■m Lege plekken Singel gevuld Schiedams feest op muziekconcours Off iciele opening Zorgcentrum HaverSchmidt Dag van de Kunstuitleen deZxiderSber AUTO FOCUS Diskettes 6.95 Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Agent in opleiding verrast met huwelijksaanzoek Uit en thuis in't Oude Raethuys Spirituele avond Niemand aan de kant in Schiedam Engelse leerkrachten op bezoek 'Niets bijzonders te doen' m >v Nikon Ruilbeurs Dans voor kinderen Studie- begeleiding Peuterkermis Koersbal .X LEVENALSEEN MIU0NAIR! AF 200 Autofocus Camera Marsepein Schiedam INFORMATIEBEURS VOOR AANSTAANDE OUDERS AHOY1 ROTTERDAM SIEMENS EETHOEK TIFFANY als het om wonen gaat INCL. ORIGINEEL ETUT| van 249,- Voor: 3.5 inch DOS-format HD SCHIEDAM - Donderdag- avond 3 november Allerzielen bij spirituele vereniging 'Har- monia', wijkcentrum 'Nieuw- land' aan het Dr.Wibautplein 165. De heer Pompe geeft aan de hand van foto's een zielsbe- schrijving, mevrouw Pompe verzorgt een bloemenseance. Men wordt verzocht losse bloemen en/of een foto van een overledene mee te nemen. De aanvang is 20.00 uur, de toegangsprijs bedraagt Fl.7,50. SCHIEDAM - In dienstencen- trum 'De vier molens', Nieu- we Damlaan 766 wordt zon- dag 13 november en ruilbeurs georganiseerd voor jong en oud. Vanaf 13.30 uur kan men munten. postzegels, prent- briefkaarten, eerste dagenve- loppen, stripboeken en tele- foonkaarten met elkaar ruilen. De toegang en taxatie zijn geheel gratis. SCHIEDAM - Na de herfstva- kantie begint weer de cursus 'Dansexpressie' voor kinde ren van 6 tot 12 jaar. De cur sus is geschikt voor elk kind dat interesse heeft voor mu- ziek en tempo. Danservaring is hier nauwelijks voor nodig. De kinderen kunnen elke vrij- dagavond terecht van 18.30 tot 19.30 uur. De kosten be- dragen F1.22,50 voor 9 lessen. Informatie is te verkrijgen aan de infobalie van de Blauwe Brug, tel. 4701049. SCHIEDAM - De studie- en huiswerkbegeleiding Schiedam Vlaardingen is op- gericht door bevoegde leer- krachten die verbonden zijn aan het Voorgezet Onderwijs en richt zich op leerlingen van V.B.O., MAVO, HAVO en V.W.O. nivo. De begeleiding wordt gegeven op de dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Inschrijven hiervoor kan elke dinsdag- en donderdagavond. Voor meer informatie kan men bellen naar tel.nummer 4708750 of 4706674. SCHIEDAM - In Schiedam- Noord wonen veel gezinnen met jonge kinderen. De peu- terspeelzalen hebben echter lange wachtlijsten en activitei- ten in club- en buurthuizen zijn voornamelijk gericht op kinderen vanaf 4 jaar. Een aantal ouders heeft daarom het initiatief genomen om di verse activiteiten voor peuters te gaan organiseren, te begin- nen met een grote peuterker mis op woensdag 9 november. Alle peuters van 2,5 tot 4 jaar kunnen op deze middag kie- zen uit verschillende attrac- ties. Daarnaast kunnen ze ook, samen met hun ouders, wat drinken in het gezellige 'peu- tercafe'. De peuterkermis in school 'De Notenkraker, Bachplein 583, is open van 14.00 tot 15.30 uur en de toe- gang is gratis. SCHIEDAM - In Wijkpost Zuid van de Stichting Welzijn Ouderen aan de Oude Maas- straat 22 wordt elke woens- dagmiddag koersbal gespeeld. Momenteel is er een club van 10 ouderen actief met deze populaire sport, maar er kun nen nog mensen bij. Mannen en vrouwen die interesse heb ben zijn van harte welkom vanaf 14.00 uur. De kosten bedragen f 6,00 per maand. Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdag 2 november 1994,1e jaargang nr. 8 Westblaak 180 Tel. 010-4004400 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 De verslaggever van Radio Schiedam temidden van de aanstaande echtelieden Henny Rigters en Annemiek de Bruin. SCHIEDAM - „We blijven van- daag maar een beetje binnen, want er is niet zo veel bijzonders te doen", met deze woorden wist de opleider van de politie Henny Rig ters, agent in opleiding, binnen de muren van bureau Bijdorpplein te houden. Dit bood zijn vriendin Annemiek de Bruin ruimschoots de gelegen- heid alle voorbereidingen te treffen voor haar zeer originele huwelijks aanzoek, vrijdag 28 oktober. Nadat zij eerder die dag een interview had gegeven voor radio Schiedam, toog een ploeg van radiomedewer- kers, vrienden en bekenden naar het bureau waar een nietsvermoe- dende Henny met zijn stage bezig was. Rond een uur of twee wekte een enorm kabaal de interesse van de opleider, die daarop zijn groep opriep naar buiten te gaan om pols- hoogte te nemen. Toen Henny Rig ters eenmaal buiten was, stond hij direkt oog in oog met een reporter van radio Schiedam. Deze vroeg hem of hij Henny was en of hij wel eens gehoord had van het radio- programma waarin Schiedammers verrast werden. Henny, met stom- heid geslagen, was nog naar de juiste .woorden aan het zoeken toen uit de menigte opeens zijn vriendin Annemiek tevoorschijn kwam die hem spontaan ten huwelijk vroeg. Direkt na zijn volmondige 'Ja' gin- gen de sirenes aan en brak een groot gejuich onder de menigte los. Het huwelijk van de twee, in- middels bekende Schiedammers zal volgend jaar zomer voltrokken worden op het stadhuis van Schiedam. SCHIEDAM - De lege plekken aan de Singel zijn eindelijk gevuld. Nieuwbouwwoningen in diverse sectoren hebben de twee jaar gele- den gesloopte rotte kiezen vervan- gen. Zo realiseerde aannemersbedrijf Tiemstra West uit Rijswijk, onder- deel van NBM Amstelland Wo- ningbouw BV, in opdracht van de Woningbouwvereniging Schiedam 27 zeer gedifferentieerde sociale huurwoningen en een bedrijfs- pandje. De woningen zijn alle por- tiekwoningen en zijn verdeeld over vier woonlagen. In het huur- gedeelte voorziet het project in tweekamer-, driekamer-, vierka- mer-, en vijfkamerwoningen met een gemiddelde aanvangshuur van /610,— Door dezelfde aannemer werden eveneens 31 koopwoningen gerea- liseerd, deels in de sociale koop- sector en deels in de vrije sector met eenmalige bijdrage. Het door de Rotterdamse architect Van Wijngaarden ontworpen project voorziet eveneens in enkele bij- zondere vrije sectorwoningen. In deze woningen is de ruimte op de begane grond min of meer gereser- veerd voor bedrijfsruimten en win- keltjes, met de bedoeling dat in de nabije toekomst de Singel, als be- langrijke route van het centrum naar het station Schiedam Rotter dam-West aanzienlijk verleven- digt. Ondanks dat de meeste woningen in het voorjaar reeds zijn opgele- verd en inmiddels zijn bewoond, zullen op donderdag 3 november 1994 om 16.00 uur Tiemstra West en de Woningbouwvereniging Schiedam samen met de bewoners en de overige direct betrokkenen het glas heffen op het naar tevre- denheid afgeronde project. Ter ge- legenheid van dit heuglijke feit zal door de directeur van de Woning bouwvereniging Schiedam, mevrouw ir. F.A. de Graaf een ca- deau overhandigd worden aan de bewonersvertegenwoordiging in deze wijk (B.V.S.O.) als eerste aanzet voor het inrichten van het openbaar binnenterrein achter de Singel en de Emmastraat. Op deze manier hoopt de Woning bouwvereniging Schiedam de be- trokkenheid te vergroten en de sa- menwerking te stimuleren van de bewoners bij met name het binnen- gebied, dat er nu nog een beetje verlaten bij ligt. Op 25 oktober jongstleden is door het Wijk- en Buurtbeheer van de gemeente Schiedam een bijeenkomst georga niseerd voor bewoners van het nieuwe woningencomplex om over de inrichting van het bewuste binnengebied van gedachten te wisselen. 