Politie werkt met eigen opvangteam Stef Meeder speelt 100 Hollandse hits FF FF 2 Voorbeeld van zorg op (de) maat: PastoorP.M. Vismans: Theaterkassa Dansen voor 55 plus Rommel- markt in Zuid Sociaal spreekuur Rommel markt Borduren Hans Helgers SCHIEDAM - Schiedam heeft sinds enige tijd een waar Grand Cafe in haar mid den. Het is geen groots opge- zet horeca-etablissement, maar is gewoon gevestigd in de recreatiezaal van verzor- gingstehuis Huize Franke land aan de St. Liduinastraat. Steeds meer mensen, van binnen en buiten het zorgcen- trum, weten inmiddels de weg te vinden naar dit gezel- lige treffen, waar men onder het genot van een hapje en een drankje een dansje kan wagen op de klanken van de I wekelijkse live muziek. Een voorbeeld van zorg op (de) maat. Activiteiten SCHIEDAM - De noodklok luidt in de brandersstad. On ze enige echte eigen Liduina basiliek staat op instorten. „Maar zover laten we het' niet komen', zegt Pastoor P.M. Vismans. „Schiedam vecht voor zijn kerk. En dit is niet alleen een zaak voor gelovi- gen of kerkgebonden men- sen. Wij krijgen een heleboel telefoontjes van gewone bur gers die geld willen geven voor de restauratie'.' Woensdag 5 oktober 1994 TCus MAASPOST SCHIEDAM XQ7.53 De 59-jarige Stef Meeder begon zijn carriere in Schiedam. SCHIEDAM - Schiedam heeft door de jaren heen al menige artiest, schrijver en kunstenaar voortge- bracht. In dit rijtje kan zich zeker ook Stef Meeder scharen. De orgel- grootmeester, geboren op 12 april 1935 te Schiedam, begon zijn carri ere in Schiedam. Hij vertrok vervol- gens naar Breda, alwaar hij met zijn vrouw Jannie alweerenige jaren ge- niet van zijn mooie woonplekje in het Mastbos. Arcade, de grootste or- ganisatie in Nederland op het ge- bied van CD-verkoop door middel van TV-reklame, bracht van hem onlangs een dubbel-CD op de markt metdetitel: 'Stef Meeder speelt 100 Hollandse hits'. Voor Maaspost weekbladen was dit een goede aan- leiding eens in het leven van deze orgelspecialist te duiken. Stef Meeder was nog maar 4 jaar oud toen hij de zwarte en witte toet- sen ontdekte. Zijn vader was naast huisschilder bij de gemeente ook een verdienstelijk pianist en stond de kleine Stef dan ook met raad en daad bij. Op 10-jarige leeftijd werd deze samenwerking wreed ver- stoord door de ernstige ziekte en uiteindelijk de dood van zijn vader. Op 14-jarige leeftijd had hij desal- niettemin toch zijn eerste band; De KAJ-band (Katholieke Arbeiders Jeugd). Met deze band kon hij zijn muzikale talenten verder ontwikke- len en hij ging dan ook regelmatig tekeer in het Kajottershuis. De ka- pelaan die de Kajotters begeleidde. dacht verborgen talenten in Stef ontdekt te hebben en vroeg hem kerkorgel te spelen op een zondag- morgen. Vol vertrouwen stapte deze dan ook achter de twee klavieren en pedalen van het kerkorgel. Het werd tenslotte een optreden om nooit te vergeten,...of juist wel. Door dit on- bezonnen begin liet hij zich toch niet kisten. Hij ontwikkelde zich en bleef toch zo'n zes jaar kerkorga- nist. Elke dag viel er wel ergens voor te spelen; De gezongen Mis. de uitvaart, het Lof en diverse con- grgaties. Een lacherige Stef Mee der: Bij de preek moest ik dan wel de kerk uit. want dan werden er sek- suele zaken besproken die de orga nist van 15 niets aangingen. Totdat hij op 20-jarige leeftijd de militaire dienst inging, bleef hij met de band optreden. Tijdens zijn