Brandweer doet f linke duit in collectebus Molens toeristische trekpleister Kermis in bibliotheek Eigentijds woningbouwplan Schiedam gordijnstoffen WIJ UWOUDE, U DE NIEUWSTE! Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. IVIettrouwkleding het zwembad in Schiedam Molenstad bij uitstek Chocoladekunstwerken van De Bonte Koe Brandwondenstichting Melden ondergrondse brandstoftanks bij gemeente Stef Meeder Schiedam Grote kerk Eco-teams Blauwe Brug Jongeren biljarten Thurlede PEKANSVAN UWLEVEN! Inbraak- preventie: 'Schiedam merkt het' DQfiJDERDAG 10 NOVEMBER van de grootste collectie Rommelmarkt Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 1522 T s; litJ DOEMEEJEWEET TOCH MAAR NOOIT! Technics de- monstratie Schiedam 1) 0 0 I) als het om wonen gaat KINO RAMA INRUILAKTIE Van 999 Voor799 Minimale inruil 100 Nu: CX 5030 STEREO KLEURENTELEVISIE NIEUW: SNEEUWWITJE VANAF VANDAAG OP K00P- VIDE0 iitm Westblaak 180 Tel010-4004400 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 (SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert van de Grote kerk wordt zaterdag 12 no- vetnber verzorgd door het Vo- caal Ensemble onder leiding van de heer Sonneveld. De aanvang is 15.00 uur en de en tree is weer geheel gratis. SCHIEDAM - Op woensdag- avond 16 november is er een thema-avond over het eco- team. Tijdens deze avond wordt door milieuvoorlicht- sters van Milieukwartet uitleg en informatie gegeven over eco-teams. Er wordt onder an- dere uitgelegd wat een eco- team is en hoe men zelf een eco-team kan starten met en- kele mensen uit de eigen om- geving. De voorlichting wordt georganiseerd door Stichting S.V.O. De plaats van hande- ling is 'Het Gebouw', Broers- veld 142. De aanvang is 20.00 uur en de entree bedraagt Fl.5,00 per persoon. Voor meer informatie kan men bel- len met Stichting S.V.O., tel. 4734545. SCHIEDAM - Fimo kleien, Textiel verven en Zijde schil- deren zijn themacursussen die bestaan uit 5 tot 6 bijeenkom- sten die steeds opnieuw star- ten. Fimo kleien begint tel- kens op maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en's mid- dags van 13.00 tot 15.00 uur. Textiel verven begint telkens op donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en de cur- sus Zijde schilderen dinsdag- middag van 13.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie kan men terecht bij Gerda No- let, tel. 4712901. SCHIEDAM-In wijkcentrum De Blauwe Brug is sinds kort een jongeren biljartgroep ge- start onder begeleiding van Chef Lemmens. Tijdens deze lessen worden vaardigheden en technieken overgedragen om ze vervolgens zelf uit te proberen. De lessen worden steeds gegeven op de vrijdag- avond van 19.00 tot 22.00 uur. Voor Fl.2,50 per keer kan men gedurende de periode ok- tober tot en met 16 december in de Blauwe Brug terecht. Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht bij de info-balie van De Blau we Brug, tel. 4701049. SCHIEDAM - In woon- en zorgcentrum Thurlede aan de Nieuwe damlaan 759 staan voor de maand november weer diverse activiteiten op het programma. Woensdag 2 november wordt de film 'De vijf van de Vierdaagse' ver- toond op grootbeeldscherm. de aanvang is 14.00'uur, de entree is gratis. Donderdag 3 november wordt er vanaf 10.00 uur een modeshow ge- lopen waarvoor de entree we- derom gratis is. Woensdag 9 en 23 november kan men meedoen met de bingo, die in twee maal drie rondes ge- speeld wordt. De aanvang is 14.00 uur en de entree be draagt Fl.2,50. Wegens enorm succes geprolongeerd op zon- dag 13 november: het quatre- mains pianoconcert. Vanaf 14.00 uur kan men voor Fl.2,50 genieten van diverse prachtige stukken. Tevens wordt er weer veel uitleg ge geven over de gespeelde stuk ken. Bij aile activiteiten is be geleiding en bediening aan- wezig. Consumptiebonnen zijn te koop bij de receptie. Niet-bewoners van Thurlede zijn natuurlijk ook van harte welkom in het woon- en zorg centrum dat meer biedt dan zorg alleen. Voor informatie kan men bellen naar Thurlede, tel. 4093200. Blijde gezichten bij de mensen van de Brandwondenstichting tijdens de overhandiging van de cheque van de Schiedamse brandweer. SCHIEDAM - Aansluitend op de nationale collecteweek van de Ne- derlandse Brandwondenstichting overhandigde de Schiedamse brandweer een cheque met een symbolisch bedrag aan deze stich ting. De eerste duit in de collec- tantenzak was ter beschikking ge- komen doordat geld van de zoge- naamde 'rookmeldersactie' van de brandweer over bleef. Door pos ters op diverse bill-boards met tek- sten als: 'Welterusten mama en pa