m Muzikale afsluiting Brandersfeesten KEUKEN AV0NDSH0W Ik stond te trillen op mijn benen Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul de bon in... Wethouder opent Centraal Meldpunt 2 avonden feest tot 21.30 uur 5 APPARATEN GRATIS Interset Keukens Vuurwerk sluitstuk Brandersfeest Kinderfeest in Nieuwland Eerste paal fundatie Liduina Basiliek x Voor hulpbehoevenden In het hoist van de nacht m Bezorgt u ml] het Rotterdams Dagblad 4 weken Gratis Santana toegangskaart voor concert in Ahoy* Opbrengst Sponsorloop Voorlichting Heemtuin- excursie Badminton Bloem- schikken Reunie Dubbele pech Uitkerings- fraude Schiedam SCHIEDAM - Hulpbehoe- vende Schiedammers kennen allemaal het 'kastje naar de muur' gevoel, de moeizame weg van de ene ambtenaar naar de andere, van de ene in stance naar de andere. Maar vanaf 1 augustus dit jaar is het anders geworden. Toen is namelijk het Centraal Meldpunt gestart in de Van Swindesingel 40. Op 22 Sep tember is het meldpunt offici eel geopend door wethouder Drs. A.F. de Leede. Daarvoor moesten de oude- ren en gehandicapten, die vaak slecht ter been en slecht bekend zijn met de omge- ving, zich voor elk hulpmid- del bij een andere instantie in laten schrijven. De Nederlandse Slaapvoorlichters wensen Chris Coppens veelsucces in de nieuwe zaak in Schiedam (Oranjestraat 64) ff FANTASTISCHE Hi8 CAMCORDER 'A\ ik wil een voordelig (proef) abonnement op het Rotterdams Dagblad. Naam:.. j Adres: I Postcode:Plaats: I Telefoon: L'--J Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdag 28 September 1994,1e jaargang nr. 3 Westblaak 180 Tel010-4004400 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM - Donderdag 6 oktober wordt op de kinder- boerderij in het Prinses Bea- trixpark officieel een cheque overhandigd van F1.3500,-. Dit j bedrag is de helft van de op brengst van de sponsorloop die basisschool De Klinker op 1 juni ji. organiseerde. Die dag is dftor zo'n 450 kinderen F1.7000,- bij elkaar gelopen. Voor de andere Fi.3500- wil de school een aantal buiten- xpeelmaterialen aanschaffen. SCHIEDAM - Evenals vorig jaar wordt er, ter voorbereiding van de uitgebreide en school- specifieke voorlichtingsbijeen- komsten in de periode novem- ber-lebntari. een algemene voorlichtingsavond gehouden voor de ouders/verzorgers van de Turkse leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Is het voor de Nederlandse ou- ders soms al wat moeilijk om door de bomen het bos te blij- ven zien, voor de ouders die nog niet helemaal thuis zijn in Nederland kan het probleem nog vee) groter zijn. Deze avond wordt verzorgd door Turkse leerkrachten die werk- zaam zijii in Schiedam en vindt plaats opdinsdagavond 27 Sep tember van 19.45-22.00 uur in het wijkcentrum Nieuwland op het Wibautplein. SCHIEDAM - Voor hun voort- planting produceren planten zaden. Ze doen dat echter alle- maal op een andere manier en ook de verspreiding ervan is niet uniform, De heemtuinex- cursie van zondag 2 oktober gaat over zaden en zaadver- spreiding en wordt georgani- seerd door de Hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur van de gemeente Schiedam. De wandeling start zoals gewoon- lijk om 14.00 uur aan het begin van de heemtuin. De excursie wordt dit keer verzorgd door de heemtuingidsen Hanrtie Keesmaat en Siert Gerritsen. De heemtuin