Startsein voor unicef- verkoop Run op units in nieuwe Passage Gemeente Schiedam beloond voor inzet bij opleidingen OOK OP DE FEMINA EXTRA VOORDELEN! Je bent gek, dat kan niet NER6ENS VOORDEUCER! Platen 10-Daagse bij Correct Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul de bon in... MaasstaD Basiliekgered van ondergang Open dag in dierenasiel Gezelligheid troef in Frankeland i 'lli. JS i Burgemeester koopt eerste setje Biljarten Dans- expressie Harpe Davids Gospelsound Cursus Quatre mains Klaverjassen Ruilbeurs Olympus AZ-110 Schiedam iillf »Si ki P i% |f SCHIEDAM - Afgelopen woensdag, 28 September, gaf burgemeester Scheeres in een gezellig drukke We- reldwinkel aan de Lange Achterweg het startsein voor de jaarlijkse verkoop van de Unicef- najaarscol- lectie. Tijdens deze gelegen- heid kocht hij ook het eer ste setje kaarten en sprak hij de hoop uit dat vele Schiedammers hem hierin zullen volgen. Sinds enige jaren geeft Uni cef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, ter onder-' steuning van haar jaarlijkse activiteiten een eigen collec- tie van Unicef artikelen uit. De opbrengst komt direkt bij de Unicef zelf terecht, zodat alle kinderen in nood onge- acht ras, religie zo snel en adequaat mogelijk geholpen kunnen worden. Bij de presentatie van de na- jaarscollectie ging de aan- dacht van het publiek vooral uit naar de werkelijk schitte- rende kaarten. Burgemeester Scheeres was ook nu weer zeer onder de indruk van de artistieke kwaliteit van de kaarten en van de makers hiervan. Ieder jaar slaagt Unicef er weer in een groot aantal be- kende kunstenaars te strikken voor deze leuke opdracht. Geheel belangeloos voorzien zij de bianco kaarten van schitterende ontwerpen, die in menige huiskamer niet zouden misstaan aan de muur of op de schoorsteenmantel. De Wereldwinkel verkoopt het gehele Unicef- assorti- ment natuurlijk met veel ple- zier. Naast de mooie kaarten zijn er ook educatieve spellen en leuke kleine kado's te koop. Voor weinig geld kan men zo een leuk en origineel kado voor iemand kopen, terwijl GRATIS AUTO- STOELT-ASSEN het geld nog voor een goed doel is ook. Met de kerstda- gen in het achterhoofd atten- deert het Schiedamse ver- kooppunt van Unicef- artike len. De Wereldwinkel, het publiek er op dat de Unicef spullen ook zeer geschikt zijn om bij wijze van kertstpakket aan personeel of vrienden te geven. Naast Unicef- artike len verkoopt de Wereldwin kel natuurlijk nog veel meer spullen die een goed doel die- nen. Iedereen moet gewoon maar eens komen kijken in de winkel aan de Lange Achter weg. De Unicef artikelen zijn trouwens ook te koop bij de diverse kraampjes van Uni cef- vrijwilligers in de stad. :-1 ELDA Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam II II Groot zoombereik 38-110 mm Weer- bestendige behuizing Zelfdenkende flitser met rode ogen reductie Auto DX-codering Selftimer Voor: van 899 FOTO - VIDEO ik wil een voordelig (proef) abonnementl op het Rotterdams Dagblad. Naam:. Adres: I Postcode:Plaats:- Bank/gironummer: Handtekening: WOODY PARKET SCHERPE PRIJZEN Tel. 010 - 481 05 01 Zie pag Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdag 5 oktober 1994,1e jaarganq m 4 W 49 Westblaak 180 Tel. 010-4004400 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM - In wijkcentruro De Blauwe Brug is sinds kort een jongeren biljartgroep ge- start onder leiding van Chef Lemmens. Tijdens de lessen worden vaardigheden en tech- nieken overgedragen om ze vervolgens zelf te proberen. De leesen worden gegeven op vrij- dagavondvan 19.00-22.00 uur. Voor Fl.2,50 per les kan men van begin oktober tot en met 16 december 1994 terecht. Meer informatie is te verkrij- gen bij De Blauwe Brug, tel. 4701049. SCHIEDAM - Elke vrijdag- avond van 18.30-19.30 uur kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar in de Blauwe Brug terecht voor les in dansexpressie. De kosten voor 14 lessen bedragen F1.35,-. Vanaf 30 September is er nog plaats voor enkele kin deren. SCHIEDAM - Op woensdag 9 november organiseert Harpe Davids in samenwerking met de streekmuziekschool 'Nieu- we Waterweg Noord' een na- jaarsconcert in de Dorpskerk te Schiedam-Noord. Voor dit concert zijn de leerlingen van de streekmuziekschool uitge- nodigd om mee te spelen met het harmonie-orkest of