pa' en 'Rookmelders redden le- vens' werd het publiek attent ge- maakt op het belang van een rook- melder. „De collecte van de Ne- derlandse Brandwondenstichting sloot prima aan bij onze actie en daarom hebben wij deze bijdrage geleverd", alduS de heer Postma van de Schiedamse brandweer. De overhandiging van de cheque vond plaats maandag 31 oktober in de brandweerkazerne te Schiedam. Mevrouw B. van de Meer, consu- lente van de Nederlandse Brand wondenstichting en coordinatrice van de collecte nam de cheque dankbaar in ontvangst. De goedge- vulde collectebussen zijn inmid- dels zaterdag jl. weer terugge- bracht bij de brandweerkazerne. Hiermee is dan weliswaar een ein- de gekomen aan de landelijke col lecte, de aandacht voor brandpre- ventie en voorkomen van brand- wonden zal echter altijd nodig blij- ven. SCHIEDAM De vijf hoogste molens ter wereld staan in Schiedam en de brandersstad is daar terecht trots op. Het is im- mers een prachtig en imposant gezicht om de machtige wieken aan het werk te zien tegen die typische Nederlandse luchten. De molens steken hoog uit bo- ven de rest van de oude bebou- wing in de stad en bepalen daarmee voor een belangrijk dee! al heel lang de skyline. A1 ruirn twee eeuwen om precies te zyn. De oudste van de vijf im mense molens, die nog immer in gebruik zijn, is de Drie Kooren- bloemen die gebouwd werd in 1770. Vijftien jaar later kwam de Vrijheid gereed, in 1794 ge- volgd door de Walvis. In het be gin van de negentiende eeuw (1803) kwam daar nog Molen de Noord bij. De molen die te- genwoordig echter de grootste toeristische attractie is, is de Palmboom uit 1781, die tegen- woordig officieel Nederlands Malend Korenmuseum De Nieuwe Palmboom heet. De Palmboom brandde in 1901 bij- na helemaal af, maar negentig jaar later begon de herbouw. Nu is de Palmboom weer als nteuw. FOTO: J ACCO ZANSTRA SCHIEDAM - In 1989/1990 heeft er binnen de gemeente Schiedam een 'aktie tankslag' plaatsgevon- den. Eigenaren van ondergrondse opslagtanks voor olie konden hun tank tegen een geringe vergoeding onschadelijk laten maken om te voorkomen dat de olie zou gaan lekken en hierdoor een bodem- en/ of grondwaterprobleem zou ont- staan. De aktie was een groot suc ces. Veel particuliere tankeigena- ren hebben op deze manier hun on dergrondse tank onschadelijk laten maken. Toch zijn er nog altijd een aantal tanks onder de grond die nog in gebruik zijn, of die nog niet onschadelijk zijn gemaakt. Door de overheid zijn in het 'Besluit op- slaan in ondergrondse tanks' (B.O.O.T.) regels gegeven hoe omgegaan moet worden met on dergrondse tanks. In dit besluit staat aangegeven dat iedere onder grondse tank in ieder geval gemeld moet worden bij het bevoegde ge- zag (vrijwel altijd de gemeente). Daarnaast wordt aangegeven aan welke eisen men moet voldoen wanneer men een ondergrondse Speel vanaf nu iedere maand (voor 35 gulden) mee in Gratis Info: UNITED MEDIA GROUP Postbus 704 2900 A&Capelle a/d Ussel Tel: 010-4512178 ZATERDAG 12 NOVEMBER Erik Visser sptvli clc nk'iuvstc ni' ulclli'ii kcvlx Utls J.-KN1200 (vein 10.00 im uur) 's Gravelandseweg 620 - Schiedam Tel. 010-4734366 Koopaoond: dondtrdag van 19.00-21.00 uur. tank in gebruik heeft, of onklaar laat maken. Wat moet men als be- zitter van een ondergrondse tank nu precies doen Wanneer de tank nog niet is aangemeld bij de ge meente, moet men dit in ieder ge val zo spoedig mogelijk doen. For- mulieren hiervoor zijn te verkrij- gen bij de Dienst Gemeentewer- ken, tel. 2465627. Wanneer de tank gemeld is, zal deze, wanneer die niet meer in gebruik is, uiterlijk 1 maart 1998 door een daarvoor er- kend (K.I. W. A.)-bedrijf onschade lijk gemaakt moeten zijn. Dit houdt in dat een daartoe bevoegd bedrijf de tank leegmaakt, schoon- maakt en vult met zand of geheel verwijdert. Ook wordt door middel van een beperkt bodemonderzoek gekeken of de tank gelekt heeft en mogelijk voor bodemverontreini- ging heeft gezorgd. Wanneer de tank nog niet in gebruik is, zal de tank aan de voorschriften uit het B.O.O.T. moeten voldoen. Dit houdt in dat de tank gekeurd (en eventueel hersteld) moet worden en dat een bodemonderzoek moet worden verricht. Hiervoor geldt een uiterste termijn van 1 maart 1996. Wanneer men verdere infor matie wilt hebben over het omgaan met ondergrondse tanks, de te ne- men maatregelen of een lijst met K.I.W.A.