Maaspost opent regiokantoor MMworf KORT □1 heeft het leegste prijspeil tree Hederland! Het Lentefeest MaasposT MaasposT Tj Kerkdiensten Radio Schiedam tijdelijkuit de lucht Bridgecursus Profeet 1 Oude Raedthuys KERKDIENSTEN SCHIEDAM SCHIEDAM „Wij zeg- gen nog zo vaak: je hoeft niet te tobben. Wij kunnen zorgen voor vervoer op maat, gezelligheid, talloze aktiviteiten, bingo's en boottochten en dat allemaal voor weinig of geen geld." Het welzijn van de mensen gaat de stichting Het Lente feest, duidelijk aan het hart. Jaren geleden bracht Riet Konings,initiatiefneemster van de stichting, in haar vrije tijd al bezoekjes aan eenzame mensen. Maar wanneer zij dan de deur ach- ter zich dichttrok, had zij toch altijd een onvoldaan gevoel. „Hoezeer ik die mensen ook trachtte te hel- pen, wanneer ik weg was, waren ze toch weer alleen." Vooruitstrevend als zij is, besloot ze dat er een ruimte moest komen waar iedereen die om de een of andere re- den wat gezelligheid zocht, terecht moest kunnen. SCHIEDAM Onder gro te belangstelling heeft Maaspost weekbladen vori- ge week woensdag in Schiedam een nieuw regio kantoor in gebruik geno- men. Dit kantoor gaat de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland bedienen. Tal van adverteerders, en ver- tegenwoordigers van ge meenten en verenigingen kwamen een kijkje nemen tijdens het open huis op woensdag 11 januari. Veel mensen denken dat iedereen kan lezen en schrijven, maar dat is niet zo. Voor mensen die lezen en schrijven moeilijk vin den heeft het Educatief Centrum voor Volwassenen een cursus ontwikkeld waarbij dat leert wat men direkt kan gebruiken. Wanneer men zich opgeeft kan men direkt beginnen. Het Educatief Centrum voor Volwassenen is gevestigd aan het Dr Wibautplein 47. Tel. 4717375. Bewonersvereniging De 4 molens Ruilbeurs Bevrijdende klanken Lentefeest Specialist in designvloeren Permanente expositie van meer dan 400 soorten wand- en vloertegels, siergrind en linoleumvloeren. Wij leggen op alle soorten ondervloeren! COME TO THE CABARET OLD CHAP! CABARET. DUETSIGLETTE BAS VAN DER HEUDEN Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk - Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Woensdag 18januari 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.52 SCHIEDAM De kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Schiedam op zondag 22 januari. Opstandingskerk Burg. Honnelage Gretelaan Aanvang 10.00 uur ds. A. van zetten Grote kerk Lange kerkstraat Aanvang 10.00 uur ds. H.J. Groenenwegen Aanvang 17.00 ds. H.J. Stoutjesdijk Huize Thomas Grieksestraat 18 Rotterdam Aanvang 10.00 uur ds. H. Onderstal Bethel Kapel Nieuwe Maasstraat 68d Aanvang 10.00 uur ds. G. de Lang SCHIEDAM - Radio Schiedam heeft zaterdag 14 januari om 10.00 uur zijn uitzendingen tijdelijk ge- staakt. Aanleiding is het feit dat deze lokale omroep naar een nieu we lokatie verhuist. Radio Schiedam verwisselt het huidige onderkomen aan de Lange Nieuw. straat 227 voor de Korte Haven 127. Het pand aan de Lange Nieuw- straat wordt momenteel gehuurd door Media Combinatie Schiedam (MCS), het bedrijf dat voor Radio Schiedam de activiteiten op het ge- bied van reclame en sponsoring heeft verzorgd. Aangezien Radio Schiedam de samenwerking met MCS heeft beeindigd, is besloten het MCS-pand te verlaten. Dankzij de welwillende medewer- king van de gemeente Schiedam kan de lokale omroep nu het pand aan de Korte Haven betrekken. Het is de bedoeling dat Radio Schiedam binnen afzienbare tijd