het B- orkest van Harpe Davids. Ove- rige belangstellenden zijn ui- teraard ook van harte welkom om mee te spelen. Ter gelegen- heid hiervan organiseert Harpe Davids een 'open repetitie' op maandag 10 oktober. Tijdens deze repetitie kunnen belang stellenden informatie verkrij- gen over de te spelen muziek van het orkest waar zij een aan- tal repetities bij zullen meema- ken. De open repetitie begint om 19.00 uur in het vereni- gingsgebouw 'De Tamboerijn' aan het Faassen-Nijhoffplein 22 te Schiedam-Noord. Meer informatie, tel.2730721 SCHIEDAM - Op zondag 2 oktobervan 19.00 tot 20.00 uur begint het tweede seizoen van de gospelsound in de Dorps kerk, Noordeinde 10 te Schiedam-Kethel.Naeen uiter- mate succesvol eerste seizoen, wordt deze nieuwe serie veel- belovend gestart met de groep 'Delite' uit Arnhem. Deze groep heeft een hoofdzakelijk Engelstalig repertoire met vooral veel close-harmony ar- rangamenten. De avond zal worden onderbroken door een klein gesproken woord. De toegang is gratis, wel wordt er bij de deur een kleine collecte gehouden. SCHIEDAM - Een prachtige Franse term voor iets heel ge- woons, namelijk piano spelen met z'n tweeen. Het leuke hier van is dat je samen speelt op een instrument. Bovendien maakt het niet uit of je goed of minder goed speelt, want er is muziek voor elk nivo. De streekmuziekschool 'Nieuwe Waterweg Noord' biedt een kortlopende cursus van 10 les sen aan van ieder 60 minuten. Tijdens deze lessen worden een of meerdere muziekinstru- menten ingestudeerd. Afslui- tend wordt een uitvoering ge- organiseerd voor degenen die dat willen. Het aantal deelne- mers per uur is vier en de cur sus kost Fl. 294,-. Voor meer informatie of een inschrijflbr- mulier kan men op werkdagen bellen tussen 14.00 en 17.00 uur naar de streekmuziek school, tel.4269680. SCHIEDAM - Vereniging Het Singelkwartier, gevestigd in zaal Marijke, organiseert op dinsdagavond 11 oktober een klaverjas/jokeravond met tom bola. Aanvang om 20.00 uur. Burgemeester Scheeres kocht het eerste setje kaarten. Bij boekingen vanaf 500,- voor het komende winterseizoen. Wij hebben een ruime keus in diverse organisaties met alle soorten van verblijf. Zowel in Neder- land als de rest van Europa. Voor winter- sport, winterzon of een paar dagen weg. APPARTEMENTEN, HOTELS, BUNGALOWS, KASTELEN, ETC O.a. Vri) Uit, Sunair, Trans, etc. etc. Voor uw (auto)vakantle dit jaar naar: SEAC REIZEN B.v.Haarenlaan 782 (t.o. Rijnmondhotel) Schiedam 010-4716777 IMIEC SCHIEDAM Voor het huren van winkelpanden in de nieuwe Passage blijkt een enorme be- langstelling te bestaan. Een jaar voor de opening is at ongeveer 90 procent verhuurd. „Dit is een uniek gegeven. We hebben dit nog niet eerder meegemaakt al zo lang van te voren. Het geeft aan dat Schiedam 'onderbewin- keld' moet zijn anders kunnen nu niet van de 80 units er al 72 verhuurd zijn", aldus J. de Vor, marketing manager van de ont- wikkelingsmaatschappij MAB. Overigens is hij van mening dat de nieuwe Passage niet veel gro- ter had moeten zijn voor wat be- treft het aantal winkets:Je ziet nu al dat er panden leeg komen op de Hoogstraat. De druk schijnt met de komst van de Pas sage van de markt weg te val- len." Voor de nieuwe Passage hebben zich vooral veel groot-winkelbe- drijven gemeid zoals de Hema, H&M, Bristol, Kijkshop en Dou- De nieuwe Passage bestaat uit twee winkelniveaus met ruim 300 parkeerplaatsen en 58 wo- ningen. Met de bouw werd in maart van dit jaar gestart; de opening van de nieuwe Passage moet in het najaar van 1995 klaar zijn. AFBEELDING: Kleurenimpressie van de Imekta Passage vanaf de Hoogstraat. SCHIEDAM Op donderdag 6 oktober zal de Regionale Oplei- dingscommissie Zuid-Holland van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW), geves tigd te Gouda een bronzen herinne- ringstegel aanbieden aan de ge meente Schiedam. De 60 cm grote tegel zal namens de gemeente worden onthuld door de heer L.A. Hafkamp, wethouder van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer. - gratis dezuide^^bborg(:oNDS, LID INTER m Ar>uipsi nC7fiBGD! _j "uVINDT DE ZUIDER STER IN HAL 4 STAND 4210 als het om wonen gaat Hootdweg 18 Capelle aan den IJssel Tel 010-4518844 Hillelaan 30 39 lo melroslation Rijnhaven Rotlerdam-Zuid. Tel 010-4852273 De tegel wordt geplaatst