Een gelukkig en vreedzaam Kerstfeest! Extra kerst koopavonden bij Correct Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Bouw moskee houdt binnenstad bezig bij deWinckelaer SONY CAMCORDER BEZITTERS OPCELET? Vlaardingse soap-ster in Pinocchio Zonda gsschrijvers lezen voor Handbalvereniging UVG zoekt suikeroom Schiedam Grote J^erk Adoptieplan Milieustation Kookcursus voormannen Een orginele nieuwjaarwens STUNTS •7 Kerstman op Hoogstraat Projectburo Beneluxlijn van 10 tot 17 uur. als het om wonen gaat Kerst ;:7Nieuwjaarsshow ipeaalkeRAIkad0! ZIE DE BIJLAGE VAN DE WINKELIERS- VERENIGING HOOGSTRAAT VERDEROP I IN DEZE KRANT SCHIEDAM De bouw- vergunning die de gemeente Schiedam verleend heeft voor de verbouwing van een voormalig UTO-pand in het hart van de binnenstad tot moskee, houdt diverse be- trokken instanties in Schiedam al weken bezig. Bewoners van de Branders- buurt verzamelden in korte tijd zo'n 60 bezwaarschriften van omwonenden waarin zij te kennen geven slecht te spreken te zijn over de wijze waarop de gemeente met het plan en met name de voor lichting van de bewoners hierover, is omgegaan. Naar aanleiding van vragen van de CD, op de gemeenteraads- vergadering van afgelopen week, antwoordde de ge meente alle zaken in een eer- der stadium met de bewoners te hebben doorgelopen. Er kan wat de gemeente betreft dus geen sprake zijn van het negeren van bezwaren die door de buurt zijn ingediend. Df SCHAKlk Nevenactiviteiten Alleen bij FotoKlein een voorproefje op het komende vuurwerk SPECTACULAIRE EXTRA FOT# VIDE# AUDI! SHOWROOM CAPELLE A.D.IJSSEL Echt antiek en nieuw grenen en vuren meuSelen Sill 'ij wensen al onze klanten prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1995. de echte grenen specialist de Winckelaer in Strijen L msm SONY Handycam Kit bestaande uit: Van 199 Nu: Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdag 21 december 1994, lejaargangnr 15 Westblaak 180 Tel. 010-4004450 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM Zaterdag 24 december wordt er in de Grote kerk een Kerstnacht- dienst gehouden. Aan de dienst die om 22.00 uur begin! zullen het Her- vormd Kerkkoor onder lei- ding van J. Horde en het strijkersensemble medewer- king verlenen. Andre Ver- woerd zal plaatsnemen ach- ter het orgel. Eerste kerdt- dag, 25 december, zal de kerstdienst gehouden wor- den. ledereen is welkom vanaf 10.00 uur. SCHIEDAM Sinds een aantal jaren kan men een katte- of hondehok adopte- ren in het asielgedeelte van dierentehuis Hargahoeve. Een sponsor betaalt fl.150,- per jaar voor een kattehok en fl.300,- per jaar voor een hondehok. Als tegenpresta- tie wordt de naam van de sponsor vermeld op het bord dat hiervoor in de nieuwe ontvangstruimte is aangebracht. Voor nadere informatie kan men bellen naar de heer Vaz Diaz, tel. 4711295. SCHIEDAM Aan de Van Heekstraat 15 in de 's-Gra- velandsepolder is het milieu- station te vinden. Hier kan men zes dagen per week te- recht met het grof vuil en klein chemisch afval. Het is de bedoeling dat men het af val zelf in de daarvoor be- stemde containers depo- neert. De volgende soorten afval worden onder andere in ontvangst genomen: pa pier en karton, puin, glas, ij- zer, hout, koelkasten, tuin- afval en overig grof huisvuil. Het station is op werkdagen open van 09.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur. Met vragen kan men terecht op tel.nummer 4465385 SCHIEDAM - Mannen die genoodzaakt zijn hun eigen potje te koken of die gewoon in hun vrije tijd ook wel eens willen koken kunnen terecht bij deze kookcursus. Op de vrijdagmiddag van 12.15 tot 14.15 uur worden herhaalde keren per jaar twaalf lessen van twee uur gegeven voor fl.90,- plus ingredientengeld. De lessen worden gegeven in het Gilde College, Nieuwe Damlaan 762. Aanmelden kan bij de Stichting huis- houdelijke Voorlichting, Nieuwe Haven 147, van maandag tot en met donder- dag van 09.00 tot 12.00 uur. In januari ook op de maan- dagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Toch voelen de bewoners zich be- drogen. In een persbericht dat het aktiecomite onlangs uitbracht, zet- ten zij alle zaken nog eens rustig op een rijtje. In november 1993 was aangekondigd dat de Islamiti- sche Stichting Nederland toestem- ming had verzocht het UTO-pand