiele opbrengst komt ten goede aan het Ouderenwerk. Deze jaarlijkse aktie is hard no- dig om aan alle plichten en wensen van de ouderen te vol- doen. De organisatie doet dit niet als hobby, maar de subsi- die die ontvangen wordt van de gemeente is niet toereikend om de ouderen financieel extra te belasten. SCHIEDAM Artoteek Schiedam organiseert in okto ber en november weer een cur- sus over kijken naar kunst. De ze cursus is toegankelijk voor leden van de Artoteek en voor niet-leden. De cursus wordt s middags gegeven. In zes lessen leert men stap voor stap wat er aan een kunst- werk allemaai te zien is en hoe de kunstenaar gebruik maakt van materiaal, vorm en kleur. Met deze manier van kijken kan men voortaan zelf elk kunstwerk ieren kennen. Be- halve beroemde kunstwerken zullen werken uit de Artoteek besproken worden. Ook de kunst die bij de cursisten thuis aan de muur hangt zal als voor- beeld dienen. Zo maakt men kennis met de kunstgeschiedenis en met de eollectie van de Artoteek. Da ta: donderdag 6, 13.27 pktober en 3, 10. 17 november. Tijd: 14.00-15.00 uur. Plaats: Arto teek Schiedam, Bachplein 581 Kosten: 75,—.Opgavetotui- terlijk een week voor aanvang van de cursus, door contante betaling bij Artoteek Schiedam. Informatie: Arto teek Schiedam, Bachplein 581 3122 JM Schiedam, tel. 4709827. Openingsuren: di. en do. 16.00-20.00 uur; woe. 17.00-20.00 uur; za. 10.00- 13.00 uur. SCHIEDAM Op 22 Septem ber start in De Blauwe Brug een cursus bloemschikken. De cursus bestaat uit 6 bijeenkom- sten op donderdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur. De deelnamekosten bedragen f 45,p.p.(incl. verbruiksnta- teriaal). Belangstellenden kunnen zich opgeven aan de infobalie van wijkcentrum De Blauwe Brug, tel. 010-4701049 of 010- 4739575. SCHIEDAM Fimo kleien, textiel verven en zijde schilde- ren Met &in van deze themacursus- sen kan men in wijkcentrum De Blauwe Brug kennismaken met de diverse technieken wel- ke met veel plezier door vele mensen worden beoefend. De thema's bestaan uit 5 a 6 bij- eenkomsten. Fimo kleien begint op maan- dag 26 September van 10.00 tot 12.00 uur en s middags van 13.00 tot 15.00 uur. Zijde schilderen begint op dinsdagmiddag 27 September van 13.00 tot 17.00 uur. Textiel verven begint op don- derdagmiddag 29September van 13.00 tot 17.00 uur. Voor meer inlichtingen kan men terecht onder tel. 010— 4712901 of bij de infobalie re- ceptie van wijkcentrum De Blauwe Brug, tel. 010- 4701049. SCHIEDAM Op woensdag- avond van 19.00 tot 22.30 uur is er voor nog ruim tien deelne- mers de mogelijkheid om deel te nemen aan recreatief bad minton. De kosten zijn 37.50 voor 15 lessen. Hiervoor kan men gedurende de periode be gin September t/m 21 december badmintonnen in de grote zaal van wijkcentrum De Blauwe Brug. Belangstellenden kunnen voor meer informatie over deze en andere activiteiten en cursus sen terecht aan de infobalie re- ceptie van wijkcentrum De Blauwe Brug, tel. 010— 4701049. SCHIEDAM De Klinker basisschool aan de Warmoeze- nierstraat kreeg ongewenste bezoers; de lichtkoepel op het dak werd vernield.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 15