7 spm WOONING BOUWFIX Ellebogenstoom gevraagd voor knotten wilgen ieuw! deZMiderSter Landschappen in t Paard WIJ UWOODE, U DE NIEUW5TE! i video tape Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina Winkeliers op hoede voor overvallers Ambtenaar als een vis in het water Veldheer van Thurlede doet nooit moeilijk Algemeen Ouderen Verbond start intergemeentelijkeafdeling H0NDERDEN MERKKEUKENS Waarom stap je liever in bij PIETERSEN? ill Grote kerk Damesbiljart Klaverjassen SJ.I.P. Oudercursus Stormhoek kortiwg PIETERSEN gordijnstoffen. VCA-245 Bridge Akai E-120 Schiedam SCHIEDAM De interge- meentelijke afdeling van het Algemeen Ouderen Verbond zag dinsdag 15 november in Vlaardingen het levenslicht. Deze op- richtingsavond werd geor ganiseerd door de initiatief- nemers mevrouw Raap- horst-De Groot en de heren Reymer en Van Klink. In de wandelgangen schatten zij dat er zo'n veertig men- sen zouden komen. De on- geveer twintig mensen die dinsdagavond echter aan- wezig waren, hoorden met zeer veel genoegen de lan- delijk voorzitter, de heer Batenburg en de provincia- le voorzitter, de heer Smid aan. Kracht valvitrage ^Qjr als het om wonen gaat KINORAMA INRUILAKTIE fMigBRWj Van 599 Voor 499 Minimale inruil g.w. VHS 100 Nu: 10 voor PZj Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdag 23 november 1994,1e jaargang nr. 11 Westblaak 180 Tel010-4004400 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM - Zaterdag 26 november wordt er in de Gro te kerk aan de Langekerk- straat weer een inloopconcert georganiseerd. Vanaf 15.00 uur kan men hier genieten van de zang van het christelijk ge- mengd koor 'Sanctus'. Het koor zal onder leiding staan van Everhard Zwart. De en tree voor het concert is gratis, aan de deur zal wel een collec- te worden gehouden ter be- strijding van de onkosten. In- formatie over alle aktiviteiten is te verkrijgen bij koster Fred Pietersma, tel. 4266241 SCHIEDAM - Dienstencen- trum de Vier Molens staat be- kend om de vele aktiviteiten die zij wekelijks organiseert voor de oudere inwoners van Schiedam. Woensdagavond 23 november kunnen de da mes bijvoorbeeld deelnemen aan het damesbiljarten. De aanvang van deze sportieve bijeenkomst is 19.00 uur. SCHIEDAM - Elke vrijdag- avond van 20.00 tot 22.30 uur kan men klaverjassen in wijk- centrum De Blauwe Brug. De groep staat onder leiding van docent/begeleider Jaap van Henten. De kosten zijn Fl.2,50 per keer. De klaverjas- club kan men vinden in de kleine zaal van het wijkcen- trum. Voor meer informatie kan men contact opnemen met wijkcentrum De Blauwe Brug, tel. 4701049. SCHIEDAM - Het Stedelijk Jongeren informatie Punt (S JIP) is er voor alle jongeren van 12 tot 21 jaar die vragen hebben of advies en informa tie willen hebben over bij voorbeeld school, werk, uit- kering, sexualiteit of zelfstan- dig wonen. Ook verschaft het SJIP informatie over aktivitei ten voor jongeren georgani seerd worden. het SJIP is ge- opend op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur. Voor jongeren die werken is het SJIP ge- opend op de woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Het SJIP is gevestigd in wijkcen trum De Blauwe Brug, Bach- plein 590. Tijdens openings- tijden is SJIP ook telefonisch bereikbaar: 4701049. SCHIEDAM Op 24 no vember start in Kluphuis Oost aan de Galilei'straat 86 de ou dercursus 'Opvoeden: Zo." Deze cursus is bestemd voor ouders met kinderen van 3 tot 10 jaar. In deze cursus leren ouders hoe ze hun kinderen kunnen prijzen, verbieden en straffen en wat het effect is. Tevens is er tijd om met ande- re ouders over de opvoeding te praten en om vragen te stel- len. De cursus omvat 5 bijeen- komsten en begint op 24 no vember van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten