Vlaardingse Stadsgehoorzaal onmisbaar voor cultureel leven t i agblad 2 weke Theater de Schuurkerk Theater de Teerstoof Stadsgehoorzaal Kleinkunstfestival in Teerstoof een succes Othello The Snapper Amateur- produktie Hollands Feest VLAARDINGEN In 1952 werd het Stadsgehoor- zaalcomplex in gebruik ge- nomen. Aanleiding voor de bouw van het complex was het oplossen van een zoge- naamd 'zalenprobleem'. In 1947 was het college van burgemeester en wethouders tot de conclusie gekomen dat het'culturele- en verenigings- leven in Vlaardingen in zijn ontwikkeling werd belem- merd door een ernstig tekort aan zaalruimte. De toenmali- ge burgemeester J. Heusdens plaatste de oplossing van dit zalenprobleem in een breder perspectief. Hij was van me- ning dat een stad, welke haar culturele leven verwaarloost, aantrekkingskracht mist voor anderen en tenslotte zal vers- tarren. Want een stad zonder behoorlijk cultureel leven is niet compleet. Kunstcentrum Rapport J ik wll een voordellg (proef) abonne ment op het Rotterdams Dagblad. Woensdag 8 februari 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.54 MaasposT Tlus Peter Weekers MAASSLUIS Een overzicht van de voorsteilingen in Theater de Schuurkerk op woensdag 8, zater- dag 11 en zondag 12 februari. JoJo Swingband Nederiands beste swing/jazzorkest de JoJo Swingband staat op zater- dag 11 februari in Theater de Schuurkerk. De formatie, zes man sterk, legt zich volledig toe op de Classic Swing; muziek uit de jaren dertig en veertig. Thema's en soli wisselen zich hier- bij moeiteloos af. De musici be- schikken over een imponerend vakmanschap en flink wat humor zodat deze swing-avond zeer aan- trekkelijk is voor de swing- en dansliefhebber. Peter Weekers Lunchconcert Peter Weekers (ex Flairck) ver- zorgt op zondag 12 februari het Lunchconcert in Theater Schuur kerk. Ruim 15jaarlang maakte Pe ter Weekers deel uit van de groep Flairck als fluitist en componist.Tijdens zijn vele reizen deed hij over de gehele wereld een schat van muzikale informatie op. Na Flairck voelde Peter Weekers de behoefte om zich als solo-artiest te manifesteren. Uiteraard doet hij daarom Theater Schuurkerk aan. het theater wat zich uitstekend leent voor zijn muziek. Het pro- gramma heeft een lichtvoetige ka- rakter waarin wellicht plaats is voor een gast. Kortom: weer een prachtig lunchconcert in de Schuurkerk. Voor aanvang van het concert is het mogelijk om gebruik te maken van een heerlijke brunch. De kosten hiervoor bedragen slechts fl. 17,50. Wie deze brunch wil nuttigen dient vooraf even con tact op te nemen met Sabine De- genkamp, tel. 18008. Toegangskaarten voor de voorstei lingen zijn vanaf heden verkrijg- baar bij de Informatiebalie van het Stadhuis. De Informatiebalie is elke werkdag geopend tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Telefo- nisch zijn kaarten te reserveren via het theater, telefoonnummer 01899 - 13700. Theater de Schuur kerk is te vinden aan de Schuurhof 142 in Maassluis. Financiering van de bouw was mo gelijk door het aanspreken van een fonds dat werd gevormd door stor- tingen van de Bataafse Petroleum Maatschappij en de Caltex. Deze oliemaatschappijen stelden zich op het standpunt dat er aan hun werk- nemers die in Vlaardingen zouden gaan wonen en werken, ook ont- spanning en cultuur geboden moest worden. Tegelijk met het besluit om een stadsgehoorzaal te stichten werd besloten de 'Stich- ting Stadsgehoorzaal' in het leven te roepen. Deze stichting kreeg tot doel het culturele leven in de ge- meente Vlaardingen te bevorde- ren. De naam Stadsgehoorzaal' (ook in Leid6n en Kampen) is een compromis geweest in de gemeen- teraad. Confessionele groeperin- gen wilden per se geen 'Schouw- burg'. Bovendien is de naam goed ingevoerd binnen de Vlaardingse gemeenschap, al