Ro Woudhoek vecht voor laatstestukjegroen Jungle aan Heyermansplein i ik y Internationale Vrijwilligersdag )jm I.M:IYI:IV fe WOONING BOUWFIX Met MaasposT dromen in Inntel WIJ UWOUDE, U DE NIEUWSTE! ams Dagblad 2 we Delta Rotterdam voor toerisme in regio Unieke kralensieraden bij Studio 8 Stadionloop: een nieuwetraditie wmrnwm, VERFfrWAND Open Huis Eudokia Veste AKAI Sony draadloze hoofdtelefoon X. Grote kerk De 4 Molens Vrienden gezocht Zwemmen Creamarktin De Erker. Markt inKluphuis Oost In Hartje Rotterdam V CT-1417 P Lampionnen- optocht Schiedam t fj Op de Dam in Schiedam Tel.: 010 - 426 61 92 gg! S'i 'iKr Hoek Bergsingel/Bergweg /vww\ K O L P A SEE-- Efficient Enquete Toename WANDMEUBEL TRENDY als het om wonen gaat k VJ T KINORAMA INRUILAKTIE Van 499 Voor449 Minimale inruil g.w. Portable K.T.V. 100 Nu: Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPL AGE 42.850 Woensdag 7 december 1994, 1e jaarganq nr. 13 DAAR KOflJI JE DE WERELD TEC El Westblaak 180 Tel. 010-4004450 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM Op het weke- lijks inloopconcert in de Grote kerk zal zaterdag 10 december het dameskoor 'Zaverom' uit Rotterdam te horen zijn. De aanvang is 15.00 uur en de en tree is gratis. Om 20.00 zal het Toonkunstkoor uit Schiedam een kerstconcert verzorgen. Informatie over alle activitei- ten is te verkrijgen bij koster Fred Pietersma, tel. 4266241 SCHIEDAM Schiedam- mers die boven de 55 zijn en die graag in contact zouden willen komen met leeftijdsge- noten hebben hiervoor de ge- legenheid in dienstencentrum De 4 Molens aan de Nieuwe Damlaan 766, In de ontmoe- tingsruimte kan men elkaar op 11 december van 13.30 tot 16.30 uurtreffen. SCHIEDAM -De vijf grootste molens van de wereld zoeken donateurs voor het Schiedam- se molenbehoud. Alle subsi dies ten spijt, kunnen de mo lens alleen puntgaaf worden gehouden door de steun van enkele donateurs. Besluit men vriend van de molens te wor den dan krijgt men twee maal per jaar het blad van de stich- ting De Schiedamse Molens in de bus. daarnaast ontvangt men een gratis passe-partout voor museummolen de Nieu we Palmboom en wordt men uitgenodigd voor allerhande aktiviteiten. Men kan een jaar- lijkse bijdrage overmaken van tenminste F1.40,- (junioren en senioren F1.25. -), een eenma- lig groter bedrag ter beschik- king stellen of voor F1.1500,- donateur voor het leven wor den. Informatie is te verkrij gen bij Buro Stichting De Schiedamse Molens. tel. 4261291. SCHIEDAM - Rolstoelen, krukken. prothesen en beugels aan de kant voor het zwem men met gehandicapten. Elke woensdagavond van 19.30 tot 20.30 kan men zwemmen bij de Schiedamse Invaliden Sportvereniging De Ooi- evaars, want juist in het water kan men zich weer mens voe- len, De locatie van dit sport - ieve samenzijn is Zwembad Zuid aan de West Frankeland- sedijk. Belangstellenden kun nen contact opnemen met de Ooievaars, tel. 4269053. SCHIEDAM Op zondag 11 december is er een crea- markt in wijkcentrum De Er ker, waar zelfgemaakte kerst- stukjes verkocht worden. De toegang voor bezoekers be- draagt f 1,50 inclusief een kopje koffie, voor kinderen f 1.00 inclusief een glaasje fris. Hiervoor kunt u bellen met wijkcentrum De Erker 010 4267767, u kunt ook langs ko men. Jan van Avennesstraat 32 in Schiedam. SCHIEDAM Zondag 11 december is er in Kluphuis Oost aan de Galileistraat86 weer rommelmarkt. De markt duurt van 11.00 tot 16.00 uur en de entree is gratis. Er zijn nog enkele kramen te huur voor mensen die zelf spullen willen verkopen. Een tafel van ca. 120 x 60 cm kost een tientje. Dit bedrag dient vooraf betaald te worden. De rommelmarkt is niet bedoeld voor professionele handela- ren. Voor meer info: 473.54.35. 