de uitzendingen hervat. SCHIEDAM - Denksportcentrum Brandersstad, Boterstraat 6, start in de week van 13 februari met de nieuwe cyclus bridgecursussen. Er zijn cursussen voor beginner, ge- vorderden en vergevorderden. De beginnerscursus is voor men- sen die het spel willen leren. Kaart- eryaring is niet vereist. Aan het eind van de cursus beheersen de cursisten de spelregels en kunnen ze de meeste standaard bied- en af- spelproblemen oplossen. Meedoen aan de eerste bridgedrive is moge- lijk. De vervolgcursus sluit aan op de beginnerscursus en gaat dieper in op het bieden, af- en tegenspe- len. De cursus voor gevorderden is voor mensen die al bridgen en de bied-, af- en tegenspeltechniek willen verbeteren. Alle cursussen bestaan uit 10 les sen van 2 1/2 uur. De kosten bedra- gen fl. 140,- per persoon inclusief gebruik van het lesmateriaal en gratis deelname aan de wekelijkse oefenmiddagen op zaterdag. Aan- melding en informatie: 010 - 4736466. Een stichting met een ideaal MaasstaD weekbladen KANTOOR: Over de Vesten 3 3116 AD Schiedam Postbus 373 3100 AJ Schiedam Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: W. J. de Kok Telefoon 010-4004291 COMMERCIE: Telefoon 010-4738322 Telefax 010-4731589 VERTEGENWOORDIGERS: H. Theeuwkens Prive 010-4115184 R. de Hoog Prive 010-4663691 I. Ruijgrok Prive 01751-12382 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur VERKOOPLEIDER: C. Kersbergen Telefoon 010-4004264 ACCOUNT MANAGER: L. B. van IJzerloo Prive 010-4708702 REDAKTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 chef-redakteur L.M. Hartman Telefoon: 010-4004491 Redactie: M. Heijnen Telefoon: 010-4004484 FOTOGRAFIE: en voor fotobestellingen Willem de Bie Media Produkties Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4774010 010-4778066 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Nederlandse Dagbladunie b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur Om geld voor dit mooie plan bij elkaar te krijgen werd er op 3 april 1971 een grote verloting ge- houden in Sporthal Margriet. Door de spontane medewerking van vele winkeliers was de grote groep vrijwilligers die Konings inmiddels om zich heen had ver- zameld, in staat om van het geheel een groot feest te maken. Het mooie weer in die dagen hielp vervolgens een handje bij de bepaling van een geschikte naam voor de te creeren ruimte en daaraan verbonden organisatie. Bijna vanzelf kwam men op de naam 'Lentefeest', een naam die de stichting tot op de dag van vandaag siert. Toen de ruimte aan het Broersveld eenmaal was ge- realiseerd, bleek al snel dat een aantal mensen die de aktiviteiten van het Lentefeest bij wilde wo- nen. moeilijkheden had het pand te bereiken. „Daar moest natuur- lijk iets op gevonden worden want we wilden werkelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Onze gedachten gingen uit naar een ei- gen bus waarmee we iedereen, dus ook de mensen in een rol- stoel, op konden halen en derge- lijke", aldus Konings. „De eerste aangepaste bus was al binnen een Chauffeur Ton voor de Lentefeestbus jaar een feit. Met de hulp van een grote groep vrijwilligers werd de ze opgeknapt en aangepast en konden de eerste ritten worden uitgevoerd. Maar niet alleen van en naar Het Lentefeest. De stich ting heeft tegenwoordig de be- schikking over twee bussen. Of het nu om een bezoekje aan de huisarts gaat of om familiebezoek buiten de stad; men kan Het Len tefeest altijd bellen en de bus staat gereed. En dat allemaal voor een