zijn fl.25,- Voor meer informatie, tel.473.54.35. SCHIEDAM Bewoners- vereniging Kralingen heeft fl.2850,- ontvangen van de plaatselijke afdeling Schiedam van het Fonds Zo- merpostzegels. Deze bijdrage is bestemd voor de aanschaf van een tafelbiljart voor de be- wonerscommissie Stormhoek. De Stormhoek is een 55+ wo- ningcomplex aan de Chris Bennekerslaan. De bewoners- commissie beheert een recre- atieruimte in het complex en organiseert allerlei aktivitei ten voor het bewoners. Jaar- lijks levert de verkoop van ou- derenpostzegels en wenskaar- ten meer dan 3 miljoen gulden op, die besteed worden aan al lerlei projecten voor ouderen in Nederland. i i Mii-m Intocht Sint Nicolaas De heer Smid vertelt dat het voor- deel van intergemeentelijke afde- lingen is, dat de plaatselijke leden de krachten kunnen bundelen. „Wij moeten niet moeten vergeten dat het AOV niet gelijk is aan de AOW. Natuurlijk willen wij ons inzetten voor zaken die met de AOW te maken hebben, zoals de motie die de Tweede Kamerfractie van het Algemeen Ouderen Ver bond onlangs indiende om de AOW niet te bevriezen. Het Ou- derenverbond staat dus niet alleen voor AOW. Het is belangrijk om te zorgen dat de wijsheid oud is en de geest jong." De heer Reymer geeft vervolgens uitleg over de naam Algemeen Ou- derenverbond. ..Algemeen staat niet voor christelijk, maar betekent dat het voor iedereen toegankelijk is. Bij ons is geen discriminatie naar inkomen (het lidmaastschap is niet inkomensafhankelijk en be- draagt fl. 25,- per jaar) en geen dis criminatie naar leeftijd (er is zelfs een jongerenafdeling). Ouderen staat voor de ouderen van nu en voor die van morgen. Wij worden nog wel oud zonder te verkomme- ren, maar als er niets verandert, heeft de jeugd van nu geen toe- komst." Aan het woord komt de vijfenze- ventigjarige landelijke voorzitter, de heer Batenburg. De vader van het Algemeen Ouderenverbond vertelt hoe het allemaal is begon- nen. In 1992 is hij met zijn hulpbe- hoevende vrouw naar het Eindho- vense verzorgingstehuis Peppelro- de verhuisd. „Ik werd er gecon- fronteerd met alle ellende in die huizen. Door de bezuinigingen, onder het mom van 'zorg op maat', moest het personeel elke minuut invullen en zodoende was er geen tijd meer over voor aandacht voor de bewoners. Dat is vooral erg voor de eenzamen in die tehui- zen." De heer Batenburg is gevraagd om voorzitter te worden van de organi- satie -voor bewoners van bejaar- denorde regio Eindhoven. In die hoedanigheid kreeg hij een uitno- diging voor een protestbijeen- komst in Den Bosch. „Ik heb daar twee dingen aan de orde gesteld, waar ik veel succes mee oogstte. Allereerst de onmenselijke bezui- niging in de bejaardenoorden en ten tweede het ik het voorstel ge- daan om alle krachten te bundelen en te komen tot het oprichten van een politieke partij voor ouderen. Later ben ik teruggekomen van het woord partij. Omdat dat staat voor eigenbelang, heb ik toen voor Ver bond gekozen. Op een gegeven moment was er een protestbijeen- komst in Utrecht. Twee dagen voor die bijeenkomst belde de voorzitter van de Landelijke orga- nisatie van bewoners van bejaarde noorden mij op en vertelde mij dat ik het maar liever niet moest heb ben over de oprichting van een po litieke partij. Ik heb dat toch ge- daan. Ik kreeg daardoor nogal wat publiciteit." „Veel mensen vragen waar ik de kracht vandaan haal", zo vervolgt de heer Batenburg, „Die kracht haal ik uit bewogenheid met de medemens. Een mens is een pro- dukt van de schepping en wij be- horen een uitstraling te geven die 'fain— SCHIEDAM - Precies een week na zijn aankomst in Nederland bracht de Sint een bezoek aan de Bran- dersstad. Het bericht was tot in alle hoeken