zou er een voor- keur kunnen zijn voor Stads- schouwburg. A Ml. 161S5VXV De eerste directeuren die werden aangesteld werden uitsluitend be- last met de zalenverhuur. De pro- grammering werd verzorgd door het Vlaardingse Kunstcentrum (VKC) dat op initiatief van de Stichting Vlaardingse gemeen schap tot stand was gekomen. Van de zijde van de gemeente werd de programmering doelbewust aan een particuliere instelling overge- laten. Een belangrijk motief dat bij de programmering een rol speelde. was de handhaving van de kwali- teit en het niveau. Het Vlaardings Kunst Centrum werd in de loop der jaren als een wat elitaire organisa- tie gezien. Door initiatieven uit linkse kringen werd de Stichting Culturele Kring opgericht. Deze stichting hield zich vooral bezig met de organisatie van volksvoor- stellingen. Rond 1980 creeerden jonge Vlaar- dingers een eigen theatercircuit, het gezelschap B'bwana. Hun huisvesting aan de Hoflaan bleek te brandgevaarlijk met sluiting als gevolg. Wegens het ontbreken van nieuwe huisvesting werd het schoolgebouw aan de Westhaven- kade bezet. Met hun bezettingsak- tie wilde het gezelschap de aan- dacht vestigen op een, naar hun mening, bestaand gebrek aan ei- gentijdse cultuuruitingen op het gebied van theater, muziek, film, literatuur en beeldende kunst. Door de toezegging van een alter- natief programma in de Harmon ie wordt de bezetting opgeheven. In de profielschets van de per 1 mei 1982 nieuw benoemde directeur, Marten Putman, was opgenomen dat ervaring met alternatieve (thea ter-)circuits gewenst was. Op verzoek van het gemeentebe- stuur wordt er in 1988 door een ar- chitectenbureau een rapport uitge- bracht waarin de bouwkundige si- tuatie van de Stadsgehoorzaal wordt beschreven. De conclusie van het rapport was dat de zaal Harmonie zo slecht was, dat deze op korte termijn zou moeten wor den afgebroken. De Stadsgehoor zaal was het nog wel waard gere- noveerd te worden. De slechte staat van de zaal Harmonie bleek later mee te vallen. De toekomst van de Stadsgehoor zaal blijft op de politieke agenda staan. Aan het besluit tot verbou- wing ging een uitvoerige discussie over nieuwbouw, instandhouding of sluiting vooraf. In deze discus sie komen plaats en functie van de Stadsgehoorzaal in 'cultureel Vlaardingen' aan de orde. De ge- meenteraad spreekt uit dat zij een schouwburgvoorziening binnen de gemeentegrenzen van groot belang acht voor de leefbaarheid van de stad. Het besluit wordt genomen om over te gaan tot een grote op- knapbeurt. Bovendien besluit de raad niet over te gaan tot het in par ticuliere handen overdragen van de exploitatie van het theateraanbod. In 1992 startte de grote opknap- beurt van de Stadsgehoorzaal, die tweeeneenhalf miljoen gulden ging kosten. De verbouwing moet thans meegaan tot het jaar 2010. De lange geschiedenis zegt ook wel iets over de geaardheid van het gebouw in de Vlaardingse samen- leving. Met zaal Diligentia en de Koninklijke Schouwburg in Den Haag behoort de Harmonie (de oorsprong van de Stadsgehoor zaal) tot de oudste cultuurgebou- wen van Zuid-Holland. Dat heeft ook culturele gevolgen: in Vlaar dingen kunnen ook 'iets moeilijke- re toneelstukken' gebracht worden dan in de omringende gemeenten. Ook daar is goede belangstelling voor. Robert Brouwer speelt Quark. SCHIEDAM Een overzicht van de voorsteilingen in theater de Teerstoof. Marco Hupkes Het Genadeloze Geslacht Robert Brouwer Quark In Het Genadeloze Geslacht zet Marco Hupkes iedereen in zijn hemd, mannen, vrouwen en vooral zichzelf. Zijn er nog taboes? De toeschouwer wordt meegenomen in een doolhof van relaties op zoek naar het geluk. 