dienstjaren vormde hij met enkele maten een dansorkest onder de naam:'Witten berg-band', naar de plaats waar hij als sergeant bij de Verbindingstroe- pen gelegerd was. Na zijn diensttijd wilde hij niet meer terug naar zijn baan als tekenaar op de scheepswerf. De muziek trok hem te veel. Zijn moeder wist hem er op het nippertje van af te houden definitief voor de artiestenwereld te kiezen. Van muziek alleen kon je nu eenmaal niet leven. Een compromis vond hij in een baan als verkoper/ demonstrates bij een gerenom- nteerde piano- en orgelhandelaar Jo- han de Heer uit Rotterdam. Daar maakte hij dan ook voor het eerst kennis met het electronisch orgel. Stef Meeder: De belangstelling voor het Hammond-geluid was groeiende en mijn enthousiasme kende geen grenzen'. Wie moest bij Johan de Heer op die twee klavieren met een pedaal spelen, ik dus'.' Na enig denk- werk kwam Stef tot de conclusie dat de ideale plaats om orgels met groot succes te demonstreren en te verko- pen de bioscoop was. Voile zalen. donker. met een spotlight op de or ganist. Niemand loopt daar weg, ie- dereen luistert en er is volop ap- plaus. Hij werd gehuurd voor een film, maar wel een die direkt 26 we- ken liep: The guns of Navarone. Zijn reputatie kon niet meer kapot. hij was direkt beroemd. Tijdens de ze optredens werd hij van de ene dag op de andere getroffen door een vervelende fobie; claustrofobie. Ook de dokter wist niet veel meer hieraan te doen dan ruime hoeveel- heden librium verschaffen. De fobie kwam hier weliswaar door onder een dekentje te zitten. maar op een gegeven moment wist Stef niet meer of het nou de zon of de maan was die boven hem scheen. Hij be- sloot er dus zelf iets aan te doen. Ik bedacht dat ik een extreme situatei op moest zoeken, waarbij flauw val- len een gevaarlijke situatie op zou leveren'. Die week nog nam hij dus zijn eerste vliegles. Hij haal^e zijn brevet tenslotte en was direkt van de fobie genezen. Op 29-jarige leeftijd begon hij ten slotte een eigen zaak in Schiedam. Dit was een hele onderneming voor een arme jongen, die ook nog eens voor een gezin met drie kleine meis- jes moest zorgen. Daarom nam hij zich voor om, publicitair gezien, maar gelijk goed in de bus te blazen. Stef Meeder: Ik dacht dat ik best veel orgels zou kunnen verkopen als ik er ook maar de garantie bij kon leveren, dat men er ook daad- werkelijk op leerde spelen'. Zo ont- stond de orgelcursus op cassettes, die hij nu nog steeds met groot suc ces verkoopt. De zaak floreerde en breidde uit tot zes zaken in de Rand- stad. Zijn muzikale ster was inmid- dels nog meer gaan rijzen. In 1967 mocht hij voor Phonogram een proefbandje ntaken. Hij ging direkt naar huis met een contract. In totaal maakte hij meer dan 60 elpees en dan nu CD's. Zijn allernieuwste 'Stef Meeder speelt 100 Hollandse hits' ligt vanaf eind September in de winkels en is een echte 'must' voor de liefhebber van mooie Hollandse muziek. Hits als 'Liefde in de nacht", Pappie loop toch niet zo snel' en 'Foxie Foxtrot' zijn verza- meld op een zorgvuldig samenge- stelde dubbel-CD, gespeeld door onze Stet Meeder. Rol het kleed dus maar op, trek de dansschoenen aan en geniet van deze fijne muziek. SCHIEDAM - Woensdag 4 oktober vond. tijdens een plechtige bijeen- komst op bureau Bijdorpplein, de installatie plaats van het eerste Schiedamse Districts Bedrijf Op- vang Team, afgekort D.B.O.T. Dit