Politieschudt inwoners wakker &*e Sportprijs Schiedam voor SMC BOUWFIX if mmm Rooien en verplanten bomen nieuw! HOORTWIE KLOPT DAAR... Kunstbeurs Stedelijk Museum Vertel mij wat, ik lees Maasstad x H0NDERDEN MERKKEUKENS Driemaal dans in een avond Even blazen aan de's- Gravelandseweg Wheeler Waque wil naar de wereldtop Voorzitter gezocht Opening winkels Volksdansen Dialezing Inbraakgolf Nieuwland Dief aan paal if Onderhoud en reparatie? Dat is vakwerk! CONTAINERVERKOOP VAN OOSTERSE EN M0DERNE TAPIJTEN gordijnstoffen. ZIE DE BIJLAGE VANDE WINKELIERS- VERENIGING HOOGSTRAAT VERDER OP IN DEZE KRANT Nintendo Gameboy SLA NU UW SLAG! Schiedam ARGUS Flooring B.V. ARGUS Flooring B.V. Tel. (010) 4678310 PIETERSEN Pers. Sarouhg Afghaan Shiraz Modern Handtuft Nepal Bokhara als het om wonen gaat PHILIPS Draadloze stereo hoofdtelefoon Van 199 #rI Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdag 30 november 1994,1e jaargang nr. 12 AASPOS Westblaak 180 Tel. 010-4004450- Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM De Wereld winkel Schiedam is op zoek naar een nieuwe voorzitter. de huidige voorzitter, Corry Kor- te, houdt er na ongeveer 10 jaar mee op. De voorzitter van de Wereldwinkel is iemand die belangstelling heeft voor de problematiek van de Derde Wereld, die enige organisato- rische kwaliteiten heeft (voor- bereiden en leiden van verga- deringen van bestuur en vrij willigers) en die tnede het be- leid van het functioneren van de Vereniging/Winkel ont- wikkelt en bepaalt. De We reldwinkel zoekt iemand die bestuurservaring heeft en die 1 a 2 dagdelen per week hier- voor beschikbaar heeft. De Wereldwinkel heeft een en thousiaste groep vrijwilligers die het werk in de winkel uit- voeren. Mensen die belang stelling hebben voor deze functie kunnen contact opne- men met de huidige voorzitter ondertelefoonnummer471 35 86 of rechtstreeks bellen naar de Wereldwinkel, tel. 273 13 85. SCHIEDAM De winke- liers in het centrum van Schiedam hebben tijdens een bijeenkomst georganiseerd door het Centrummanage- ment Schiedam, overeenstem- ming bereikt over het advies aan alle winkeliers met be- trekking tot de koopavonden in december. De Sinterklaas- koopavonden zijn op woens dag 30 november. donderdag en vrijdag 2 december. De Kerstkoopavonden zijn op woensdag 21, donderdag 22. en vrijdag 23 december. Ver- der is besloten dat alle winkels open zijn op de Kerstkoop- zondag van 18 december van 11.00 tot 17.00 uur. Op de Kerstkoopzondag zullen aller- lei activiteiten plaaats vinden in de binnenstad. SCHIEDAM Stichting Welzijn Ouderen Schiedam organiseert ook in diensten- centrum de 4 Molens een kur- sus Volksdansen. Het doel van deze kursus Is het verbete- ren van de konditie en het op peil houden daarvan.Naast Oud-Hollandse dansen wordt er ook gebruik gemaakt van muziek uit andere landen. Er wordt gedanst in een ruime zaal met een prima dansvloer onder deskundige leiding. De tijd is op vrijdagmorgen van 10.30- 11.45 uur. De kosten zijn fl.6,~ per maand per per- soon. De huidige groep heeft behoefte aan nieuwe deelne- mers en vraagt 55-plussers om vrijblijvend een proefles te komen meemaken. SCHIEDAM De heemtui- nexcursie van zondag 4 de cember 1994 is dit keer geen natuurwandelig maar een dia lezing. De dialezing, onder de titel Natuur en fotografid, wordt verzorgd door de heem- tuinvrijwilligers dhr. L. de Waard en dhr. S. Gerritsen. Natuurfotografie is een vak apart. Een mooie paddestoel kiezen is misschien niet zo moeilijk, maar een spinnen- web met dauwdruppels