'Fasten your seat- belts' voor de absurdistische zin en onzin van Het Genadeloze Ge slacht. Robert Brouwer stelt zich zelf in Quark een hele hoop essen- tiele vragen zoals 'Is eigen haar goud waard?', 'Hoeveel zonnestel- sels passen er in een pepermuntje? Dragen pantoffeldiertjes kaplaarzen?' en 'Is er huiswerk na de dood?'. Quark 'bevat kortom spanning, humor, volslagen ge- stoordheid en een wetenschappe- lijk verantwoord einde. Veel vra gen dus en hoipelijk evenveel ant- woorden in deze dubbelvoorstel- ling van Marco Hupkes en Robert Brouwer in Theater de Terstoof. De voorstelling vindt plaats op vrijdag 10 februari en begint om 20.30 uur. Kaarten kosten fl. 18,-. Hester Macrander Vragen om moeilijkheden Vragen om moeilijkheden is een programma speciaal voor AOW- ers, WAO-ers, bijstandstrekkers, buitenlanders, dertigers, twee-ver- dieners en zelfs sportliefhebbers. Dit nieuwe programma van Ma crander werd door de pers zeer po- sitief ontvangen: Onverwachte in- valshoeken. nuchtere relativering en een ruime hoeveelheid grap- pen Met dit derde programma slaagt Macrander met glans', 'Een voldragen programma zonder zwakke momenten' en 'Een kome- diante met een groeiend overwicht op de zaal'. Dit zijn slechts enkele van de zeer lovende recensies die in de verschillende dag en week- bladen zijn verschenen naar aanle- ding van Vragen om moeilijkhe den'. waarin Macrander gewapend met veel humor actuele onderwer- pen te lijf gaat. Ze staat stil bij de voor en tegens van een outplace- mentburo en vertelt ook wat meer over de vele voordelen van het dra gen van een hoofddoekje. Confe rences, losse grappen, stand-up co medy, kortom elk kleinkunstmid- del wordt benut tijdens de voor stelling. Hester Macrander vraagt om moeilijkheden (Foto: Tom Fraterman). Vragen om moeilijkheden. zater- dag 11 februari om 20.30. Kaarten kosten ook nu fl. 18.-. VLAARDINGENEen over zicht van de voorsteilingen in de Stadsgehoorzaal in de week van 9 tot en met 16 februari. Rob de Nijs De Duvel is oud Met de 'De Duvel is oud' trekt Rob de Nijs ook dit jaar weer voile za- len. De oude duvel is tijdens deze tournee geenszins aan zijn eind. Hij blijkt springlevend. Rob maakt kleine eilandjes van romantiek in een spetterende gloednieuwe show. Vers van de schrijfpen zingt hij 'Hou me vast' en 'Ga weg'. EDe tegenstelling in deze twee ti- tels geeft ongeveer aan wat de toe schouwer te wachten staat: het jongste feest van de oude duvel! De duvels is oud, donderdag 9 fe bruari, Grote zaal, 20.15 uur. Toe- gang fl.45,-/fl.40,-, kortingspassen fl.40,-. Johannes Kemkens Titaantjes van Nescio Nescio's werk staat op veel litera- tuurlijsten en nu dan ook op toneel. Vorig seizoen al bracht solo-acteur Kemkens 'De Uitvreter' van Nescio. 'Titaantjes' is het logische vervolg. Hierin bouwt Kemkens verder aan het personage Koekeb- akker. Deze kantoorbediende en schrijver blikt terug op zijn vier vrienden en op de teloorgang van de jeugdidealen die ze deelden. Vrijdag 10 februari om 14.00 en zaterdag 11 februari om 20.30 uur in de Harmonie. Toegang vrijdag- middag fl. 15,-, kortingspassen fl-10.-, zaterdagavond fl. 17,50 en fl. 12,50. Theater Maatwerk Tijl Uilenspiegel Verstandelijkgehandicapte acteurs spelen de verhalen over deze veer- tiende raddraaier. Tijl staat bekend om grappen en kunsten, maar ook om streken en bedrog. Alles deed hij, om zo min mogelijk te hoeven werken en zo veel mogelijk te ge- nieten. En het liefst nog nam hij de pastoor op de hak. Met middel- eeuwse humor en aankleding. Zaterdag 11 februari, Grote Zaal, 20.15 uur. Toegang fl. 17,50/fl. 15,- kortingspassen fl. 15,-. Voor de jeugd tot 15 jaar fl. 10,-. Herman Finkers Herman heeft nog geen idee waar het nieuwe programma over zal gaan. Of wat hij ervan moet zeg- gen. Of wat de titel zal worden. Wel weet hij dat het heel anders wordt dan zijn vorige program- ma's. Getracht zal worden nu ook het element humor een kans te ge- ven. Er zijn nog enkele