team, bestaande uit tien man/vrouw die in hun dagelijkse leven politie- werk verrichten, zal moeten zorgen voor de eerste opvang bij traumati- sche ervaringen van collega's. Door de jaren heen is gebleken dat er gro- te behoefte is aan psychologische opvang bij de politie. Zelfmoorden, dodelijke ongevallen, overvallen zijn voor de politie dagelijkse kost. Maar je moet wel heel stevig in je schoenen .staan, wil je dat op den duur niet in de koude kleren gaan zitten. Een ieder kan, bijna dagelijks aan den lijve ondervinden dat de maat- schappij de laatste jaren aanzienlijk harder is geworden. Talloze inci- denten laten zien dat alleen al een verkeerd woord de vreselijkste din- gen tot gevolg kan hebben. Politie- mensen ondervinden dit soort zaken bijna dagelijks in hun werk op straat, aan de balie of tijdens de ver- horen op het bureau. Het is vaak ba- lanceren op het randje om de goede vrede te bewaren. fti ondanks alle inspanningen pakt het dan nog niet altijd even gunstig uit. Zelfmoor den, bedreigingen, "auto-ongeval- len..., een politieman of -vrouw maakt in een week vaak meer mee dan een 'normaal' mens zijn hele le ven. Dat niet iedereen dit even goed kan verwerken zal duidelijk zijn. Een uniform en een gedegen politie— opleiding bieden nog steeds geen garantie voor gevoelloosheid. Ge- lukkig niet. Ondanks alles blijft een politieman/vrouw in eerste plaats toch mens, mens als ieder ander. Bij de politie Schiedam is men de eerste die dit zal beamen. Groepsco- ordinator D.B.O.T.-Schiedam, R.S.Creemers: „Vooral verkeerson- gevallen waar kinderen bij betrok- ken zijn, zijn voor elke agent zeer ingrijpend, het is logisch dat men in die gevallen vakkundige hulp van een collega goed kan gebruiken." Die vakkundige collega's zijn er dan nu, sinds 4 oktober, ook in Schiedam. Het D.B.O.T. zal vanaf die dag 24 uur per dag klaar staan voor opvang en begeleiding van po- litiemensen. Huize Frankeland en het Grand Cafe in recreatiezaal „De dingen zijn niet meer als ze vroeger waren. Met deze woorden wil men het verleden nog wel eens romantiseren. Al zal dat voor veel dingen in de samenleving zeker gel- den, wat betreft de zorg in een be- jaardenhuis zou men niet verder van de waarheid kunnen zitten. Was het tehuis vroeger een saai vooruitzicht op het slijten van de laatste levens- dagen. tegenwoordig is het met haar moderne opvang en zorg op maat vaak juist een verademing waar I men na jaren 'tobben' weer op kan bloeien en waar vrienden van vroeger elkaar weer kunnen treffen. Huize Frankeland, het vijf sterren zorgcomplex uit Schiedam vervult hierin landelijk een voorbeeldfunc- tie. raw* if. Op zondagmiddag is er tijd voor een dansje. Door haar vele faciliteiten, prima verzorging en uitpuilende activitei- tenkalender is het de verwezenlij- king van wat men heden ten dage i onder ouderenzorg in de meest bre de zin van het woord verstaat. Het complex biedt onderdak aan zo'n 240 bejaarden, waarvan de gemid- delde leeftijd rond de 80 ligt. De uangrenzende aanleunwoningen bieden daarnaast nog eens onderdak aan zo'n 183semi-zelfstandigen. Om het al deze mensen naar de zin te maken is een team van verzorgers en vrijwilligers dag en nacht in de weer. In 1988 kwam vanuit dit team dan ook het idee te berde om een muzikale activiteit op de zondag middag te organiseren. Jos Poell, hoofd Welzijn van Frankeland,: „De kinderen hebben tegenwoordig steeds