vereist meer techniek en vooral ge- duld. Dhr. de Waard vertelt op welke manier zijn mooiste na- tuurdifis zijn gemaakt. Naast het technische verhaal van De Waard verzorgt Gerritsen het' natuurpraatje bij de dias. Hij zal soorten noemen en over een aantal iets meer vertellen. De speciale heemtuinexcursib wordt ook deze keer georgani seerd door de Hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur van de Dienst Gemeentewer- ken. De dialezing is gratis toegankelijk en start om 14.00 uur in het nieuwe onderkomen van de kinderboerderij in het Prinses Beatrixpark. Het openlaten van de achterdeur is tegenwoordig vragen om moeilijkheden. SCHIEDAM Nu de kelderin- braakgolf in Groenoord redelijk onder controle is door preventieve maatregelen van de bewoners, lijkt het inbrekersgilde de werkplek te hebben verplaatst naar de wijk Nieuwland. Het toenemend aantal inbraken en pogingen daartoe was voor de politie Schiedam reden ge- noeg de bewoners van de vier meest geteisterde straten uit te no- digen voor een voorlichtingsbij- eenkomst op bureau Bijdorpplein. De afgelopen drie maanden wer- den er in de M.C.M. de Groot-, J.H.C. van Marken-, Ch.Th. Stork- en Jan van Zutphenstraat maar liefst 24 inbraken gepleegd, een explosieve groei ten opzichte van voorgaande maanden. De voor- lichtingsbijeenkomst was vooral bedoeld om de bewoners wakker te schudden en ze te wijzen op hun rol in de bestrijding van het kwaad. Net als in Groenoord blijken ook in deze wijk de centraal vergren- delde portieken het meest in trek te zijn bij de daders. In principe bie- den deze portieken voldoende be- scherming tegen ongewenste gas- ten, maar nonchalance van de be woners zelf geven de inbrekers, hoofdzakelijk junks, vrij entree. De benedendeur wordt vaak ge- woon open aangetroffen waardoor men zonder enige moeite binnen kan komen. Daarnaast komt het, zelfs na herhaalde waarschuwin- gen, nog maar al te vaak voor dat men zonder te vragen wie er is of zonder te kijken wie er beneden staat, de deur open drukt. Door wat meer oplettendheid van de bewo ners zelf kan dus al veel leed wor- den voorkomen. A Bergschenhoek: Leeuwenhoekweg 2, 01892-16977 A Naaldwijk: Molenstraat 33. 01740- 28806 A Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a. 010- 4791944 !99< Parket, kurkparket en/of laminaat? Wij ontdekten dat op de Statenweg 112a (hoek Stadhoudets- weg) te Rotterdam alle meer dan 200 soor ten kurkvloer, 100 soorten laminaat* en 100 soorten parket geheel gratis legt (v.a. 20m2). Dat lijkt ons een zeer welkom initiatief, omdat het verhaaltje "dat legt u er even in" natuurlijk niet opgaat Argus Flooring heeft deze specialisatie door ja- renlange ervaring wel in huis. Maak er gebruik van en laat u eens voorlichten over de diverse vloeren. (grails geldt alleen voor kurfcvlooran) Een grotere sociale controle is eveneens onontbeerlijk. Een ander belangrijk advies van de politie was het aanbrengen van goedge- keurde extra sloten en een anti-in- braakstrip op de deur. De woning- bouwvereniging Schiedam helpt haar huurders in Groenoord door hen een pakket veiligheidsmaatre- gelen aan te bieden waar men al dan niet gebruik vdn kan maken. De vereniging brengt in de komen- de jaren voornoemde anti-inbraak- strips en goed hang- en sluitwerk tegen een geringe verhoging van de huur aan bij de huurder die van de aktie gebruik wil maken. Het Gemeentelijk Woningbeheer, waar de flats in Nieuwland onder vallen, doet echter niet aan de aktie mee. De bewoners zullen dus zelf voor de kosten van extra