BUZZINC!!! Werkers in de Cooperatie ckZuicWSter Opening MaasposT-kantoor Koepel moskee moet zonder meer verwijderd worden De Nieuwe Wereld in de Schouwburg Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Veel grote namen zijn er begonnen Het Lentefeest werkt nog met idealen Schiedammers in Engelse streekderby I Brandwond Nachtnet Vrijwilfigers Wereld- winkel Eenheid der kerken als het om wonen gaat Kat-en-muisspe! Vrijwilligers Voorruit Schiedam UIT VOORRAAD LEVERBAAR Wees de prijsverhoging voor FOT# VIDE# AUDI# PDM E 240 HG 4 uurs videoband 10 voor 30.000 m2. showroom en magazijn EIKEN FAUTEUIL WENCKE Met fleurige bloemstot bekleding. Neem mee van 359 - voor Van 399 Nu: iPHILIPS BUZZER Spanning Oude stijl JVC HRJ-215 VHS- VIDEORECORDER MET SHOWVIEW Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas editie-oplage 42.850 KINORAMA, SCHERP IN BEELP EN6ELUID! INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Ziepag. 6-7 SCHIEDAM De Stich- ting Welzijn Ouderen houdt 19 januari een inforniatie- bijeenkomst in Dienstencen- trum De 4 Molens over het voorkomen van brandwon- den. Ouderen vormen een belangrijke risicogroep als het gaat om brandwonden; het aantal ongevallen stijgt met de leeftijd. Door middel van een goede voorlichting kunnen veel ongevallen mo- gelijk worden voorkomen. De bijeenkomst wordt ver- zorgd door de Nederlandse Brandwonden Stichting en begint om 13.30 uur. De toe- gang is gratis. REGIO Nachtbrakers, uitgaanders en andere reizi- gers worden vanaf 14 janua ri nog beter op hun wenken bediend. Op deze datum verzorgt de RET namelijk de nieuwe dienstregeling van het nachtnet. Meest op- vallende vernieuwing is nachtlijn 6 naar Ridder- kerk. Deze gemeente was nog niet eerder in het nacht net opgenomen. De dienst- verlening in Spijkenisse is ook uitgebreid. Verder spring! het gebruik van klei- ne busjes in het oog. Deze worden ingezet voor de nachtreizigers naar en bin- nen Vlaardingen, Hoogvliet, Heijplaat, Charlois, Feije- noord en IJsselmonde. De RET-nachtbussen rijden vanuit het centrum naar de 'buitengewesten' volgens een vastgestelde route. Te- rug naar het centrum wordt de kortste weg genomen. Al- le chauffeurs van de nacht- lijnen verkopen het speciale plaatsbewijs, tegen het on- gewijzigde tarief van vijf gulden. SCHIEDAM Het jeugd- werk van Buurthuis Nieuw- land in de Albardastraat 65 is dringend op zoek naar ge- motiveerde vrijwilligers. Wie graag met kinderen omgaat en hen een paar uur per week aandacht wil ge- ven kan zich aanmelden als vrijwilliger bij Guy Demol, de jeugdwerker van het buurthuis aan de Albarda straat 65, tel.010-4738671. SCHIEDAM De Wereld- winkel Schiedam heeft de komende vier weken uitver- koop. In die periode zal un der meer korting worden gegeven op sieraden en kle- ding uit Nicaragua. De we- reldwinkel Schiedam is te vinden aan de Lange Ach- terweg 14 en is geopend van dinsdag tot en met donder- dag van 13.00- 16.00 uur (do. ook 19.00 tot 21.00), vrijdag van 10.00-16.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 16.00. SCHIEDAM Door de Raad van kerken Schiedam wordt op woensdagavond 18 januari een gebedsdienst voor de eenheid belegd in de Lutherse kerk, a6n de Lan ge Nieuwstraat, met als the- ma 'Gemeenschap met God en met elkaar'. Deze dienst vindt plaats in het kader van de internationale gebeds- week voor de eenheid der kerken. De voorgangers zijn mw. C.A. Philipse, pastor van het Schielandziekenhuis en H. Onderstal, hervormd predikant. De organist is D. Passchier. De dienst begint om 19.30 uur. Op zondag 22 januari gaan de kerken bij elkaar op be- zoek. Afgevaardigden van alle Schiedamse kerken gaan naar de morgendien- sten van de ander, om daar iets te vertellen over de eigen gemeente of parochie. FOTO - VIDEO 198- Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel 010-4518844 Hillelaan 30-39, t o. metrostatlon Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - Wmkelcentrum ZuKjptem Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haariemmerstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbledlng geldt t/m 26 januari. Zolang de voorraad strekt. SCHIEDAM In het Natio- naal Cooperatie Museum aan de Lange Haven 84 is van za terdag 21 januari tot en met za terdag 15 april de tentoonstel- ling 'Werkers in de Coopera tie' te zien. De foto-expositie geeft een beeld van de hulpmid- delen die de werkers van toen en nu ter beschikking hadden. Zo is bijvoorbeeld de broodbe- zorging te zien van hondenkar tot elektrokar, de kruidenier van verkoop achter de toon- bank tot supermarkt en de ko- lenbezorging met paard en wa- gen tot vrachtwagen. Een spe- ciaal onderdeel van de tentoon- stelling is een beeld van een werker van het eerste uur, de Vlaardinger Jan Buis. Deze is nooit in dienst geweest van de cooperatie, maar in zijn functie van voorzitter van de coopera tie 'De Voorlooper' te Vlaar dingen, heeft hij meerdere per- soneelsleden aangenomen. Als posthuum eerbetoon aan deze ijzeren voorvechter is ter gele- genheid van de tentoonstelling een keurig uitgevoerde brochu re verschenen die tijdens de fo to-expositie te koop zal zijn voor slechts fl.2,50. De ope- ningshandeling zal verricht worden op zaterdag 21 januari om 11.00 uur door de heer C. de Vries. Hij heeft de coopera tie in vele facetten persoonlijk meegemaakt en is tot op heden als vrijwilliger verbonden aan het museum. Het Nationaal Co operatie Museum annex 't Winkeltje is geopend op don- derdag en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 -17.00 uur. Ook op koop- avond is het museum geopend. Een drukte van jewelste op de opening van het nieuwe kantoor van MaasposT. SCHIEDAM Sinds kort is het nieuwe kantoor van MaasposT in gebruik geno men. Telefonisch is het kantoor be- reikbaar via nummer 010 - 473.83.22 algemeen 010 - 473.65.43 redactie Het postadres is Postbus 373, 3100 AJ Schiedam. Het faxnummer van het kan toor is 010-473.15.89. Het MaasposT-kantoor is ge- vestigd aan Over de Vesten 3, 3116 AD Schiedam. Meer over de opening en het Open Huis van Maaspost op de bin- nenpagina van deze krant. Altijd bereikbaar met deze Buzzer Licht geluids- en trilsignaal Geheugenfunctie voor 9 oproepen Klok en wekkerfunctie Geen abonnementskosten Chique lichtgrijze uitvoering Groot display voor weergave 14 karakters 289 te hebben gestolen. Het pand aan het Raam waar de Moskee in komt. SCHIEDAM De omstreden verbouwingsaktiviteiten die de Nederlandse Islamitische Stichting sinds enige maanden ver richt in de moskee aan het Raam lijken de inzet te worden van een kat-en-muisspelletje tussen gemeente en bewoners van de Brandersbuurt aan de ene kant en de Islamitische Stichting aan de andere kant. SCHIEDAM De stichting Wel zijn Ouderen Schiedam is op zoek naar vrijwilligers voor een aantal projecten. Er zijn mensen nodig bij het project Open Tafel Wijkpost Zuid en de Visiteclub in Thurlede. Daarnaast kan de stichting een bij- rijder, een chauffeur en een reserve gebruiken op het busje wat de maaltijden bij ouderen thuis be- zorgt. Aanmelden voor dit vrijwilligers- werk kan bij het Centraaal Meld- punt, tel. 426 40 22. maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. SCHIEDAM De eigenaar van een op de parkeerplaats bij station Schiedam/Rotterdam-West gepar- keerde auto moet even vreemd uit zijn ogen hebben gekeken toen hij bij zijn auto terugkwam. Hij bleek zo'n helder zicht te hebben dat er wel iets vreemds aan de hand moest zijn. Bij nader onderzoek bleken onbekenden de voorruit, in- clusief de rubbers, van zijn wagen FOTO: MICHELLE MUUS stuurd, waarin zij duidelijk stelt dat de oude situatie binnen een bepaal- de tijdspanne gerealiseerd