plaatsen. Dinsdag 14 februari en woensdag 15 februari, Grote zaal om 20.15 uur. Toegang fl.25,-, kortingspas sen fl.22,50. The Legend of Wolf Mountain Nederiands ondertit. speelfilm Volgens de legende zwerft er op Wolf Mountain in de Amerikaanse staat Utah een dappere krijger rond in de gedaante van een wolf. Woensdag 15 februari. Jeugdthea- ter, 14.00 uur. Vanaf 6 jaar. Einde ca. 15.50 uur. Toegang fl.8,-, kor tingspassen fl.6,50. Arthur Umbgrove Grand cabaret Culinair Wegens doorslaand succes staat Arthur Umbgrove voor de tweede maal tijdens een Grand Cabaret Culinair Avond. Hij ontwikkelt een unieke vorm en sfeer in zijn optreden; direct, improviserend, confronterend en zeer muzikaal. De vierde muur wordt stukje bij beetje geslecht. Al jaren is Arthur actief binnen de groep 'Comedy Train', door zijn prachtige stem en groot muzikaal vermogen worden de scenes een bijzondere combina- tie van muziek en stand-up. Donderdag 16 februari, Harmonie, 19.30 uur, toegang fl.60,-. Stef Bos Vuur Stef Bos, winnaar van de Pall Mall Exportprijs 1993, heeft een nieuw programma. Met daarin melodieen en teksten die mensen zullen ra- ken, zoals 'Pap' en Radio' dat al deden. De pers noemt hem dan ook 'een gevoelsmens, een begenadigd tekstschrijver', die de vergelijking met Jacques Brel moeiteloos kan doorstaan. Donderdag 16 februari, Grote Zaal, 20.15 uur. Toegang fl.25.-, kortingspassen fl.20,-. Stadsgehoorzaal Vlaardingen. Schiedamseweg 51, 3134 BB Vlaardingen. Kassa: 434 05 00, Kantoor 434 03 99 Telefax 46 04 225. Postgiro 497 09 50 t.n.v. Stadsgehoorzaal Vlaardingen. Kassa: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00-15.00 uur en een uur voor aanvang. Stef Bos (Foto: Giannina Urmeneta-Ottiker) SCHIEDAM De try-out van het Postbank Kleinkunstfestival die zaterdagavond plaatshad in het in- tieme zoldertheater van De Teer stoof, was voor zowel het publiek als de deelnemende kleinkunstar- tiesten in de dop een uitermate ge- slaagde avond. Anders dan bij een reguliere voor stelling was het publiek nu niet speciaal gekomen voor die ene ar tiest, maar voor een viertal veelbe- lovende kleinkunstenaars die tij dens de finale van het Postbank Kleinkunstfestival in maart mee zullen dingen naar de felbegeerde Wim Sonneveldprijs. Door deze onbevangen houding van het pu bliek konden de deelnemers een indruk krijgen van de readies op hun programma en hier wellicht op de valreep nog enige conclusies uit trekken. Het publiek kreeg aan de andere kant de kans om vier veel- belovende en verfrissende cabare- tiers aan het begin van hun carriere te zien. Daar zij elk een geheel ei gen act opvoerden was er voor ie- dere smaak wel wat wils en volop stof voor onderlinge discussies. Tijdens de pauzes die vanwege de changementen tweemaal werden ingelast, werd men ook nog eens getracteerd op de vocale jazzklan- ken van de formatie Moorlag's Maintainers. De try-out van het festival kende een enigszins gemankeerde start. Artistiek leider de Vries van het Postbank Kleinkunstfestival moest het publiek tot zijn spijt mededelen dat een van de deelnemers. Bert Koster, een paar uur voor aanvang at had moeten zeggen wegens fa- milieomstandigheden. Het half uur dat hierdoor weg zou vallen werd echter zonder problemen opgevuld door de overige deelnemers, zodat de try-out tenslotte pas om 00.55 uur ten einde was. Het festival be- gon direkt met een hoogtepunt: de winnaar van het concours '94, Maarten van Roozendaal begeleid door Kim Soepnel op contra-bas, liet het publiek met zijn program ma vol liefde en intimiteit, zien dat hij niet voor niets verkozen was tot winnaar. Frank van Paemelen, op piano begeleid door Adriaan Si mons, opende de serie deelnemers aan het huidige concours. Hij zocht het vooral in de wetenschap en logica, iets waarmee hij het