iECHT LEDER MILIEUVRIENDELIJKE ENERCIE? Indianen overvallen Schiedams bruidspaar 'Ik ging uit mijn dak' videorecorder Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. bezoek Hr.Ms. Laatste Schiedam dzZwlerSter Met kleurwedstrijd gratis naar het Kerstcircus in Ahoy' Wethouder Wiegman krijgt eerste actiefolder in Stedelijk Museum Geluidshinder en keerspoor metro Broeiboot doet Schiedam aan Preventiecampage van brandweer Kies uit honderden badkamers bij: I De Erker Koffie Landelijke ledenwerfactie Schiedam Hobby-avond decoratieve haixiddoek RADIATOR.* Sharp VC-A234 Grote kerk Open repetitie Najaars- concert Informatie- avond Rommel- ma rkt VARTA NC ACCU Oplaadbare batterijen met 25% meer energie 2 STUKS nm m +25% [mm PLaatselijk van 15,- Voor: FAUTEUIL ELBERT als het om wonen gaat Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdag 26 oktober 1994, 1e jaargang nr. 7 Westblaak 180 Tel010-4004400 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 MAGAZIJNPRIJS I KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN 0ELUID! INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 SCHIEDAM Prins Bernard heeft op 22 oktober in het Allard Pierson museum in Amsterdam het startsein gegeven voor de actie 'Vriend-werft-vriend'. Ook de musea in Schiedam doen mee aan de ledenwerfactie van de Federatie Vrienden van Musea (NFVM). Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling van het werk van Alain Fleischer nam wethou- der Wiegman zaterdag in de aula van het Stedelijk Museum de eer- ste actiefolder in ontvangst. Nederland is een rijk museumland met ongeveer 1.000 musea van verschillende aard zoals voor ge- schiedenis, oude en moderne kunst, natuur-historie, scheepvaart, transport en techniek en volken- kunde. Maar er zijn ook openlucht- musea en dieren- en plantentuinen. Bijna 400 van deze musea worden gesteund door vriendenorganisa- ties met gezamenlijk bijna 200.000 leden. Deze leden dragen - vooral nu de subsidies van de overheid minder worden - bij tot het instand- houden van ons nationaal cultuur- goed. De wervingsactie bestaat uit twee componenten: een landelijke actie georganiseerd door de NFVM en acties die uitgaan van de deelne- mende vriendenorganisaties zelf. Het zwaartepunt van de ledenwerf actie komt te liggen bij de plaatse- lijke vriendenorganisaties. Deze organisaties moeten proberen met hun leden nieuwe leden te winnen. Zij moeten bezoekers van hun mu seum gaan benaderen met het doel hen lid te maken van de vrienden- organisatie. Ook moeten zij zelf de plaatselijke en regionale pers op de hoogte houden van de actie. Dat betekent voor Schiedam dat de vrienden van het Stedelijk Mu seum Schiedam op alle mogelijke manieren zullen proberen hun stadgenoten zullen overhalen vriendjes te worden van de musea. SCHIEDAM - In samenwerking met de Rotterdampas bieden de buurt- en clubhuizen 5000 jeugdi- ge Rotterdammertjes en Schiedam- mertjes de kans gratis het Kerstcir cus in Ahoy te bezoeken. Zij moe ten hier echter wel iets voor doen: In de herfstvakantie deelnemen aan een kleurwedstrijd. De snelste inzenders worden uitgenodigd om in de kerstvakantie op 3 januari 1995 de matinee-voorstelling van het Kerstcircus bij te wonen. Maar niet alleen de snelle 'kleurders' ko- men aan hun trekken; er zijn tal van prijzen voor de mooist inge- kleurde platen. Bovendien biedt de vereniging 'Stadsmerk' de kinde- ren in de vorm van de Rotterdam- pas nog 3000 prijzen aan. De wedstrijd is begonnen op woensdag 12 oktober om 12.00 uur. Vanaf dat moment kunnen de kinderen een kleurplaat en de bij- behorende spelregels ophalen bij het club- en buurthuis in de eigen omgeving en bij alle vestigingen van de Gemeentebibliotheek. De wedstrijd onderscheidt twee leef- tijdscategorieen: 5 tot en met 8-ja- rigen en 9 tot en met 12-jarigen. De eerste 5000 inzenders worden uitgenodigd om op 3 januari een feestelijke voorstelling van het Kerstcircus bij te wonen. De datum van frankering is daarbij bepalend. Uiteraard ontvangen de ouders na- dere informatie over het vervoer en de begeleiding. Meer dan 500 be- roepskrachten en vrijwilligers zul len op deze feestdag klaarstaan om de kinderen te begeleiden bij het vervoer naar en van Ahoy en tij- dens de voorstelling. De reis naar het