stsssn 16 •®sn okt ZONNEHEMEL GRATIS? Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul de bon in... Feestelijke opening gebouw Ik ben zo groos als een oude aap Steken nieuwe binnenroede MICR0F00N Indische avond i Rijnmondband komt naarSpaland Nationaal Cooperatie Museum Straatwerk Kinderboerderij organiseer boerderijvakantieweek STAAN DE DEUREN VAN ONZE SHOWROOMS Activiteiten Jeugdland in de herfst Inloop- concert De Erker Bij molen De Walvisch: Volksdansen Rommel- markt Man vast aan lantarenpaal 39:- 't Zijn zonnige tijden bij Kinorama. Want alleen in oktober kunt u of geheel gratis, of tegen een gerin- ge bijbetaling een zonnehemel met gezichtsbruiner ontvangen. Hoe? Bij bijna al onze artikelen hebben wij aangegeven of u de zonnehemel bij aankoop gratis ontvangt, of welk bedrag u dient bij te betalen. Kom snel naar Kinorama. Want op=op! FOTO - VIDEO 1 SCHIEDAM - Molen De Walvisch vierde op 16 juni j.l. haar 200-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan bood distilleerderij Nolet De Dubbele Adelaar Stich- ting De Schiedamse Molens geld aan voor de aanschaf van een nieuwe binnenroede voor de jubilerende molen. Na zeventig jaar trouwe dienst was deze enigszins versleten en hard aan vervan- ging toe. Donderdag 6 okto ber vond het 'steken' van de binnenroede plaats onder het genot van een onvervalste SchiedamseNolet-borrel. OPEN VAN 10.00 TOT 17.00 UUR als het om wonen gaat Schiedam M ik wil een voordelig (proef) abonnement i dJ/rA^j op het Rotterdams Dagblad. Naam: Adres:- Postcode:Plaats:-- Bank/gironummer:-I Handtekening: I1 SONY F-V5 ()pi'nnif>sii|(|cn l(i van 14.00-22.00 - >"n IO.00-l8.oo Schitterende zonnehemel met ingebouwde intensieve gezichts bruiner. Kenmerken:* timer met automatische afslag "vijf Philips Cleo- lampen op te bergen in de kleinste ruimten verrijdbaar hoogteverstelling KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN 6ELUID! Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam - 2e IWddellandstraat 23 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haarlemmerstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbieding geldt de hele maand oktober. Zolang de voorraad strekt De tweehonderd jaar oude molen kan binnenkort weer draaien. Het steken van de kolossale bin nenroede was geen eenvoudig klusje. De enkele meters lange ou de roede moest verwijderd wor- den, de nieuwe zorgvuldig klaar- gelegd en gestoken worden. Aan deze handeling die enkele uren vergde gingen alleen al vele uren rekenwerk en voorbereidingstijd aan vooraf. De Westvest was daar- naast enkele uren afgesloten voor verkeer en de spanningonder het aanwezige publiek was om te snij- den. Vol bewondering keek men op veilige afstand toe hoe de bin nenroede door zeer vakkundige stekers geplaatst werd op de hoog- ste molen van de wereld. Tussen alle werkzaamheden door was er even tijd voor een pauze. Dhr.No- let werd gevraagd een toast uit te brengen op de goede atloop. Hij zei erg verheugd te zijn over de sa- menwerking tussen Stichting de Schiedamse Molens en distilleer derij Nolet/De Dubbele Adelaar, daar de relatie tussen molen De Walvisch en de familie Nolet geen willekeurige is. Dhr.Antonius No- let legde in 1794 de eerste steen voor de molen, 200 jaar later ligt de zorg voor de molen nog steeds bij de familie Nolet. Door bijdra- gen van het V.S.B.fonds Schiedam-Vlaardingen en het An- jerfonds Zuid-Holland kon tevens het staartwerk van de molen ver- nieuwd worden. Wanneer al het overige opknapwerk in 1995 uitge- voerd zal zijn, is de molen weer zo goed als nieuw. SCHIEDAM Om het nieuwe gebouw op de kinderboerderij/ heemtuin in het Prinses Beatrix- park feestelijk in gebruik te nemen, organiseert de Hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur een zogenaamde boerderijvakantie week. Tijdens deze week wordt op iedere middag in de herfstvakantie (ma. 17 t/m vr. 21 okt.) een extra activiteit georganiseerd. Om aan deze aktiviteiten te mogen deelne- men moeten de kinderen een knip- kaart kopen op de kinderboerderij. De kaarten kosten 2.50 en zijn te verkrijgen sinds maandag 10 okto ber. Met die kaart