A 'Willeke' in Stadsgehoorzaal OPRUIMING VERKOPERS AW 30.ooonv MAGAZIJNVERKOOP cleZuiderSter 1 Prijswinnaars puzzelactie agblad 2 we gratis...? zie Pluspag Burgemeester Scheeres kijkt om en vooruit VERKOPERS m/v GEZOCHTf" SHOWROOM M00ELLEN VERKOOP Jaar van de waarheid voor stadsprovincie Rotterdamse sporters van het jaar City Sight, moderne troubadours X. FNV Creatief Striptekenen voor jongeren Speuren naar sporen CAPELLE STAAT OP ZIJN KOP! de ZuiderSter zet de magazijnen voor u open! als het om wonen gaat Pannekoek DE NERGENS VOORDEUGER iPHIUPS GRUI1DIG Schiedam fflSs\Mn) SCHIEDAM Het was me f jaartje wel, is een bekend ge- zegde. Misschien wat oubol- lig, maar deze uitdrukking schiet mij te binnen als ik over mijn schouder kijk naar het afgelopen jaar 1994. Er is in allerlei opzichten bijzon- der veel gebeurd in Schiedam. De meest opval- lende veranderingen kon (en kan) iedereen in het centrum van de stad en in Spaland waarnemen. Voor onze filialen in Rotterdam zijn wij op zoek naar die willen doorgroeien. Bent u nu werkzaam als verkoper in een foto-/audio-/videozaak en wilt u hogerop, schrijft u dan binnen 7 dagen een korte brief met c.v. en stuur die samen met een recente pasfoto naar: KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN GELUID! VRIJDAG 6 JANUARI ZATERDAG 7 JANUARI ZONDAG 8 JANUARI NOG NOOIT EERDER VERTOOND BIJ DE ZUIDER STER! FOTO - VIDEO SAMSUNG CB5035 5 J cm KTV Van 999 Nu: Klaverjassen in denksportcentrum Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdag 4 januari 1995, 2ejaargang nr. 1 Westblaak 180 Tel. 010-4004450- Fax 010-4116454 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM In de krant van vorige week is een fout geslopen. Maaspost maakte melding van het wekelijkse spreekuur van de FNV aan de Stadhouderslaan op woensdag en donderdag. Dit is onjuist. De FNV houdt wel een spreekuur, maar dit vindt plaats iedere eerste en derde maandag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00. En de FNV is niet te vinden aan de Stadhouderslaan, maar aan het Rubensplein 12b. Daar kan men terecht met vragen over soeiaal-eco- nomische zaken. SCHIEDAM De Blauwe brug organiseert ook in het nieuwe jaar cursussen in aquarelleren, tekenen en olieverven. De cursussen aquarelleren wordt gegeven op woensdagochtend van 9.15 tot 11.45 uur in de pe- riode van 18 januari tot en met 12 april en op donder- dagavond van 19.30 tot 22.00 uur in de periode van 19 januari tot en met 13 april. De kosten zijn fl.110,- voor 12 lessen. De cursus olieverven en te kenen wordt gegeven op dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in de periode van 17 januari tot en met 11 april. De kosten zijn fl.110,- voor 12 lessen. Alle cursus sen vinden plaats onder lei- ding van een deskundig do- cent. belangstellenden kun- nen voor meer informatie terecht aan de infobalie van de Blauwe brug, tijdens kantooruren van 9.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur, tel. 4701049 SCHIEDAM Binnenkort organiseert De Blauwe Brug een cursus Striptekenen voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. De cursus bestaat uit twee blokken van elk zes lessen. Het eerste van 11 ja nuari tot en met 15 februari (Basiscursus), het tweede van 8 maart tot en met 12 april (Vervolgcursus). Men kan zich opgeven voor het eerste blok of het tweede blok, of voor beide blokken. De cursus zal elke woens- dagavond van 19..00 tot 21.00 uur worden gegeven. De kosten zijn fl.48,- per blok van zes lessen, incl. ba- sismateriaal. Informatie en inschrijving z.s.m. bij de re- ceptie van De Blauwe Brug, tel. 4701049. SCHIEDAM Tijdens de eerste heemtuinexcursie van dit jaar, zondag 8 januari, kan men onder leiding van de heemtuingidsen Siert Gerritsen en Hannie Kees- maat op zoek gaan naar diersporen. Er zijn vele soorten diersporen: vraat- sporen van muizen of konij- nen, een spoor van lege slak- kenhuizen achtergelaten door een lijster of tiksporen van een specht. Bij de vroegere natuurvolken was kennis van diersporen vaak een zaak van leven of dood. Zij moesten vertrouwd zijn met de sporen omdat zij