MM Bert 'Kranig op Weg' Middelbos steunt projecten gehandicapten 'Geef De Brug zijn mooie tuin weer terug' MaasposT ROTTERDAM Voor het eerst in de geschiedenis van Rotterdam trekt op zaterdag 4 februari 1995 een carnaval- stoet met een lengte van ruim twee kilometer vanaf het Sta- dion Feijenoord over de Nieuwe Willemsbrug naar de Coolsingel. Dit geschiedt on- der het motto 'Kranig Carna val' en staat in het teken van de actie 'Geef De Brug zijn fraaie tuin weer terug' 1 piStei Hoe kunt u uw steentje bijdragen om deze actie tot een succes te ma ken? Allereerst door het overmaken van geld op GIRO 48835 ten na me van de Stichting 'Kranig op Weg' onder vermelding van 'De Brug'. Of door goede- ren beschikbaar te stel- len. Gedacht wordt aan onder andere bomen en planten of nieuw of ge- bruikt materieel. Ook hulp in de vorm van uit- voeren van werkzaam- heden aan de tuin is meer dan welkom. Voor reaches uit het be- drijfsleven is het vol- gende bedacht: alle gif- ten van fl. 500,- of meer worden 'beloond' met gratis reclame op Stadradio Rotterdam. Deze zender zal de vrij- dag voorafgaand aan de spectaculaire optocht de hele dag door aan- dacht besteden aan deze actie. Het voorstel van Stadsradio Rotterdam is als volgt: bij een stor ting of gift van fl. 500,- of meer wordt u of uw bedrijf met naam en toenaam genoemd. Stort of geeft u fl. 1.500,- of meer dan wordt u of uw bedrijf rechtstreeks in de uit- zending gebeld. En komt u met fl. 5.000,- of meer over de brug, dan wordt u of uw bedrijf elk uur (twaalf keer) net voor het journaal ge noemd. Voor alle giften van fl. 500,- of meer geldt dat uw naam in al le edities van MaasstaD Weekbladen wordt ver- meld. 'Kranig op Weg' zal met deze actie de stad Rotterdam letterlijk en figuurlijk op zftn grondvesten laten tril- len, als op zaterdag 4 fe bruari 35 mobiele kraanwagens en 13 praalwagens over de Coolsingel zullen. rij- den. MaasstaD week bladen hoopt dat u met uw giften op GIRO 48835 ten name van stichting 'Kranig op Weg' onder vermelding van 'De Brug' deze ac tie tot een onwaar- schijnlijk succes zult maken en er zo voor te zorgen dat 'De Brug' zijn mooie tuin weer te rug krijgt! ROTTERDAM ,,Geboren door toeval en in enkele jaren uitgegroeid tot een grootste- delijke happening." Voorzit- ter Bert Middelbos kan kort zijn als hij het ontstaan me- moreert van de stichting Kra nig op Weg. De Brug ,Woensdag 18januari 1995 COMBINATIE - CX9.5a 'Kranig Carnaval over brug naar Coolsingel De Stichting Kranig op Weg en het Carnavalsverband Rijneinde (CVR) willen met hun gezamenlij- ke actie in enkele maanden tijd 75.000 gulden inzamelen voor het vernieuwen en aanpassen van de tuin van mytylschool De Brug op het complex van de Adriaan Stich ting aan de Ringvaartweg in Rot- terdam-Schiebroek. Op deze school krijgen ruim tweehonderd lichamelijk- en verstandelijk ge- handicapte leerlingen tot de leef- tijd van 20 jaar een aangepaste op- leiding. De tuin bij de school is zwaar veipauperd en ongeschikt voor tuinieren door rolstoelers. Geld om het tuinieren op zithoogte mogelijk te maken heeft de school niet en dat geldt ook voor het ver- richten van nog een hoeveelheid aanpassende verbeteringen. De carnavalsstoet bestaat uit vijftig eenheden: 34 mobiele hijskranen, elf praalwagens, een cabrioletbus, een politiebus, een verzorgingswa- gen en twee