aan het Raam 7 tot en met 13 in ge- bruik te nemen als gebedsruimte. De gemeente nam hiervoor een voorbereidingsbesluit op 6 decem ber'93 zonder de bewoners hier- van op de hoogte te stellen. Daar de gebedsruimte ruim vier keer zo groot is als de huidige ruimte, die amper 100 meter verderop ligt, en omdat dit naar alle waarschijnlijk- heid veel overlast voor de omwo nenden met zich mee zal brengen, vindt het comite dat een juiste voorlichting zeer zeker op zijn plaats zou zijn geweest. Toen de buurt enige maanden later op de hoogte was van de plannen is er di- rekt bezwaar aangetekend bij de gemeente. Gedeputeerde Staten had echter al een verklaring van geen bezwaar opgesteld aan de hand van het antwoord van de ge- meente aan omwonenden. Dit ant- ROTTERDAM Binnenkort komt de bezorger van de MaasstaD, Maas- posT, WaalposT, IJsselposT en SchakeL weer bij de lezers langs om een kaart met een nieuwjaarswens te overhandigen. Maar MaasstaD Weekbla- den zou MaasstaD Weekbladen niet zijn, als er niet weer een leuke actie aan verbonden was. Degene die ons de meest orginele nieuwjaarswens be- zorgt, maakt kans op een droomweekend in Hotel Inntel. Met z'n tweetjes geniet de winnaar van een heerlijke overnachting, ontbijtbuffet, een drie- gangendiner en een bezoek aan het Imax Theater. De winnaar krijgt voor 10 januari persoonlijk bericht. De bezorger beschikt helaas niet over een legitimatiebewijs, maar met zo'n leuk droomweekend in het vooruitzicht zou u hem of haar de deur toch niet durven wijzen? woord bevat volgens de bewoners echter enige onjuiste beweringen op cruciale punten. De buurt restte derhalve niets anders dan in ieder geval bezwaar te maken tegen de op handen zijnde verbouwings- plannen. Oktober jl. hield de gemeente een hoorzitting met vertegenwoordi- gers van de Brandersbuurt en de Islamitische Stichting. Na afloop meende de gemeente alle bezwa ren te hebben weerlegd. De bewo ners waren het hier niet mee eens. Zij menen dat op een aantal essen- tiele bezwaren nooit is ingegaan. Tijdens de zitting werden de bewo ners evenwel enige andere zaken duidelijk. Zo vernam men dat de gebedsruimte in werkelijkheid een moskee wordt, met alle bijbeho- rende nevenaktiviteiten. Ruimten die op de tekening als lokaal staan aangeduid blijken bestemd te zijn als leslokaal, winkel of koffieshop. Deze vergunningsplichtige aktivi- teiten zijn niet toegestaan in een pand dat slechts als gebedsruimte dient. De moskee moet tevens een regionale functie gaan vervullen, zodat bezoekers uit de wijde om- trek van Schiedam naar de Bran- dersstad zullen komen en hier dus ook hun auto kwijt willen. Binnenkort zullen er vier centra rond het Raam in gebruik zijn door de Turkse gemeenschap, waarvan drie als gebedsruimte. Men vreest Ballet in kerstsfeer SCHIEDAM - De tweehonderd jongste dansers en danseressen van balletstudioTosca Balm gaven het afgelopen weekend maar liefst vijf sprookjesachtig mooie kerstvoor- stellingen weg in het Rijnmondho- tel. De voorstellingen waren in de plaats gekomen van de speciale kerstlessen die de studio elk jaar rond kersttijd organiseerd. Omdat Tosca Balm er dit jaar iets nog feestelijkers van wilde maken ging zij op zoek naar een geschikte lo- catie. Deze vond zij al vrij snel in het Rijnmondhotel aan het Nieuw- landplein. De Schiedamse danspe- dagoge die overigens al jaren be- kend staat om haar gedegen oplei- dingen op balletgebied en regel- matig talenten aan de academie af- leverde, vond het tijd dit jaar de kleinste ballerina's in de schijn- werpers te zetten. De voorstellingen in kerstsfeer werden gekenmerkt door profes- sionaliteit en een veelheid aan dansstijlen. Naast klassiek was er nameiijk ook ruimschoots plaats voor jazz, modem en zelfs house. Vooral de peuters wisten de show te stelen met hun eerste wankele danspassen voor een groot publiek, dat voomamelijk bestond uit ou- ders en familie. Als klap op de vuurpijl kwam ook de kerstman nog even langs. Zelfs deze oude man kon bij het vrolijke balletfeest niet stil blijven zitten. FOTO MICHELLE MUUS Zie onze advertentie elders in deze krant. klein dat de autochtone bevolking zal vertrekken en er in dit historische stukje Schiedam ghettovorming zal optreden. Nu de verbouwing onafwendbaar lijkt, blijft men