kunnen de kin deren elke middag van 14.00 of 15.00 uur terecht. Op de eerste dag (maandag 17 okt.) zal wethouder Hafkamp met een ludieke aktie de vakantieweek openen. Met nadruk wordt gesteld dat de kinderboerde rij tijdens deze week ook gewoon voor bezoekers geopend is en dat gedraaid. Maandag 17 okt. 14.00 en 15.00 uur rondritjes in bokken- wagen van dhr. Maree; Dinsdag 18 okt. 14.00 en 15.00 uur puzzel- tocht op kinderboerderij; Woens- dag 19 okt. 14.00 en 15.00 uur poppentheater van Henk Driessen; Donderdag 20 okt. 14.00 en 15.00 uur Ponyrijden m.m.v. Spaland Ruiters; Vrijdag 21 okt. 14.00 en 15.00 uur keuring van kleine huis- dieren (konijn. cavia, hamster e.d.) door de dierendokter (m.m.v. die- ipZONDAG Hootdweg 18Capelle aan den IJssel. Tel 010-4518844 Hillelaan 30-39 I o metrostation Ri|nhaven Rotterdam-Zuid. Tel 010-4852273 voor hen geen entree wordt gehe- ven! Het programma voor de boerderij vakantieweek ziet er als volgt uit. Bij slecht weer wordt er een film renartsenpraktijk A.M. Visee en H.M. Koumans). Als afsluiting van de boerderijvakantieweek mo gen de kinderen die vier of vijf middagen zijn geweest, grabbelen in de grabbelton. SCHIEDAM In wijkcentrum De Blauwe Brug wordt op zater- dag 15 oktober 1994 een dans- avond gehouden met Indische keu- ken. De organisatie stichting Bun- ga Mayang houdt deze avond t.b.v. gehandicapten en weeskinderen in Indonesie. Medewerking wordt verleend door The Oriental Four Band. De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 24.00 uur. De toegangsprijs is fl. 13,50 en voor donateurs fl. 11,50. Kaarten ver- krijgbaar via telefoonnummer 010 4708505. Om van deze stichting donateur te kunnen worden kan men via bovenstaand telefoon nummer gebruik maken. Voor eventueel foldermateriaal ligt deze bij de informatiebalie van wijkcen trum De Blauwe Brug. Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE.42.850 Woensdag 12 oktober 1994, lejaargang nr. 5 SCHIEDAM - Zlaterdag om 17.00 uur was mevrouw Steenhoven uit de Huismanstraat net beneden bij haar zieke moeder toen de jeep van de Maaspost voor haar deur stopte. Ze had haar schortje voor en was juist begonnen met de voorberei- dingen voor het eten. „Mijn broer zat aan tafel en vroeg aan mij of mijn nicht Louise soms weer een nieuwe jeep had." Toen er werd aangebeld bleek het echter niet nicht Louise te zijn, maar het verrassingsteam van de Maaspost met een splinternieuwe kleurentelevisie. Mevrouw Steen hoven had al aan diverse spelletjes en acties meegedaan, maar nog nooit iets gewonnen. Toch besloot zij de krant voor haar raam te han- gen, daar haar nicht in de Woud- hoek twee weken geleden hiermee de televisie had gewonnen. „Ik zei nog: Wat een geluksvogel, toen ze me belde met het nieuws." „Zaterdag heb ik haar gelijk opge- beld om te vertellen dat ik deze week de gelukkige ben. De Maaspost is een graag geziene gast in huize Steenhoven. De hele familie geniet wekelijks van al het stads- en streeknieuws. Iedere week wordt de krant aan een nicht in Engeland opgestuurd, zodat de Maaspost nu ook intemationale bekendheid geniet." „Het is het gesprek van de dag geweest'.' ..Mijn neef in Dordrecht gaat nu ook zijn krant voor het raam han- gen, want het is echt het proberen waard." Ik ben er in ieder geval zo groos als een oude aap mee, al- dus een dolgelukkige mevrouw Steenhoven. Nog steeds gaat de actie door en let vooral op de speciale actiepagi- na in de krant en maak ook kans op een televisie. SCHIEDAM - Zaterdagmid- dag 15 oktober vindt er weer een inloopconcert plaats in de Grote kerk. Vanaf 15.00 uur zullen de alten en sopranen van het christeiijk dameskoor "Jubilate Deo'uit Krimpen aan de IJssel weer vele mooie lie- deren ten gehore brengen. De toegang tot het inloopconcert is vrij. SCHIEDAM - Zondag 16 ok tober staat bij wijkcentrum De Erker 'De woelige zee en het ievenslied' op het programma. Het is een programma over de zee in al haar facetten; als voedselbron, toevoerweg en inspiratiebron voor muziek. Tijdens deze avond zal ook de opening van de culturele week piaatsvinden. Het programma loopt van 16.00-20.00 uur. maarde