muziekkorpsen. De meerijdende hijskranen zijn eigen- dom van bij de Federatie Neder- landse Kraanverhuurders aange- sloten kraanwagenverhuurbedrij- ven in de regio Rotterdam. In de cabine van elke hijskraan rijdt een leerling van De Brug mee of een bewoner van het wooncentrum De Wielewaal. Willem van Hanegem, de trainer van Feijenoord, geeft om 13.30 uur het startschot voor het vertrek van de feestelijke stoet. In een tem po van tien kilometer per uur gaat de karavaan, begeleidt door Wim Sterk en een aantal motoragenten van de verkeerspolitie van het regiokorps Rotterdam/Rijnmond, vanaf de Olympiaweg en de Mara- thonweg naar de Oranjeboom- straat/Nassaukade, Koninginne- brug, Prins Hendrikkade/Brugweg en vervolgens via de Boompjes, Schiedamsedijk (waar de muziek korpsen invoegen) naar de Cool singel. Prins Erasmus de Eerste van Rijneinde neemt bij het stad- huis van Rotterdam het carnavales- ke defile af. Direct voorbij het stadhuis keert de stoet naar de an- dere zijde van de Coolsingel, waarna men weer terugrijdt naar het vertrekpunt. De tijdsduur van de optocht is gepland op ruim an- derhalf uur en dat betekent dat doorgaand- of bestemmingsver- keer in de binnenstad geruime tijd Een van de grote wensen is een glazen tuinbouwkas, waarin vanuit de rolstoel gewerkt kan worden. niet mogelijk is. De eerste carnavalsoptocht over twee Maasoevers wordt 's avonds besloten met een groot stadscarna- val in het party- en congrescen- trum Engels aan het Stationsplein 45. Tijdens het feest wordt voor de eerste keer de Zilveren Klinknagel uitgereikt aan een persoon die zich uitermate verdienstelijk maakt voor de stad Rotterdam. Deze klinknagel is bewaard gebleven van de verdwenen en gesloopte Willemsbrug en wordt jaarlijks be- schikbaar gesteld door de Stichting Kranig op Weg. Daarnaast wordt een bekende Rotterdammer, even- eens vanwege bijzondere verdien- sten voor de stad, benoemd tot Grootvizier van Rotterdam en krijgt de daarbij behorende oor- konde en versierselen uitgereikt door Erasmus de Eerste en zijn hofdame Mieke. Aan het stadscarnavalsfeest wer- ken mee stadshofkapel De Horle- piepers, Hans Somers, Henk Nu- meijer, De Rotterdammertjes en het dansorkest Ireland. Marc Benz verzorgt de presentatie. De toe- gangsprijs is fl. 15,- per persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle bij het carnavalsverband Rijneinde aangesloten verenigingen of te be- steilen bij P. Lamers (010-419 15 27) of A. van der Stoep (010-210 02 06). Het carnavalsverband be staat uit De Levensputters (Over- schie), Grote Lupardi (Bloemhof), Soppers (IJsselmonde), Graskau- wers (Tarwewijk/Feijenoord), De Boergoenzers (Carnisse), Oede- vliet (Hoogvliet), Keilebijters (Vreewijk), Noelemakkers (Lom- bardijen), Smooksnuivers (Rozen- burg) en Slingeraars (Zuidwijk). Mytylschool De Brug Bert Middelbos In zijn persoonlijke omgeving leeft een verstandelijke gehandicapte jongeman. ..Op een keer was hij op het verhuurbedrijf van mobiele hijskranen waarvoor ik werk. Zijn interesse voor de kranen was enorm en nadat hij was meegere- den, toonde hij zich dolenthou- siast. Daarop ontstond het idee om in samenwerking met Stads Radio Rotterdam een optocht te organise- ren met 35 mobiele hijskranen met in de cabine als bijrijder een ver standelijk gehandicapte bewoner van wooncentrum De Wielewaal. Over een route