D0BZ0 v PRIJSTREFFER lIkiIlnJ BtUSTOL Eerste avondwinkel zondag een feit 1 SCHOTEL BEZITTERS 0PGELET Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. AHOY9 ROTTERDAM Culturele leven bloeit in Stadsgehoorzaal Winkeliers Broersveld luiden noodklok Aantal zware delicten neemt fors toe Hoofdrol voor Schiedam tijdens Europees Natuurbeschermingsjaar r CDA Trefpunt Bijeenkomst K.W.F. Kleding- inzameling Strippen- kaart bij VVV Cursustekenen Computer Schiedam U m SCHIEDAM De aftrap voor een reeks van aktiviteiten die gedurende het hele jaar in Nederland wordt georganiseerd, werd donderdag 2 februari jl. gegeven tijdens de Nationale Openingsmanifestatie van het Europees Natuurbeschermings jaar in Den Haag. Een belangrijke doelstelling van dit jaar van de Natuurbescherming, waaraan zo'n 43 landen deelnemen, is het vragen van aandacht voor de flora en fauna en de natuur buiten de beschermde gebieden. UW*mmJ DEALER voor SCHIEDAM EN VLAARDINGEN !M7.U w RENAULT De klant centraal, de auto optimaal. Van topdesign tot romantisch wonen 'n 'Vreemde Kijk op Wonen' door de eigenzinnige Weense kunstenaar/architect HUNDERTWASSER. Spectaculaire kettkenshows, Open Haardenshows, Sanitair, Audio/video: De top in Beeld en Geluid Droraen in Uw nieuwe siaapkamer Tuinideeen - Huizen kopen - Huizen bouwen - Woning- verbetering en nog veei meer 1 1 1 SANYO VHR 244 EX FOT# VIDE# AUDI4 mpf/M mi,mm MODERNE EETHOEKEN als het om wonen gaat SIGMA SA-300 NEW SA 28-105 1 Schiedam, Kerfcbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM Sinds enige jaren organiseert de CDA fractie in de gemeenteraad van Schiedam het Trefpunt, waar Schiedammers in de gelegenheid worden gesteld vragen over de plaatselijke poiitiek te stellen en ideeen voor te leggen. Op elk Tref punt is minstens een lid van de fractie aanwezig. Op de volgende data en plaatsen zal een trefpunt worden ge- organiseerd: 18 februari, 12.00-14.00 uur, Groene- laan. 4 maart, Hof van Spa- land. 25 maart, 11.00-13.00 uur, Parkweg. 20 april, 19.00-20.30 uur, Grote Markt. 13 mei, 12.00-14.00 uur, Hof van Spaland. SCHIEDAM Op donder- dag 16 februari organiseert het K.W.F. (Kankerbestrij- ding) een bijeenkomst in Boerderij Landvreugd, Sweelincksingel 7 om 10.30 uur. waar een overzicht ge- geven zal woprden van de ontwikkelingen in de kan- kerbestrijding. Ook zal bur- gemeester Scheeres onder- scheidingen uitreiken aan bestuursleden en wijkhoof- den die 25 jaar of meer werkzaam zijn voor het K.W.F.. SCHIEDAM Op woens- dag 15 februari zal de Stich- ting Kinderleed in Schiedam-Kethel en Nieuw- land/Bijdorp kleding inza- melen. De stichting heeft als doel ouder- en dakloze kin- deren te heipen. De opge- haaide kleding wordt ver- kocht en het opgebrachte geld wordt besteed aan kin- dertehuizen in Oost-Euro- pa. De Stichting verzoekt de bewoners van bovenge- noemde wijken de geel ge- kleurde zakken, gevuld met kleding of ander textiel van- af 09.00 uur's morgens dui- delijk zichtbaar aan de stoe- pranf te plaatsen. Wanneer men erg afgelegen woont of erg veel zakken heeft dan kan men vooraf telefonisch contact opnemen met de Stichting zodat deze de wa ged langs kan sturen. De vrijwilligers zijn op werkda- gen bereikbaar van 09.00- 17.00 uur op teiefoonnum- mer 01883-18200. SCHIEDAM Jarenlang mocht de VVV Schiedam geen strippenkaarten verko- pen van het openbaar ver- voer. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat oor- deelde in het begin van de tachtiger jaren dat de veel- heid van verkoopppunten in de directe omgeving geen uitbreiding toestond. Bij Vervoer Bewijzen Neder- iand B.V. diende de VVV Schiedam kort gelden op- nieuw een verzoek in om verkooppunt te mogen wor den. Het beargumenteerde dat er inmiddeis een aantal verkooppunten waren weg- gevallen, waaronder het RET-verkooppunt op de Koemarkt. Voorts dat het het publiek niet duidelijk is waarom de ene VVV wel en de andere geen strippen kaarten verkoopt. Deze keer werd het verzoek ingewil- ligd en verkoopt de VVV Schiedam sinds 11 januari Nationale Strippenkaarten en abonnementen. Dit is ge makkelijk voor de inwoners van Schiedam zelf, maar ook voor de toerist die met het openbaar vervoer door de regio wil. Premier Kok buigt zich met vergrootglas over het informatiemateriaal van de vele natuur- en milieuorganisaties. Hieronder valt ook de vernieuwing Bouw vordert gestaag van het platteland, de natuurwaar- den in stad en dorp en de stedelijke omgeving. Daar het Nationaal Co- mite Europees Beschermingsjaar een groot deel van deze aandachts- punten overzichtelijk in woord en beeld gebracht zag in het boek 'De Groene Omgeving' van Arie Kos- ter en dan met name in een foto van de overgang tussen Kethel en Schiedam, besloot zij het plaatje een prominente plaats te geven in de campagne. Daardoor zal Schiedam gedurende het hele jaar te zien zijn op de posters die het Natuurbeschermingsjaar onder de aandacht van het publiek moeten brengen. De vernieuwing en ontwikkeling van het buitengebied moet nieuwe impulsen krijgen. De manier waar- op dit moet gebeuren werd tijdens de Openingsmanifestatie in een strategisch kader geplaatst. Gedu rende de manifestatie die van 08.30 uur tot ver na het geplande 16.15 uur duurde, vond een aantal SCHIEDAM Iedereen die over een paar (goede) ogen en handen beschikt kan leren tekenen. Daar- om start op 14 februari bij de Huis- houdelijke Voorlichting een basis- cursus tekenen, voor iedereen die graag zou willen leren tekenen. In 8 lessen worden de grondbeginse- len uitgelegd en wordt er getekend aan de hand van o.a. stillevens. De cursus vindt plaats op dinsdag- avond van 19.30 tot 22.00 uur in het gebouw aan de Nieuwe Haven 147. De kosten zijn fl. 100,- excl. enige materiaalko'sten. Inlichtingen en inschrijvingen bij Huishoudelijke Voorlichting, Nieuwe Haven 147, Schiedam, tel. 4264781. Openingstijden: ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur. presentaties en voordrachten plaats en kon men deelnemen aan diverse workshops. Aan een daarvan, 'Na tuur in de stad, brug naar het plat teland', leverde oud-Schiedammer Koster een belangrijke bijdrage. Maar temidden van een vloed aan informatie werden ook de wat plechtigere aangelegenheden niet vergeten. Na een korte presentatie van de nota 'natuur buiten natuur- gebieden' van de Raad voor Na- tuurbeheer, kreeg de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Vis- serij, de heer Aartsen, deze uitge- reikt en gaf hij hierop een korte re- actie. Nadat de Openingsmanifes tatie door premier Kok officieel voor geopend was verklaard, kon P* SCHIEDAM - De bouwwerk- zaamheden in het centrum van Schiedam vorderen gestaag en geheei volgens plan. Geheel zonder enige overlast zal dit ui- teraard niet kunnen geschie- den. Toch doet de gemeente haar uiterste best de ongemak- ken voor bezoekers aan de stad en de omwonenden tot een mi nimum te beperken door het aanbrengen van hekken en ex tra fietsenrekken. Momenteel is men bezig met de aanleg van een tunnel aan de Koemarkt voor een parkeergarage die plaats moet gaan bieden aan zo'n driehonderd auto's. De parkeergarage maakt onder- deel uit van het te realiseren winkelcentrum de Nieuwe Pas sage, die medio September ge opend zal worden. De tunnel moet enige maanden eerder klaar zijn zodat met het mooie zomerweer de terrasjes in de nabije omgeving weer bezet kunnen worden. De werkzaam- heden aan het Emmaplein zul- len niet eerder dan december '95 beeindigd kunnen worden. Ook zai er zo snel mogeiijk een begin gemaakt worden met de bouw op en rond het Stadserf. FOTO:MICHELLE MUUS men tenslotte nog even rondneu- zen op de infomarkt, waar allerlei natuur- en milieu-organisaties zich met hun projecten presenteerden. VOORDEUGE KEUS CONSUMENTENGIDS!! nriukiii James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Telefoon (010)4353533 Leder moliere in zwart/bordo en bruin. Maten 40-45. Normaal 69.95 Bristolprijs 59.