7~7'r~I III mzmmr-r——-n 5m SCHIEDAM - De bewoners van de Gilde- en Bouwmeesterweg zijn boos. De reden is het plan van de gemeente Schiedam om een van de laatste stukjes groen in de wijk Woudhoek. het grasveldje voor de woningen, te bebouwen. Het 14,5 meter hoge gebouw dat moet voor- zien in enkele appartementen is de bewoners een doom in het oog en reden genoeg om een grote aktie te ondernemen. Twee bewoners uit de bewuste straten, de heren Zon- neveld en Palsrok, zijn zodra de plannen van de gemeente bekend waren, in allerijl alle bewoners langsgegaan met de vraag een zelf- ontworpen bezwaarbrief te teke- nen. De uitkomst was geweldig: maar liefst 91 procent van de be woners onderschreef het bezwaar en schaarde zich achter de twee ak- tievoerders. In concreto omvatten de geponeerde bezwaren drie pun- ten. Ten eerste ervaart men het stukje groen voor de deur als een lust voor het oog. Woudhoek- Noord is al dermate vol gebouwd, dat men het grasveld beschouwt als een landtong tussen de stenen massa's. Voorts vindt men het plan veel te grootschalig. Het 14,5 me ter hoge gebouw met een dwarspoot van zo'n 20 meter komt juist voor de woningen te staan en zal hen al het uitzicht benemen. De woonomgeving zal gedenigreerd worden tot steen- en stalencon- structie en dat is iets waar men des- tijds niet voor gekozen heeft. Men is niet alleen aan de Gilde- of Bouwmeesterweg gaan wonen voor de fijne woning, maar ook voor het wijdse en mooie uitzicht; dat genot wordt nu bedreigd. Als laatste bezwaar voert men de par- keeroverlast aan. Het plan van de gemeeente voorziet niet in een evenredig aantal parkeerplaatsen en dat terwijl men nu al moeite heeft het gehele wagenpark kwijt te kunnen. In hun strijd tegen de gemeente staan de bewoners ge- lukkig niet alleen. Wijk- en bewo- nersvereniging Woudhoek die reeds jarenlang fungeert als inter medial tussen bewoner en ge meente, zal haar bewoners met raad en daad bij staan en heeft reeds toegezegd met de gemeente te zullen praten. Sinds de jaarver- gadering van het afgelopen voor- jaar is de vereniging nieuwe wegen ingeslagen en met de nieuwe en- thousiaste leden die dat opleverde is men nu meer dan ooit in staat een vuist te maken. Secretaris van de vereniging, de heer Reymer:,, Wij weten dat het bijzonder moei- lijk is om de gemeente op andere gedachten te brengen wanneer ze eenmaal hun zinnen op iets hebben gezet, maar wij gaan zeker stappen ondernemen. Als het goed is zou de gemeenteraad een afspiegeling van de Schiedamse bevolking moeten zijn en die is tegen bebou- wing. Als ik heel eerlijk ben moet ik echter bekennen dat wij het erg- ste vrezen, maar doe je niets dan gaat het plan zeker door." '.