Nieuwe Prins voor Rietzeilers WOONING BOUWFIX Kunstenaars tegen racisme .10% ieuw! dc WIJ UW OUDE, U DE NIEUW5TE! Keyboard Rotterdams Dagblad 2 weken gratis-? zie Pluspagina. Wethouder Reijnhout slaat laatste paal voor laatste lift. Bebouwing op Bols-Lanvas terrein Waar let u op bij een occasion? 'This is Holliday, on ice! Op natuurexcursie met de leraar Kapper wint Trophee Couleur 1994 Grote kerk Kleding- en speelgoed- beurs Studie- en huiswerk- oegeleiding Activiteiten Zorgcentrum Thurlede gordijnstoffen. Teletekst AKAI CT 1435 Bridge Casio SA-3 Mini Schiedam Meer liften J BADKAMERSTUNT T/M A.S. ZATERDAG PIETERSEN K als het om wonen gaat KINO RAMA INRUILAKTIE Van 549 Voor 499 Minimale inruil g.w. portable ktv 100 Nu: Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Westblaak 180 Te1010-4004400 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM - Op het weke- lijkse inlbopconcert in de Grote kerkzal zaterdag 19 no- vember Anna Fridman op pia no te beluisteren zijn. Het in- loopconcert begint om 15.00 uur en de toegang is als altijd vrij. SCHIEDAM - Klubhuis Zuid organiseert donderdag 17 no- vember een beurs voor na- jaarskleding en speelgoed. Belangstellenden kunnen kle ding en speelgoed dat zij niet meer gebruiken te koop aan- bieden. De aan te bieden kle ding moet schoon en heel zijn. De deelnemers stellen zelf de prijs vast van de kledingstuk- ken en het speelgoed dat zij aan de man willen brengen. Van de verkoopprijs komt 20 procent ten goede aan de acti- viteiten van het klubhuis. Deelnemers kunnen vanaf he- den lijdens kantooruren naar Klubhuis Zuid bellen. Zij ont- vangen dan een deelnemers- nummer en de noodzakelijke informatie. Op donderdag 17 november brengen de deelne mers de te verkopen kleding naar Klubhuis Zuid. Kopers en andere geinteresseerden zijn van 10.30 tot 14.00 uur van harte welkom. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Klubhuis Zuid, Dwarsstraat 42, tel. 4267297. SCHIEDAM - Om tegemoet te komen aan de vraag naar studie- en huiswerkbegelei- ding is Studie- en huiswerkbe- geleiding (S H) Schiedam Vlaardingen opgericht door bevoegde leerkrachten die verbonden zijn aan het Voort- gezet Onderwijs. De begelei- ding richt zich op leerlingen van V.B.O., MAVO, HAVO en V. W.O.-nivo en bestaat on- der andere uit het effectief verwerken van de leerstof, het geven van bijlessen en het eorrigeren van de studiehou- ding. De studie- en huiswerk- begeleiding wordt gegeven in de Blauwe Brug te Schiedam- Noord op dinsdag- en donder- dagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Voor meer informatie kan men contact opnemen met S H, tel. 4708750 of 4706674. SCHIEDAM - Woon- en Zorgcentruth Thurlede blijft doorgaan met het organiseren van allerhande gezellige akt- viteiten die ook toegankelijk zijn voor niet-bewoners van het centrum. Woensdagmid- dag 23 november wordt er een spectaculaire bingo georgani- seerd. Vanaf 14.00 uur wor den er twee maal drie rondes gespeeld voor slechts fl.2,50 per bingokaart. Woensdag- avond wordt er een avondvul- lend programrna verzorgd door 'De Pika's'. Het duo dat bestaat uit een pianist en een tenor brengt voor de pauze evergreens ten gehore en na de pauze een operette-pro gramma. Woensdagmiddag 30 november kan men mee #pelen met de speciale Sinter- klaasbingo. De aanvang is wederom om 14.00 uur en de entree bedraagt Fl.2,50. Daamaast kent het centrum een aantal activiteiten die we kelijks worden georganiseerd wezig, zoals een spelletjes- middag. Voor meer informa tie daarover kan contact wor den opgenomen met Woon- en Zorgcentrum Thurlede, Nieuwe Damlaan 759, tel. 4093200. SCHIEDAM - Aan de bouw van de laatste lift aan het Johan Straus- splein, bij flat twee, is donderdag 10 november begonnen. Wethou der Reijnhout sloeg deze dag de laatste paal samen met twee be- woonsters van flat twee en tevens initiatiefneemsters van het bouwen van de lift, de dames Geisler en Eijsberg. De werkzaamheden zul- len nog voortduren tot februari 1995, waarna de lift door alle be- woners van flat twee in gebruik kan worden genomen. Naast