beveiligings- maatregelen op moeten draaien. SCHIEDAM Een 44-jarige winkelier uit het Broersveld heeft afgelopen zaterdag een 27-jarige winkeldief uit Rotterdam aan een paal vastgebonden. De man wilde hem niet meer in zijn winkel heb ben. Op de lantaarnpaal waar de dader aan was vastgebonden, hing een bord met fk ben een dief. Bij de dader bungelde een traan uit zijn oog. Ook omstanders hadden tranen in de ogen, maar dan van het lachen. De dief is door de poli tie meegenomen naar het buro. SCHIEDAM - Ze waren de hele feestavond in Sporthal Margriet al prominent aanwezig, de vertegen- woordigers van voetbalclub SMC. Trainers, spelers en bestuursleden leken geen twijfel te kennen. De felbegeerde Sportprijs van- Schiedaro kon hen niet ontgaan. En inderdaad, rond een uur of elf riep de jury van regionale journa- listen de fusieclub uit tot Ploeg van het Jaar.„Dik verdiend", jubelde pr-manager AadGudde. „VoIgend jaar staan we hier weer", blufte oud-prof Jan Mulder. „Ik zie deze onderscheiding niet alleen als een beloning voor onze sportieve pres- taties, maar ook als een compli ment voor de totstandkoming en de uitvoering van de fusie tussen SFC en Martinit", stelde Jan Meier, die amper 24 uur eerder tijdens de jaarvergadering als voorzitter was teruggetreden. De genominperden voorde sportprijs waren waterslcis- ter Marjolein Jongepier, wheeler Feike Waque, atleet Karel Leeuw- angh, en de voetbalteams van VVK en SMC. Hoewel V VK in de jury vanwege de unieke promotie naar de KNVB ook op de nodige steun kon rekenen, viel de stem ming toch in het voordeel van de Thurlede-club uit. De erelijst van SMC in het seizoen 1993-94 telde liefst vier titels, een aantal waar de jury niet omheen kon. In de Mar- griethal werden ook nog de andere sportkampioenen gehuldigd. Daar- over meer op de sportpagina. FOTO: WIM VLEGHAAR SCHIEDAM Langs de tram- baan in de Van Dalsumlaan/ Scheepvaartweg staan 79 bomen, afwisselend platanen en esdoorns. De kroon van deze bomen vormt in de nabije toekomst in toenemende mate een belemmering voor de bo- venleidingen van de trambaan. Om die reden zullen ze door de Hoofd afdeling Groenvoorziening en Na tuur worden vervangen door een rij veldesdoorns die tot leibomen zullen worden gevormd. De kro nen van leibomen blijven smal en zullen daarvoor geen overlast meer opleveren. Van de 79 bomen zul len de slechte exemplaren worden gerooid, de overige bomen (44 stuks) worden verplant naar elders in de stad. De esdoorns verhuizen daarbij naar een lokatie in de wijk zelf, namelijk naar de westkant van de Van Dalsumlaan/Scheepvaart- weg. Aan de westkant van de Van Dalsumlaan en de Scheepvaartweg staat namelijk eveneens een bomenrij van afwisselend platanen en esdoorns. De platanen zullen er- tussen uit worden gehaald. Op de lege plekken worden de vrijko- mende esdoorns neergezet, zodat er een aaneengesloten esdoornlaan wordt verkregen.De boomverplan- ting zal in december worden uitge- voerd. Als gevolg hiervan moet men rekening houden met ver- keersmaatregelen Het onderhoud of de reparaties aan uw Opel is vaak zelf moei lijk te beoordelen. Dus gaat u naar een betrouwbare garage. Die geen overbodig 'onderhoud' verricht. En eventuele repa raties goed, snel en vakkundig uitvoert. Tegen redelijke prijzen. Zo'n Opel-dealer is Pietersen. Daar kunt u van op aan. 