minder tijd om de ouders op zondag op te zoeken'.' „Voor die mensen bleek de zondagmiddagac- tiviteit een gezellige onderbreking van een lange en saaie dag'. Het idee bleek een gouden greep. Niet alleen steeds meer bewoners kwamen elke zondagmiddag op de muziek af, de gezellige havenzaal wist ook steeds meer mensen van buiten het tehuis te trekken. Huize Frankeland heeft ondeitussen een bestand van zo'n 20 artiesten die regelmatig een op treden verzorgen. Maanden van te voren wordt het programma reeds samengesteld. zodat geen zondag verloren gaat. Groepen als 'City Sight','De Evergreens' en Rinus en Ben zijn inmiddels bekende gezich- ten in het tehuis. Het repertoire loopt van Nederlandstalige liedjes, via mooie luistermuziek naar top pers van toen. Hoe mooi de muziek ook is, voorop staat natuurlijk de onderlinge gezelligheid. En die blijkt in Huize Frankeland dan ook geen tijd te kennen. Ruim 200 aan- wezigen worden van begin tot einde in de watten gelegd met allerhande lekkernijen. die tegen sterk geredu- ceerd tarief volop te verkrijgen zijn. Gebak, nootjes en natuurlijk het ge- lietde 'advocaatje' vinden gretig af- trek bij het aanwezige publiek, dat niet louter uit ouderen bestaat. In de loop der tijd is het Grand Cafe uit- gegroeid tot een fantiliecafe waar moeders en dochters, vaders en zo- nen, opa's en kleinkinderen elkaar treffen. Zondag 2 oktober werd de herfst- sessie geopend met het muzikale duo 'De Evergreens'. De zaal was als vanouds al lekker gevuld toen om 14.00 uur de eerste klanken ten gehore werden gebracht. Voor de pauze werd er Nederlands repertoi re gezongen. Aangespoord door de klanken van 'Zomer in Zeeland' en 'Morgen ben ik de bruid" baande menigeen zich een weg naar de in- tieme dansvloer. Met name de da mes Heilegger en Liefting werkten menige foxtrot of wals af. De dames behoren niet tot de groep bewoners van Frankeland. maar zijn weke lijkse bezoeksters van de Visiteclub van Frankeland. Tijdens een bijeen- komst van deze club kwam hun het Grand Cafe op de zondagmiddag ter ore. Nu gebruiken we hier elke zon dag het diner en blijven dan lekker zitten voor de muzikale middag, al- dus mevrouw Heilegger. Wanneer om 17.00 uur dan toch echt een ein de is gekomen aan het optreden van 'De Evergreens', zoekt men een voor een de kamer weer op.In de lift wordt dan nog druk nagepraat over de gezellige middag Een blik op het activiteitenbord maakt duidelijk waar men deze week weer naar uit kan kijken. Volgende week zondag om dezelfde tijd'is er namelijk weer zo'n fijn optreden en dat maakt het einde van deze middag wat minder vervelend. Jos Poell blijft daarom de dubbeltjes ontspanningsgeld. die hij voor elke bewoner ontvangt, sparen. Het vele publiek en de vro- lijke gezichten laten zien dat hij hiervoordejuiste bestemming heeft gevonden. KARIN VAN DER KNAAP Schiedam vecht voor kerk De Liduina basiliek was er namelijk zo slecht aan toe dat, als de funde- ring niet vervangen zou worden. het gebouw gesloopt zou moeten wor den. Gelukkig is op 19 September de eerste betonnen funderingspaal geslagen, onder het wakende oog van burgemeester R. Scheeres en de bisschop van Rotterdam, Mgr. Drs. A.H. van Luyn s.d.b. „Door de verlaging van de grond- waterstand zijn de 900 houten palen verrot. Dit veroorzaakt verzakking, waardoor er scheuren in de muren en plafonds ontstaan. Stukken van het gewelf raken los en er vallen