ZONNEHEMEL GRATIS? 'Wie niet waagt, wie niet wint' Herfstvakantie op boerderij Onderzoek naar nieuwe structuur rivierzone Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul de bon in... x Chuchillweg straks file-vrij? Schiedams centrum in vogelvlucht Met korting naar .t {Holiday on Ice x Kies uit honderden badkamers bij: I Cultureel Soos Percussie Konditie training Mountain biking PENTAX ZOOM 105 R Forum 1 1 Schiedam van 799 Voor: Voor een paar tientjes te koop ik wil een voordelig (proef) abonnement op het Rotterdams Dagblad. Naam: Adres: Postcode:Piaats: I Bank/gironummer: Handtekening: SCHIEDAM - Het karweitje van de politie Schiedam lever- de dit jaar heel wat meer op dan het gebruikelijke heitje. Maar liefst 120 mensen konden er gelukkig gemaakt wor den met een fiets van slechts enkele tientjes. Zo werd het leed, hen aangedaan door fietsendieven, toch enigszins ver- zacht. SCHIEDAM Op dins dag 4 oktober resp. 11 okto ber hebben de gemeenten Vlaardingen en Schiedam besloten om gezamenlijk een onderzoek te gaan ver- richten voor herstructure- ring van de rivierzone van beide gemeenten. Plan als het om wonen gaat WANDMEUBEL OOSTWOUD Schiedam, Kerkbuurt, Kethei, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdag 19oktober 1994, lejaargang nr. 6 Westblaak 180 Tel. 010-4004400 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN GELUID! INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Bij aankoop van een badkamer vanaf 1.6000.- gratis handdoek radiator, 120x60cm, kleur wit, met 2 jaar garantie. Wooning Bergschenhoek: Leeuwennoekweg 2, 01892- 16977 Wooning Naaldwijk: Molenstraat 33, 01740- 28806 Bouwfix Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a, 010- 4791944 of do helft v.d. winkelwaarde als korting Zie pag. (4 M FOTO - VIDEO SCHIEDAM —In wijkcen- trum de Erker staat zondag 23 oktober een interculturele dag op het programma. Tussen 12.00 en 22.00 uur zullen mu- zikale groepen uit onder meer Senegal. Brazilie, Rusland en Australia optreden en kunnen belangstellenden deelnemen aan diverse workshops. Ver- der is de wereld- en milieu- markt te bezoeken waar infor- matie wordt gegeven door Mi- lieudefensie. Vluchtelinger,- werk en de Wereldwinkel. Natuurlijk wordt ook de in- wendige mens niet vergeten en staan er hapjes uit de keu- kens van bijvoorbeeld Argen tina en Palestina. Ook voor de kinderen is er een uitge- breid programma. Voor meer informatie. tel. 426 77 67. SCHIEDAM Elke maan- dagmiddag is er in Kluphuis Oost ouderensoos. Deze akti- viteit is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar. Van 13.30 uur tot 16.30 uur kunt u terecht om met andere oude'ren te praten, biljarten of te sjoelen. Het is gewoon een gezellige middag speciaal voor ouderen. Af en toe is er iets extrSs, bijvoorbeeld een bingo. De kosten zijn een gul den kontributie en de prijzen voor een kopje thee of koffie zijn respectievelijk 0,50 en 0.75. Kluphuis Oost is te vinden aan de Galileistraat 86. Het telefoonnummer is 473.54.35. SCHIEDAM Wijkcentrum De Erker organiseert een cur- sus Afrikaanse percussie on der leiding van Kofi Ayivor. Kofi is onder andere bekend met de band Osebisa. Ook heeft hij reeds meerdere suk- sesvolle optreden gegeven in Wijkcentrum De Erker. De cursus start op vrijdag 28 ok tober om 19.30 uur. De kosten bedragen 80,voor 7 les sen. Aanmeldingen bij wijk centrum De Erker, telefoon 010-4267767. SCHIEDAM Vrouwen die iets aan hun konditie willen doen kunnen op woensdag te recht in Kluphuis Oost. Erzijn in het Kluphuis op die dag drie verschillende groepen konditietraining: overdag is er les van 9 tot 10 uur. Op de avond zijn er twee groepen: een van 19.30 uur tot 20.30 uur en een van 20.30 uur tot 21.30 uur. Op dit moment zijn er plaatsen vrij op de groep van 20.30 uur tot 21.30 uur. Wie dan niet kan doet er ver- standig aan zich toch op te