Een gezond en voorspoedig 1995! Tijdens de opruiming... EXTRA KOOPAVONDEN ucWSter OUD EN NIEUW AANBIEDINC! De mooiste kaart Rotterdams Pagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Gemeenteraad in dop neemt vlot beslissingen j|995_ WAIVlOliWIiW Mooi Krips Basketbaltoernooi voor het basisonderwijs Mondialetradities rond nieuwjaar De geschiedenis van de oliebol Glaucio viert kerst in de zon IX. Heemtuin- excursie Vissen Rode Kruis Rolstoel- basketbal Vrijwilligers Wij knallen het joar uit met knetterende aanbiedingen Sporten in de kerstvakantie als het omwone tn gaatQjj/j Harre Wegh Eindejaars aanbiedingen in de Correct Koopjes Kelder vStJME? F.N.V, VANGUARD VA-485 R Schiedam SCHIEDAM In een splinternieuwe omgeving werd 22 de cember de tweede raadsvergadering van de kindergemeente- raad gehouden. Voor een keer was nu eens niet gekozen voor de enorme raadzaal in het stadskantoor, maar voor het nieuwe onderkomen van de Dienst Educatie aan de Piersonstraat. De 24 aanwezige raadsleden van de zes Schiedamse partijen stond een hectische middag te wachten waarin diverse knopen moes- ten worden doorgehakt, een teleurstelling moest worden ver- werkt en men verder werd ingelicht over een mogelijke reis naar Turkije in april 1995. de beste in behang verf en gordijnstoffen FOT# VIDE# AUDI* Prullenbakken Jk WOENSDAG JANUARI in het filiaal Capelle a.d.l ^^DONDERDAG JANUARI Jssel - VRIJDAG IJ JANUARI BIJ KINO RAMA AV-Edit systeem Van 499 Voor Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdaq 28 december 1994,1e iaarqana nr. 16 Westblaak 180 Tel. 010-4004450 - Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM In januari 1995 valt de maandelijkse heemtuinexcursie niet op de eerste zondag van de maand, maar op de tweede. Deze dag, zondag 8 januari, wordt er in de heemtuin een excursie gegeven met het thema 'Speuren naar spo- ren'. De heemtuinexcursie- gidsen Siert Gerritsen en Hannie Keesmaat zulien de excursie leiden. De wande- iing start om 14.00 uur bij de ingang van de heemtuin. SCHIEDAM In de wate- ren van het Beatrixpark en de Poldervaart mag men vissen als men lid is van Hengelsportvereniging 'Schiedam en omstreken' of als men van de vereniging een dag-, week- of maand- vergunning koopt. De ver eniging organiseert ook al- lerlei aktiviteiten, gericht op het beoefenen van de hen- gelsport. Wie lid wordt van de hengelsportvereniging krijgt naast de vergunning voor het vissen ook de zoge- naamde 'grote vergunning', waarop men in veel wateren door heel Nederland mag vissen. Bovendien ontvangt men maandelijks 'Het Vls- blad'. Aanmelden of het ko- pen van een vergunning kan bij een aantal plaatselijke hengelsportwinkeliers. Meer informatie is te ver- krijgen bij L. Slingerland, tel. 4738235. SCHIEDAM De F.N.V. afdeling Schiedam houdt ie- dere tweede en vierde don- derdag van de maand spreekuur van 19.30 tot 20.30 uur. Iedere woensdag kan men er van 10.00 tot 12.00 uur terecht in het F.N.V.-gebouw, Stadhou- derslaan 119, tel. 4730171, SCHIEDAM Het Rode Kruis zoekt een handwerk- begeleider voor ouderen en/ of gehandicapten aan huis en in dienstencentra. Het gaat om twee uurtjes op de dinsdag of woensdag van 14.00 to 16.00 uur. Tevens worden mensen gevraagd voor de verkoop van hand- werk in de hal van het zie- kenhuis op de woensdag van 14.00 tot 16.30 uur. Geinte- resseerden kunnen Zich aanmelden bij het Steun- punt Vrijwilligerswerk Schiedam van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 2465011. SCHIEDAM Samenspel is een belangrijke zaak bij basketbal. het liefst speelt men bij 'De Ooievaars' sa- men met personen die tegen een stootje kunnen. De man of vrouw met ongekend ta lent wordt verzocht te rea- geren. EIke woensdagavond wordt er getraind in de Margriethal van 19.00 to 20.00 uur. Indien men ver- voersproblemen heeft kan men altijd een heroep doen op de speciale Ooievaarsbus. Meer informatie is te ver- krijgen bij De Ooievaars, tel. 4269053. SCHIEDAM - Dierentehuis hargahoeve vraagt enthou- siaste vrijwilligers voor het rondleiden van leerlingen van het basisonderwijs in het dierentehuis. De rondlei- dingen vinden overdag plaats tijdens normale schooluren. Het maximum aantal kinderen bedraagt 15 per groep. Voor meer info: Rieneke Dronkers, tel. 4700462. Burgemeester Scheeres die voor de gelegenheid en uit praktische over- wegingen de ambtsketen van de burgemeester van Kethel en Spa- land droeg, zat de vergadering zo- als