zaal is om 15.30 uur al open. De prijs bedraagt Fl.3,50 inch koffie met vers belegde broodjes. Wijkcentrum De Er ker is gevestigd aan de Jan van Avennestraat 32. In de rij voor preventiedag SCHIEDAM - Voor de herfst vakantie van 17 tot en met 21 oktober heeft Jeugdland weer diverse leuke activiteiten in petto. Maandag 17 oktober kan er op het Hemaplein een kreativiteit worden gedaan om 14.00 uur. Om 14.15 uur is er op het Vriendschapplein een spelcir- cuit uitgezet. Dinsdag 18 okto ber kan er in Hof van Spat and om 10.00 uur en op het Wilhel- minaplein om 14.00 uur een kreativiteit worden gedaan. Het spelcircuit aan het Dr.Wi- bautplein start om 10.15 uur, op de Boekweitakker om 14.15 uur. Woensdag 19 oktober kan erom 10.00 uur een kreativiteit worden gedaan op het Dr.Wi- bautplein en om 10.15 uur staat er weer een spelcircuit klaar op het Wilhelminaplein. Om 14.00 uur staan er op het He maplein allerlei leuke attracties zoals de draaimolen, springma- tras, piratenschip en een miss Piggytrein. Donderdag 20 ok tober is er om 14.00 uur theater van Rick en Racey in wijkcen trum Nieuwland (toegang Fl. 1,-) en zijn er verspreid door de stad weer diverse kreativi- teiten en spelcircuits te vinden. Vrijdag 21 oktober staat in wijkcentrum de Blauwe Brug het Limburgs jeugdtoneel op de planken met het sprookje Repelsteeltje. Dc voorstelling begint om 14.00 uur. en een kaartje kost een gulden. Alle overige activiteiten van Jeugd land zijn overigens geheel gra tis. SCHIEDAM - Elke maandag- avond van 20.00-22.00 uur komt er in Kluphuis Oost een enthousiaste volksdansgroep bij elkaar. De groep leert onder leiding van een ervaren leraar een aantal nieuwe dansen uit verschillende landen. Mannen en vrouwen die het leuk vinden om op muziek te bewegen kun nen gerust eens een avondje mee komen doen om te kijken of het hen wat lijkt. De kosten zijn Fl.7,50 per maand. SCHIEDAM - Zondag 16 ok tober is er in Kluphuis Oost weer een rommelmarkt. Ruim 60 tafels zullen die dag opge- steld staan door het hele ge bouw. Er zullen weer genoeg interessante dingen te koop zijn voor geringe prijzen. De rommelmarkt begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Klu phuis Oost is gelegen aan de Galileistraat 86. Westblaak 180 Tel. 010-4004400 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM - Veel Schiedam- mers hadden het advies van de po- litie Schiedam goed in de oren ge- knoopt. Van's morgens tot in de middag stond er onafgebroken een lange rij auto's, fietsers en beiang- stellenden aan het Bijdorpplein om allerhande artikelen te laten grave- ren of om advies op maat in te win- nen. Het was duidelijk dat Schiedam en masse had besloten zich niet langer in de slachtofferrol te laten dirigeren, maar samen met dc politie de strijd aan te binden te gen de nog steeds groeiende crinti- naliteit in hun stad. Tevens baande menigeen zich een weg tussen de enorme berg in beslag genomen fietsen in de hoop het eigen exern- plaar terug te vinden. Een enkeling lukte dit en kon de fiets mee naar huis nemen, anderen hadden min der geluk en zochten daarorn ai- vast een mooi rijwiel uit om woensdag aan te kunnen schaffen op de verkoopdag. Ook voor het advies op maat van de politie was de belangstelling groot. Diverse afspraken werden er gemaakt voor een individuele begeieiding bij de beveiliging van het huis. FOTO: PI v 1 Bezorgt u ml] het Rotterdams Dagblad 4 weken vrljblljvend op proef. Ik betaal hlervoor de halve prijs: /12,75 Noteert u mlj voor een abonnement op het Rotterdams Dagblad. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik 27,75 per maand via automatische betallng. Telefoon:(i.v.m. controle bezorging) I Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam jq29 m-. SCHIEDAM - Op het Broersveld werd de afgelopen week een 27-jari- ge man aangetroffen die was vast- gebonden aan een lantarenpaal. Omstanders verklaarden dat de man uit een winkel een kraan had weg- genomen zonder te betalen. De win- kelier had hem daarop aan de paal vastgebonden, in afwachting van de komst van de politie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1