ge- ven, want er komen waar- schijnlijk binnenkort plaatsen vrij in de andere groep. Er wordt het hele seizoen les ge geven, maar er wordt elke keer per blok van zes lessen betaald. Een blok van zes les sen kost/ 20,.Hetadresvan Kluphuis Oost is Galileistraat 86 en het telefoonnummer is 473.54.35. SCHIEDAM Op een ter- reinfiets een dagtocht maken door de Limburgse heuvels en klei. Onder begeleiding van ervaren en zelfverzekerde mountainbikegekken wordt kennis gemaakt met de tech- niek van mountainbiking: het kiezen van de juiste versnel- ling op het juiste moment bij voorbeeld is zeer belangrijk. In de groep die naar Limburg gaat is patts voor zestien per- sonen. Het tripje op zondag 20 november kost fl.55,55 per persoon. Voor aanmeldingen (voor 4 november) of meer in formatie kan contact worden opgenomen met Wijkcentrum De Erker, tel. 010-4267767. Rotterdam - Wmkelcentrum Zuidplein Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 oene Hilledijk 173 fgse Dorpsstraat 32 Drstraat 274 Laden - Haarlemmerstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbieding geldt t/m 27 oktober. Zolang de voorraad strekt. SCHIEDAM Ze doen wel va- ker mee aan loterijen en prijsvra- gen, maar hadden nog nooit wat gewonnen. Toch bleef de familie Bronsema uit Maassluis het volgens het motto 'wie niet waagt, wie niet wint' proberen. Mevrouw Bron sema: „Donderdagavond had ik die voorpagina voor het raam ge- hangen, maar zaterdag had ik echt niet meer het idee dat ze hier nog langs zouden komen. Eigen- lijk dacht ik dat de televisie al naar een ander was gegaan. Maar ineens stonden ze 's middags om half vijf voor de deur, en geluk- kig was mijn man thuis. Het is echt hartstikke tof, zo'n nieuwe buis.De familie Bronsema is nu echt helemaal klaar voor het tel- visietijdperk. Ze hadden al een scherm in de huis- en slaapka- Complete superzoomca- mera 38-105 mm power-zoomobjectief Volautomatisch fotografe- ren of creatief met dubbel- opnamen Intervalop- namen en zelfontspanner Scherpstelvergrendeling Bij aankoop van deze camera tot u een schitte- rende zormehemel, met 5 buaen en mgebouwde gezichtsbrotner, kopen voor slechts 399. Zie onze advertence in de winkel! UW ZONNEHEMEL PROS 399 mer, de nieuwe Maaspost-televi- sie zal waarschijnlijk in de keu- ken komen te staan, zo laat Mevrouw Bronsema weten. Voor zover Mevrouw Bronsema het had kunnen zien was zij de enige aan de Maassluise Drijver die de Maaspost voorpagina ach- ter het raam had hangen. Dat heeft zij de buren dan ook wel in- gewreven toen die de geksche- rende vraag stelden of de telvisie niet toevallig bij het verkeerde huis was afgeleverd: „Had je maar een krant achter het raam moeten hangen." En daar kan Maaspost het alleen maar hart- grondig mee eens zijn: wie niet waagt, wie niet wint. Dit weekeinde loopt de Maas- post-actie af, dus hang op die voorpagina's want het is de laat- ste kans op een gratis nieuwe buis. Stormloop op f ietsen bij politie Haar moeite werd beloond, vanaf twee uur's nachts had zij staan te wachten. SCHIEDAM - De opening van het nieuwe gebouw op de kin- derboerderij/heemtuin in het prinses Beatrixpark kreeg een feestelijk tintje. De Hoofdafde- ling Groenvoorziening en na- tuur had namelijk besloten om rond de opening van het ge bouw een 'Boerderijvakantie- week' te organiseren. Tijdens deze week, die nog tot en met 21 oktober ioopt, wordt er elke middag van 14.00 tot 15.00 uur een extra activiteit georganiseerd voor de kinde ren. Om aan deze activiteiten deel te nemen moesten de kin deren een knipkaart kopen op de kinderbberderij. Op de eerste dag opende wet- houder L. Hafkamp de vakan- tieweek met een ieuke actie. Maandag 17 oktober konden er rondritten worden gemaakt in de bokkenwagen van de heer Maree. Dinsdag werd er een puzzeltocht op de boerderij ge- houden. Vandaag is er poppen- theater van Henk Driessen. Donderdag kan er worden ge- reden op pony's waarbij de Spaland Ruiters hulp zullen verlenen. Vrijdag tenslotte vindt er een keuring piaats van kleine huisdieren door dieren- dokter A.M. Visee en H.M. Koumans. Voor bezoekers is de boerderij gewoon geopend. Bezorgt u mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblljvend op proef. Ik betaal hlervoor de halve prljs: 12,75 C Noteert u ml] voor een abonnement op het Rotterdams Dagblad. De eerste twee weken zijn gratis, daama betaal Ik /27,75 per maand via automatlsche betallng. TelefOOn:..