moet zijn. Wanneer men dit nalaat, zal de gemeente zelf een aannemer in de hand nemen om het karwei te klaren. De rekening hiervan zal men dan vanzelfsprekend gepre- senteerd krijgen. Het aktiecomite van de Branders buurt wacht de ontwikkelingen on- dertussen met spanning af. Vol gens een woordvoerster van de be woners staat er momenteel welis- waar een stelling om de koepel, maar is de Islamitische Stichting niet van plan de koepel te verwij- deren. Zij hoopt dan ook dat de ge meente dit keer voet bij stuk houdt en de toegezegde stappen ook daadwerkelijk zal ondernemen. Over vier weken zal overigens de uitspraak volgen van de speciale zitting die onlangs plaatsvond en zal duidelijk worden of de ge meente onjuist heeft gehandeld bij het inlichten van de bewoners van de Brandersbuurt. „Sinds de ge meente de vergunning heeft ver- strekt voor de bouw van een mos kee, via de artikel-19 procedure lo- pen wij achter de feiten aan. Onze bezwaren zijn dus niet met name gericht tegen de Islamitische Stich ting, maar tegen de gemeente. Zij hadden die vergunning nooit moe- ten verstrekken", aldus een woordvoerster van het Aktiecomi te. De Islamitische stichting was ove rigens niet bereikbaar voor com- mentaar. Over de Vesten 3 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 ROTTERDAM Het Folklo- rischt Danstheater trekt met het nieuwe programma 'Uit de Nieu we Wereld' momenteel door, Ne- derland en doet voornamelijk de grote steden aan. Zondag was het de beurt aan Rotterdam waar een werkelijk fantastische en kleurrij- ke voorstelling werd verzorgd in de Schouwburg. Met veel verve werden de 'nieu we' en oude dansen uit de tijd dat de Amerika's in Europa nog wer den aangeduid met de term de nieuwe wereld, uitgevoerd door het Folkloristisch Danstheater. Het gezelschap bracht ondermeer Cubaanse. Peruaanse, Indiaanse, Braziliaanse en Afrifcaanse dans- en. Begeleid door bijpassende authentieke muziek en gekleed in de meest prachtige folkioristische gewaden wisselden de dansers elkaar in rap tempo af. Soms met acrobatische lenigheid beetdden zij de smeltkroes van culturen uit. Het Folkloristisch Danstheater trekt met de voorstelling 'Uit de Nieuwe Wereld' door het hele land. Belangstellenden uit de re- gio die niet te ver willen reizen kunnen het gezelschap nog zien op 26 februari in het Zuidplein- theater. De voorstelling begint dan om 14.30 uur en is beslist de moeite waard. In de moskee zijn talloze verbou- wingen verricht zonder dat men daarvoor de vereiste bouwvergun- ning van de gemeente Schiedam heeft gekregen. Zo is er op het ge- bouw een circa acht meter hoge koepel verrezcn en is de achterge- vel onherkenbaar veranderd. In de hoorzitting die 9 januari plaats vond en waar de bewoners van de Brandersbuurt hun bezwaren nog eens duidelijk toelichtten. zette de heer Van Putten, hoofd woning- en bouwtoezicht van de gemeente Schiedam, het standpunt van de gemeente in deze kwestie onom- wonden uiteen: alle verbouwingen die zonder vergunning hebben plaatsgevonden worden hoe dan ook niet getolereerd en zullen on- gedaan moeten worden gemaakt. De oude situatie waarin het pand aan het Raam verkeerde moet daardoor zo snel mogelijk worden hersteld. Door deze stellingname van de ge meente zal de Islamitische Stich ting er onder andere voor moeten zorgen dat de enorme koepel zo snel mogelijk wordt verwijderd. Ook de achterzijde, aan de kant van De Teerstoof, moet in oude stijl worden teruggebracht. De ge meente liet weten de stichting in- middels een brief te hebben ge- 80 Voorkeuzezenders Show- View Hi-Spec drive voor supersnel voor- en achteruit spoelen Slow motion, stil- staand beeld en beeld-voor- beeld Inclusief LCD-afstands- n AAA bediening jrxjf Zie onze advertentie elders in deze krant. klein

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1