gewoonlijk voor. Een vergade ring die overigens in een uitermate vriendelijke en ontspannen sfeer verliep. Besluiten werden snel ge- vormd en de discussies verliepen zeer vlot en in goede harmonie, terwijl er toch genoeg belangrijke zaken op de agenda stonden. Aan de raad was allereerst de moeilijke taak een beslissing te nemen inza- ke de nieuwe plannen voor 1995. Elke fractie moest, alvorens tot stemming over te gaan, het plan van keuze verdedigen. Volgens Siham Moudnib van partij West moest de raad haar steun Verlenen aan voorlichting over drugs en aids: .Perron nul is gesloten, dus we zulien de junkies regelmatig er- gens anders tegenkomen. Over hun problemen moeten we voor lichting op scholen gaan geven." Uiteindelijk koos de raad voor een betere verlichting in het Harga- en Wij wensen u Op de Dam in Schiedam Tel.: 010 - 426 61 92 Zie onze advertentie elders in deze krant. klein ZO ZWART/WIT DRUKT NIEMAND NA! Telcfoon: 0 5 2 2 0-65900 Beatrixpark. De argumenten van Ritchie van Tiel van partij Nieuw- land zulien hier zeer zeker een rol bij hebben gespeeld. Hij benadruk- te namelijk dat veel kinderen door de parken moeten fietsen van hun sportclub naar huis en dat ouders daar vaak erg ongerust over zijn. „Ook kunnen enge mensen zich minder goed verstoppen in een goed verlicht park", voegde Dap hne Klos van Woudhoek/Groen- oord hieraan toe. Besloten werd een werkgroepje op te richten dat zich met de haalbaarheid en uit- voering van het plan bezig moet gaat houden. Na de pauze moest de raad zich buigen over enkele ingediende suggesties die geld in het laatje moeten brengen voor het SOS-kin- derdorpenplan. Met het verzamel- de geld zal men in de toekomst een weeshuis in India steunen. Na de toelichting van een stroom aan ideeen door wethouder solidariteit, Lonneke Otterdijk greep Stefan Zwaneveld van Kethel/Groenoord de mogelijkheid aan de raad toe te spreken en hen te wijzen op het be- lang van de media in dergelijke kwesties. Stefan Zwaneveld:,, Het is belangrijk dat we de T.V. in- schakelen. Vooral RTL-4 en -5 blijken veel kijkers te trekken. We moeten dus eerst contact opnemen met bijvoorbeeld Telekids." Een ander maakte de voorzitter attent op het openen van een giroreke- ning. De guile gevers moeten hun geld tenslotte wel ergens op kun nen storten. Dat in de politiek ook menigmaal een teleurstelling moet worden verwerkt ondervond men bij het prullenbakkenproject. Het oor- spronkelijke plan om de stad op te sieren met vrolijk versierde prul lenbakken was volgens Eric Dijk- huizen van de Stichting Medelan- ders van Overal en Nergens niet haalbaar. Uit contact met het O.N.S. was hem duidelijk gewor- den dat het plan niet alleen te kost- baar zou zijn, maar dat aan de kleur van prullenbakken in de stad regels zijn verbonden. Het alterna- REGIO Deze editie van Maas- post staat geheel in het teken van de naderende jaarwisseling, een feestelijke gebeurtenis die onge- twijfeld ook in heel veel gezinnen in deze regio de sfeer zal bepalen. De oliebollengeur stijgt op uit ve- le huizen, appels worden met ki lo's tegeiijk geschild om vervol- gens tot overheerlijke appelbeig- nets gebakken te worden. Nog enkele dagen. dan knallen de kur- ken van de champagneflessen af, wordt er weer voor miljoenen guldens vuurwerk de lucht in ge- schoten en vraagt iedereen zich af wat het nieuwe jaar voor hem of haar in petto heeft. Wordt het voor- of tegenspoed? Van ailebei een beetje misschien? Het zijn vragen waarop het antwoord pas aan het eind van het nieuwe jaar gegeven kan worden. Wat de toekomst ook zal bren gen, de Maaspost-redaetie wenst alle lezers in elk geval een heel gezond en gelukkig nieuwjaar toe. tief van het O.N.S., het beschilde- ren van de bakken op schoolplei- nen. werd tenslotte door de raad verworpen. Ronald van de Lubbe: „Op een schoolplein gooien alle kinderen hun afval al in de bakken, daar hoeven we ze niet aantrekke- lijk voor te maken." Tot slot was er voor Eric Dijkhui- zen nog even gelegenheid de gang van zaken omtrent de reis naar Turkije toe te lichten. Daar het idee van de kindergemeenteraad voort- gekomen is uit het Turkse Kinder- feest dat ieder jaar op 23 april wordt gehouden en de kinderen in Turkije een dag de baas laat zijn, leek het de leden een leuk en leer- zaam plan eens op zoek te gaan naar de wortels. Recent is er een bijeenkomst geweest met de ou ders van de raadsleden waaruit bleek dat niet iedere ouder even enthousiast