ligt in het Prinses Beatrixpark, aan het verlengde van het Duivenpad in Kethel- Oost. SCHIEDAM - Op woensdag- avond van 19.00 tot 22.30 uur is er voor nog ruim tien deelne- mers de mogelijkheid om deel te nemen aan recreatief bad minton. Voor Fl.37,50 (15 les sen) kan men van begin okto ber tot en met 21 decgmber naar hartelust badminton spe- len in de grote zaal van wijk centrum De Blauwe Brug. Met een spottieve instelling en een badmintonracket komt men al een heel eind. Aanmelden kan van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur aan de re- ceptie van De Blauwe Brug, Bachplein 590, tel. 4701049. SCHIEDAM - Op 27 oktober start in De Blauwe Brug een cursus bloemschikken. De cur- sus bestaat uit 6 bijeenkomsten op de donderdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur. De deelna- mekosten bedragen F1.45,- per per*oon, inclusief verbruiks- materiaal als draad, bakje, oase en lint. Belangstellenden kun- nen zich opgeven aan de informa- tiebalie in De Blauwe Brug of op tel.nummer 4739575. SCHIEDAM - Op 8 oktober bestaat Tamboer en Trompet- terkorps Gusto 40 jaar. Ter ge- legenheid daarvan wordt van 11.00-16.00 uur een reunie ge houden voor leden, oud-leden, donateurs en begunstigers in clubgebouw De Warande, Wa- rande 150. Daar men niet alle oud-leden heeft kunnen berei- ken vraagt de Gusto een ieders hulp. Voor het doorgeven van namen en adressen tel. 426.31.66. VANAF NU Voor >itpvaqen in forma tte C£N TRAAL MEL DP U NT wl 4 S6 40 22 Drs. A.F. de Leede verichtte de officiele opening. Deze instanties, Thuiszorg NWN, GGD NWN. de Gemeentelijke So- ciale Dienst, Stichting Maatschap- pelijk Werk Schiedam. Stichting Welzijn Ouderen, Indicatiecommis- sie Schiedam en de afdeling Maat- schappelijke aangelegenheden van de Gemeente Schiedam, werken nu allemaal samen onder het vaandel van het Centraal Meldpunt. Zij voorzien onder meer huishoudelijke hulp, bijzondere bijstand, aanleun- woningen, serviceflats, maaltijd- voorzieningen en thuiszorg. Marianne Dikstra, functionaris van het meldpunt, zegt dat ze al 115 te- lefoontjes van hulpbehoevende mensen en hun familieleden ont- vangen heeft sinds 1 augustus. „Het meldpunt ging om 8.30 uur open en om 8.35 uur kreeg ik mijn eerste te- lefoontje. De meeste mensen stellen vragen over huisvesting en cursus- sen voor ouderen, maar ik krijg ook steeds meer vragen over de visite- club en de open tafet, aldus een en- thousiaste Marianne Dikstra. Mensen die zich melden in de Van Swindesingel 40, worden haitelijk door Dikstra ontvangen, waarna hun hulpvraag 'uitgepluist' wordt. „Ik vraag mensen waarmee ze pro- blemen hebben, wat ze niet meer zelf kunnen doen. Dan zoeken we samen een oplossing. Daarna neem ik kontakt op met de hulpverlenen- de instanties. Zodoende hoeven de hulpbehoevenden, niet meer zelf naar allerlei verschillende instanties te gaan',' vertelt Dikstra. Mensen met vragen (voor hulp of informatie) kunnen Dikstra van maandag tot vrijdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur in de Van Swindesin gel bezoeken, of haar op telefoon- nummer 426 40 22 bellen. De collega's Beddorama, Joure Bosma Bedden, Assen, Emmen, Hoogeveen en Winschoten Bothe Bedden, Den Haag La Couchette, Dordrecht Ditvoorst Slaapwinkel, Tilburg Droomland, Eindhoven Geerlings, Heerlen en Roermond Den