ge- regeld kleine steentjes uit het dak. Een deel van de kerk is buiten ge- bruik gesteld en verder beschermen netten de mensen tegen vallend ge- steente,' verzucht pastoor Vismans. Toch worden er nog steeds elke zondag kerkdiensten gehouden en de paroehie is van plan dit te blijven doen. vallend gesteente of niet. De kerk wordt wel wekelijks voor de veiligheid nagekeken, zodat de 350 tot 500 bezoekers die elk weekeind naar de kerk komen, geen gevaar lo- pen. „Het terrein is door de weeks ook afgesloten en dan wordt er hard ge- werkt. Vrijdag is de 25e betonnen paal naast de basiliek geslagen, vol- gens de pastoor. De eerste van de 319 betonnen pa len worden buiten om de kerk ge- plaats, naast de houten palen. Pas als de fundering rondom de kerk stevig is, wordt er onder de kerk zelf geheid. Op het ogenblik worden er twee of drie palen per dag geheid. „Wij ge bruiken tril-arm apparatuur, want als de grand te veel trilt, valt de ba siliek in elkaar. Daar kunnen we verder niets aan doen. Pas als de fundering helemaal voltooid is, eind 1995, kunnen we beginnen om de scheuren in het gewelf te repareren',' verduidelijkt pastoor Vismans. Hij is het Ministerie van Binnen- landse Zaken erg dankbaar voor de schenking van f8,l miljoen. „Nu zeggen mensen gelijk dat het zonde is om zoveel geld aan een oud ge bouw uit te geven, maar deze subsi- die is deel van het werkgelegen- heidsproject van het Ministerie. Via de stadsvernieuwingsprojecten krij gen werkelozen de kans om te wer- ken in de bouw en restauratie. En de subsidie wordt trouwens over een periode van 17 jaar uitgekeerd',' al- dus de pastoor. Het Ministerie is niet de enige in stance die zich over de wederop- bouw van de kerk ontfermt. De ge meente Schiedam heeft ook f8,5 ton beschikbaar gesteld. Het Bisdom heeft fl miljoen gegeven, de Rijks- dienst Monumentenzorg fl,3 mil joen, de paroehie fl miljoen, Pro- vinciale Staten fl ton en de VSB bank, die tot vriendschapsbank van de Liduina basiliek gedoopt is. f150.000. „Wij hebben nog steeds niet genoeg fondsen en daarom heb ben wij Schiedammers door middel van folders gevraagd om een bijdra- ge. Bedrijven zijn door middel van een brief benaderd en nu is het wachten tot het geld binnenkomt', vertelt de pastoor. „Het is echt de moeite waard om de ze kerk voor het nageslacht te bewa ren, aangezien het interieur nog gro- tendeels oorspronkelijk is, net zoals het in 1881 gebouwd is. De kerk is in 1990 tot basiliek verheven door Paus Johannes Paulus II en staat se- dert 1980 op de monumentenlijst. De basiliek is een van de weinige gebouwen met de naam van Li duina, die nog niet gesloopt is en dat willen we zo houden'.' aldus Vis mans. De basiliek is vernoemd naar het Schiedamse meisje uit de Mid- deleeuwen. Liedewijde. Het meisje werd door een schaatsongeval le- venslang aan haar bed gekluisterd, maar ze werd raadsvrouwe van ve- len. In 1890 werd ze tot heilige ver- klaard en zo werd onze stad een be- devaartplaats. Er komen zelfs nu nog toeristen uit Amerika, Australie RESTAUWMg UOIJittA fSASii SCHIEDAM - Bij de Schiedamse Theaterkassa kun nen toegangsbewijzen voor voorstellingen in Theater de Teerstoof gereserveerd, ge- kocht en afgehaald worden. De Theaterkassa is gevestigd in de Brede Marktsteeg 3 en is ge opend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Telefonisch reserveren kan op nummer 4269563 SCHIEDAM - Op zondag 