Horeca in binnenstad slaat handen ineen Kinderen in de weer met de natuur sa dorzo v SmRaeNsyooRP^l^ OP-OPRUIMINOl \Um l.0l:WI:>V V&D verrast Schiedamse patientjes 17.95 Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Project Windenercjie international filmfestivall rotterdam 'Wereldwonder' in Nieuwe Waterweg De Tussenpaus wil het hoogst haalbare Vrijwilligers Kalveren Klimmen VSB-fonds 'Er moet nu iets gebeuren' H als het om wonen gaat ZIE DE BIJLAGE VANDE WINKELIERS- VERENIGING HOOGSTRAAT VERDER OP IN DEZE KRANT Schiedam (IS©!® pans WS W 95 1 jan 25 - feb 5 1995 Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 ZITKOMBINATIE Van 1798 - voor NU MET GRATIS FAUTEUIL UW RENAULT DEALER SCHIEDAM EN VLAARDINGEN de beste in behang verf en gordijnstoffen GRUnDIG LC-400 Voor: Wees de prijsverhoging voor! Akai SX-C60 Audio Cassette 10 Voor Over de Vesten 3 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM Het jonge- renwerk van Buurthuis Nieuwland zoekt vrijwilli gers voor de disco. De werk- zaamheden bestaan uit het verzorgen van de bar, het heffen van entree en contac- ten leggen met jongeren in de zaal. De activiteit vindt twee keer per maand plaats op een vrijdagavoitd en de donderdagavond daarvoor wordt de disco opgebouwd. Wie 21 jaar of ouder is en het leuk vindt om met jonge ren te werken, kan zich aan- melden bij Jolanda van der Lubben op telefoonnummer 4738671 op de dinsdag- of donderdagavond. SCHIEDAM Enkele we- ken geleden waren in het journaal de actios te zien van de Engelse dierenbe- schermers die Nederlandse vraehtwagens te lijf gingen om te voorkomen dat deze hun lading kistkalveren konden importeren. De vraag rees bij het zien van de beelden wie nu eigenlijk de dierenliefliebbers waren. Hoe dan ook; de Dierenbe- scherming wil haar be- zorgdheid uitspreken over de kistkalveren. 'De kalveren worden in ons land in kisten van 80 cm breed opgefokt met kunst- melk, antibiotica en een ij- zerarm dieet. Daardoor ge- ven ze 'mooi' blank vlees. In Engeland is deze dieron- vriendelijke wijze van kal- verhouden sinds 1990 ver- boden. Daarom transporie- ren de Engelse kalverhande- laren de zuigelingen naar ons land. Jaarlijks komen hier zo'n 800.000 dieren in kisten terecht. Wij werden ineens overvallen door de beriehtgeving er over en door vragen vanuit het pu- bliek over deze dieronvrien- delijke toestanden. Voorz- over wij weten zijn er in Schiedam geen kalvermeste- rijen, maar zeker zijn we daar niet van. Wie dit leest en regelmatig kalfsvlees op tafel zet, moet ook eens aan de kistkalveren denken: Hoe blanker dit vlees is, des te waarschijnlijker is het dat de dieren op bovenomsehre- ven manier zijn 'groot ge- groeid'.' SCHIEDAM Wijkcen- trum De Erker organiseert voor jongeren tussen 15 en 23 jaar een cursus indoor- klimmen op de klimwand in de sporthal Margriet. De cursus wordt gegeven op de dinsdag en donderdagavond van 19.00 t/m 21.00 uur. On- der deskundige begeleiding wordt kennis gemaakt met de indoorklimsport. De cur sus bestaat uit zeven avon- den waarvan een avond the- orie. De kosten zijn fl.55,00 inclusief materialen en toe- gang tot de klimwand. De cursus start begin februari. Aanmeldingen en nadere in- formatie bij wijkcentrum De Erker, Jan van Avennes- straat 32 in Schiedam, tele- foon 010-4267767. SCHIEDAM Het VSB Fonds Schiedam/Vlaardin- gen heeft aan stichting ter behartiging van de belangen van handbalvereniging D.W.S. en volley balvereni- ging Rijnmond een bedrag ter beschikking gesteld voor de inrichting van de horeca in de nieuwe sporthal Groe- noord. De heer Burger, dis- trictsdirecteur VSB Schiedam, zal vanmiddag, woensdag 25 januari om 16.00 uur na de officiele ope ning van de sporthal een cheque ter waarde van 11.10.000,- overhandigen aan H. Zandwijk, voorzitter van het stichtingsbestuur. Van het geld worden tafels en stoelen aangeschaft. De horeca-ondernemers in de oude binnenstad verenigen zich. SCHIEDAM - De bouwwerkzaamheden aan Passage, Koe- markt en Emmaplein bepalen al lange tijd de sfeer in het cen trum van de stad. Al vordert de bouw gestaag en zijn enkele omtrekken hier en daar al