de lift zal tevens een dak- luifel bij de entree worden ge- maakt en nieuwe postkasten wor den geplaatst. De lift wordt gerea- liseerd op verzoek van bewoners uit flat twee, waaronder beide be- woonsters en naar aanleiding van een advies van de Ombudscom- missie. Op basis van een schrifte- lijke enquete die het Gemeentelijk Woningbeheer daarna onder alle bewoners van flat twee heeft ge- houden, bleek dat er voldoende be- langstelling was voor een lift, in- clusief de daaraan vastzittende huurverhoging. De bewoners beta- len voor de lift dezelfde huurver hoging als de bewoners van de vier flats waar reeds liften zijn ge- bouwd. Daarnaast is er een subsi- die aangevraagd bij de gemeente Schiedam en financiert het Ge meentelijk Woningbeheer zelf een gedeelte van de bouw. De lift aan het Johan Straussplein is in totaal de zeventiende lift die het Gemeentelijk Woningbeheer sinds 1989 aan bestaande wonin- gen heeft toegevoegd. In het kader van het Beheerplan Nieuwland vinden momenteel de voorberei- dingen plaats voor de mogelijke bouw van nog een aantal liften aan bestaande galerijwoningen in deze wijk. Ook hier zal eerst de belang- stelling gepeild worden voordat met de bouw zal worden begon nen. Begin 1995 wordt, in overleg met de Bewonersvereniging Wo- nen en leven en het projectteam Nieuwland, gestart met de voorbe- reidingswerkzaamheden zodat het mogelijk is om nog subsidie aan te vragen voor de liften. BRANDfRSGAT SCHIEDAM - Het 23e carnavals- jaar van de Schiedamse Rietzeilers ging 12 november feestelijk van start met de onthulling van de nieuwe prins camaval. Om precies elf minuten over elf werd een stoet walsenderaad-van-elf-leden inde Blauwe Brug gevolgd door een mysterieuze kist, waaruit de nieu we prins met zijn prinses als een duveltje uit een doosje tevoor- schijn kwam. In het dagelijks leven heet de nieuwe prins Ron Dries, maar vanaf afgelopen zaterdag gaat hij door het leven als Leonar- dus de Eerste. Na zijn officiele in- stallatie moest de nieuwbakken prins direkt zijn eerste goede daad vemchten. Twee cheques van bei de F1.500,-overhandigde hij aan de Ziekenomroep Schiedam en ver- pleeghuis de DriemaasStede. Het verpleeghuis zal de gift gebruiken voor het nog aan te leggen dieren- parkje. Voor dit doel ontvingen zij tevens een geitje en een doos eie- ren van de vereniging. Voor prins en prinses breken drukke tijden aan. Dit geldt zeker ook voor jeugdprias Andy de Eerste en zijn prinses Deborah. De komende maanden moet er namelijk hard gewerkt worden aan de voorberei- dingen voor het carnaval en met name de optocht van 18 februari. De prins en jeugdprins zullen zich met hart en ziel voor dit spektakel inzetten zodat de optocht iets zal zijn waar nog vele jaren over wordt gesproken. „Alaaf". FOTO: JACCO ZANSTRA SCHIEDAM - Op het voormalig Bols-Lanvas terrein wordt een schitterend woningbouwproject tot ontwikkeling gebracht. De eerste paal voor het project is dinsdag 15 november geslagen door de wet- houders Wiegman en Reijnhout Het project omvat de bouw van 82 stadswoningen met en zonder ga rage en 21 appartementen. Het Bols-lanvas terrein was voor de sloop een herkenbaar punt in de binnenstad van Schiedam, een grootschalig fabriekscomplex met Bij aankoop van aen badkamer v.a. f.6000,- gratis handdoek radiator, 120x60cm, kleur wit en pergamon, met 2 jaar garantle. jrgsct Leeuwenhoekweg 2, 01892-16977 Wooning Naaldwijk: Wooning Bergschenhoek: ?kwe v ..„aldwij... Molenstraat 33, 01740- 28806 Bouwfix Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a, 010- 4791944 of de heltt v.d. wlnkelwaarde als korting Bij een occasion geeft een glimmende buitenkant geen enkele garantie. Daarom heeft elke occasion van Pietersen: een eerlijke tellerstand, een goede dealerservice, BOVAG- garantie, omruilgarantie. U weet zeker dat u wegrijdt in een betrouwbare occasion. Kom gerust eens langs en ontdek't zelf! 