in de be- strating van de Hoogstraat bij de kruising van de Appelmarkt in een speciaal daarvoor door leerlingen vervaardigd stuk sierstraatwerk. De bronzen tegel is een teken van erkenning voor de inzet van mede- werkers en beleidmakers van de ge meente Schiedam op het gebied van vakmanschap en opleidingen in de grond-, water-, spoor- en wegen- bouw maar vooral voor de stimule- ring en promotie van de opleiding van jonge straatmakers in het bij- zonder. Schiedam leidt al 25 jaar jonge mensen op in het vak van straatma- ker en de dienst gemeentewerken is trots op de grote aantallen jonge vaklieden die zij in die periode heeft geschoold. Schiedam is een van de gemeenten in de provincie die jonge straatma kers blijft stimuleren om een goede vakopleiding te volgen. Leerling- straatmakers leren het vak het beste onder leiding van een eigen leer- meester. Juist een goede en deskun- dige begeleiding, zeker in de eerste fase van de opleiding van leerling straatmakers is van groot belang. Maar het slagen van de opleiding is ook voor een groot deel afhankelijk van de opdrachten die de leerlingen krijgen uit tg voor interessante en afwisselende projecten waar de leerlingen een grote verscheiden- heid aan vaardigheden kunnen aan- leren en demonstreren. Het vers aangelegde stuk sierstraat werk in de Hoogstraat, hoek Appel markt waar nu de tegel in zal wor den geplaatst is het bewijs van het vakmanschap dat deze jongeren wordt bijgebracht. Het is vooral de positieve instelling ten aanzien van de opleiding van jongeren en de medewerking van de gemeente Schiedam die door de Re gionale Opleidingscommissie Zuid- Holland van de Stichting Beroeps opleidingen Weg- en waterbouw (SBW) zo wordt gewaardeerd en nu wordt beloond met een bronzen te gel. SCHIEDAM - Op zondag 9 oktober is er een ruilbeurs voor munten. postzegels, stripboeken, prentbrief- kaarten en sigarenbandjes in Dienst- centrum De Vier Molens in Schiedam. Andere hobby's en verzamelingen kunnen ook bezichtigd of gekocht worden en er is een mogelijkheid tot gratis taxatie. Deze beurs wordt elke tweede en vierde zondag van de maand tussen 13:00 en 15:30 ge houden en de toegang is gratis. Voor meer informatie bel 470 55 00. (lid SGR SCR) SCHIEDAM De MaasposT had ik al enkele dagen voor mijn raam hangen. Zaterdag moest ik nog even eten voordat ik naar een bruiloft ging. Ik had het eten voor mijn man en dochter net klaarge- zet of mijn man riep 'Ze staan van de MaasposT voor de deur'. Je bent gek, was mijn reactie. Ik kon het niet geloven. Toch bleek het waar te zij", vertelt mevrouw J. Linsen, die afgelopen weekend de televisie won die te verdienen viel met de nieuwe MaasposT. „Ik doe wel eens vaker mee met allerlei prijsvragen. Nog nooit had ik zo'n grote prijs gewonnen en op deze manier bij je thuis afgele- verd", vertelde mevrouw Linsen, die woont in de Bilderdijkstraat in Vlaardingen, na afloop. Over de MaasposT is ze bijzonder tevreden: „Het is gewoon een leu ke krant. Ik vind het gezellig om hem door te snuffelen. De televisie kon gewonnen wor den door een bepaalde pagina uit de krant voor het raam te hangen. Ook de komende week gaat de ac- tie door. Let op de speciale pagina in de krant. Ook komende week komt het promotieteam in het ge bied van MaasposT om opnieuw iemand blij te maken met een tele visie. 090 Bij aankoop van deze camera kunt u een schitte rende zonnehemei. met 5 butzen en ingebouwde gezichtsbrtsner. kopen voor slechts 299. Zie onze UWZONNEHEMEL PRIJS 299 KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN CELUID' Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haarlemmerstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbieding geldt t/m 6 oktober. Zolang de voorraad strekt. Bezorgt u mlj het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblljvend op proef. Ik betaal hlervoor de halve prijs: /12,75 Noteert u mlj voor een abonnement op het Rotterdams Dagblad. De eerste twee weken zijn gratis, daama betaal Ik 27,75 per maand via automatlsche betaling. I Telefoon:-<Lv.m. controle bezorging) I Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam jq29 PARKET-LAMINAAT - KURK Metroplein 102 - Rotterdam (onder Zuidplein aan het eind van het busstation, richting Ahoy

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1