hoofdzakelijk van de jacht leefden. Tegenwoordig is de- ze kennis alleen nog in de bos-, land- en tuinbouw aan- wezig. Aan diverse vraat- sporen kan men zien welke diersoort de oogst bescha- digd heeft. Als men wil deel- nemen aan deze interessante excursie kan men op 8 ja nuari om 14.00 uur terecht bij de ingang van de heem- tuin. Deze ligt aan het ver- lengde van het Duivenpad in Kethel-Oost. De nieuwbouw op grote schaal in de binnenstad zorgt ongetwijfeld voor wat overlast, maar beslist ook voor verlevendiging. Ik merk dat als ik de Lange Kerkstraat inloop. Voordat het ABC-complex daar open ging een rustige, zelfs stil stukje binnenstad, waar alleen de vrijdagse markt voor afwisseling zorgde. Nu lopen en fietsen er vol- op mensen, die af en toe voor de ingang van het nieuwe pand gezel- lig met elkaar staan te praten. Het is kennelijk een geschikt ontmoe- tingspunt geworden. Er gebeurde (en gebeurt) veel meer in de binnenstad. Op de Hoogstraat kijken de voorbijgangers met ver- bazing naar de snel groeiende Nieuwe Passage, die door haar omvang nogal indruk maakt. Het zal een enorme verandering zijn als er straks een gele nieuwe door- loop ontstaat tussen de Koemarkt en de Hoogstraat. Een unieke com- binatie van oud en nieuw overdekt winkelgebied, die - zo is mijn in- schatting - binnen de kortste tijd als een tweede verrijking van ons centrum zal worden ervaren. Als dagelijks bezoeker van het Stadskantoor kijk ik natuurlijk ook naar mijn directe werkomgeving. Ik zie de nieuwbouw op het voor- malige Emmaplein groeien en vraag me (net als iedereen waar- schijnlijk) af hoe dit project eruit zal zien als het klaar is. En ik ben blij voor mijn naaste buurman, pastoor Vismans, dat de ingrijpen- de restauratie van de Singelkerk nu ook is begonnen, zodat dit karakte- ristieke bouwwerk voor Schiedam behouden blijft. Maar laat ik niet teveel stilstaan bij alle bouwprojecten. Het gaat na tuurlijk om de mensen in onze •51cm •AFSTANDS- BEDIENING stad. Daarvoor heeft de gemeente zich het afgelopen jaar ingespan- nen en zal dat in 1995 opnieuw doen. Gelukkig kent Schiedam weer een groeiend aantal inwoners en dat is in verschillend opzicht een stimulans. Ik heb in 1994 opnieuw mogen er varen. dat onze gekozen bestuur- ders zich enorm inspannen voor het wel en wee van hun stadsgeno- ten. Om te zien of de werkgelegen- heid kon worden behouden en uit- gebreid, het onderwijs op peil bleef, de voorzieningen voldoen aan de behoeften, enz. En over gekozen bestuurders ge- sproken: 1994 was een jaar met niet minder dan drie verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen in maart brachten deze keer "nogal wat bijgeluideri met zich mee en de daarop volgende vorming van een college van burgemeester en wet- houders verliep ook niet zo vlot als de bedoeling was. Soms wordt beweerd. dat de men- sen hierdoor het vertrouwen in de politiek verliezen, maar ik geloof dat niet zo een, twee, drie. Als ik merk hoe bijvoorbeeld vertegen- woordigers van belangengroepen en bewonersorganisaties in open- bare bijeenkomsten (zoals verga- deringen van raadscommissies) voor hun zaak opkomen en gehoor weten te vinden. dan functioneert de lokale democratie nog niet zo slecht. Er is - om mijn bespiegeling nog even voort te zetten - een grote vrijheid van meningsuiting in ons land en in onze stad. Ik heb het af gelopen jaar weer gemerkt, hoe al lerlei mensen mij en mijn collegas indringend hebben aangesproken. Hoe we vervolgens met onze amb- telijke medewerkers druk in de weer zijn geweest om de beste op- lossingen te vinden en hoe de be- trokken personen dit vaak op prijs stelden. Daarom heb ik goede hoop voor de toekomst. Ik geloof dat de gemeente Schiedam en alle inwoners elkaar in 1995 zeker we ten te vinden als het nodig is. Toch nog een laatste opmerking over onze bouwaktiviteiten. Dat betreft het Stadskantoor, dat wel- eens de Ivoren toreri wordt ge- noemd. Als zich geen onverwachte tegenvaller voordoen beginnen we in de eerste helft van 1994 met de nieuwbouw op het Stadserf. Niet zomaar een gebouw, maar een ka- rakteristieke aanwinst