pu bliek zeer wist te boeien. De enige vrouwelijke deelnemer, Leonie van der Klein, gooide het over een expressiever en dramatischer boeg met het bezingen van haar voor- keur voor depressieve mensen en het functioneringsgesprek. De avond werd uiteindelijk afgesloten met de driemansformatie 'De vlie- gende panters'. Met een mix van zang, poppenspel en persiflage wisten zij een veelzijdig en vlot programma samen te stellen dat liep als een trein. De finale van het concours om de Wim Sonneveld prijs zal plaatsvinden tijdens het Postbank Kleinkunstfestival in de grote zaal van het De La Marthea- ter in de maand maart. Informatie over dit festival is te verkrijgen bij de Schiedamse Theaterkassa, tel. 4269563 (dinsdag-vrijdag van 10.00-16.00 uur). SCHIEDAM Toneelver- eniging Othello voert zater dagavond 11 februari voert de eenakter 'De Stijllamp' op in cultureel cafe Het Spul. De aanvang is 21.00 uur. SCHIEDAM Vrijdag 10 februari wordt in Het Film- huis de film The Snapper ge- draaid van regisseur Ste phen Frears. Wie vorig jaar bij Het Film- huis The Commitments van Alan Parker heeft gezien, moet zeker ook gaan kijken naar The Snapper. Deze film is namelijk gebaseerd op het tweede deel van de Barrymore-trilogie van de Ierse schrijver Roddy Doyle over het alledaagse leven in Dublin. Ditmaal raakt een arbei- dersgezin in rep en roer als de 20-jarige dochter zwan- ger raakt van een pubmaat van haar vader. Regisseur Frears benadrukt de humor en solidariteit in het gezin. De aanvang is 21.30 uur, maar het Filmhuis is al van af 20.30 uur open. Toegang voor donateurs is fl.5,-. Donateur worden kost 11.7,50 per seizoen, inclusief de eerste film. Het Filmhuis is te vinden in Gebouw De Teertoof, NIeuwstraat 12 Schiedam. VLAARDINGEN Burge meester en wethouders heb- ben besloten een subsidie van fl.1.000,- toe te kennen aan de organisatie van de amateur-theaterproduktie 'De koning Sterft'. Het college heeft dit besluit genomen overeenkomstig het advies van de Culterele Raad Vlaardingen. Deze Raad is namelijk van mening dat door middel van de produktie, burgers die niet bekend zijn met theater- activiteiten op een laagdrempelige wijze hier- mee in contact worden ge bracht. 'De Koning Sterft' is een ini tiatief van Jacqueline van der Ploeg en Marieke Bou- man en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stich ting Buurthuis De Haven. Op 4 maart zal een voorstel ling worden gegeven in Buurthuis De Pijpelaar, aanvang 20.30 uur, toe- gangsprijs f 3,50. MAASLAND Een Groot Hollands Feest wordt het zondagavond 12 februari in Vlietzicht te Maasland. Zin- gen en swingen op de meest vrolijke, meeslepende, ge- voelige en gekke Neder- landstalige nummers. De eigenzinnige straatmuzi- kanten 'The Amazing Stroopwafels', die inmiddels hun 13e CD in de platenwin- kels hebben liggen, zullen hun vrolijke, ironische en al- tijd 'amazing' bijdrage leve- ren aan deze avond. Niet voor niets heet hun laatste CD, dat het leven van moe- derkoek tot grafzerk behan- delt, 'Het Leven is een Feest'. Zij staan bekend om hun ne- derlandstalige liedjes, waar- bij ze alles en iedereen op de hak nemen. Het Hollandse Feest in Vliet zicht begint op zondag 12 fe bruari om 20.00uur. I mmum m mm BMi m m mmm Bezorgt u mij het Rotterdams Dagblad 4 wekert vrifblijvend op proef, Ik betaal hiervoor de halve prijs: 12,95 Noteert u mlj voor een abonnement op het Rotterdams Dagblad. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik 28,55 per maand via automatische betaling. Naam; Adres; Postcode: Plaats: Telefoon: Bank/gironummer: Handtekening: j Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar Ulotterdams Dagblad.JVntwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam. J029 (i.v.m. eontote

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 13