9 oktober is er gelegenheid om te dansen voor mensen vanaf 55 jaar in Dienstencentrum de Woudhoek, Heyermansplein 35 te Schiedam. De middag zal in het teken staan van de herfst en begint om 14.00 uur. De kosten zijn F1.2,- per persoon voor ruim twee uur dansple- zier. SCHIEDAM - Toontjes rom- melmarkt is helaas uit Zuid verdwenerv, maar zondag 9 ok tober organiseert Klubhuis Zuid een zeer speciale rommel- markt. De opbrengst van de ta- felhuur en de entree zijn be- stemd voor Speel-o-theek 'De SpeelbaT. Geinteresseerde ver- kopers kunnen vanaf 26 Sep tember hun tafelnummer afha- len. Dat kan alleen door op het klubhuis Fl. 12,50 te betalen. Liefhebbers moeten er wel snel bij zijn want er zijn maximaal 50 tafels. De rommelmarkt, waarvan de entree FIT,- is, is geopend van 12.00-16.00 uur. Verkopers kunnen een uur eer- der terecht voor het uitstallen van de rommeltjes. Professio- nele verkopers en verkopers van etenswaar worden niet toe- gelaten. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het klubhuis, tel.4267297. SCHIEDAM - Bewonersver- eniging Schiedam-Oost start met een sociaal spreekuur. Op dit spreekuur zullen allerhande vragen op sociaal gebied be- antwoord worden en kan men de weg gewCzen worden naar diverse instanties zoals Thuis- zorg en Instituut Raadslieden Maatschappelijk Werk. Er kan tevens hulp geboden worden bij het invullen van diverse vraagformulieren. Het spreek uur wordt elke woensdagmid- dag van 13.30-15.30 uur ge houden in het pand van de Be- wonersvereniging aan de Fran- klinstraat 11Voor een af- spraak Of telefonisch advies kan er gebeld worden met Jan KLijn op nummer 4737195. Werkzaamheden die de voormalige Singetkerk moeten behoeden voor verval zijn begonnen. en andere werelddelen speciaal naar Mensen die geld willen storten voor Schiedam om de basiliek te bezich- de restauratie van de basiliek kun- 000 of bankrekeningnummer 8131 u8en- nen dat doen op girorekening 26 25 71 482. SCHIEDAM - Zondag 16 ok tober is er weer rommelmarkt in Kluphuis Oost. Er zijn nog enkele krarnen te huur voor mensen die zelf hun gebruikte spullen willen verkopen. Een tafel van 120 bij 60 cm. kost een tientje. Professionele han- delaren zijn niet welkom. De rommelmarkt duurt van 11.00- 16.00 uur. Belangstellenden kunnen terecht bp Kluphuis Oost, tel.4735435. SCHIEDAM - Op donderdag- morgen van 09.15-11.30 uur organiseert Kluphuis Oost een cursus borduren op naaimachi- nes. Dit is een borduurtechniek die vooral veel door vrouwen uit Turkije wordt uitgeoefend. Een zeer ervaren Turkse lera- res maakt de cursisten wegwijs in het aanbrengen van borduur- sels en applicaties op handdoe- ken. tafelkleden en kussenslo- pen. Het borduren wordt elke keer per blok van zes lessen be- taald. Zo'n blok kost F1.30,-. Belangstellenden kunnen ko men kijken in de Galileistraat 86. SCHIEDAM - Op donderdag 6 oktober is de beoogd CDA voorzitter Hans Helgers te gast bij het CDA Vrouwenberaad in Schiedam. Op de eerste bijeen- komst in het kader van het jaarthema 'Veiligheid en Ver- antwoordelijkheid' zal hij spre- ken over 'Ontwikkelingen in het gevangeniswezen' en daar- na met de aanwezigen in dis- cussie gaan. De bijeenkomst is voor alle belangstellenden. dus ook mannen, vrij toegankelijk. Aanvang 09.30 uur in het ge bouw van de Nederlandse Pro- testanten Bond aan de West- vest 92.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 15