voor ieder- VLAARDINGEN Een musi cal, die het verhaal van je leven vertelt en waarin je eigen num- mers centraal staan... het zal je maar overkomen. Willeke Alber- ti, die dit voorjaar vijftig wordt, maakt het mee. Toen ze met het idee benaderd werd, was ze ver- rast, maar ook vereerd. En tijdens de eerste lezing van het script was ze verkocht, Alle hoogte- en dieptepunten van haar leven pas- seren de revue: haar musicale successen, haar ervaringen met mannen en kinderen, maar ook de verliezen die ze heeft geleden. Dit alles wordt verteld aan de hand van bekende WiHeke-nummers als 'Dagboek' en 'Spiegelbeeld'. In de Stadsgehoorzaal in Vlaar- dingen zal op woensdag 18 ja nuari de allereerste voorstelling plaatsvinden. De regie is in han- den van Eddy Habbema, die on der meer de successen 'Cyrano' en 'My Fair Lady* regisseerde. De hoofdrol wordt vertolkt door Joke de Kruijf, die furore maakte door hoofdrollen in 'The Phantom* en 'Les Miserabeles'. Hoe zij de rol van Willeke Alberti aanpakt, hoe de musical eruit gaat zien en welke andere topacteurs er mee zullen doen is te lezen op de Pluspagina. een. Dan krijgt de toren een stevige voet, waarin de Schiedammers voor allerlei nuttige en ontspan- nende zaken terecht kunnen. Ik verwacht dat dit nieuwe gebouw met Stadswinkel, Theater, Biblio- theek en Archief een belangrijke verbetering zal zijn en nieuwe kan- sen geeft voor de relatie tussen de gemeente en haar inwoners. Ik wens alle Schiedammers een heel Gelukkig Nieuwjaar! Hilloiaan %a?'"e9 18CfP?Heaan den IJssel. Tel. 010-4518844 Hillelaan 30 - 39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid. Tel. 010 - 4852273 Kinorama B.V. t.a.v. Dhr. B. Lagendijk Postbus 4122 3006 AC Rotterdam SCHIEDAM Op 6 januari wordt er in ontmoetingshuis De Weerklank aan het Cornelia van Zantenplein 51 te Schiedam-Groe- noord een pannekoekenfestijn voor de jeugd georganiseerd. Aan- vang is 16.30 uur en de kosten be- dragen fl.2,- per persoon inclusief fris. Opgeven kan tijdens de ope- ningsuren in 'De Weerklank' (di: 14-17 u., wo: 10-12 u„ do: 14-17 u., za: 14-17 u.) of bij Gera Groe- newegen via telefoonnummer 470 99 71. On Screen Display 90 Voorkeuzezenders Scart aansluiting Ingebouwde sleeptimer Inclusief afstandsbediening Zie onze advertentie elders in deze krant. klein ROTTERDAM In de piste van het kerstcircus tijdens de voorstel ling is zondag 1 januari de hoofd- prijs uitgereikt van de puzzelactie van Rotterdam Airport, Holland International en Maasstad Week- bladen uitgereikt. Vlak na de pau- ze riepen directeur Roland Won- dolleck van Rotterdam Airport en Esther Snoep van Holland Interna tional de gelukkige prijswinnaars dhr. en mevr. Hijgemann uit Spij- kenisse de piste in. Het echtpaar Hijgemann kreeg de tickets over- handigd voor een achtdaagse reis naar Gran Canaria. Het verblijf zal worden doorgebracht in het van al le gemakken voorziene bungalow- park Tajaraste. De actie was weer een groot suc- ces; Maasstad weekbladen kreeg vele honderden readies binnen en het echtypaar Hijgemann was dus de gelukkigste. Een aantal andere inzenders moest zich tevreden stel- len met de vele troostprijzen. 21 PT 164 KLEURENTELEVISIE Black Hibri Flat Square beeldbuis van 55 cm. Teletekst met geheugen 60 voorkeuzeprogramma's On Screen Display Camcorder frontaansluiting Hoofdtelefoonaansluiting Eenvoudige bediening door dubbelzijdige afstandsbediening KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN CELUID! VIDEO INFORA\ATIE TEIEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haariemmerstraat 170 Den Haag-Venestraat 8-10 I - ocii rKJdg - venesiTc ^^nbieding^geldt^m 12 januari. Zolang de voorraad strekt SCHIEDAM Denksportcen trum Brandersstad start op dins dagavond 10 januari met een kla- verjasclub. Elke avond zullen er drie ronden van 16 spellen worden gespeeld met door loting aangewe- zen maat en tegenstanders. Een vaste maat is dus niet nodig. De clubavonden beginnen om 20.00 uur en kosten fl.2,50 per avond. Vrijdag 6 en zaterdag 7 januari Zie pag. 6-7 M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1