um hiilsta !2! MULTICOPY mm IfhJte&n fatotmet DAT KLINKT weer als vanouds! ■■■■■nog een TH waar ik nummer ben? Rijswijk RD JE CISELEUR*? l™'s - - -niemand mag P:zz%:78orie si? SLAAPKAMERS DIE JE NIET OVERAL ZIET VOOR LIEFHEBBERS KLEURKOPIEEN ZIJN NOG NOOIT ZO MOOI GEWEEST Open huis: VE^KIEZINGEN Chris Coppens BEKENDMAKING SCHEEPVAARTSTREMMING OPRUIMING 20 TOT 70% 010-434 99 66 t r hoogheemraadschap van Delfland NU OOK IN VERKOOP: o tpn,., WTSmtlNG KANDIDAATSTELLING: WIE? Soogheemraadschap '5'00 j 8 februari 1995 -"bureau, Blond hout, groene lak een droom van een slaapkamer, mo dern en met een unieke indivi- duele uitstraling. Het slaapkamer- systeem „tintura" van hiilsta biedt ereatieve woonideeen alle kansen. Losstaande meubelen van topkwa- liteit - van kast en bed tot en met de practisehe bijzettafel - zijn er in vele aansprekende kleuren en ex- klnsieve materialen. Bij zoveel va- riatie is het moeilijk een keuze te maken. Laat 11 zieh daarom door ons adviseren. "De 0r\\cWct s\aaPv°uet Water Oranjestraat 64 - 3111 AP Schiedam - Telefoon: 010 - 426 87 1 7 Nedeiiand Waterknd Delfland Multicopy zet een nieuwe norm op het gebied van kleurkopieren. De beste kleurkopieen (nu ook dubbelzijdig en op zwaarder papier) worden voor u snel en vakkundig verzorgd op de allernieuwste Canon CLC800. Bel snel voor een afspraak om de mooiste kleurkopieen te bekijken. Multicopy Schiedam, 's Gravelandseweg 600, Tel. 010 - 4271986 KWALITEIT IN VEELVOUD RIJNMOND LEERMODE Het adres voor lederenjassen, jacks en suede! Lederen damesjas met capuchon en bont van 599.- voor 299.- Herenjacks Lederen motoijacks Suede parka's Alle lederen jacks en jassen leverbaar in div. kleuren en in de maten XS t/m XXL. Tevens zijn wij het adres voor al uw leerreparaties. Hoogstraat 133 - Schiedam Tel. 426.43.45 HOE WORD JE Meteen bestellen? Vragen? Bel 49,50 Uw eigen luxe vakanfie-apparfement. Probleemloos aan de trekhaak. Snel en simpel op te zetten. Nu alle modelren met gratis a«essoires t.w.v. 980,: Natuurlijk bij uw vouwwagen-specialist.,, Rekreatie CONGRES ORGANISEREN? Het Nederlands Studie Centrum kan u helpen met: de inhoud van het congres het werven van deelnemers Informatie? Bel nu: Nederlands Studie Centrum /-»•/ Bladmuziek en accessoires (o.a. pianolampen, muziek- dozen, hygrometers, metro- nomen, pianobanken). Pianostemmer Reparateur Eendrachtstraat 21 Vlaardingen Tel.: 010-46043 35 vrijdag 17 februari 1995 tussen 13.30 uur en 17.00 uur ELSEVIERS BER0EPEN ALMANAK ONMISBAAR BIJ SCHOOL- EN BER0EPSKEUZE /49,50 06-0221313 Meteen bestellen? Vragen? Bel ons gratis tijdens kantooruren. WOENSDAG 8 FEBRUARI 1995 WATERWEG - WX4.01 Delfland, uw stem voor water Het Hoogheemraadschap van Delfland is een waterschap. Dankzij het werk van Delfland kunnen wij in dit deel van Nederland wonen, werken en recreeren. De taken die Delfland uitvoert zijn: de waterkeringstaak: het behoud en onderhoud van dninen en dijken ora overstromingen te voorkomen; de waterkwantiteit: het op het jniste peil houden van het water in sloten, vaarten en plassen en het zorgen voor voldoende aan- en afvoer van water voor bijvoorbeeld land- en tuinbouw, natuur en recreatie; de waterkwaliteit: de zuivering van het afvalwater en de zorg voor de kwaliteit van het water in de sloten, vaarten en plassen. Een waterschap is net als een gemeente een overheidslichaam. Het hoogheemraadschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur: de verenigde vergadering, en een dagelijks bestuur: het college van dijkgraaf en hoogheemraden. UW BELANG BIJ HET HOOGHEEMRAADSCHAP Van oudsher is de grondslag voor het bestuur waterschap de trits belang - betaling - zeggenschap. Dit wil zeggen: wie belang heeftbij het werk van het waterschap, betaaltdaarvoor ZETELVERDELING PER CATEGORIE EN SUBCATEGORIE De zetelverdeling ziet er vanaf 1995 als volgt uit: Ingezetenen 19 zetels Ongebouwd 5 zetels Gebouwd 13 zetels (glastuinbouw: 4, gebouwen: 9) Bedrijfsgebouwd: 5 zetels HOOGHEEM|WmsCH«PVAN