nog steeds met enkele vragen zitten: dient de overheid haar bewoners niet naar behoren in te lichten en zijn alle regels wel in acht geno men? Burgemeesteren wethouders gingen op deze en andere vragen in tijdens de gemeenteraadsvergade- ring. Wethouder Hafkamp en bur- gemeester Scheeres konden zich niet voorstellen dat de buurt zegt niet voldoende ingelicht te zijn. Wethouder Hafkamp: „Er is meer- dere malen contact geweest met de buurt en alles is ze hierbij duidelijk gepresenteerd." Ook benadrukte men dat de nieuwe moskee welis- waar groter is dan de bestaande, maar dat deze zeker geen regionale functie zal gaan vervullen. Van ex tra overlast zal dan ook geen spra ke zijn. Er komt weliswaar een winkel waarvoor overigens de zelfde openingstijden gelden als in de rest van de stad. Maar als daar buiten de normale openingstijden spullen worden verkocht en er geen klachten komen, dan zal de politie geen prioriteit geven aan de controle daarop. SCHIEDAM De kerstman deelt zaterdag 24 december leuke atten- ties uit aan het winkelend publiek in de Hoogstraat. Wie ook wel wat wil ontvangen van de kerstman zorgt ervoor om tussen 13.00 en 16.00 uur op de winkelpromenade te zijn. ROTTERDAM/SCHIEDAM Het projectburo Beneluxlijn, dat de werkzaamheden aan het nieuwe metrotrace Marconiplein Schiedam - Hoogvliet/Spijkenisse coordineert, gaat verhuizen. Vanaf 2 januari is het projectburo geves- tigd op de tweede etage van het AMEC-huis aan het Stationsplein 2 in Schiedam. Het buro was voor- heen ondergebracht bij de Rotter- damse dienst Stedebouw en Volks- huisvesting. In het nieuwe onder- komen krijgt het projectburo naar alle waarschijnlijkheid de beschik- king over een informatiecentrum, in de showroom onder het AMEC- huis. Aan deze plannen wordt mo- menteel gewerkt. 2e kerstdag GEOPEND! Hoofdweg i8 Capelte aan den IJssel, Tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39 t o. metrostatton Ftijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 r. Kom voor een unieke keuze eerst naar Op het INDUSTRIETERREIN. Chr. Huygensstraat 3 tel. 01854 - 3000 'I* SCHIEDAM Nog enkele da gen en dan is het Kerstmis. Velen van ons breken zich al geruime tijd het hoofd over de vraag wie er deze keer uitgenodigd zullen worden om mee te genieten van een ongetwijfeld overvloedige kerstdis. Voor de 66n betekent Kerstmis het kerkelijk hoogte- punt van het jaar. Voor de ander is het dd gelegenheid om uitdruk- king te geven aan de onderlinge harmonie in de gezins- of fami- liesfeer. Ieder tracht op eigen ma- nier invulling te geven aan deze dagen die als de meest sfeervolle van het jaar worden beschouwd. Kerstmis, religieus beleefd of niet, centraal staat toch bij ieder- een het begrip 'vrede op aarde'. Hoewel iedereen reikt naar die fel begeerde vrede lijkt de onbe- reikbaarheid daarvan maar niet overwonnen te kunnen worden. Brandhaarden overal in de we- reld, honger en ellende onder grote delen van de wereldbevol- king, bijna dagelijks worden we er mee geconfronteerd. Maar ook dichter bij huis zijn vrede en ver- draagzaamheid vaak ver te zoe- ken. De indruk heerst dat er altijd strijd en eenzaamheid zal blijven bestaan. Misschien is dat zo. Maar toch, als ieder van ons in zijn eigen beperkte wereldje pro- beert het licht van medemense- lijkheid en verdraagzaamheid te laten schijnen, zou het dan niet zo kunnen zijn dat al die kleine lichtvlekken in elkaar overvloei- en en gezamenlijk 66n groot vre- deslicht veroorzaken? De medewerkers van Maaspost wensen hun lezers even gelukki- ge als vreedzame kerstdagen toe. Origineel Sony solide spatwaterdichte camcordertas met verstelbare indeling Originele High power accu NP-66H 2 Originele HI-8 metal tapes 99 KINORAMA,SCHERP IN BEELD EN 0ELUID! FOTO-VIDEO INFORAAATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - Wrikefcentrum Zuidptein I Rotterdam - 2e Middelandstraat 23 Rotterdam - Groene Hiledijk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 I Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haarlem me rstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbieding geldt t/m 31 december. Zoiang de voorraad strekt. KERSTK00PAV0NDEN: WOENSDAG 21. D0NDERDAG 22 EN VRUDAG 23 DECEMBER Zie pag. II M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1