's-Gravelandseweg 383 3125 BJ Schiedam Tel.: 010-462 10 33 PIETERSEN. DA S EEN VERTROUWDE START een enorme silo, die zelfs boven de Schiedamse molens uitstak. Zoals op zo veel plekken in de oude bin- nensteden heeft ook dit voormali- ge fabrieksterrein plaats gemaakt voor woningbouw. De bebouwing sluit aan bij die van de oude bin nenstad. Veel motieven verwijzen naar de negentiende eeuwse Schiedamse architectuur, zoals de karakteristieke kopgevels, die ook bij de naastliggende branderijen te zien zijn. Door varianten in kap- vormen en opbouwen zijn de wo- ningen geindividualiseerd. Door toepassing van diverse kleuren baksteen wordt dit effect vervol- gens versterkt. Diverse ruimtevor- men zijn in het gebied gehanleerd: wonen rond een besloten hof, wo- nen rond een gemeenschappelijk binnenterrein en wonen aan een groene wal. De diverse woonvor- men sluiten nauw bij deze ruimten aan: intieme hofwoningen, rijzige herenhuizen met hoge woonruim- ten aan de Noord-Vest, stadse hui- zen met dakterras en tenslotte ap partementen met ruim uitzicht over de stad op de hoeken. De stadswo ningen met een prijs vanaf Fl. 240.500,- v.o.n. zijn op enkele na, allemaal al verkocht. Een aantal van de 21 appartementen met een prijs vanaf Fl. 189.500,- zijn nog te koop. 3* SCHIEDAM 'Waar rook is (maak van Nederland geen brandhaard)' is het initiatief van grafisch ontwerper Erwin Siegers en beeldend kunstenaar Liesbeth van Ginneken. Siegers maakte zijn ontwerp uit ver- ontrusting over het aanhou- dend racisme en de talrijke ge- welddadigheden en aanslagen van de laatste tijd. De kern van de actie wordt ge- vormd door lucifermapjes met de foto van een momentopna- me waarin een hakenkruis, ge maakt van lucifers, door vuur vernietigd wordt. Swedish Match heeft een deel van de produktiekosten van de luci fermapjes voor eigen rekening genomen. Met medewerking van het bedrijf Advertising Post worden 200.000 gratis postkaarten met bovenstaande afbeelding en tekst verspreid door heel Nederland. De actie is reeds nu een succes. Op voorhand zijn er al duizen- den lucifermapjes besteld door cafe's, restaurants, theaters, ta- bak-aken en particulieren. Boekhandel van Gennep in Rotterdam zal van 14 tot en met 21 november in haar etala- ge aandacht besteden aan de actie. Voor omroepen, theaters, filmhuizen, en dergelijke is een bijbehorende video-clip be- schikbaar, gemaakt met mede werking van filmer Paul Ho- sek. De actie wordt ondersteund door het ARIC. ARIC is een iandelijk informatiecentrum op het gebied van interculture- le vorming en (de aanpak van) racisme en discriminatie. ARIC verzorgt de distributie en beantwoordt de vragen die deze actie bij mensen oproept. Afgelopen vrijdag overhandig- de de Rotterdamse wethouder Herman Meijer de eerste 1000 lucifermapjes aan Theo de Rui- ter, directeur van het Rotter damse theater Lantaren Ven- ster. Uit de grootste collectie 100% katoenen weefstof met fleurig bloemmotief. 120 cm breed 1Q95 De gehele maand november 10% extra korting op alle gordijnstof Hoofdweg 18, Capellea/d IJssel, Tel. 010 - 451 88 44 Hillelaan 30-39, metrostation Rijnhaven, Rotterdam-Zuid, Tel.: 010-485 22 73 37 cm Blackmatrix portable kleu- rentelevisie met teletekst Zeer contrastrijk en scherp beeld 40 voorkeuzezenders On screen display Met scartaan- sluiting en ingebouwde sleeptimer Incl. afstandsbediening 399 KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN CELUID! INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam Hoogstraat 141 Rotterdam Wnkefcentrum Zudpter Rotterdam 2e Mridelandstraat 23 Rotterdam Groene Hile<k|k 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden Haartemmerstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbiedlng geldt t/m 24 november. Zolang de voorraad strekt. SCHIEDAM - Het denksportcen- trum organiseert wekelijks twee open bridgetoernooien waaraan ie- dereen vrij kan deelnemen. Elke dinsdagavond staat het open bridge topintegraal toernooi op het programrna. De aanvang hiervan is 19.45 en het kost Fl.7,50 voor niet- leden. De eerste prijs isFl.750,00 zijn. Elke woensdagavond om 19.45 uur is er een open meester- punten bridgedrive. De kosten zijn Fl .6,00 voor niet-leden IL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1