Herder Bedden, Apeldoorn en Harderwijk Klaas Vaak Bedden, Delft en Breda Koops, Wezep Kramer, Nijmegen en Groningen Van Langen Bedden, Arnhem Linkerlisse, Lisseen Rotterdam Van Meeuwen, Haarlem Worpheus, Bilthoven, Hilversum, Mijdrecht en Utrecht Rulof Slaapcomfort, Doetinchem Sidonius, Alkmaaren Hoorn Turkesteen, Veenendaal DeVlijt Bedden, Goes en Middelburg Het Westen, Amsterdam Van Zuijlen Bedden, Oss Genodigden luisterden naar de ope- ningstoespraak. SCHIEDAM - Op de Singel vond de afgelopen week een aanrijding plaats tussen een onbekend geble- ven auto met vier geparkeerd staan- de auto's. De vier eigenaars zijn hierdoor ernstig gedupeerd. Een van hen werd de volgende dag ook nog eens slachtoffer van zakkenrol- lerij op de Broersvest. Voor hen dus een echte zwarte bladzijde. SCHIEDAM - Op de afslultende zondag van de Schiedamse Brandersfeesten was, naast de grootse zondagsmarkt, vooral de muziek in alle toonaarden verte- genwoordigd. Op de zonovergoten podia op di verse piaatsen in het centrum kon muziekminnend Schiedam onder het genot van een hapje en een drankje diverse artiesten, waaronder Piet Veerman, zien optreden. Nadat publiekstrekker bij uit- stek, Marco Borsato, wegens een hardnekkig virus verstek moest laten gaan, was in ailerhaast naar een geschikte vervanger ge- zocht. Deze werd gevonden in de ex-Ieadzanger van de Cats en bo- venal vertegenwoordiger van de Voiendamse 'palingsound': Piet Veerman. Met hits als 'Sailing home' wist hij het pubiiek, dat massaal was gekomen, in beweging te krijgen tijdens zijn optreden van een half uur aan de Koemarkt. Ook oude Cats-«uccessen werden luidkeeis meegezongen, zowel door jong als door oud. Liefheb- bers van Salsa en Samba konden hun hart ophalen bij cafe de Unie, waar de Schiedamse for- matie 'Volume Time' een spette- rend optreden verzorgde. De 'Amazing Stroopwafels' zorgden tenslotte voor de Hol- landse noot in het geheel, zodat er zelfs op muzikaal gebied aan ieders smaak tegemoet was ge komen. FOTO: WIM VLEGHAAR In de bibliotheek niet alleen stapels boeken voor volwassenen, maar ook voor kinderen. I# Donderdag en vrijdag. (29 sept, en 30 sept.) "o» de helft van de geld waarde als extra korting. Bt| aankoop van een complete keuken. Akhe geldl met samen met andere aanbredingen Neem uw offerte mee wij: s zijn goedkoper maken een beter ontwerp leveren de beste kwaliteit ROTTERDAM OMMOORD: SATIJNBLOEM 55 - 010-4550511 (INTERSET KEUKENS IS AANGESLOTEN BIJ DE HANS VERKERK KEUKENS ORGANISATIE) SCHIEDAM - Van 5 - 15 oktober is het weer kinderboekenweek. Vijf- tien dagen lang staan leuke, mooie, spannende en griezelige kinderboe- ken extra in de belangstelling. Dit jaar is het centrale thema Nachf. Onder het motto In het hoist van de nachf worden landelijk en plaatse- lijk tal van aktiviteiten georgani- seerd rond nachtelijke themas in kinderboeken. De Openbare Bibliotheek Schiedam startte haar kinderboekenweekakti- viteiten al op 21 September. Vanaf dat moment worden er drie weken lang elke woensdagmiddag op de jeugdafdelingen voorgelezen en ge- knutseld. Elke week staat een ander thema centraal: woensdag 28 September: heksen; woensdag 5 oktober; dro- men. De aktiviteiten zijn bestemd voor kinderen van 4 tot 9 jaar en starten elke week op de volgende tijden: Filiaal Noord. Bachplein 