1 2 ik zie je zondag 18decemberwel! WOONING BOUWFIX Historische terugblik op Koemarkt WEEKEND gas SPEKTAKEET® Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Schiedams* schone In finale mlss-verklezlng De natuur In de stad RotterdamPas 1995 gepresenteerd Basiseenheid-Noord praat met burgers sm Architect stadsvernieuwingsplan Westmolenstraat e,o. bekend VAN 1.01: N 1 EN 1 VERFfrWAND AKAI Rene Froger CD Laatste spoordag Spreekuur Raadslieden Afhalen gratis mest Helderziende bij Harmonia Denksport als het om wonen gaat Woningbouw- vereniging VS - G 205 EO Schiedam SCHIEDAM „Alles wat wij doen, moet u kunnen mer- ken", zo verwoordde Jur Verbeek, Hoofd Basiseenheid- Noord van de politie Schiedam, de visie van zijn korps tijdens de voorlichtingsbijeenkomst die in wijkcentrum De Blauwe Brug werd gehouden. Nu de reorganisatie van de politie lande- lijk een feit is en men de tijd heeft gehad de interne organisatie goed op poten te zetten vond men het tijd de burger op te zoe- ken. Een dertigtal bewoners uit Schiedam-Noord was op de uitnodiging van de politie ingegaan. Jeugd Respect TM Want de showrooms van de ZuiderSter zijn dan geopend van 10 tot 17 uur. Ook op zondag altijd extra voordeel in meubelen, tapijten en gordijnen LION KING Tel.: Op de Dam in Schiedam 010 - 426 61 92 Are you ready for loving me 1335" Schiedam. Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 4december 1994, lejaargang nr. 14 Westblaak180 Tel. 010-4004450 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM De laatste Schiespoordag van het jaar, op zaterdag 17 december, wordt er een vol verrassingen. Het entreekaartje is tevens een lot, waarop men leuke spoorse prijsjes kan winnen. Enkele keren per dag zal dan een trek king plaats vinden op nog on- bepaalde tijdstippen. Traditie- getrouw is de clubbaan bij Schiespoor in kerstsfeer, maar door de renovatie van een deel van de clubbaan is dat nu niet mogelijk, vandaar deze com- pensatie. Schiespoor laat haar beide clubbanen in bedrijf zien en er is een ruilbeurs. Verder kan men er terecht voor allerlei informatie over de aanleg van een mo- delspoorbaan. Daaraan blijkt veel behoefte te bestaan nu ie- dereen de trein weer van de zolder lijkt te halen. De Schiespoordag duurt van 10.00 tot 16.00 uur in het clubhuis aan de Westerkade 21 in Schiedam. De entree is fl.l,- voor volwassenen en fl.0,50 voor kinderen. SCHIEDAM Het Instituut Sociaal Raadslieden Schiedam, Nieuwe Haven 147, zal van 26 december t/m 30 december geen spreekuur houden. Vanaf dinsdag 3 ja- nuari kan men terecht op de normale spreekuurtijden: dinsdag, woensdag, donder- dag, en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur en iedere donderdag van 17.00- 19.00 uur. SCHIEDAM Nu de nieu we, overdekte mestberging in gebruik is genomen, dient de bestaande mesthoop te ver- dwijnen. Omdat de kinder- boerderij graag af wil van de ze mesthoop biedt zij particu- lieren de mest gratis aan. De aangeboden mest is oude stal- mest, welke zeer geschikt is voor de bemesting van volks- tuinen. Na een telefonische af- spraak is de mest gratis af te halen op de kinderboerderij. De minimale afname is 1 kuub. Het telefoonnummer van de kinderboerderij is 010— 4707844, vragen naar Piet van Mil. SCHIEDAM - Donderdag- avond, 15 december a.s. ver- zorgt Addy Faes met helder ziende waarnemingen een avond bij de spirituele vereni- ging Harmonia in het wijk- centrum 'Nieuwland', Dr. Wi- boutplein 165, Schiedam. Aanvang 20.00 uur, toegangs- prijs fl.7,50. SCHIEDAM Denksport- centrum Brandersstad aan de Boterstraat 6 