-erkende bedrijven, kan men hierover contact opnemen met de Dienst Gemeentewerken, tel. 2465627. In de hoofdbibliotheek aan de Lange Haven 131 is deze maand een ten- toonstelling te zien over de Kermis. In de loop der eeuwen heeft de kermis een transformatie odergaan van populaire jaarmarkt tot een reizend pret- park. Gaat tegenwoordig iedereen in de botsautootjes en het reuzerad, in vroeger dagen bezochten de mensen op de kermis vooral waarzeggers en kwakzalvers. Op de foto een waarzeggerskaart die te zien is op de ten- toonstelling in de biliotheek. SCHIEDAM - Inbrekers tegen houden zal waarschijnlijk nooit he lemaal lukken, maar bewoners kunnen er zelf wel van alles aan doen om het ze zo moeilijk moge lijk te maken. Een speciale manier van inbraakpreventie is het merken van de eigen kostbare spullen. Ge- merkte goederen zijn namelijk moeilijker te verkopen en maken het object dus een aanzienlijk min der geliefde buit. Binnenkort start ook in de wijk Groenoord-Zuid de actie 'Schiedam merkt het'. De be- doeling hiervan is om zo veel mo gelijk bewoners er toe te brengen hun goederen te graveren. Dit gra- veren kost de bewoners helemaal niets en kan thuis zelf gedaan wor den. Een koffer met hierin alle be- nodigdheden voor het graveren en een duidelijke instructie wordt gra tis thuis bezorgd en na enkele da gen weer opgehaald. Wanneer men zelf niet in staat is de goede ren op degelijke wijze te voorzien van postcode en huisnummer be- staat de mogelijkheid een mede- werker van de politie dit karwei te laten klaren. Ook deze service is geheel gratis. Door middel van een formulier kan men zich opgeven voor deelname aan de actie. In de week van 15 november wordt be- gonnen .met het uitdelen van de eerst graveerkoffers. SCHIEDAM Wethouder van stadsontwikkeling Drs. A. Reijn- hout heeft op 7 november de eer ste steenlegging verricht en daar mee het officiele startschot gege ven voor de bouw van 21 wonin- gen en een villa. Hiermee zal er weer een stuk van de uitbrei- dingsplannen van de gemeente Schiedam zijn beloop krijgen in een fraai eigentijds werk. Toen rond 1988 duidelijk werd dat er geen woonwagenlokatie aan de Zwaluwlaan zou komen, heeft de schiedamse architekten- buro Van Dop Mathot Archi- tekten B V (VDM) een idee-opzet gemaakt om op deze lokatie een woningbouwplan te realiseren. De bijzondere driehoekige vorm, de aanwezigheid van een fraaie rij grote treurwilgen en een singel langs de randen van de lokatie, vormde een prima aanleiding voor een mooie stedebouwkundi- ge indeling. De originele opzet is inmiddels enigszins aangepast, maar het project is nog steeds bij- zonder vanwege de aandacht die besteedt wordt aan milieu en energieverbruik. Een verkaveling op het zuiden en de standaard aanwezigheid van zonnekollek- toren op de woningen zijn hier van een afspiegeling. En dat spreekt de toekomstige bewoners aan, want de potentiele kopers staan in de rij voor een woning in het project. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bouw eerder zou beginnen maar vanwege het feit dat het bestemmingsplan in de invloedssfee5r van Zestienho- ven ligt werden de plannen nog eens nader en kritisch tegen het lichtgehouden, hetgeen zortgde voor de vertraging. In het filiaal Capelle a.d. Ussel heeft de ZuiderSter, naast de grootste collectie meubelen en tapijten, nu ook een schitterende colllectie gordijnstoffen tegen zeer aantrekkelijke prljzen. Nu als extra voordeelDe gehele maand november 10% extra korting op alle gordijnstoffen! Hoofdweg 18, Capelle a/d Ussel, Tel. 010 - 451 88 44 Hillelaan 30-39, metrostation Rijnhaven, Rotterdam-Zuid, Tel.: 010-485 22 73 Stereo Flat Square ktv Teletekst met 4 pagina's geheugen FSQ beeldbuis Stereo 2x10 Watt Teletekst on screen display Scartaansluiting voor videorecorder Ingebouwde sleeptimer Incl. afstandsbediening 699 KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN 6ELUID! FOTO-VIDEO INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - Winkelcentrum Zuidptem Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene Hiedi)k 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haartemmerstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbieding geldt t/m 17 november. Zolang de voorraad strekt. SCHIEDAM - Ruim 60 tafels staan er zondag 13 november weer op- gesteld in Kluphuis Oost aan de Galileistraat 86 voor de rommel markt. De nodige interessante din- gen, varierend van kinderkleding, oud serviesgoed en fietsbellen, zullen op deze markt te vinden zijn daar de tafeltjes gehuurd zijn door diverse particulieren. De rommel markt begint om 11,00 uur en duurt voort tot 16.00 uur, De en tree is gratis. Voor meer info: tel. 4735435. Zie pag. 6-7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1