-//if De Hoofdafdeling Groenvoorzie- ning en Natuur is druk bezig met de rooien en verplanten van bomen aan het Heyermansplein waar de bomen plaats moeten maken voor een aantal van de esdoorns en pla tanen, die vanaf 12 december van de Scheepvaartweg en de Van Dal- sumlaan moeten verdwijnen- .2kol203mm De 79 bomen moeten daar weg omdat hun kroon in de nabije toekomst een belemmering voor de bovenleidingen van de trambaau gaat vormen. Zij zullen worden vervangen door een rij vel- desdoorns die tot leibomen zullen worden gevormd. De kronen van leibomen blijven smai en zullen daardoor geen overlast meer ople- veren. Van de 79 bomen zullen de slechte exemplaren worden ge- rooid, de overige bomen (44 stuks) worden verplant daar elders in de stad, waaronder dus het Heyer- manplein. De esdoorns verhuizen daarbij naar een lokatie in de wijk zelf, namelijk naar de westkant van de Van Dalsumlaan/Scheepvaart- weg. Aan de westkant van de Van Dalsumlaan en de Scheepvaartweg staat namelijk eveneens een bomenrij van afwisselend platanen en esdoorns. De platanen zullen er- tussen uit worden gehaald. Op de lege plekken worden de vrijko- mende esdoorns neergezet, zodat er een aaneengesloten esdoornlaan wordt verkregen. In verband met de boomverplantingen moet reke- ning gehouden worden met ver- keersmaatregelen. FOTO: JACCOZANSTRA QPHIPnAU *ii:n BIJ AANKOOP VAN VERF EN BEHANG GRATIS DE NIEUWSTE LION KING PUZZELS! W**- VJSSV ZATERDAG 10 DECEMBER 1994 VAN 11.00 TOT 15.00 UUR. KOOPSOMMEN V.A. Z34.000,- V.O.N. m e t it 010 - 4226144 lAlWA MWXIAyjmUhtt, SCHIEDAM - Het vrijwilligers- werk is in onze huidige samenle- ving niet meer weg te denken. Steeds meer mensen gaan dit nutti- ge en vaak dankbare werk doen omdat ze bijvoorbeeld naast hun gewone werk met iets totaal anders bezig willen zijn of omdat ze be- hoefte hebben aan contact met an dere mensen. Om dit werk van ruim 2,5 miljoen vrijwilligers in Nederland wat ex tra aandacht te geven, wordt sinds 1987 elke 7 december de Interna tionale Vrijwilligersdag gehouden. De dag is ontstaan uit een resolutie van de Verenigde Naties waaraan een groot aantal landen gevolg gaf, waaronder Nederland. Om het jaar is de dag een groot nationaal eve- nement. waarbij de Marga Klom- pe-prijzen worden uitgereikt. De tussenliggende jaren wordt de dag als plaatselijke of regionale aktivi- teit gevierd binnen de vrijwilli- gersorganisaties zelf. Veel instellingen zouden zonder de vrijwilligers niet of niet zo effi cient kunnen werken. Alleen al in Schiedam zijn er duizenden vrij willigers werkzaam bij zo'n 250 organisaties. Het Steunpunt Vrij- willigerswerk Schiedam fungeert hierbij veelal als intermediair tus sen organisatie en vrijwilliger. Het Steunpunt helpt de aspirant vrij williger bij het maken van een keu- ze voor het soort vrijwilligerswerk. Op verschillende plaatsen in Schiedam is een vacaturebank ge- vestigd waarin de beschikbare va- catures overzichtelijk en naar cata- gorie, over drie mappen verdeeld zijn. Deze mappen zijn onder an dere in te zien bij het Steunpunt aan de Nieuwe Haven 147, de bi- bliotheken Lange Haven, Zuid en Nieuwland en het Arbeidsbureau aan de Laan van Boles 3. Aan de andere kant geven zij orga nisaties voorlichting over de bege leiding van de vrijwilligers, de werving hiervan en de publiciteit. Ter ondersteuning hiervan schreef het Steunpunt Vrijwilligerswerk Schiedam een aantal organisaties aan met het verzoek de vrijwili- gersenquete in te vullen en temg te sturen. De gegevens kunnen het Steunpunt helpen de voorlichting nog verder te verbeteren. In de toe komst wil het Steunpunt zich na melijk nog meer gaan richten op het ondersteunen van organisaties bij het maken van een vrijwilli- gersbeleid