Gedistilleerd Museum wordt ingericht Sfeervolle verlichte gondelvaart I GEME jNTEDAG A Eerste kleurentelevisie 'valt' in Capelle Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul de bon in... Last-Minute Meubelstunts! w Rijksweg 4 in aanleg Wonen op gif in Natte start van Brandersfeesten Spaland - Us i ~to Cameretten- festival 1994 Expositie Ukkengym Vrijwilligers gevraagd Speel-o- theek Horloges? Uniek stukje historie Stroopwafels in de 'aanbieding' Inloopconcert Grote kerk Preventieve controle bromfietsen Vernieling in ABC-parking Nieuw: Nintendo Super Gameboy adapter ■j r 9 •■'iRi J Schiedam SCHIEDAM - In Schiedam worden sinds enige tijd plan- nen gesmeed door de Stich- ting De Gekroonde Branders- ketel in samenwerking met de gemeente Schiedam, om een Nederlands Gedistilleerd Museum in te richten aan de Lange Haven. Nu dit mu seum steeds meer zijn defini- tieve vorm nadert, hield de stichting op vrijdag 16 Sep tember een ontvangst in de museumpanden Lange Ha ven 74-76 en verzorgde een rondleiding voor het pubiiek. Slechts drie verkoopdagen! R zaterdag 24 September 1994 Gemee Schiedam plaats*. Stadskantoor (Emmastraati) nn-15.00 uur Tijd: -eapn11,(Wl|||Ul Thema: Spatand en andere wijken bezichtiging i4e etage Stadskantoor (uniek stadsuiUicht). GR-AX35 //A ik wil een voordelig (proef) abonnement al) op het Rotterdams Dagblad. Adres: Plaats: I Telefoon: Bank/gironummer: Handtekening: Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Wiiidas KDITIE-OPLAGE 42.850 w,t?fntrlflB 21 Westblaak 180 Tel. 010-4004400 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM - Vrijdag 23 en zaterdag 24 September worden de voorselectieronden gehou- den voor de finale van het 29e Camerettenfestival. Deze voor- selectie voor het oudste en be- langrijkste festival op haar ge- bied, vindt traditiegetrouw plaats in diverse theaters in Ne- derland. Van de zestig deelne- mende kandidaten zullen er dan uiteindelijk negen uitgeko- zen worden voor de finale in het Luxor Theater Rotterdam. Theater de Teerstoof is een van de theaters waar dit weekend drie deelnemers per avond een optreden van elk een half uur verzorgen. De aanvang is om 20.30 uur en de toegang is gra tis. SCHIEDAM - Van 23 Septem ber tot en met 28 oktober expo- seert de Rotterdamse kunste- naar Theo Gootjes in de foyer van Theater de Teerstoof. Theo Gootjes maakte naam als illus trator van politieke prenten in onder meer het Rotterdams Dagblad. Alsinds zijn oplei- ding aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Weten- schappen maakt hi] naast poli tieke prenten ook vrij werk. Zijn zeefdrukken stralen een niet-westerse sfeer uit. Afri- kaanse, Australische en Aziati- sche invloeden zijn erin terug te vinden. Door zijn warme kleurgebruik en de kracht en levendigheid van de afbeeldin- gen weet hij de multiraciale sfeer perfect weer te geven. De expositie is op voorstellings- avonden een uur voor aanvang van de voorstelling te bezichti- gen tot ongeveer 24.00 uur. SCHIEDAM - Veel jonge kin- deren zijn dol op gym en spel- letjes doen. Daarom heeft Con- ny Zee het idee opgevat om een gymgroep voor peuters en ouders te starten in klubhuis Zuid. Onder leiding van Natha lie Leerschoon leert men elke maandagmorgen van 09.30 tot 10.30 uur de mogelijkheden kennen van leuk, gevarieerd en leerzaam bewegingsspel met de peuter. De groep staat open voor peuters in de leeftijd van 2-3 