589 - 13.30 uur; Filiaal Zuid, Leliestraat 10 - 15.00 uur; Filiaal Nieuwland, Dr. Wibautplein - 15.00 uur; Jeugd- bibliotheek, Korte Haven 129 - 15.00 uur. De kinderen die aan bovengenoem- de aktiviteiten deel willen nemen, hoeven zich niet vooraf bij de bi bliotheek op te geven. Ook kinderen die geen lid zijn van de Schiedamse bibliotheek zijn van harte welkom! SCHIEDAM - Een totaal verraste mevrouw Westerholt van het Frans Rietveldpad 50, stond zater- dagavond te trillen op haar benen toen het promotieteam van Maas- posT weekbladen haar een kleu- rentelevisie overhandigde. „Ik had het echt niet verwacht. Ik heb nog nooit lets gewonnen. Dit is trouwens de eerste keer dat ik meedoe met de aktie van Maas- posT weekbladen. De eerste keer heb ik wel over de wedstrijd gele- zen en twijfelde of ik wel of niet de krant tegen mijn raam zou plak- ken. Toen heb ik het niet gedaan, maar de tweede keer wel',' vertelt de winnares uit Schiedam. „Ik heb veel bekijks gehad in de tijd dat de krant voor mijn raam hing. Mensen belden aan om te vragen waarom ik de krant opge- plakt had, of bleven staan om de krant te lezen. Dat komt natuurlijk omdat het zo'n goede krant is. Er staat heel veel nieuws in en ik lees hem altijd heel zorgvuldig. Mijn buurvrouw vond dat ik lef had om zomaar een krant tegen mijn raam te plakken',' lacht mevrouw Wes terholt. De nieuwe televisie komt goed van pas, aangezien ze maar een te levisie heeft die zijn beste tijd heeft gehad. Steeds meer positieve reaches ko- men bij MaasposT binnen over het verschijnen van de nieuwe krant. Vooral telefonisch wordt er erg veel gereageerd. Dagelijks ook blijft de post toenemen van lezers, instanties of verenigingen die hun nieuws in de krant kwijt willen. De redactie tracht hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen. Het is voor de medewerk(st)ers van MaasposT weekbladen eeri stimu- lans om door te gaan en de krant te verbeteren waar dat nodig is. HIFI STEREO Ideale camcorder voor op reis Handzaam formaat groot zoom- bereik (tot 24x) digitale beeld- stabilisatie Superieure beeld- en geluidskwaliteit. Van Korting 2799 500 STUNTPRIJS 2299 Aanbieding geldt t/m 6 oktober en zolang voorradig ROTTERDAM - Hoogstraat 141 ROTTERDAM Winkelc. Zuidplein ROTTERDAM ?e Middcllano.traat 23 ROTTERDAM - Groene Hilledijk 173 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 ROTTERDAM Bergse Dorpsstraat 32 DORDRECHT - Voorstraat 274 LEIDEN - Haarlcmmcrstraat 170 DEN HAAG - Venestraat 8-10 vrljblijvend op proef. Ik betaal hlervoor de halve prljs: /12.75 O Noteert u ml] voor een abonnement op het Rotterdams Dagblad. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal Ik 27,75 per maand via automatlsche betallng. .(i.v.m. controle bezofging) j Bank/gironummer: Handtekening: j I Stuur deze bon In een envelop zander postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam -rnpQ SCHIEDAM - Een 48-jarige Schiedammer heeft in de periode ja- nuari 1990 - april 1992 een uitke- ring genoten. In die tijd heeft hij ook gewerkt, alien de inkomsten daarvan verzwegen. Hij benadeelde de G.S.D. hierdoor voor een bedrag van ruim F1.9000,-. Een 46-jarige Schiedammer deed hetzelfde van juni 1990-augustus 1992. Hij frau- deerde voor ruim Fl. 15000,-. Zie pag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1