en het geven van infor matie aan aspirant vrijwilligers. In de afgelopen maanden heeft het Steunpunt in totaal 106 gesprek- ken gevoerd met aspirant vrijwilli gers. In deze gesprekken wordt vooral gekeken waar de interesse en mo- gelijkheden liggen van de betref- fende personen. Op deze wijze zijn al 99 mensen aan het juiste vrijwil ligerswerk geholpen. De laatste maanden is zelfs weer een toename geconstateerd van mensen die zon der werk zijn gekomen en die zich nuttig willen maken in het vrijwil ligerswerk. Voor meer informatie over het Steunpunt Vrijwilligerswerk Schiedam kan men bellen naar tel. 2465011. Het Steunpunt, geves- tigd aan de Nieuwe haven 147 is dagelijks geopend van 09.00 tot 12.00 uur. UITGEVOERD IN ZWART ESSEN MET MYRTHE STRUCTUUR. C.A. 220 CM BREED. BOUWPAKKET. VAN 998,- VOOR MEENEEMPRIJS Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel 010-4518844 Hillelaan 30-39 t o metrostation Rijnhaven Rotterdam-ZuidTel 010-4852273 A Bergschenhoek: Leeuwenhoekweg 2, 01892-16977 A Naaldwijk: Molenstraat 33, 01740- 28806 A Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a, 010- 4791944 ROTTERDAM Wie wil dro men in Rotterdam Waterstad en bovendien wil genieten van het prachtige uitzicht over de stad, is aan het goede adres bij MaasstaD Weekbladen en Hotel Inntel. Want de actie 'Met MaasstaD dromen in Inntel' krijgt een vervolg. Vorig jaar reageerden lezers van de MaasstaD en masse op het feeste- lijke arrangement, dat MaasstaD Weekbladen in samenwerking met hotel Inntel aanbood. Reden te- meer om dit jaar weer met elkaar in zee te gaan. Nu zelfs met een nog grotere aanbieding van twee arran- gementen. Voor slechts vijfenzestig gulden per persoon kan men tijdens de feestdagen overnachten in Hotel Inntel, ontbijten en genieten van een voorstelling in het IMAX- grootdoektheater. Bovendien krijgt de MaasstaD-lezer een extra korting van vijf procent per tafel over de totale dinerrekening, wan neer de tafel gereserveerd is voor 16 december aanstaande. Voor krap vijfendertig gulden MM meer is het 3-gangen 13-keuze me nu met een onbeperkt dessertbuffet in restaurant 'Le Papillon' inbegre- pen en is er tevens gelegenheid tot het bezoeken van museum Boymans-van Beuningen. Op de PLUS-pagina verderop in de krant is alle informatie rond de ze gezamenlijke actie van Maas staD Weekbladen en Hotel Inntel te vinden. De aanbieding is geldig vanaf vandaag tot 31 januari 1995. Monitor look 37 cm Black beeldbuis 60 voorkeuzezenders On Screen Display Hoofdtelefoonaansluiting SCART aansluiting Incl. afstandsbediening 349 KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN CELUID! FOTO-VIDEO TELEFOON 010 4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplen Rotterdam - 2e Middelandstraat 23 Rotterdam - Groene Hiledik 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haarlem me rstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbieding geldt t/m 15 december. Zolang de voorraad strekt SCHIEDAM De Lampionnen- optocht van donderdag 8 december begint niet om 17.00 uur zoals vo- rige week werd gemeld. maar om 19.00 uur. De tocht gaat van start vanaf de Koemarkt, in aanwezig- heid van de Kerstman en de burge- meester, die om 19.30 uur, na aan- komst op de Grote markt de ver- lichting van de Kerstboom zal ont- steken. Zie pag. 5 en 6

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1