jaar. De kosten zijn F112,- per gezin, per maand. Aanmel- dingen en inlichtingen bij Con- ny Zee, tel.4267297. SCHIEDAM - De Speel-o- theek zoekt vrijwilligers voor het uitlenen van het speelgoed en het verwerken van de admi- nistratie. Wie een paar uurtjes per maand over heeft en graag iets wil doen wordt dan ook verzocht contact op te nemen met Marjolein Kamp, tel.4730823. SCHIEDAM - Speelgoed is vaak duur en het is dan nog maar of al die dure spullen ook wel echt gebruikt worden door de kinderen. Bij de Speel-o- theek kan men speelgoed voor drie weken lenen. Op deze ma- nier komen kinderen met veel verschillend speelgoed in aan- raking zonder dat er hoge kos ten gemaakt worden. Gezinnen met kinderen van 0-7 jaar kun- nen lid worden. Het lidmaat- schap kost F1.20,- per gezin, per jaar. Voor ieder stuk speel goed moet dan nog FLO,75 be- taald worden. Voor aanmel- ding of inlichtingen kan men terecht bij klubhuis Zuid of Ada Elshof, tel.4267297 SCHIEDAM - Onder de titel "Heeft u nog even tijd?" is in de hoofdbibliotheek, Lange Haven 131, sinds 5 September een tentoonstelling over horlo ges te zien. Naast een overzicht van de geschiedenis van het horloge zijn tevens bijzondere zak- en polshorloges te bezich- tigen. De tentoonstelling duurt tot en met 1 oktober. Tijdens de presentatie werd aan burgemeester Scheeres jenever aangeboden van een verzamelaar in allerlei bijzondere verpakkingen. Na het welkomstwoord door burge meester Scheeres, teven.s voorzitter van de Gekroonde Brandersketel en een optreden van Jules Croiset werd het branderijplan aan de aanwezi- gen gepresenteerd door de heren Gunneweg en Osterholt. Komend najaar zal worden begonnen aan een uniek project: de reconstuctie van een historische moutwijnbranderij. De traditionele werkwijze met klas- sieke achttiende eeuwse apparatuur (houten beslagkuipen en drie kolen gestookte ketels) zal daarbij nieuw leven worden ingeblazen. Van en- kele bewaard gebleven onderdelen zal gebruik worden gemaakt. andere onderdelen zullen op ambachtelijke wijze gereconstrueerd moeten wor den. Het probleem en tegelijkertijd een uitdaging bij dit project is, dat een dergelijke oervorm van jenever- stoken niet meer bestaat. Een speur- tocht in het verleden, waarbij histo rische bronnen werden geraad- SCHIEDAM Een vrouw kocht vorige week donderdag van een aar- dige jongeman twee pakjes stroop- wafels. De nette jongeman wilde klaarblijkelijk wel wat bijverdienen. Toen de vrouw. die in een winkel ook al stroopwafels had gekocht, de pakjes met elkaar vergelijkte. viel het haar op. dat de merken. de ver- pakking en nog meer. hetzelfde wa- ren. Wat echter wel versehilde was de prijs. In de winkel betaalde zij fl. 1.79 per pakje terwijl zij bij die man vijf gulden betaalde.. Nadat de vrouw vernam dat er in de Gorzen ook een stroopwalel venter liep bel- de zij de politie. SCHIEDAM - De Grote kerk is de laatste jaren steeds meer een belang- rijk cultureel centrum geworden. Naast de gebruikelijke avond- en in- loopconcerten worden er ook regel- matig exposities en tentoonstellin- gen gehouden. De kerk is voor pu biiek opengesteld op maandag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 24 September is er een in loopconcert van de Shell Harmonie. Wim Veldhuizen zal deze dag het orgel bespelen. Aanvang is om 13.00 uur en de toegang is zoals al- tijd gratis. pleegd en de laatste nog levende kenners werden geinterviewd, heeft het huidige plan opgeleverd. Als de laatste bouwfasen: de installatie van de moutwijnbranderij en de inrich- ting van het museum achter de rug zijn. zal Schiedam medio 1995 in het gelukkige bezit zijn van weer een stukje unieke historie. SCHIEDAM - Na een uitermate somber en donker begin van de elfde Brandersfeesten, zaterdag 17 September, klaarde het tegen de avond dan toch echt even op en bracht de verlichte gondel vaart het zo lang verwachte lichtspektakel. 