Nieuwe sporthal off icieel geopend Bouw nieuwe Passage vordert snel Levi's 501 BRISTOL OPRUIMING 3 T/M 12 FEB D0RZ0 J£ Schiedam-posters als herinnering m OP-OPRUIMINti! 549 Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. PotoKlein trekt alle registers open! 1 AHOY' ROTTERDAM jmaENSVOOKP§k!*^ aPMiX De internationale woonbeurs Binnenhuis Postbank Kleinkunstfestival Warnaar (GSS) is liefde voor voetbal kwijt Centraal Meldpunt Padden- werkgroep Dialezing over het weer if De nieuwste woontrends, glastelder in beeld. Inventarisatie knelpunten gehandicapten The-dansant Reunie Nationale Reserve Sanyo VHR-244 midi videorecorder (wmimQgxol Z3H Schiedam •51cm •TELETEKST SAMSUNG 5051 AT 5 Jem KTV+TELETEKST REGISTER PRIJS FOT# VIDE# AUDH m W&Wt" -STv-.t- 10 Dagen lang een uniek overzicht.. Van topdesign tot romantisch wonen 'n 'Vreemde Kijk op Wonen' door de eigenzinnige Weense kunstenaar/architect HUNDERTWASSER. Spectaculaire keukenshows, v Open Haardenshows, Sanitair, Audio/video: De top in Beeld en Geluid Dromen in Uw nieuwe slaapkamer Tuinideeen - Huizen kopen - Huizen bouwen - Woning- verbetering en nog veel meer UW RENAULT DEALER voor SCHIEDAM EN VLAARDINGEN MAALTIJD-SERVICE MEULDIJK BIEFSTUK Bezorging GRATIS vanaf /15.- SL0TPLEIN 29 CAPELLE A/0 IJSSEL ACOUSTIMASS SE-5-II Uit de Correct koopjeskelder Goed getest febr. '95 Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPE AGE 42.850 ~2e jaargang nr. 5 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM Het Cen traal Meldpunt in Schiedam is op 1 augustus 1994 van start gegaan. Bij het Cen traal Meldpunt kan men te- recht met problemen die men ervaart in het dage- lijkse leven. Samen met de functionaris wordt gepro- beerd tot een oplossing te komen. Ook kan men bij het Centraal Meldpunt terecht voor aanvragen voor hulp en het verkrijgen van infor- matie. Van 1 augustus tot en met 31 december 1994 zijn er bij het Meldpunt 578 ge- sprekken binnen gekomen Het betrof onder andere vragen over mogelijkheden voor hulp in de thuissituatie zoals open tafel, warme maaltijden of alarmering, inschrijven voor een aan- leunwoning, al of niet opna- me in een verzorgingstehuis en het inschrijven voor al- lerlei cursussen. Ervaring bij het opzetten van een der- gelijk meldpunt in Vlaar- dingen heeft geleerd dat het enige maanden duurt voor- dat het Meldpunt bekend begint te raken. Het aantal binnengekomen telef'oontjes in Schiedam in de eerste maanden heeft de verwach- tingen dan ook ver overtrof- fen. Het Centraal Meldpunt is telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 12.30 uur op te- lefoonnummer 4264022. SCHIEDAM Zoals elk jaar out waken padden en ook kikkers en salamanders vroeg in maart uit hun win- terslaap. Vanaf dat tijdstip tot ongeveer half april trek- ken ze massaal naar hun ge- boortesloot om eieren af te zetten. Daarbij moeten ze vaak wegen oversteken, waarbij veel van deze amfi- bieen de dood vinden. In een groot aantal gemeenten worden tijdens de padden- trek wegen afgesloten, spe- ciale fauna-tunnels aange- legd en staan vrijwilligers klaar om de helpende hand te bieden. Hoe u zelf kunt helpen kunt u horen op de informatie- avond die de Paddenwerk- groep Schiedam op dinsdag 14 februari organiseert in 'De Boshoek' achter het Bachplein bij flat 5. De avond begint om 20.00 uur. SCHIEDAM Henri van Zoelen, weerkundige van het KNMI, houdt in de Schiedamse museummolen een dialezing over het weer. In het eerste deel van de pre- sentatie 'Van waarneming tot verwachting* komen on der andere aan de orde: de gebruikte instrumenten, de wereldomvattende organi- satie, werkmethoden op de weerkamer, het ontstaan van wolken, fronten en an dere aspecten van het weer. In het tweede deel wordt in- gegaan op de 'afnemers' van het weer. Hier komen de as pecten van de maatschappe- lijke en economische toepas- baarheid van de weersvoor- spelling aan bod, veel ver- dergaand dan het bekende weerpraatje op radio en TV. De presentatie vindt plaats in Het Nederlands Malend Korenmuseum De Nieuwe Palmboom, Noordvest 34, tel. 4267675. Aanvang: 14.15 uur - ca. 16.30 uur. Toegang tegen het normale