™-!i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: I Rotterdams Dagblad, Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam jq29 Uitverkoop; voor vijf piek een fiets. Aanleiding voor het onderzoek is hetbeleidsconvenantROM-project Rijnmond, waarmee eind 1993 de Rijnmondgemeenten. de Ministe- ries van VROM, Verkeer en Wa- terstaat en Economische Zaken, de provincie, de Stadsregio Rotter dam, de Stichting Europoort Bot- lek belangen, de Kamer van Koop- handel en de havenondernemers- verenining SVZ hebben inge- stemd. Doel van het ROM-project Rijnmond is het versterken van de economische functie van het Rot- terdamse havengebied en, tegelijk daarmee, de milieukwaliteit van de regio. Voor dit onderzoek wordt een stuurgroep ingesteld waar- van.m naast de gemeenten de (subsidierende) ministeries EZ en VROM. de Kamer van Koop- handel en het Havenbedrijf Rotter dam deel uitmaken. De stuurgroep ROTTERDAM Op de Erasmus Universiteit wordt op maandag 24 oktober een forum gehouden over de spanning tussen Milieu en Werkgelegenheid, met als uit- gangspunt ecologisering van het belastingstelsel. De discussie wordt georganiseerd door: de on- dervereniging van de Economi sche Faculteitsvereniging Rotter dam EPOS, milieuvereniging At las en Jongeren Milieu Aktief. Het forum vindt piaats om 14.00 uur in Woudenstein, Burg. Oudlaan 50. Om 02.00 uur's nachts stond de eerste belangstellenden reeds voor de poort van bureau Bijdorpplein. Niemand zou de fiets, waar hij zijn oog reeds op de preventiedag had laten vallen. voor zijn neus weg kopen. Na aankoop werden de fiet- sen natuurlijk direkt voorzien van postcode en huisnummer, zodat de eigenaar van de fiets altijd direkt traceerbaar is en nieuwe teleurstel- lingen voorkomen kunnen worden. De circa 60 fietsen die overbleven mogen de naam 'fiets' eigenlijk niet dragen en worden dan ook aan een opkoper verkocht. De op- brengst hiervan zal eveneens naar het goede doel gaan. Welk goed doel er dit jaar ge- steund zal worden is op dit mo ment nog niet bekend. De voorlo- pige opbrengst van de fietsenver- koop, te weten Fl.2780,00 blijft dus nog even in de politiekluis, maar zal zeker zijn weg naar de juiste bestemming weten te vin den. komt voor het eerst bijeen op maandag 24 oktober. Tijdens deze bijeenkomst moet de stuurgroep zich uitspreken over het startdocu- ment waarin de opdrachtformule- ring voor het onderzoek verwoord is. Als alles naar wens verloopt, kan het onderzoek in november van start gaan en zullen in de eerste helft van 1995 de eerste resultaten gepresenteerd kunnen worden. Het onderzoek moet voor de Rivierzo ne uitmonden in een plan van aan- pak voor onder andere het terug- dringen van de milieu-overlast, segmentering van het werkgebied (welk type bedrijf hoort thuis op welk bedrijventerrein), verbetering van de kwaliteit van die terreinen en-specifiekvoorVlaardingen-het verstrekken van de woonfunctie op het Havenhoofd. Een lange rij wachtenden had zich gemeld. Hooldweg 18 Capelle aan den Ussel, Tel 010-4518844 Hilieiaan 30-39 lo melrostation Riinhaven RoHerdam-Zuid, Tel 010-4852273 SFEER, GEZELLIGHEID EN STIJL IN ROBUUST EIKEN. KOMPL6ET MET VITRINE - BAR - LADEN EN VEEL BERGRUIMTE. MAAR LIEFST 306 CM BREED MAGAZIJNPRIJS I NU VAN 1998,-VOOR L 1/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1