'Alewijn de Groot' opende met aan boord prins carnaval en zijn gevolg, de parade van verlichte, versierde en luisterrijke schepen. Waar in vorige jaren de Disney- figuren de overhand hadden, was nu gekozen voor een mon- dialer opzet door onder andere inzendingen van een japans dra- kenschip, een Indonesisch vlot en de Glenn Millerband op een Mississippi-queen. Natuurlijk werd er door verscheidene groe- pen dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat een groot evene- ment als de gondelvaart een unieke gelegenheid is om het pu biiek op speelse wijze een bood- schap mee te geven. Zo werd er aandacht gevraagd voor de be- scherming van groot wild, trok het Rode Kruls voorbij met beel- den van Ruanda en attendeerde het O.N.S. het pubiiek op zuinig energiegebruik. Naast de grote thema-schepen kon men ook de kleinere, vaak uitbundig verlich te schepen van particulieren voorbij zien trekken. De win- naars waren ten tijde van de vaart nog niet bekend. De pu- blieksprijs ging in ieder geval uit naar het weer, die deze prachti- ge show, waaraan maanden van arbeid aan vooraf zijn gegaan, niet in het water deed vailen. Jules Croiset verzorgde een optre den tijdens de presentatie. SCHIEDAM Op de Schiedamse- weg ter hoogte van het Hazepad werden donderdag 15 September tussen 7.20 en 9.00 uur, vijftig broni- en snorfietsen gecontroleerd. Acht hadden teveel vermogen. Ook werden er drie bekeurd in verband met overproductie van het geluid. Dit zijn letterlijk en figuurlijk InteiComfort Delft gaat verbouwen en sluit zaterdag 24 September de poorten! Tijdens onze laatste drie verkoopdagen houden we in ons filiaal een onvergetelijke verbouwings-verkoop- marathon om de laatste nog aanwezige winkelvoorraden koste wat kost op te mimen. Laat het duidelijk zijn. ALLES MOET WEG vaak voor maar een ffactie van de normale prijs. U heeft dus slechts enkele dagen de tijd om voor een spotprijs het bankstel of wandmeubel van uw dromen te kopen bijvoorbeeld: 3-1-1 Chesterfield van 5.995,- nu 3.995,-/3-2 zits inde nieuwste Easy cleanstof van 1.995,- nu 1.195,-/3-2 zits in rundleder van 3.195,- nu 1.995,-/3-1-1 van wereldklasse in mndleder van 10.520,- nu 4.995,-/3-2 eiken/Lavado stof (laatste nieuwe serie) van 2.995,- nu 1.895,-/ salontafels/wandkasten/eethoeken enz. Ondanks de zeer hoge kortingen worden alle meubelen met volledige garantie geleverd. Vraag uw verkoper ook naar BETALEN IN 12 TERMIJNEN ZONDER EEN CENT RENTE. Kom dus op 22,23 en 24 September naar: trends classics DKI.KT: N an Forces t weg 10-12, Tel.: 015-136109. OOK WIJ HOUDEN OPEN HUIS GEBRUIKSVRIENDEUJKE VHS/C CAMCORDER 10x zoom met 2 snelheden Auto pause systeem Easy edit Program AE met diverse speciale effecten Hoge lichtge- voeligheid: 2 lux Automatische kopperireiniger Inclusief diverse accessoires Van Korting 1799 400 STUNTPRIJS Aanbiedtng geldt t/m 29 September en zolang voorradig 1399 SCHIEDAM ..Nu