Kerstcircus is overigens gratis. De tekenplaten moeten binnen zijn op 31 oktober. Op 9 december zal vanaf 14.00 uur een prominente jury van onder andere bestuurders van de deelgemeente de mooiste kleurplaten kiezen. De prijswin- naars worden tijdens het Kerstcir cus bekend gemaakt. SCHIEDAM Met indianenge- huil en zwaaiende tomahawks werden ze onthaald. Het Schiedamse bruidspaar Francis en Fred Verwaal dat vrijdagmiddag in een fraai versierde trouwauto bij het stadhuis van Brielle arriveerde, voelde zich er letterlijk en figuur- lijk door overvallen. Nog voordat bruid en bruidegom zich uit de auto hadden gemanoeu- vreerd, werden zij besprongen door drie, achter een wigwam van- daan stormende Indianenvrouwen, die hen kordaat en krachtig mee- voerden naar een boom waaraan zij stevig werden vastgeketend. "Weten jullie wel heel zeker dat je SCHIEDAM - Voor Schiedamse kinderen van 9 tot 12jaariserelke dinsdagavond van 18.30 tot 19.45 uur een hobby-avond in Kluphuis Oost. Galileistraat 86. Kinderen kunnen hier aan het werk met hamer en zaag voor slechts f 1 per keer. Aanmelden kan bij Nelleke de Vroom. telefoonnummer 473 54 35. Letterlijk en figuurlijk door een indiaan overvallen. met elkaar wilt trouwen?'stelden zij de totaal overdonderde Francis en Fred de vraag. 'Ja', klonk bedremmeld het antwoord en vrij- wel onmiddellijk herkreeg het bruidspaar zijn vrijheid om zich vervolgens met de Indianen en de rest van het gevolg naar de ambte- naar van de burgerlijke stand te spoeden. Deze poets werd het Schiedamse bruidspaar gebakken door Joke, Marjan en Nel, drie vriendinnen van Fred bij wie hij de bijnaam 'De Indiaan' geniet. Dit vanwege zijn lange rode haar en de sterk op een Indianenjas gelijkende outfit, waarin hij zich gewoonlijk door zijn woonplaats pleegt te bewegen. Uiteraard bracht hun ludieke actie de nodige hilariteit te weeg. Niet alleen bij het totaal verraste bruids paar, maar zeker ook bij de passe- rende Briellenaren, die voor dit bij- zondere openlucht-schouwspel een ogenblik hun haast vergaten. GRATIS Bij aankoop van een badkamer v.a. f.6000,- gratis handdoek radiator. 120x60cm. kleur wit en pergamon. met 2 jaar garantie. Wooninq Bergschenhoek: Leeuwennoekweg 2, 01892-16977 Wooning Naaldwijk: Molenstraat 33, 01740- 28806 Bouwfix Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a, 010- 4791944 of de hellt v.d. winkelwaarde als kortlng VLAARDINGEN De Maas- post-televisie had weer eens niet beter terecht kunnen komen. Afge- lopen zaterdag klopte de Maaspost ploeg aan bij Astrid Ferwerda, die net In de Groen van Prinsterstraat in Vlaardingen woont. „Ik zat ei- genlijk net en toen ging de bel. Het was perfect, ik ging helemaal uit mijn dak", vertelt Ferwerda en- thousiast aan Maaspost over haar kadootje. Vrijdag had Ferwerda de Maas- post-voorpagina voor het raam van haar nieuwe woning gehangen, na- dat ze de krant vanzelfsprekend helemaal gelezen had. Eigenlijk verwachtte ze de ploeg niet meer. Hoewel, als de Maasposters haar straat zouden uitkiezen was zij de enige kanshebber, want geen van haar medestraatbewoners had de moeite genoemen de voorpagina van de krant op te hangen. „Helaas voor een van de buren", vertelt Ferwerda. „Toen ik de televisie kreeg hoorde ik dat de televisie van een buurman net kapot was ge- gaan. Jammer voor hem, maar bij mij is de buis ook uitstekend op zijn plaats. Ik zit namelijk midden in een verhuizing en wilde eigen lijk net een televisie gaan kopen voor mijn nieuwe huis. Ik ben dol- blij dat ik nog even gewacht heb." Met de bezorging van de Maas- post-televisie bij Mevrouw Fer werda aan de Groen van Prinste- rerstraat 74 eindigt de televisie-ac- tie van Maaspost. Helaas voor de- genen die wekenlang de voorpagi na hadden hangen en geen prijs hadden. Maar wie niet waagt, wint zeker nooit iets en er komen vast wel nieuwe acties waarbij zij in de prijzen zullen vallen. FOTQ - VIDEO SCHIEDAM - In de Grote kerk vindt op zaterdag 29 ok tober weer een inloopconcert plaats. Om 15.00 uur neemt ditmaal jac. Vinke plaats achter de piano. De toegang is vrij. SCHIEDAM - Kinderkoor 'Jong Begin' houdt dinsdag 1 november een open repetitie. Dirigente Elly Meyboom zal deze avond proberen een voor iedereen nieuw lied aan te le- ren. Beginnende