4 SCHIEDAM - Op het drumband- en majorettenconcours dat het af- gelopen weekend in Sporthal Mar- griet werd gehouden, kon een Schiedams feestje worden gevierd. In de vijf divisies waar men zich voor kon inschrijven, gingen er maar liefst drie eerste prijzen naar Schiedamse deelnemers. Een hele prestatie gezien het grote aantal deelnemers uit het hele land. De hele dag stond Sporthal Mar- griet uur na uur bol van de muziek. Honderden belangstellenden wa- ren afgelopen zaterdag voor dit grootse evenement naar de bran- dersstad getogen. Het drumband- festival van Weleer is intussen uit- gegroeid tot een enorm drumband- concours, met de mogelijkheid om te promoveren en dat blijkt een formule die honderden belangstel lenden aantrekt. Een steeds groter aantal drumbands en majoretten- korpsen meldt zich jaariijks aan. Erik van Leeuwen, voorzitter van organisator Algemeen muziek Overleg Schiedam (A.M.O.S.): „Als het zo doorgaat dan groeit concours Schiedam uit zijn een- dags-jasje, want veel verenigingen hebben we al moeten teleurstel- len." De Schiedamse eerste prijs- winnaars waren showkorps O.B.K. in de tweede divisie, de Jeugd Rijnmondband in de jeugddivisie en T.T. Gusto in de eerste divisie. Bovendien ging de maitreprijs naar Nico Warnawa van Showkorps O.B.K. FOTO: JACCOZANDSTRA Burgemeester R. Scheeres opent op maandag 7 november 1994 om 16.00 uur officieel Zorgcentrum Fraijois HaverSchmidt. Het Zorg centrum is gevestigd aan de Wil- lem de Zwijgerlaan 35. Op deze middag is er tevens de mogelijk heid om vragen te stellen. Het Zorgcentrum Fraijois Haver Schmidt heeft op 1 juni haar deu- ren geopend voor patienten en be woners. Dit centrum is ontstaan dankzij de samenwerking tussen Stichting Verpleeghuizen Nieuwe Waterweg-Noord en de Stichting Fraijois HaverSchmidt-huis. Het is een gloednieuw gebouw met een voor de Schiedamse regio unieke combinatie van verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg. In de tra- ditionele zorg voor ouderen zijn deze twee voorzieningen geschei- den. Bovendien is er een afdeling aanvullende meerzorg die ingaat op aspecten die moeilijk binnen het verzorgingshuis of het ver- pleeghuis beantwoord kunnen worden. Doordat gebruik wordt gemaakt van de sterke eigenschap- pen van zowel het verpleeghuis als het verzorgingshuis, is er een flexi- bele organisatie van verzorging. De individuele behoefte van de be- woners/patienten staat bij dit huis centraal. Dit betekent dat zij een zo groot mogelijke invloed hebben op hoe hun zorgverlening eruit moe ten zien. In het verzorginghuisge- deelte is de bewoner geheel zelf- standig. Bij de verpleeghuisafde- ling zijn nauwkeurige observaties en een goed contact met de familie zeer belangrijk. Voor elke bewo ner en patient stellen de medewer- kers een zorgplan op. In Fraijois HaverSchmidt werken bejaarden- verzorgenden, ziekenverzorgen- den en verpleegkundigen. Daar naast zijn er ook een verpleeghuis- arts en verschillende therapeuten aan het centrum verbonden. Naast recreatieve activiteiten vin- den tevens therapeutische activitei