museumtarief van fl. 3,50 (volwassenen) en fl.2,50 (kinderen tot 12 jaar). Pas- se-partouthouders kunnen gratis naar binnen. SCHIEDAM Menige sportieve Schiedammer had er sinds kort al kennis mee kunnen maken, maar de afgelopen week werd Sporthal Groenoord toch echt pas officieel geopend. Slechts zes maanden wa- ren er nodig geweest om de inmid- dels derde sporthal van Schiedam met een afmeting van 44 bij 28 me ter en een hoogte van zeven meter te laten verrijzen op het terrein naast zwembad Groenoord. De of- ficiele openingshandeling werd woensdag 25 januari verricht door de wethouder van Ruimtelijke Or- dening, Cultuur en Sport, de heer Hafkamp. Hoewel de voorkeur van de Dienst Sport en Recreatie in eerste instan- tie was uitgegaan naar bebouwing tegen de bestaande sporthallen aan, is men desalniettemin zeer te- vreden met de uiteindelijke be- stemming aan de Groenoordstraat. Daar de hal is gebouwd naast het nieuwe zwembad Groenoord heeft zich op de plaats van het oude openluchtbad een zeer modern centrum van sportiviteit ontwik- keld. De heer Van Vugt, Dienst Sport en Recreatie: „Als we des- tijds bij de planning van de hal ge- weten hadden dat het zwembad er zo snel zou komen, hadden we er wellicht voor gekozen alle facili- teiten onder een dak te brengen. Maar nu de twee centra naast elkaar staan zal er waarschijnlijk Blue jeans in diverse lengtematen. Maten 28 - 38. T/m zaterdag Adviesprijs 159.95 Bristolprijs 129 IJIUItVI NU OOK IN OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45-49 ROTTERDAM: op het Zuiderterras von W.(. Zuidplein •51cm Beeldscherm Monitor look On Screen display 40 Voorkeuzezenders Sleeptimer Teletekst Incl. TOO afstandsbediening WW Zie onze advertentie elders in deze krant. klein ook een zekere wisselwerking op- treden en zullen hal en bad elkaar net zo goed aanvullen." De nieuwe sporthal zal primair ge- bruikt worden voor tal van sportac- tiviteiten. In de hal is voor dit doel dan ook een topsportvloer aange- bracht van zeer hoge kwaliteit. Tentoonstellingen of rommel- markten, die bijvoorbeeld regel- matig in Sporthal Margriet worden gehouden, staan dan ook pertinent niet op de agenda. In hoofdzaak zal de hal de thuisbasis gaan vormen voor handbalvereniging DWS. volleybalvereniging Rijn- mond, zaalvoetbalvereniging Groenoord en de bowlsvereniging De Rolling Stoons. Ook het Neder lands Handbal Verbond en de KNVB, afdeling Rotterdam zullen wedstrijden in de nieuwe hal plan- nen. Op dinsdag- en vrijdagmid- dag maakt zal de Rotterdamse Stichting voor Cardiologische Re validate van de faciliteiten ge- bruik maken ten behoeve van pati- enten uit het Schielandziekenhuis en het Vlaardingse Holyzieken- huis. Al zal de enorme tribune met een capaciteit van 200 personen voor laatsgenoemde aktiviteiten niet direkt noodzakelijk zijn, voor de geplande wedstrijden zal deze zeker onontbeerlijk zijn. Bij zeer grote toeloop kan de capaciteit van de tribune eventueel zelfs nog ver- der worden uitgebreid. - SCHIEDAM Voor een groot deel aan het oog onttrokken wordt hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe Passage in het centrum. Langzaam maar zeker krijgt het nieuwe winkel- centrum gestalte en worden de contouren duidelijk. Fotozaak Huize Brabant maak- te tijdens een vliegtocht boven Schiedam een foto van de werk- zaamheden waarbij goed te zien is hoe de stand van zaken is. Grote delen van de bouw zijn aan het oog van passanten ont trokken door hoge schuttingen of andere afschermingen. De foto toont een deel van het oude centrum van de stad met o.a. de Broersvest, Lange Haven, Lan- ge Achterweg en Hoogstraat. Duidelijk is te zien waar de Pas sage aansluiting krijgt met de bestaande bouw zoals de aan sluiting op de Broersvest en de nieuwe aansluiting op de Hoog straat ter hoogte van het voor- malige Imelda-schippersinter- naat. Onlangs werd ook begonnen met de bouw van een tunneltje waarvoor de Koemarkt op de schop ging. Dit najaar moet de nieuwe Pas sage worden opgeleverd en ge opend. FOTO: HUIZE BRABANT OPENINGSTIJDEN: 1100-17.00 UUR EN 19.00-22.30 UUR. ZATERDAG EN ZONDAG 1100-17.00 UUR. SCHIEDAM De wet