zangers en zangeressen tussen de 5 en 12 jaar kunnen meedoen van 18.45 tot 19.45 uur in gebouw De Ark, Hargplein 101. SCHIEDAM - Het gemengd koor 'Senectute' geeft op vrij dag 28 oktober een najaars- concert in de Magnalia Dei kerk, Albardastraat 67. Wer- ken van Bach, Handel, Gou nod en Schumann zullen uit- gevoerd worden onder leiding vanBepMekes-Roskam. Pianiste Anke geul zal tevens als soliste optreden en werken van onder meer Chopin en Liszt ten gehore brengen. De aanvang is 20.00 uur, maar de zaal is reeds om 19.30 open. SCHIEDAM - De reumapati- entenvereniging Nieuwe Wa- terweg noord organiseert een informatieavond op donder- dag 27 oktober in het dien- stencentrum De Vier Molens. Dr. H.M. Markusse, reumato- loog in de Dr. Daniel den Hoedkliniek te Rotterdam zal een lezing houden over het 'Syndroon van Sjogren'. Dit syndroom is een auto-im- muunziekte waarbij, net als bij andere reumatische aan- doeningen, de afweer op de een of andere manier is ont- spoord. Patienten hebben klachten als moeheid, spier- pijnen, gewrichtspijnen en hebben last van een droge mond en ogen. Dia's zullen tijdens deze avond voor een extra toelich- ting zorgen. Tijdens de lezing krijgt men tevens gelegenheid tot het stellen van vragen. De aan vang is om 19.30 uur, de toe- garfg is gratis. SCHIEDAM - Het volwasse- nenwerk van buurthuis Nieuwland' organiseert op za terdag 30 oktober een enorme rommelmarkt van 10.00 tot 15.00 uur. Er zijn nog enkele kleine tafels te huur voor Fl. 10,00 per tafel. De entree bedraagt Fl.1,00, kinderen tot 12 jaar gratis. De opbrengst komt ten goede aan de activi- teiten van het buurthuis. Voor meer informatie kan men contact op nemen met buurthuis 'Nieuwland', tel. 4738671. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker heeft nog plaats voor enkele cursisten bij de cursus 'Kleding maken' en 'Turks voor beginners'. De cursus 'Kleding maken' is op dinsdagmorgen en de kosten hiervoor bedragen Fl.72,00 voor 12 lessen. De cursus 'Turks voor beginners' moet nog van start gaan. De lestijden zijn 20.30 tot 22.00 uur op de donderdag- avond. De kosten zijn Fl. 185,00 voor 23 lessen. 750mAh. Tot 1000 keer oplaadbaar Draagt bij tot een schoner milieu. Rotterdam Hoogstraat 141 Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haarlemmerstraat 170 Den Haag - Vene straat 8-10 Aanbieding geldt t/m 3 november. Zolang de voorraad strekt. SCHIEDAM In wijkcentrum de Blauwe Brug is dagelijks gelegen heid om goedkoop koffie of thee te drinken, een krantje te lezen of een praatje te maken. Op deze manier hebben veel mensen de weg naar de Blauwe Brug reeds gevonden. Belangstellenden kunnen voor meer informatie over de aktivitei- ten en cursussen terecht aan de re- ceptie van de Blauwe Brug tel. 010-4701049 waar tevens het pro- grammaboekje verkrijgbaar is. De wethouder neemt de eerste actiefolder van de Federatie Vrienden van Musea in ontvangst. SCHIEDAM Waarschijnlijk voor de laatste keer heeft Hr. Ms. Schiedam een bezoek gebracht aan Schiedam. Volgend jaar wordt deze mijnenveger uit de vaart genomen en verd wijnt daar- mee toch een stukje Schiedamse promotie. Momenteel zijn er bij de Konin- klijke Marine vijftien mijnenve- gers in de vaart, die allernaal ge- noemd zijn naar een gemeente in Nederland. Het afstoten van verschillende van deze vaartuigen heeft twee oorzaken; bezuinigingsmaatrege- len en een tekort aan personeel om de mijnenvegers te bemannen zijn hier debet aan. Vrijdag 21 oktober kwam Hr. Ms. laat in de middag de Voorhaven binnenvaren. Zaterdag- en zon- dagmiddag werd het publiek in de gelegenheid gesteld het schip te bezichtigen. De belangstelling hiervoor was groot. De beman- ning moest tal van vragen beant- woorden en uitleggen hoe er naar mijnen wordt geveegd. Vooral de sonarapparatuur aan boord van het schip had veel bekijks. Vragen waren er ook over o.a. het onschadeiijk maken van mijnen. Weer iets wijzer en met nieuwe indrukken verlieten de bezoekers de Hr. Ms. Schiedam. FOTO J ACCO Z.ANSTRA IN 4 MODERNE KLEUREN VERSTELBAAR OP DRAAIVOET MET GRATIS HOOKER Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel 010-4518844 "■I'e'aa" 30-39 lo metrostation Rgnhaven Rotterdam-7mrl Tel 010-485??73

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1