en gaten van Schiedam doorgedrongen, gezien de honder- den belangsteilenden langs de Lange Haven. Vol verwachting klopten de kinderhartjes toen de Sint dan eindelijk om 13.45 uur voet aan wal zette, gevolgd door een meute Pietermannen en zijn muzikale begeleiders van Harpe Davids. Nadat hij door Burge- meester Scheeres hartelijk welkom was geheten op het bordes van het stadhuis, vertrok hij in een open rijtuig voor een rit door het cen trum. Langs de route was het drin- gen geblazen daar ieder kind wel een tekening of verlanglijstje had dat aan de Sint gegeven moest worden. Menigeen was natuurlijk ook de trouwe schimmel niet ver geten zodat de Pietermannen de handen vol hadden aan de talloze peentjes en suikerklontjes, die zo- lang bij hen in bewaring werden gegeven. Voor de Spaanse Goed- heiligman breken drukke tijden aan. Niet alleen is de Schiedamse bevolking aanzienlijk in aantal toe- genomen, de Sint wordt natuurlijk ook een dagje ouder. Gelukkig heeft hij ook dit jaar weer de be- schikking over een goed getraind team Zwarte Pieten die hem op zijn nachtelijke ritten over de daken zullen vergezellen. FOTO: vriendelijk en meegaand is. Wij zijn niet voor onszelf alleen op de wereld gezet. Onze taak is om het mooiste te laten zien wat wij in ons hebben. Als iedereen dat doet, wordt de' wereld een stuk mooier. Ons geweten moet voor ons de grens aan normen en waarden stel- len." Een meneer uit de zaal reagerde hierop door te stellen dat de heer Batenburg hem deed denken aan de zeventiende eeuwse filosoof Thomas Moore, die het moralisti- sche 'Utopia' heeft geschreven. Hij legde de heer Batenburg zijn stelling voor. „Stel: het AOV krijgt politieke macht, hoe gaat het dan om met het huishoudboekje van de staat?" De heer Batenburg gaf daar geen direct antwoord op, maar: „Het gaat om het moeilijkste wat er is, een mentaliteitsverande- ring bereiken, dat moet aan de ba sis liggen." IRENE BOER Bergschenhoek: Leeuwenhoekweg 2, 01892-16977 A Naaldwijk: Molenstraat 33, 01740- 28806 A Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a, 010- 4791944 Sommige autobedrijven zijn anders. Daar is service nog van- zelfsprekend. Daar hebt u te maken met vriendelijke vakmensen en zijn de prijzen altijd redelijk. Of het nu gaat om 'n nieuwe auto of 'n occasion, een onderhoudsbeurt of een reparatie. Opel- dealer Pietersen is zo'n bedrijf. Stap 'ns bij'm binnen. 's-Gravelandseweg 383 3125 BJ Schiedam Tel.: 010-462 10 33 PIETERSEN. DA'S EEN VERTROUWDE START SCHIEDAM - Een Hollandser boom dan de wilg is bijna niet te bedenken. Zo is er de kruipwilg in de duinen, de treurwilg aan het wa ter en dp knotwilg in het polderge- bied. Rondom en in Schiedam ziet men het meest de knotwilg. Deze mooie, grillige bomen met al hun knoesten en holletjes zijn van on- schatbaar belang als broed- en kiemplaats van dier en plant. Wil gen worden al sinds mensenheuge- nis geknot omdat het wilgehout zich uitstekend leent voor de ver- werking tot allerlei nuttige produk- ten. Deze produkten worden te- genwoordig echter niet meer zo vaak gebruikt, met als gevolg dat de wilgen niet meer worden ge knot. Gelukkig is in Schiedam de 'Knotgroep Schiedam' al 15 jaar aktief bezig met de zorg voor de knotwilgen. Naast het knotten v an bomen, planten zij ook jonge bomen aan. Hierdoor zorgen zij voor een nieuwe generatie vat de ze beeldbepalende en voor de na- tuur waardevolle boom. Inmiddels is het knotseizoen weer begonnen en is de Knotgroep Schiedam' op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Chris vermaat van de Knotgroep: „Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig want bij onze eer ste bijeenkomst waren er maar vijf. Als er niet snel meer enthousiastel- ingen bij