ten plaats opdat de bewoners en patienten de gelegenheid hebben om hun dag zinvol te besteden. Er is een ruim ontmoetingspleiri met een koffiebar waar ze elkaar ont- moeten. ZATERDAG NOVEMBER 10.30-18.00 uur ZONDAG NOVEMBER 10.30-18.00 uur Speel vanaf nu iedere maand (voor 35 gulden) mee in de Spaanse loterij en maak kans op 65 miljoen gulden (totaal 90 miljoen). DOEMEEJEWFET TOCH MAAR NOOIT! Gratis Info: UNITED MEDIA GROUP Postbus 704 2900 AS Capelle a/d IJssei Tel: 010-4512178 0ij aankoop van een keuken v.a. f. 12.000,- gratis Siemens magnetron t.w.v. f. 1650,-, bij aankoop van een keuken v.a. f. 5000.- gratis Siemens magnetron t.w.v. f. 860,-. ing Bergschenhoek: Leeuwennoekweg 2, 01892- 16977 Wooning Naaldwijk: Molenstraat 33, 01740 28806 Bouwfix Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a, 010- 4791944 ot de helft v.d. winkelwaarde als korting SCHIEDAM - Zaterdag 5 novem ber is het weer Nationale Dag van de Kunstuitleen. Op deze dag hou den 78 kunstuitleencentra Open huis en kan Nederland weer eens kennis maken met de immense col- lectie kunst die te leen is. Het the- ma van de dag van de Kunstuitleen is dit jaar stilleven. De artoteek Schiedam aan het Bachplein 581 heeft op 5 novem ber een aantal activiteiten gepland en doet geestdriftig aan leden- werving op deze kunstdag. Zo mo- gen nieuwe leden die alvast een abonnement voor 1995 nemen, meteen kunst lenen. Zij mogen dus tot 1 januari gratis kunst aan hun muren hangen. Bovendien krijgt elke vijfde nieuwe lener ook nog eens een zeer speciaal kadootje. Een stilleven, het thema van de Dag van de Kunstuitleen. Wat dat is houdt de artotheek aan het Bacvhplein nog even geheim; Het moet tenslotte wel een verras- sing blijven. De artotheek heeft speciaal voor de dag van de Kunst uitleen een pakket samengesteld rond het thema stilleven. Dit stille- venpakketje is voor bezoekers van het open huis voor slechts tien gul den te bemachtigen. Daarnaast zul len diverse eetbare stillevens klaarstaan, waaruit iedere bezoe- ker naar keuze een hap kan nemen. Notoire te-laat-terugbezorgers doen er verstandig aan pas op 5 no vember de kunst van de muur te halen en terug te brengen naar de artotheek: zij hoeven dan geen boete te betalen. De Artoteek is de ze dag open van 10.00 tot 17.00 uur. IN MODERN MAHONIE 4 STOELEN EN VASTETAFEL 120x80 CM NU VAN 798,- VOOR MAGAZ1JNPRIJS I Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssei. Tel 010-4518844 Hiiieiaan 30 39 to metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel 010-4852273 Autofocus camera, dus altijd scherp Zelfdenkende flitser Automatisch filmtransport 149 KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN 6ELUID! INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - Winkeicentrum Zuidplein Rotterdam - 2e MiddeUandstraat 23 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haarlemmerstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbieding geldt t/m 10 november. Zolang de voorraad strekt. FOTO - VIDEO Wijkpost Zuid organiseert op woensdag 23 november ter gele genheid van het naderende Sinter- klaasfeest de activiteit marsepein maken. Ouderen kunnen op die. dag onder deskundige begeleiding leren hoe zij dit heerlijke snoep- goedje moeten fabriceren. De acti viteit begint om 9.30 uur en de kosten zijn f 7,50 per persoon. Aanmelden bij Wijkpost Zuid aan de Oude Maasstraat 22 kan vanaf heden. t-, Per doosje 10stuks Zie pag. 0 v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1