heel klein prijsje." Ondertussen zijn de aktiviteiten van Het Lentefeest een bekend en belangrijk segment van de Schiedamse samenleving gewor- den. Een status die, Konings kan het niet genoeg benadrukken, nooit zou zijn bereikt zonder de enorme inzet van de grote groep vrijwilligers die haar dag in, dag uit bijstaan. Zo'n acht jaar gele den werd het kleine pand aan de Broersvest verruild voor een voormalig schoolgebouw aan de Tuinlaan. In de ruimte, die volle- dig is aangepast aan rolstoelers, kan men elke morgen van 09.00- tot 12.00uur terecht voor een praatje of een kopje koffie. In overleg met de vrijwillige aktivi- teitenbegeleider worden op diver se middagen cursussen bloem- schikken, textielverven of per- gamano georganiseerd. Op don- derdag, de soosdag wordt elke week een complete maaltijd aan- gereikt waarbij een vers glaasje jus d'orange en grote hoeveelhei- den vers fruit niet ontbreken. Hoewel er voor de aktiviteiten geen cent wordt gevraagd, wordt men bij deelname wel geacht zich aan enige sociale regels te hou- den. Zo wordt men verzocht in de ruimten niet te roken en om even te bellen wanneer men niet kan komen. „Het zijn twee beschei- den vragen die het samenzijn zeer bevorderen. Soms krijgen we hier de kriebels en huren we een tou- ringcar om met de hele club bij- voorbeeld naar het pannekoeken- huis in het park te gaan. We moe- ten dan wel weten hoeveel men- sen er van plan zijn te komen. Een telefoontje is dan toch niet te- veel gevraagd?", vraagt Konings om bevestiging.Ook trekt de stichting er elke maandagavond op uit naar zwembad Zuid. Onder begeleiding kan men dan. met welke aanpassing dan ook, drie kwartier recreatief zwemmen. Het sportieve idee weet inmiddels zelfs deelnemers uit het Vlaar- dingse Zonnehuis te trekken. Bij Het Lentefeest is men in staat veel te doen voor weinig geld. Dat komt doordat de inkomsten van de stichting, naast een kleine subsidie, komen uit de bingo's die vier maal per week worden georganiseerd. De laatste jaren is Het Lentefeest hierbij, door ver- nieuwde regelgeving inzake bin go's, een flinke slag toegebracht door de overheid. „Voor iedere bingo die je tegenwoordig wil or- ganiseren moet je fl.50,- betalen voor een vergunning. Daarnaast mag je maar veertig procent van de opbrengsten uitbetalen. Dat werkt nadelig voor ons omdat wij van het standpunt uitgaan dat we de winst niet uit een grote bingo willen halen, maar uit meerdere bingo's per week, zodat we ook meer mensen met een prijsje naar huis kunnen laten gaan." Ondui- delijkheid bij de bezoekers om- trent de nieuwe regels zorgde er echter voor dat een groot deel van hen voortaan thuis bleef. De in komsten van stichting Het Lente- feest slonken hierdoor aanzien- lijk. Meer geld dan voor het beta len van de vaste lasten kwam er niet meer binnen en dat is iets wat de idealisten 'bij stichting Het Lentefeest pijn doet:„Dat gaat ons inderdaad aan het hart, want wij hebbe'n een ideaal en dat komt op deze manier op de tocht te staan; de aanschaf van een eigen schip voor de stichting." Het Lentefeest organiseert al sinds vele jaren een aantal malen per jaar diverse boottochten varie- rend van een dag tot een compleet verzorgde week. Soms moesten er mensen teleurgesteld worden omdat ze zich bijvoorbeeld die bepaalde dag niet erg lekker voelden en daardoor niet mee konden. Met een eigen schip zou- den dergelijke ondernemingen veel vaker georganiseerd kunnen worden. zodat veel meer mensen van deze uitjes zouden