komen krijgen we het werk niet af en dat zou zonde zijn"Het knotten van de wilgen is nodig omdat wilgen, naarmate ze ouder worden, gevoelig zijn voor de zogenaamde 'watermerkziek- te'Door de bomen te knotten wor den ze als het ware verjongd, zodat de ziekte geen kans krijgt. Al het knotwerk gebeurt met een zogenaamde ellebogenstoom zoals de knotters het zelf uitdruk- ken. Dat wil zeggen dat er alleen met handgereedschap. zoals de ji- rizaag, wordt gewerkt. In de eerste plaats is dit nodig om onnodige ri- sico's te vermijden, anderzijds om zo min mogelijk lawaai te veroor- zaken. iedere knotter is overigens verzekerd tegen ongevallen. De 'Knotgroep Schiedam' is aktief op de zaterdagen, eens in de twee we- ken. De eerstvolgende knotdag is op zaterdag 26 november. Wil men een knotdag meemaken, dan kan men zich melden op de bewuste zaterdag om 09.00 uur bij het ver- zamelpunt aan de Harreweg 19. Men wordt aangeraden te denken aan stevige kleding en schoenen, een lunchpakketje en een thermos- fles met koffie of thee. Voor meer informatie kan men bellen met Chris Vermaat, tel. 4714897. Uit de grootste collectie een veelzijdig toepasbare in een modem dessin. C7 W Hoogte 30 cm. ^^8 Per meter De gehele maand november 10% extra korting op alle gordijnstof Hoofdweg 18, Capellea/d IJssel, Tel. 010 - 451 88 44 Hillelaan 30-39, metrostation Rijnhaven, Rotterdam-Zuid, Tel.: 010-485 22 73 SCHIEDAM In Spijs- en dranksalon f Paard aan de Hoogs- traat 162 te Schiedam is nog tot tot 11 december acrylschilderijen te zien van de Rotterdamse beel- dend kunstenaar Willem Visser. Visser volgde zijn opleiding aan de Rotterdamse Academie van beeldende kunsten. Sinds 1979 exposeerde hij buiten Rotterdam, onder meer in Eindhoven, Am sterdam en Enschede. De geexposeerde werken hebben landschappen tot onderwerp. Visser schilderde de polderland- schappen van Zuid-Holland, koolzaadvelden in Engeland en bossen in Bohemen. In de uitein- delijke uitwerking gaat het Visser niet om de realistische weergave pur sang, maar speelt de combi- natie tussen figuratieve en ab- stracte elementen een belangrijke rol. Het werk wordt gekenmerkt door het zoeken naar passende uitdrukkingsmogelijkheden om illusies van ruimte, licht en vorm op te roepen. Door het contrast tussen veelal lange, zware scha- duwen en helder gekleurde vlak- ken, ontstaan beelden die opval- len door hun verstilling. Naast zijn werk als beeldend kunstenaar is Willem Visser te vens initiatiefnemer en als'docent actief bij Blijdorp Ateliers, welke organisatie teken- en schilderles- sen organiseert in Diergaarde Blijdorp. 't Paard is geopend van dinsdag t m zondag vanaf 16.00 uur. Zater dag vanaf 12.00 uur. VHS Videorecorder met een in het midden geplaatst 'middrive chassis" Snel starten met het "Full loading" mechanisme Digitaal Programmazoeksysyteem (DPSS) 48voor- keuzekanalen Incl afstands- bedierung KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN GELUID! TUE(££™0,06 Rotterdam Hoogstraat 141 Rotterdam - Winkefcentrum Zuidpler Rotterdam - 2e Middelandstraat 23 Rotterdam - Groene Hitedjk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haarlem merstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbledlng geldt t/m 1 december. Zolang de voorraad strekt. FOTO SCHIEDAM Op maandagmid- dag 28 november gaat Denksport- centrum Brandersstad van start met een bridge beginnersclub. De ze club is bedoeld voor ex-cursis- ten en bridgers van 2e klasse en la ger. Er zal in competitieverband worden gespeeld. De aanvang is 14.00 uur en het lidmaatschap kost fl.85,-. De eerste twee middagen kan gratis op proef gespeeld wor den. Inlichtingen en aanmeldin- gen:010-4736466.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1