van 35 kilometer door en rondom Rotterdam is de optocht verreden op 8 mei 1993. Het was een groot succes." Uit de sponsoring rond de optocht en het enorme feest dat aansluitend op het voorpletn van het wooncen trum Wielewaal is gehouden, hield Middelbos een fiks bedrag over en kocht hiervan een aangepaste bus als eigen vervoer voor de bewo- ners van het wooncentrum. Mid delbos richtte vervolgens, in nau- we samenwerking met Nely Ba- rendregt en Mirjam Kos, de stich ting Kranig op Weg op met als doel ondersteunende activiteiten te verrichten voor sociale doelen. In het comite van aanbeveling heb- ben onder andere zitting ex-staats- secretaris en nu wethouder te Rot terdam Hans Simons, Roland Wondolleck (directeur Rotterdam Airport), zanger Lee Towers, Joop Blonk (Prins Erasmus de Eerste en distribution-manager Mexx Euro pe) en Willem de Kok (manager MaasstaD Weekbladen). Een van de activiteiten van Kranig op Weg in 1994 was de verkoop van klinknagels van de gesloopte Willemsspoorbrug. Uit de op- brengst hiervan is een tweede bus gekocht en ook deze is geschonken aan De Wielewaal. Tussentijds or- ganiseerden Middelbos, Barend- regt en Kos in samenwerking met MaasstaD Weekbladen. Stads Ra dio Rotterdam en Ferdinand Sik- ken (Coordinator Kunstprojecten) ook nog een kunstfestival rond het verdwijnen van het 116 jaar oude bovengrondse spoorwegtrace uit het centrum van Rotterdam. Het resultaat een inzending van ruim honderd kunstwerken. In het Zui- derparkhotel is een hoeveelheid hiervan geveild door Lee Towers. De opbrengst van 45.000 gulden is beschikbaar gesteld aan het Ron Wichmanhuis te Rotterdam, het eerste opvang- en voorlichtings- centrum voor Aidspatienten en mensen die zijn besmet met het HIV-virus. Op 5 november 1994 ging het centrum offtcieel open. Stads Radio helpt Kranig op Weg een handje. school waar ruim tweehonderd li chamelijk en verstandelijk gehan dicapte bewoners tot 20 jaar een aangepaste opleiding krijgen. Naast de school is een ruime, ooit fraaie, tuin. In de loop van jaren is deze verpauperd en in onbruik ge- raakt. De schoolleiding wil de tuin graag opknappen en voorzien van verhoogde tableaus, zodat tuinie ren op rolstoelhoogte mogelijk wordt. Daarnaast moet de bestra- ting omhoog, bossages verplaatst en nieuwe aanplant worden ge- daan. Voorts staat een glazen tuin bouwkas, waarin vanuit de rolstoel gewerkt kan worden, hoog op de verlanglijst. Het complex wordt verder verrijkt met speelwerktui- gen, die speciaal zijn ontworpen voor gebruik door gehandicapten. „En daarvoor hebben we op korte termijn 75.000 gulden nodig", be- nadrukt voorzitter Middelbos. Zijn stichting heeft hiervoor tal van be- drijven en instellingen en het car navalsverband Rijneinde benaderd en gevraagd een donatie te doen of in materiele zin bij te dragen. Maar ook particulieren kunnen bijdragen door een storting te doen op post- giro 48835 van de stichting Kranig op Weg te Maasdam. Op vrijdag 3 februari besteedt Stads Radio Rotterdam de gehele dag aandacht aan de inzamelings- actie en verzorgt daarnaast. even- als Radio Rijnmond, actuele infor- matie over de carnavalsoptocht "Kranig Carnaval' die de volgende dag een deel van het verkeer in het centrum van Rotterdam gaat lam- leggen. eventueel werk, afhankelijk van de mogelijkheden. Voor kinderen met een MAVO-diploma wordt geke- ken of