zichtbaar, een einde aan'de Zand- massa s, hekken en ontwrichte voetpaden is voorlopig nog niet in zicht. Gevolg is dat het winkelpubliek voor een groot deel wegblijft en dat winkeliers en horeca-exploitanten de in- komsten danig zien verminderen. In plaats van passief af te blijven wachten wat de nieuwe Passage gaat doen, heeft de ho reca in de Schiedamse binnenstad nu besloten de handen ineen te slaan en samen aktie te gaan ondernemen om het publiek weer naar de cafeetjes te trekken. „Straks zit iedereen in het nieuwe centrum en is men de oude binnenstad vergeten. Er moet nu iets gebeuren", aldus Annet Leermakers van cafe 't Proosje. SCHIEDAM 'Geen moeilij- ke verhalen, maar gewoou laten zien waar het om gaat.* Onder dit motto presenteerden de Dienst Educatie en het Onder- wijs Voorrangsproject Schiedam (OVG) zich tijdens de open dag die zij zaterdag 21 januari organiseerden. Op maar liefst drie locaties kon men zich laten informeren over talloze zaken die met het mo- derne basisonderwijs samen- hangen, zoals leerplicht, school- maatschappelijk werk en de on- derwijsbegroting. Naast het vergaren van informatie stond de open dag vooral in het teken van het zelf deelnemen aan tal van aktiviteiten. Zo kon men in het NME-centrum aan de slag met allerleitechnische hulpmid- delen waarmee de natuur in kaart is te brengen en in de Piersonstraat met de nieuwste computerprogramma's. In schoolgebouw Het Startblok lieten een aantal leerlingen van groep 3/4 zien wat zij zoal in het kader van kunst en natuur- educatie geleerd hebben. Zij voerden een openbare voorstel- ling van het Jungle Book op. Aanleiding voor de open dag was de verhuizing van de Dienst Educatie van het Stads- kantoor naar een splinternieuw gebouw aan de Piersonstraat. Hier zijn voortaan ook het OVG Schiedam en het project 'Weer samen naar school' ge- vestigd. FOTO: JACCO ZANSTRA Indirecte aanleiding voor het ini- tiatief van de ondernemers was de moeizame organisatie van de jazz- night tijdens de Brandersfeesten van 1994. Bij uitblijven van initia- tieven van de horecaondernemers zelf, werd dit evenement het afge- lopen jaar voor een belangrijk deel ge'i'nitiateerd door twee onderne mers van de Stichting Hoogstraat en Broersvest. Toen bleek dat dit initiatief niet bij alle horecabazen even goed was gevallen, organi seerden de twee een vergadering waarin zij de exploitanten met de neus op de feiten drukten en vroegen welke ideeen zij nu zelf hadden voor de toekomst. Het be- sef groeide dat men het hoofd niet langer in het zand kon steken en dat er inderdaad iets ondernomen moest worden, maar dan wel in collectief verband. De succesvolle Kerstmuzieknacht die cafe 't Proosje in samenwerking met cafe t Stappertje onlangs organiseerde liet iedereen zien dat door samen werking toch heel wat mogelijk is. Daar er in Schiedam nog geen ho- recavereniging is, besloot men dat het nu de hoogste tijd was daar eerst iets aan te doen. De te vormen stichting zal onder andere gezamenlijk diverse evenementen gaan verzorgen tijdens de feestda- gen van het komende voorjaar. Vanavond. woensdag 25 januari. zal tijdens de tweede vergadering van de Schiedamse horecaonder nemers in cafe De Amstelbron een voorstel voor een naam voor de stichting worden gedaan en moge lijk aangenomen. Ook zal het co- mite de evenementendata bekend maken. De resultaten van het sa- menwerkingsverband zullen dan in het komende voorjaar al zichtbaar worden. „We zitten nu al maanden in de rotzooi en het ziet er niet naar uit dat dat binnenkort voorbij is. De terrasjes, die altijd veel bezoe- kers trekken, zullen het komend voorjaar waarschijnlijk nog niet bezet kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar dingen organiseren die publiek aantrekken. Die vervelende brood- nijd moet nu maar eens over zijn", aldus Annet Leermakers. SCHIEDAM Op het lOe Mo- lenfestival dat zaterdag '20 mei 1995 zal worden gehouden, waait een frisse wind. In ieder geval fi- guurlijk, want deze keer zullen leerlingen van Schiedamse scholen een belangrijk programma-onder- deel voor hun rekening nemen en hiermee een hedendaagse kijk op tnolens