Voorzie- ningen Gehandicapten is nu bijna een jaar in werking. Patienten- en gehandicaptenorganisaties wiilen de gemeente laten weten wat hun leden hiervan vinden. Daarom houdt de reumapatientenvereni- ging in samenwerking met het Schiedams Overleg Revalidatie donderdag 9 februari een bijeen- komst in Dienstencentrum De 4 Molens. Nieuwe Damlaan 766. Aanvang: 19.30 uur, zaal open: 19.00 uur. Mevrouw B. van der Leek-Borst zal namens de plaatse- lijke gehandicaptenorganisaties een inleiding houden over wat de plaatselijke organisaties doen. Daarna zal mevrouw drs. E. van der Ploeg namens het Provinctaal Samenwerkingsorgaan Gehandi- captenbeleid Zuid-Holland iets vertellen over de knelpunten en wat daarmee te doen. Omdat de WVG een nieuwe wet is, zijn de gemeenten verplicht na een jaar te evalueren. Om een geod inzicht te krijgen hoe een en ander verloopt in de regio Nieuwe Waterweg Noord worden mensen met een handicap uitgenodigd deze avond bij te wonen. Het gaat hierbij zeker niet alien om de voorzieningen op zich. Het gaat ook om de bele- vingswaarde die gebruikers van voorzieningen ervaren. Centraal zal de vervoersproblematiek staan. maar ook over andere voorzienin- rv RENAULT ue klant centraal, de auto optimaal. James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Telefoon (010)4353533 SCHIEDAM Speciaal voor de lezers van MaasposT heeft de VVV een voordelige aanhie- ding. Twee 'Schiedam-posters' zijn tot 16 februari nu te koop met een reduc- tie van maar liefst een rijks- daalder. Een van de posters toont een deel van de Lange Haven met daarop de Korenbeurs. Wat meer op de achter- grond is de Dam zichtbaar met daarbij de brug over het water. De andere pos ter laat Schiedam zien als Branders- stad. Het Zak- kendragers- huisje, dan zo kenmerkend is voor dit stukje Schiedam wordt op deze poster in voile glorie getoond. De beide pos ters zijn uitgaven van de VVV. De Korenbeurs en het Zakken- dragershuisje werden in beeld gebracht door de Schiedamse foto- graaf Jack van Raaij. Zeker voor inwo- ners die 'houden' van hun stad of gewoon als herin nering dit wiilen bewaren zijn de posters aan te be- velen. Samen met de VVV Schiedam wor den beide posters tot 16 februari extra voordelig aangeboden. De normale ver- koopprijs be- draagt fl. 7,50; eenmalig worden de posters nu aangeboden voor een bedrag van vijf gulden per stuk en dit alleen met de bon op pagina 3 van deze MaasposT. De hierbij afgebeelde posters, die in kleur te koop zijn, zijn al leen verkrijgbaar bij de VVV bij de Koemarkt aan de Buiten- havenweg 9 tijdens de ope- ningsuren op werkdagen van 9 tot 17.30 uur, op zaterdag van 9 tot 15.30 uur en op koop- avond tot 20.30 uur. gen als rolstoelen en woningaan- passingen wil de vereniging graag ervaringen horen. Als men verhin- derd is maar toch graag enkele er varingen wil vertellen. dan kan men bellen met mevrouw Waque. tel. 4713109 of met mevrouw We- ver, tel. 4550019. SCHIEDAM Op zondag 5 fe bruari is er in de ontmoetingsruim- te van Dienstencentrum De 4 Mo lens weer the-dansant. Het begint om 13.30 uur en duurt tot circa 16.30 uur. De toegang bedraagt fl. 2,- per persoon. DE WEEKAANBIEDING UIT ONS MENU: met gebakken aardappeltjes en groente naar keuze VAN 15.95 VOOR TEL.: 010-450 56 91 FAX: 010-4422495 GELDIG T/M DIN8DAG 7 FEBRUARI Bezorging alleen Capelle a/d IJssel 's Werelds meest verkochte subwoofer systeem Basmodule plus sateliet- speakers Belastbaar tot 100 W. RMS Aansluitbaar op iedere Hifi set 1199 Normaal 1999 Nu Op=op KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN GELUID! I INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 1 Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Vdorstraat 274 Leiden - Haarlemmerstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbieding geldt t/m 9 februari. Zolang de voorraad strekt FOTO - VIDEO SCHIEDAM Oud-kaderleden zoeken oud-reservisten van pelo- ton Schiedam en van 383 Natres om in het voorjaar van 1995 een reunie te houden. Wie wil deelnemen kan contact opnemen met dhr. T.H. Jonas. 01880-19406. Ziepag. 6-7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1