ze door kunnen leren. Op- vallend is trouwens dat de kinde ren op onze school enorm gemoti- veerd zijn om onderwijs te volgen. Dit enthousiasme slaat weer over op de medewerkers -zo'n 90 in ge- tal- en zo ontstaat een positieve wisselwerking. Buiten de vakken zoals bijvoor- beeld taal, rekenen en geschiedenis wordt veel aandacht besteed aan praktijkvakken. Zo leren we de kinderen bijvoorbeeld zelf hun vervoer te regelen. Ze krijgen dan de opdracht 'Vervoer op Maat' te bellen en daar afspraken mee te maken. Ook letten wij op de socia le redzaamheid: de omgang met andere mensen uit de maatschap- pij. Dat is een van de betekenissen van de naam van onze school: pro- beren een brug te slaan tussen de wereld van de gehandicapten en maatschappij." De laatste jaren vindt er verschui- ving plaats met betrekking tot het aantal meervoudig gehandicapten op de school, een aantal dat steeds groter wordt. In het kader van inte- gratie in het reguliere onderwijs zijn veel leerlingen doorverwezen naar een gewone basisschool. Door deze verschuiving heeft de school meer gespecialiseerde ma- terialen nodig. Ook voor de tuin. Toni legt uit: „De kosten van het vernieuwen van de tuin zijn ge- raamd op fl. 75.000,-. Een enorm bedrag, waar uiteraard niet alleen geld is uitgetrokken om de tuin te bestraten, te verhogen en in te rich- ten, maar ook voor de aanschaf van een aangepast speelkasteel voor de kleintjes. Dat zou echt ide- aal voor hen zijn. Met zo'n kasteel kunnen ze, al dan niet met een rol stoel, hun motoriek oefenen en hun lichaam leren gebruiken in de ruimte, daardoor deze ruimte over- zien en benutten. Verder hopen we in de tuin straks praktijk- en ver- keerslessen te kunnen geven. Sub- sidie voor dit soort projecten be staat gewoon niet, en bovendien is er al zo enorm bezuinigd. Daarom zijn wij ontzettend blij met deze actie. Uit eigen middelen kunnen bovenstaande plannen absoluut niet gerealiseerd worden." Leerlingen van De Brug moeten op zithoogte kunnen tuinieren. ROTTERDAM Onder het mot to 'Geef de Brug zijn mooie tuin terug' gaat actie gevoerd worden om de tuin, behorend bij de mytyl school 'De Brug', zo in te richten dat gehandicapte leerlingen erin kunnen werken. 'De Brug', gele- gen aan de Ringdijk naast de Adriaanstichting, is een school waar tweehonderd kinderen met enkelvoudige of meervoudige han dicap. in de leeftijdscategorie van 3 tot 20 jaar, les krijgen. Toni Wiegman, lerares en tevens lid van de sponsorwerkgroep, legt uit hoe de school werkt. „Uit de re gio Rotterdam en zelfs daarbuiten bijvoorbeeld uit de Hoeksche Waard, komen kinderen hier naar school. Bij ons krijgen ze veelal dezelfde opleiding die kinderen in het reguliere onderwijs ontvangen, van basisschool tot en met Mavo en alles wat daartussen zit. Uiter aard wordt er in het rooster reke- ning gehouden met de therapieen die de kinderen volgen, zoals fy- sio-, hydro- en ergotherapie en lo- gopedie. Als kinderen daarvoor in aanmerking komen, volgen ze de MAVO en doen dan gewoon eind- examen." „Voor de andere groep geldt dat wij die zo goed mogelijk voorbe- reiden voor de dagbesteding later. Lang voordat de kinderen 20 jaar zijn, gaan wij op zoek naar eventu- ele passende plaatsen voor hen. Dat kan zijn in dagverblijven, in woonvormen, activiteitencentra en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 5