geven. De bedoeling is dat klassen, of op andere wijze samen- gestelde teams, een molen - beter gezegd een machine - in elkaar zet- ten, die wordt aangedreven door wind met een toepassing van de verkregen energie. Groot, klein, van hout, ijzer, glas of kunststof het mag allemaal. Veel waarde wordt gehecht aan originaliteit van het ontwerp en in- ventiviteit van de toepassing. Om het extra spannend te maken. maar ook ter waardering van alle inzet, is een totaal prijzengeld beschik- baar gesteld van rond de fl.2.000,-. Een jury, samengesteld uit deskun- digen zowel uit de moderne als tra- ditionele windmolensector zal de inzendingen beoordelen. Tussen molen De Noord en De Nieuwe Palmboom zullen de lu- dieke, futuristische fantastische, maar wie weet in de toekomst, ook goed toepasbare machines', wor den tentoongesteld. Op dit moment zijn er al 15 deelnemende teams, maar de inschrij ving is nog niet ge- sloten. Alle deelnemende leerlin gen zullen een speciale deelne- merspas krijgen, waarmee ze zo vaak als ze willen de molen kun nen binnenlopen om te 'spieken'. Molenaar Notenboom houdt zich beschikbaar voor de beantwoor- ding van vragen (tel. overdag 426 00 44, 's avonds 426 10 23). Een verdere invulling van dit techni- sche programma-onderdeel zal worden verzorgd door enkele windmolenbedrijven, die zullen la ten zien wat op dit gebied de pro- fessionele en actuele stand van za ken is. Moderne 3 2 zits in een fantasie flockstof. VANAF MAGAZIJN 998= VANA Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel. 010-4518844 HiHelaan 30-39, t o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 RENAULT De klant centraal, de auto optimaal. James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Telefoon (010)4353533 Bl) crankoop van tenmlnste 149 behang: (zolQn9 Op de Dam In Schiedam Tel.: 010 - 426 61 92 SCHIEDAM - „Een combinatie tussen All you need is love en de Surpriseshow", zo omschrijft de heer Bandhoe van V&D Rotter dam de wensboomaktie die het concern elk jaar tussen 6 en 24 de- cember organiseert. In alle 62 ver- stigingen staat gedurende deze pe- riode een gigantische wensboom opgesteld, waaraan men een ge- paste kerstwens kan hangen. Dit jaar werd uit het enorme aantal wensen aan de boom in het filiaal van Vroom en Dreesmann aan de Rotterdamse Hoogstraat de wens uitgekozen van een van de ver- pleegsters van het Schiedamse Schielandziekenhuis. De reden waarom het enige jurylid Bandhoe juist deze wens uitkoos, was dat de verpleegster niet iets voor zichzelf vroeg, maar nieuw knutselmate- riaal voor de patientjes van de kin- derafdeling. Afgelopen donder- dag, 19 januari, ging de kerstwens in vervulling. Om 11.00 uur reed een vrachtwagen van het concern bij het ziekenhuis voor met hierin allerhande speelgoed en knutsel- materiaal, waaronder fimo-klei en elektronische tekenborden voor de kinderafdeling. De heer Bandhoe was natuurlijk aanwezig om de dankbare taak persoonlijk te vervullen. Hij bena- drukte nog eens te meer dat de ak tie niet bedoeld is als publici- teitsstunt voor Vroom en Drees mann. „De bevolking, daar is het ons bij deze aktie om te doen; men- sen die dat verdienen een plezier doen." De patientjes van het Schielandziekenhuis hoeven zich door deze leuke geste in ieder ge val voorlopig niet te vervelen. Aan het vele speelgoed kan men nog ja- ren plezier beleven. VHS slim line travel camcorder VHS-compact systeem 10-voudige motor zoom Lichtsterkte objectief 1:1,8 Record review/edit search Aansluitingen voor: netvoeding incl. adapter, accu, schouder- riem en cassetteadapter Gratis EXTRA High Power accu t.w.v. 99 Van 1599 KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN 0ELUIP1 I INFORAAATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam Hoogstraat 141 Rotterdam Wmkelcentrum Zmdotem •Rotterdam 2e Middeiiandstraat 23 Rotterdam Groene Hiliedi|k 1 73 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 •Dordrecht Voorstraat 274 Leiden Haariemmerstraat 170 Den Haag Venestraat 8-10 Aanbieding geldt t/m 2 februari. Zolang de voorraad strekt FOTO VIDEO Ziepag. 14 M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1