kunnen genieten. „Wij zijn destijds begonnen om de mensen een plezier te doen en daar blijven we ons voor inzetten. Het is jammer dat er door gebrek aan inkomsten bepaalde idealen niet verwezenlijkt kunnen wor den. Ik hoop dus echt dat men de weg naar onze grote bingozaal weer massaal zal weten te vinden, zodat ons schip op een mooie dag toch een feit zal zijn." - Aandachtig werd door de aanwezigen geluisterd naar het openingswoord van bladmanager Willem de Kok. het Rotterdams Dagblad zoals el ders in de regio Rotterdam ook is gevestigd. In het nieuwe kantoor zetelt de Waterwegredactie, een commer- ciele afdeling en de administratie. De Schiedamse wethouder Hafkamp(midden) en de Vlaardingse voorlichterLelia v.d. Tak (links) maken nader kermis met Maaspost-vertegenwoordigerHelene Teeuwkens (rechts). Het kantoor heeft voorts een ba- liefunctie voor adverteerders en service voor de lezer. Het nieuwe kantoor is gelegen aan Over de Vesten 3, 3116 AD Schiedam. Het postadres is Post- bus 373, 3100 AJ Schiedam. Te- lefonisch is het kantoor bereik- baar via nummer 4738322. Het faxnummer is 4731589. SCHIEDAM In wijkcentrum De Erker is de bewonersvereni ging Schiedam-West gevestigd. Deze organisatie van bewoners uit de wijk tracht het wonen en leven in de wijk te verbeteren en negatie- ve ontwikkelingen daaromtrent te- gen te gaan. Men kan bij de vereni- ging terecht met vragen over huur- problemen, woonomgeving, woonverbetering en andere zaken die bij het wonen in de wijk van belang zijn. Elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur houdt de vereniging spreekuur. Voor advies en informatie van meer algemene aard, zoals het invullen van formu- lieren of vragen over sociale voor- zieningen kan men terecht bij de infowinkel. Elke dinsdag-, woens dag- of donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is de winkel geopend. SCHIEDAM Zondag 22 januari wordt er in Dienstencentrum de 4 Molens een contactmiddag voor 55-plussers gehouden. De middag duurt van 13.30 tot 16.30 uur. Het dienstencentrum is te vinden aan de Nieuwe Damlaan 766. Voor in formatie is de balie geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. SCHIEDAM Zondag 22 januari wordt er vanaf 13.30 uur een grote ruilbeurs gehouden in dienstencen trum De 4 Molens. Men kan er te recht voor munten, postzegels, prentbriefkaarten, maar ook voor stripboeken of telefoonkaarten. Tevens is er de mogelijkheid om objecten gratis te laten taxeren. Het dienstencentrum is gevestigd aan de Nieuwe Damlaan 766. De toe- gang is gratis. SCHIEDAM De N.P.B.- Schiedam gaat in de serie 'Bevrij dende Klanken' in op de relatie tussen muziek en religieuze inspi- ratie. In drie avonden wordt er aan- dacht besteed aan de religieuze in- spiratie bij respectievelijk de klas- sieke-, jazz- en popmuziek. Elke avond bestaat uit een lezing afge- wisseld door live-muziek. De le- zingen worden gehouden in het ge- bouw van de N.P.B., Westvest 90- 92. De aanvang zal telkens 20.00 uur zijn. Donderdag 19 januari maakt Wouter Blacquiere duide lijk hoe klassieke componisten als Bach en Schubert zich religieus hebben laten inspireren en hoe zij hebben geprobeerd deze inspiratie over te brengen op anderen. De le zing wordt muzikaal ondersteund door Leo de Vries (viool) en Ro nald Dijkstrafbas-bariton). SCHIEDAM Vier maal per week organiseert Stichting Het' Lentefeest aan de Tuinlaan 64 een gezellige bingo. Maandag- en don- derdagavond is de zaal open vanaf 18.00 uur. De bingoballetjes rollen dan vanaf 20.00 uur uit de machi ne. Op dinsdag- en woensdagmid- dag is de zaal om 12.00 uur open en begint de bingo om 14.00 uur. Voor weinig geld zijn er diverse zeer aantrekkelijke prijzen te win- nen. Voor meer informatie kan men bellen naar tel.nummer 4260027. MEUBEL EN ROTANHUIS tvr-r*/. s::,- HOOGSTRAAT 109 SCHIEDAM 010 - 426.84.32 HOOGSTRAAT 131-132 VLAARDINGEN 010-434.24.04 CMAMICA AANBIEDING (zolang de voorraad strekt!) 