- T/m zaterdag ROTTERDAM: Binnenweaplein 20 (boven Zeeman) Tuioertei SPIJKENISSE: Stodhuispassage 2 (v/h ler ft VLAARDINGEN: Hoogstraat 219 ROTTERDAM: op het Zuiaerterros van W.C. Zuidplein E: Stodhuispassage 2 (v/h Ter Meulen) VLAARDINGEN: Hoogstraat 2I9 fTTTMl IN OUD-BEIJERLAND Oostdijk 45-49 3t/m12feb OPENINGSTIJDEN: 1100-17.00 UUR EN 19.00-22.30 UUR. ZATERDAG EN ZONDAG 1100-17.00 UUR. Mid Mount chassis 44 Voorkeuzezenders Digitate autotracking Stilstaand beeld en beeld-voor-beeld weergave Eenvoudige bediening Inclu- sief afstands- AA bediening Off Zie onze advertentie elders in deze krant. klein SCHIEDAM De eerste avond winkel van Schiedam zal vanaf zondag 12 februari 16.00 uur een feit zijn. Dan opent de heer Ganesh de deuren van zijn winkel aan de Parkweg en kan het Schiedamse publiek er zeven dagen per week van 16.00 tot 24.00 uur terecht voor allerlei dagelijkse benodigd- heden. De aanvraag voor de win kel deed de heer Ganesh al in au- gustus '94. Toen de eerste berich- ten in de media kwamen dat in Schiedam een aantal avondwinkels geopend konden worden naar het aantal inwoners dat de stad telde, was hij er als de kippen bij om zijn enthousiasme hierover bij de ge meente kenbaar te maken. Het openen van een avondwinkel zag hij als enige mogelijkheid om zijn winkel aan de Parkweg 1-3 nieuw leven in te blazen. „De buurt waar ik zit kent veel mensen met een mi nimum inkomen en veel vergrij- zing. Juist nadat ik mijn zaak in '93 had geopend kreeg je ook nog eens de economische crisis en werd de Albert Heijn in de stad ge opend. Het openen van een avond- *xframor*f winkel zie ik als enige mogelijk heid om hier aan de Parkweg te overlevenaldus de heer Ganesh. bautplein Zijn tweede winkel aan het Dr. Wi - overdag zal overigens gewoon geopend blijven. In diverse modellen en kleuren 4 stoelen en tafel in geslepen rookglas Nu van 998,- voor meeneemprijs Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel 010-4518844 Hillelaan 30-39 t o metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, Tel. 010-4852273 SIGMA Autofocus spiegelreflex- camera met veel creatieve mogelijkheden Program, diafragma- en sluitertijdvoor- keuze, volledig manual Autofocus objectief met zeer groot bereik van 28-105 mm Vraag naar het testrapport in de winkel. Normaal 1599 Nu: 999 KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN GELUID! T£LEF^™0106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - Winkelcentrum Zuidptem Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene Hiledijk 173 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haarlemmerstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbieding geldt t/m 16 februari. Zolang de voorraad strekt. FOTO VIDEO SCHIEDAM In Kluphuis Zuid gaat een nieuwe kursus van start die de computer van binnen en van buiten zal belichten. De curus be- staat uit vier avonden en start van- avond, woensdag 8 februari om 19.30. De bijeenkomsten duren telkens zo'n 2,5 uur. De kosten be- dragen fl. 140,- voor de cursus en fkl.20,- voor het bijbehorende boek. Aanmelden bij kluphuis Zuid, Dwarsstraat 42, tel. 426 72 Zie pag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1