's-Gravelandseweg 383 3125 BJ Schiedam Tel.: 010 - 462 10 33 PIETERSEN. DA'S EEN VERTROUWDE START Dankzij onze inkoopkracht kochten wij op do Internationale markt een cnor- mc hoeveelheid oostcrse en modemc tapijten. Deze topearpetten worden versncld en mcde daarom tegen absolute bodemprijzen op donderdag I vrijdag 2 en zaterdag 3 december spcetaculair uitverkocht. alleen Hoofdweg Uit de grootste collectie i stijlvolle vitrage met slubeffect en voorzien van loodband. Kamertioog in witenivoor. 130 cm breed J Bbi^L 270 cm.hg. nu 24.95 175 cm.hg. nu 17.95 220 cm.hg. nu 22.95 150 cm.hg nu 14.95 afm. 387 x 285 ccrtificautnr. 2628/90 van 11.900.- voor f 7.900,- afm. 281 x I9l certificaatnr. 2849 13 van 5.900.- voor2.795,- afm. 123 x 055 ccrtifieaatnr. 01922/8 van 90.- voor 39,- afm. 169 x 240 ccrtifieaatnr. 01598-01 van f 795.- voor 295,- afm. 239 x 167 certificaatnr. 233-3121 van f 1.450.- voor/695,- afm. 030 x 090 certificaatnr. 01598-06 van f 189.- voor f 99,- Geen telefonische reserveringen i.v.m. de te verwachte drukte. Rembrandtlaan 7, Maassluis. Tel.: 01899-27210. Openingstijden: alleen op donderdag van 10.00 - 18.00 uur, vrijdag van 10.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. Hoofdweg 18. Capelle a/d IJssel, Tel 010 - 451 88 44 Hillelaan 30-39. metrostatidn Ri|nhaven. Rotterdam-Zuid. Tel 010-485 22 73 SCHIEDAM Op 2, 3 en 4 de cember 1994 wordt in het Stede lijk Museum Schiedam voor de vierde keer de Kunstbeurs geor ganiseerd. Tussen de 45 en 50 kunstenaars zullen zich presente- ren, waarondereen aantal nieuwe deelnemers van Stichting Kunst- werk en 15 gastkunstenaars. Een mCerderheid van de kunstenaars exposeert ruimtelijk werk varie- rend van beelden tot installaties. Dit jaar zal tevens werk te zien zijn van een of meerdere Russi- sche kunstenaars. De Kunstbeurs bevat dit jaar ook een nieuw fenomeen: de VSB- Publieksprijs. Het VSB Fonds Schiedam Vlaardingen heeft een bedrag van f 5.000- beschikbaar gesteld voor deze prijs. Er zal een publieksjury worden samenge- steld van 200 bezoekers (onge veer 10% van het gemiddeld aan tal bezoekers). De individuele juryleden zullen via een gestan- daardiseerd formulier hun waar- dering van het tentoongestelde werk kenbaar maken. De kunste- naar die volgens deze jury de hoogste waardering krijgt zal een bedrag ontvangen van f 3.000, De bekendmaking van de VSB- Publieksprijs zal plaatsvinden op zondagmiddag 4 december 1994 om 14.00 uur in de aula van het Stedelijk Museum. De resterende f 2.000,zal via gelijktijdige openbare trekking ten goede ko men aan een van de publieksjury- leden die dit bedrag op zondag middag op de Kunstbeurs moet besteden. De VSB-Publieksprijs werkt op deze wijze inkomensbe- vorderend voor de deelnemende kunstenaars. De Kunstbeurs wordt vrijdag 2 december officieel geopend door wethouder Hafkamp. Het publiek kan de beurs bezoeken op zater dag en zondag. U zult het geklop niet horen als u deze draadloze hoofdtelefoon de Philips SBC 3902, draagt. Deze semi full- size stereohoofdtelefoon met auto- matische niveauregeling zorgt voor ongestoord luisteren en werkt zonder kwaliteitsverlies binnen een straal van 7 meter. Urenlang draag- en luistercomfort. Toch maar even afdoen als u Sinterklaas verwacht... KINORAMA, SCHERP IN BEEID EN GELUID! FOTO-VIDEO 99 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - Winkelcentrum Zwdplein Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene Hifledijk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haarlemmerstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbieding geldt t/m 8 december. Zolang de voorraad strekt. GAMEK" "Stripped version" Inclusief batterijen Ull 11:1 il J i Zie pag. M M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1