40 m2 vloertegels 33 x 44 of 40 x 40. 2 Groeps vloerverwarming. Kompleetaangesloten en gelegd incl. materiaal 3.650,- Idem 40 m2 vloertegels 33 x 33 of 30 x 30 3.350,- ITAL CERAMICA Vierhavenstraat 19 - Rotterdam tel.: 476 20 54 Voor een korte nieuwsflits interviewde Stads Radio verslaggever Roger Huys Maaspost-redacteur Leo van der Sande. In September vorig jaar startte Maaspost weekbladen met nieuwe huis-aan-huisbladen in het Water- weggebied. Al gedurende enkele jaren werd in Rotterdam onder de naam MaasstaD een huis-aan-huis- krant met succes uitgegeven. On der de vlag van de Dagbladunie werden ook de banden met het Rotterdams Dagblad nauwer aan- SCHIEDAM Geloof het of niet, maar profeten bestaan nog. Al- thans, dat vindt de Amerikaan De- rik Beurly die zichzelf als zodanig beschouwd. Hij komt op donder dag 19 januari naar de Christ gos pel Church in het Gilde College aan de Nieuwedamlaan 762 in Schiedam. Daar zal hij direkte boodschappen van God door ge- ven aan een ieder die het horen wil. De boodschapper Gods begint om 19.30 uur. getrokken en was een goede basis gelegd om het verspreidingdsge- bied te vergroten. Dit resulteerde in nieuwe edities in het Botlek-ge- bied, in Krimpen en Capelle a.d. IJssel, Hoekse Waard en Water- weggebied. Tijdens de receptie met open huis was de gemeente Schiedam verte- genwoordigd door de wethouders L.A. Hafkamp en A.G. Wiegman. Ook waren er voorlichters aanwe- zig van o.a. de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Tijdens het open huis sprak mana ger W.J. de Kok een kort woord waarbij hij nader inging op de pro- blemen tijdens de opstartfase van de nieuwe kranten hetgeen resul teerde in het feit dat het Schiedam se kantoor later geopend kon wor den dan oorspronkelijk de bedoe ling was geweest. In zijn toespraak noemde hij het feit dat het hier om een vestiging gaat met een beperk- te duur en dat over ongeveer twee jaar mogelijk een nieuw en groter pand wordt betrokken samen met BRASSERIE KETHEL Schiedamseweg 26 3121 JH Schiedam-Noord Zoals u van onsgewend was om elke laatste zaterdag van de maand in 1994 te genieten van heerlijke jazz, verzorgen wij gedurende 1995 een heeljaar lang Wij zijn erin geslaagd om een programma samen te stellen van steeds wissclendc artiesten die dfhun sporen reeds hebben verdiend of net zijn ajgestudeerd aan de Academic voor Kleinkunst, maar alien zeerdemoeite waardzijn. Zaterdag 28 januari a.s. beginnen wij met ons eerste Cabaret-programma, dat in het teken staat van het duo Sigurd van Lommel en Nicolette ten Bosch begeleiden zichzelf op de piano Enige citaten uitdepert: "Retden zingen de sterren van de hemel". muzikale kwaliteiten en grappen kortom dit mag u niet missen! Dit avondvullendprogramma bieden wij u aan, inclusief een 5-gangen diner, voor f89,50per persoon. Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen: 010 -4715 800 HIER KUNT UUW AUTO PARKEREN EN STAAT DE PENDELBUS OP U BROERSVELD 68-70 CRATfsr BAS VAN DER HEIIL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 3