organiseert op zondag 18 december in een knusse kerstsfeer het eerste kerst bridgetournooi. Het toernooi bestaat uit twee zit- tingen van 24 spellen. Tussen de zittingen in zal er een kerst- lunch worden verzorgd. De aanvang is 10.00 uur en de prijsuitreiking is om 17.30 uur. Het inschrijfgeld be- draagt fl.45per paar, inclu- sief de kerstlunch. Op dinsdagavond 20 decem ber organiseert het denksport- centrum ook nog een gezellig kerstklaverjastoernooi voor koppels met vele aantrekkeiij- ke prijzen. Tevens zal er een tombola worden gehouden. De aanvang is 20.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt fl. 10,— per koppel. Voor meer informatie en aan- melding voor beide spellen, tel. 010-4736466 of 010- 3732030. De boom brandt weer Het desolate Louis Zimmermanplein in Schiedam-Noord, dat lijdt onder de terreur van jongeren. Te oordelen naar het kleine aantal rond het plein. Achter de schermen aanwezigen leken er dus weinig problemen te leven in Noord. Niets bleek echter minder waar. Vanda- lisme, intimidatie en een groot aan tal inbraken blijken van het geduld van de bewoners het uiterste te vergen. Verreweg het meest ge- frustreerd raakt men echter door het optreden van de politie zelf. Nog veel te vaak heeft men het ge- voel niet serieus te worden geno men. Vragen als 'Waar is de wijk- agent gebleven?', en 'Waarom is er niemand bereikbaar als ik bel?' waren niet van de lucht. Een team van 5 politiemedewerkers had de moeilijke taak bij deze bewoners weer enig vertrouwen te winnen. Nadat de politie uitgebreid was in gegaan op de eigen reorganisatie en haar prioriteiten, kwam de dis- cussie uiteindelijk op de jeugdpro- blematiek. En toen liepen de ge- moederen meteen hoog op. Een vijftal vertegenwoordigers van het Louis Zimmermannplein in Groe- noord grepen de gelegenheid aan om te kennen te geven schoon ge- noeg te hebben van een groep jon geren die sinds langere tijd de buurt terroriseert en met name het lakse optreden van de politie in de ze kwestie. Een geemotioneerde bewoner:„De groep neemt bezit van de hele flat, mensen kunnen hun eigen trap niet meer op en de condooms en spui- ten vinden we in onze kelder- boxen. Een krantenbezorger vond onlangs nog zijn fiets in brand, na dat hij boven zijn kranten had rondgebracht." De dagelijks te- rugkerende terreur veroordeelt de bewoners bijkans tot eenzame op- sluiting. maar men is niet van plan het zover te laten komen:„We zijn al bezig met de oprichting van een knokploeg en een dezer dagen ne- men we toch echt het recht in eigen hand." De politie meldde op de hoogte te zijn van de problemen is men al enige tijd bezig met het vinden van een oplossing. Maar daarbij moet men ook de realiteit niet uit het oog verliezen. Jeugdco- ordinator Ruud van Egten:„Jeugd- problematiek is in principe onop- losbaar. Een deel van de jeugd wil nu eenmaal 'hangen' en daar zoe- ken ze hoe dan ook een plek voor, maar dat betekent niet dat wij niets doen." Sinds 2 jaar is men bij de politie bezig een aantal instanties in Schiedam rond de tafel te krij- gen. Na overleg met onder andere het Steunpunt Jongeren en Wijk- en Buurtbeheer is uit de overlast- gevende jeugd een groep getrok- ken, de zogenaamde wespen. die de opstokers zijn. Zij zijn naar De Blauwe Brug gehaald en met hen is men nu druk bezig. De politie beloofde zich de komende maan- den en jaren intensief te zullen be zig houden met het jeugdbeleid. Wat de avond concreet heeft opge- leverd zal alleen de toekomst kun nen leren. In ieder geval is de poli tie en bewoners een aantal dingen duidelijk