is over de reis. Boven dien moeten er nog talloze spon sors gevonden worden die de reis- kosten voor hun rekening willen nemen. Hoofdweg 1 Hillelaan 30-39 t o me 8 Capelle aan den 1 Jssel. Tel 010-451 rostation Ri|nhaven Rotterdam-Zuid. T 8844 el 010-4852273 SCHIEDAM In de kerstvakan tie, op maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 januari 1995, wordt het jaarlijkse basketbaltoernooi voor het basisonderwijs gespeeld. Het basketbaltoernooi wordt geor- ganiseerd door de Dienst Sport en Recreatie en Basketbalvereniging Juventus. De wedstrijdleiding is in handen van Juventus. terwijl ook alle scheidsrechters door Juventus worden geleverd. Het toernooi, dat iedere ochtend om 09.00 uur be- gint, wordt gespeeld in Sportzaal Oost. Fahrenheitstraat te Schiedam. Iedere dag kent twee of drie poulewinnaars. Deze poule- winnaars spelen in de krokusva- kantie het eendaagse finaletoer- nooi, waar gestreden wordt om de titel 'Kampioen van Schiedam". In januari 1987 werd, op aandrin- gen van Juventus, voor het eerst een basketbaltoernooi georgani- seerd voor het basisonderwijs. De eerste keer deden al meteen 13 teams mee. Het toernooi is inmid- dels uitgegroeid van 1 naar 3 da gen. Dit jaar doen 35 teams aan het toernooi mee, verdeeld over 21 Schiedamse scholen. Het totale aantal scholen in Schiedam is 27, dus slechts 6 Schiedamse scholen laten verstek gaan. De meeste scholen verschijnen met 2 teams op het toernooi, maar de basisschool 'De SingeT spant de kroon door met 3 teams op het toernooi te verschijnen. Ook de 'Taaltuin', winnaar van vorig jaar, dingt dit jaar weer mee. Het minibasketbal is bestemd voor de groepen 7 en 8 van het basison derwijs. Het verschil met het 'ge- wone' basketbal is bijvoorbeeld dat bij minibasketbal de bal kleiner en lichter is en de baskets lager hangen. Ook spelen de teams ge- mengd, dus jongens en meisjes sa- men. De scholieren hoeven zich tussen de wedstrijden door niet te verve- len. In de kantine van Juventus (sportzaal Oost) zal tijdens het toernooi een speciale TV- en lees- hoek worden ingericht. Er zulien spectaculaire basketbalvideo's vertoond worden en ook liggen er basketbalboeken ter inzage. Voor eventuele nadere informatie kan met contact opnemen met Jo- landa Quadt van SBV Juventus, te- lefoonnummer 402 51 95 (over dag) of 471 50 38 (na 17.00 uur). MAASSTAD De redactie van MaasstaD Weekbladen is over- spoeld met kerst- en nieuwjaars- wensen, afkomstig uit de hele Rotterdamse regio. MaasstaD Weekbladen, waarvan MaasposT deel uit maakt, heeft er een goede gewoonte van gemaakt om jaar- lijks een van de toegezonden kerst- en nieuwjaarskaarten als mooiste aan te wijzen en deze vervolgens een ereplaatsje in de desbetreffende edities te geven. Toegegeven, de keuze was niet makkelijk, maar uiteindelijke koos de redactie voor de nieuw- jaarswens van Leo en Ankie van Hoek, van de stichting Ons Rot terdam. De foto toont de historische Wijnhavenpanden in Rotterdam. De panden zijn enkele jaren gele- den steen voor steen afgebroken in verband met de aanleg van de spoortunnel. Nadat de tunnel ge- reed was zijn de panden het afge- lopen jaar weer helemaal opge- bouwd en staan ze nu in voile glorie naast het Witte Huis, een andere gezichtsbepaler van de Maasstad. In de panden zijn nu enkele horeca-etablissementen gevestigd alsmede het Mariniers- museum en enkele kantoren. Video editor met afstandsbe- diening Naast video in en out put ook 4 audio kanalen Onafhankelijke horizontale en verticale wipes Black level controle van grijstinten in achtergrond Aparte audio en video fade Programmeerbare draadloze afstandsbediening voor editing KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN GELUID! INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - Winketentrum Zmdpier Rotterdam - 2e Middelandstraat 23 Rotterdam - Groene Hiledik 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haartemmerstraat 170 Den Haag venestraat 8-10 flanbieding geldt t/m 5 januari. Zolang de voorraad strekt. FOTO-VIDEO SCHIEDAM Alweer een jaar geleden is het N.M.E.-centrum aan de Harreweg in gebruik genomen. De medewerkers van het centrum hebben een naam bedacht, geinspi- reerd op de historie van de lokatie. Het voorstel dat werd ingediend was de naam 'Harre Wegh', dat vorige week positief werd gehono- reerd door de gemeente. Het is een handige naam omdat het adres van I Zie pag. 14 M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 1