kan ik einde- lijk eens naar de programma's kij- ken die ik leuk vind Met vier kin deren komt dat er meestal niet van. Ik zet 'm op onze slaapka- mer. Heerlijk!" Zo reageerde mevrouw Karin de Knegt vrijdag toen het promotie- team van MaasstaD Weekbladen onder etenstijd plotseling met een hele grote doos voor haar deur stond. Met daarin een grandioze prtable kleuren-TV met afstands- bediening. Zij had gehoor gege- ven aan de oproep de pagina uit de IJssel- of Maaspost voor het raarn te hangen. De eerste kleurentelevisie van de ze originele aktie vanwege de komst van niet minder dan 9 nieu we edities van de MaasstaD Weekbladen viel dus in Capelle. Om precies te zijn aan de Rem- brandtsingel in Middelwatering. Hij bleek heel goed van pas te ko men. ..We hebben een hele oude kleu rentelevisie. dus dat kwam mooi uit. Ik heb wel vaker meegedaan aan slagzinnen of puzzels. maar nog nooit heb ik zo'n mooie prijs gewonnen", aldus een glunderende Capelse. ..Toen ik die pagina in de IJssel- posT zag. dacht ik meteen: Ik ga het proberen. Ik kreeg trouwens wel veel commentaar uit de omge- ving. Mensen bleven voor het raarn staan om te lezen wat er op de pagi na stond. Durf jij dat te doen. vroegen ze mij. Ik heb gezegd: 'Als je niets probeert, zal je ook nooit wat winnen Maar echt gokken doe ik nooit, hoor Namens de hele familie heel hartelijk bedankt De komende drie weken staat de speciale pagina die u op kunt han gen nog in de of MaasposT. Ook rijdt het promotieteam van Maas staD Weekbladen voorlopig nog een paar weken door het Water- weggebied. U maakt dus nog steeds kans op zo'n prachtige kleurentelevisie. Dus ziet u het witte autootje van ons promotie team door de straat rijden, zwaai dan extra vriendelijk naar de lief- tallige jonge dames. Wie weet bent u de volgende gelukkige win- naar! Overigens. de eerste editie van de MaasposT is positief ontvangen. Op de stadsredaktie aan de West blaak 180 in Rotterdam mochten dan ook heel wat leuke reakties in ontvangst genomen worden. En uiteraard heel veel nieuwsfeiten om in de komende kranten te mel- den. Dikke stapels post zijn bin- nen gekomen en ook de fax maakt overuren. Een teken voor ons dat we op de ingeslagen weg door kunnen gaan. voor u wellicht aanleiding om elke week met belangstelling uit te kij- ken naar het lokale nieuws zoals door MaasstaD Weekbladen wordt gebracht. ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM - Winkelc. Zuidplein ROTTERDAM 2e Middellandstraat 23 ROTTERDAM - Gro«ne Hilledijk 173 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 ROTTERDAM - Bergse Dorpsstraat 32 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlemmerstraat 170 DEN HAAG - Venestraat 8-10 Bezorgt u ml] het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblljvend op proef. Ik betaal hlervoor de halve prijs: 12,75 Noteert u ml] voor een abonnement op het Rotterdams Dagblad. De eerste twee weken zijn gratis, daama betaal Ik 27,75 per maand via automatische betallng. Naam: ..fl.v.m. controle bezorging) I Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam jq29 SCHIEDAM Tussen donderdag- avond 22.00 uur en vrijdagmorgen 6.30 uur werden een slagboom en een hekwerk van de parkeergarage van het ABC-complex vernield. Een auto, die er 's avonds na het sluiten nog stond bleek de volgende dag weg te zijn. (zie pag. TX0.01 TX0.02^H U

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1