geworden. Zo blijkt de klacht van de burger nog steeds niet bij de politie terecht te komen en daar moet aan gewerkt worden. Aan de andere kant konden de be woners het initiatief van de politie, om achter de grieven van de bur gers te komen, zeer zeker waarde- ren. Mogelijk is hier dan in ieder geval een basis gelegd van waaruit men, met wederzijds respect, ver der kan. De slotopmerking van de avond is hier wellicht het begin van. Een wat oudere man wilde na- melijk even van de gelegenheid gebruik maken een positief bericht te deponeren. Aan zijn verzoek. een aantal woningen extra te bewa- ken in verband met een feestavond in 'De Harg', was geheel naar wens voldaan. „De politie is regel- matig langsgereden en dat gaf ons een zeer prettig gevoel." Til!iw SCHIEDAM De dagen worden korter, de temperaturen dalen en de kachel wordt een standje hoger gezet; de kerstdagen zijn in zicht. Al op Sinterklaasavond konden op diverse punten in Schiedam vele kerstboomstallen worden waarge- nomen. Een keur aan bomen, groot en klein, dik en dun, met en zonder prikkende naalden, verspreidt door de stad een heerlijke geur die me- nige kerstherinnering weer op doet laaien. De mooiste en grootste boom van de stad staat natuurlijk weer op de Grote Markt. Donderdagavond gingen de lichtjes aan, waardoor de statige boom tot ver na kerst het stralend middelpunt van het Bran- derscentrum zal zijn. De gemeen- telijke boom heeft overigens niet altijd op het besloten plein bij het stadhuis gestaan. Tot twee jaar ge- leden verlichtte hij jaarlijks de Koemarkt. Verbouwingswerk- zaamheden in het centrum, met na me de aanleg van de Imeldapassa- ge, noopten de gemeente uit te zien naar een ander plein. Dit werd al snel gevonden aan de Grote Markt, alwaar de stevig verankerde boom voortaan zijn knusse kerstonderko- men krijgt. Traditiegetrouw ging aan de ontsteking van de boom een lampionoptocht vooraf die dit jaar, vanwege het extreme noodweer bestond uit een selecte groep jeugd ige doorzetters. FOTO: WIM VLEGHAAR SCHIEDAM Architectenburo Molenaar en Van Winden mag haar plan voor het stadsvernieu- wingsproject in het historische ge- bied rond de Westmolenstraat gaan uitvoeren. Het Buro werd verko- zen boven de inzendingen van HM architecten, architectenburo Kuh- ne Jansen Schoonhoven en Charles Vandenhove et Associes. Het college van burgemeester en wethouders had een soort architec- tuurwedstrijd uitgeschreven voor het stadsvernieuwingsplan West molenstraat e.o. Het gebied heeft volgens het college veel potenties en daarom wilde B&W zeer zorg- vuldig te werk gaan bij het uitkie- zen van de architecten. Voorop stond dat de historische kwaliteit van het gebied duidelijk gerespec- teerd diende te worden door de ar chitecten. De inzendingen van de vier archi- tectenburo's werden beoordeeld door Prof. dr. N.J.M. Nelissen van de K.U. in Nijmegen, Prof. ir. H.J.M. Ruijssenaars van de TU in Eindhoven en ir. J.W.M. Gorissen, stadsingenieur-direkteur van Brug ge. Secretaris van de Jury was mevr. ir. E.M. Lommen. project- leider Stadsvernieuwing Schiedam-centrum. Zij zijn van mening dat het zeer 'gedegen his torische odnerzoek op inspirerende wijze een plan heeft gegenereerd dat met een kwalitatief hoogwaar- dige uitwerking een schitterende bijdrage kan leveren aan de revita- lisering van dit deel van Schiedam. De jury beveelt de gemeente schiedam dit plan van harte aan om nader uit te laten werken en advi- seert er op toe te zien dat de archi tecten voldoende tijd en financiele ruimte krijgen om daadwerkelijk de aangegeven ambities en kwali- teiten in het verdere proces te kun nen uitbouwen en deze verwach- tingsvolle aanzet tot een succes- volle realisatie te brengen.' Dit oordeel van de jury is in principe bindend. Alleen de financiering zou eventueel roet in het eten kun nen gooien. Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel 010-4518844 Hillelaan 30-39 t o metrostation Ri|nhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 BIJ AANKOOP VAN VERF EN BEHANG GRATIS DE NIEUWSTE PUZZELS! SCHIEDAM Voor spoedeisen- de reparaties in de woningen is Woningbouwvereniging Schiedam sinds kort dag en nacht (ook in het weekend) beter bereikbaar. Huur- ders van de woningbouwvereni ging kunnen nu ook buiten kan- toortijd direct terecht bij een van de medewerkers van de Woning bouwvereniging. Sinds 1 novem- ber bellen de huurders buiten kan- toortijden met spoedeisende klach- ten direct met de WBS met het te lefoonnummer 06 - 53 15 92 42 (40ct. per min. tussen 20.00 en 8.00 uur en in het weekend, 90 ct. per min. tussen 16.30 en 20.00 uur). A Bergschenhoek: Leeuwenhoekweg 2. 01892-16977 A Naaldwijk: Molenstraat 33, 0174O- 28806 A Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a, 010- 4791944 SCHIEDAM In het Stedelijk Museum van Schiedam aan de Hoogstraat 112 is van 17 decem ber 1994 tot en met 22 januari 1995 een historische terugblik op de Koemarkt te zien. In officiele stukken van de Vroedschap wordt in 1775 voor het eerst vergunning verstrekt tot het houden van een beestenmarkt nabij de Rotterdamse poort. On der beesten werden koeien ver- staan. Hieraan ontleent de Koe markt waarschijnlijk haar naam. In de loop der tijden ontstond on der de Schiedammers een hard- nekkig misverstand omtrent de exacte locatie van deze koe markt. Velen dachten en denken nog steeds, dat de Koemarkt het bij Schiedammers zeer bekende plein is ter hoogte van cafe het Vierkantje en de 'Hemaflaf. Dit is echter onjuist. De Koemarkt is het pleintje aan het einde van de Hoogstraat, aflopend naar de Lange Haven. De uit particuliere collecties af- komstige fotos en ansichten ge ven een beeld van de veranderin- gen, die de Koemarkt en directe omgeving ondergingen vanaf cir ca 1890 tot 1950. De tentoonstel- ling is zodanig opgebouwd dat de bezoeker als het ware een reis door de tijd maakt, De tentoonstelling wordt op za terdag 17 december 1994 om 16.00 uur geopend door wethou- der Hafkamp. Voorafgaand aan de opening houdt dr. K.J.P.F.M. Jeurgens. gemeentearchivaris van Schiedam, een inleiding. Openingstijden: dinsdag t/m za terdag 11.00 - 17.00 uur, zon- en feestdagen 12.30 - 17.00 uur Toegang gratis op woensdag, overige dagen: fl.3volwasse nen, fl. 1,50 kinderen v.a. 13 jaar, CJP en Pas 65, gratis kinderen t/ m 12 jaar, MJK, RotterdamPas en Vrienden Intelligent-HQ plus Auto Preset Tuning System Mid-mount constructie Digitale tracking controle Van 649 Voor 549 Minmale inruil g.w. V.H.S. 100 Nu: Zelfreinigende videokoppen Incl. afstandsbediening 449 KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN CELUIP! INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplem Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene HiMedijk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haarlem merstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbieding geldt t/m 22 december. Zolang de voorraad strekt. FOTO - VIDEO HET ADRES VOOR AL UW CULINAIRE VERRASSINGEN TIJDENS DE FEESTDAGEN PARTYSERVICE JT Tutnlaan 50 3111 AW Schiedam Tel 010-473.18.81/ Fax 010-426.26.64 ZIE PAG. 2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1