D£lFLAND 1: 5 zetels De voo^ter worden gesteH Voor (industrieel: 4, agrarisch: 1) van het Kie<,rr„u °°fdsteinbureau brengt on j naar verhouding belasting en krijgt daarmee zeggen schap in het bestuur. t dat iedere burger belang heeft De Waterschapswet stelt dat iedere burger belang heeft bij het werk van het waterschap. Daarom betaalt iedereen mee in de kosten van het hoogheemraad schap. De belanghebbenden zijn verdeeld in 4 catego- rieen: ingezetenen, ongebouwd, gebouwd en bedriifs- gebouwd. Iedereen vanaf 18 jaar oud mag zich kandidaat laten stellen voor het bestuur van Delfland. De kandi daat zelf hoeft geen deel uit te maken van de categorie belanghebbenden waarvoor hij/zij verktesbaar is. De kandidaat hoeft zelfs niet in het gebied van het waterschap te wonen. De kandidatuur moet wel ondersteund worden met ten minste 10 handtekenin- belanghebbenden uit de desbetreffende Delfland. De kiezers bepalen zelf wie eel de besfe verfecrpnwnnrrlio-frc in in gen van categorie van uemana. ue kiezers bepalen zelt v oordeel de beste vertegenwoordigers zijn ur. Een brochure over de kandidaatstelling verkiezingen kunt u aanvragen bij het Hoogheemraad schap van Delfland, telefoonnummer: 015-192121. Op 20 februari 1995, om 20.00 uur, vindt op het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap, Phoenix- straat 32 in Delft een voorlichtingsbijeenkomst voor aspirant-kandidaten plaats. Om organisatorische rede- nen is het noodzakelijk dat u zich hiervoor van te voren aanmeldt, tot uiterlijk 17 februari a.s., telefoon nummer: 015-192121. Hiernaast leest u hoe u zich ofHcieel kandidaat kunt laten stellen voor de verenigde vergadering van Delfland. APRIL/MEI1995: VERKIEZINGEN De verkiezingen voor het nieuwe bestuur vinden dit jaar in de maanden april en mei plaats. Voor een waterschap verschillen de verkiezingen nogal van die voor andere overheden. Er zijn geen politieke partijen mee gemoeid. De zetelverdeling staat vast op grond het belang en de kostenverdeling per categorie. MisSyiil ''d 3, van het Ki, h°°fdstembureau brenm kennic a e8'etnent voor het i-r P 8ro"d van h 27 f-t e»-"oae van Opgaven tot kandidaatstelhn 2° maa" 1995 - de naam van de k! Tj "S aan de volgende omvatten. aan het begin van de "Iet v°°rkomen on'"'"6'1 VoIdoen: van - opgave tot kandidaatstelhn (2?JUni 3995) niet personen, dte niet ais kanS"8 m°Ct Worden ondertekend d nioeten bevoegd zh„ f °P de °Pgave vertneld T tennd™e tien - n«n kan Zlch ^r^Adaat*elling m he( s^n- De ondertekenaars - mentand mag per ca*gorie ofsubJ J hoogheetnraadsch: ondertekenen; 8 °f subcategorie nreer dan - - "d,daat Mellen; ondertekenen; 8 of subcategorie meer dan "d,daat steJJen; - bp de opgave moet een schrifr I r kandldat« eventueleTetotmmg3^11' ^^oZtZeuie Wd de daaroP 8' kandldaat«eliingende hap; hooT" W"kd»«=». van 09"mf^ febnur, SLAAPCOMFORT iisM .(i32JEfiiq 31 gflhsIloV ,l33nozl 94.80544. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraad schap van Delfland maken bekend dat van 27 februari 1995 tot en met 1 mei 1995 de scheepvaart in de Nieuwe Vaart in Honselersdijk (gemeente Naaldwijk) volledig zal zijn gestremd in verband met de verwijdering van een b0fc,u9. Delft, februari 1995. Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd, drs. P. Zevenbergen, dijkgraaf. mr. B.J. Douwes, secretaris-rentmeester. un van 499.- voor 275.- van 399.- voor 175.- van 399.- voor 225.- riCEl CI ID*? ons9rat'sMens kantooruren: v.ijCLCUK 06-0221313 J Nu verkrijgbaar bij boekhandel i warenhuis voor ELSEVIERS BER0EPEN ALMANAK ONMISBAAR BIJ SCHOOL- EN BER0EPSKEUZE Een ciseleur houdt zich o a bezig met het maken van (iguren in edele metalen^ S L E C H T S Pascalweg 115 - Rotterdam-Lombardijen - Tel.: 010 - 43 25 211 R.-K. TECHNISCHE HOGESCHOOL RIJSWIJK Lange Kleiweg 4, 2238 GK Rijswijk.-Tel. 070 - 3 401 500 s Technische Bedrijfskunde, Elektrotechniek, Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde Nu verkri|gbaar bij boekhandel en warenhuis voor S L E C H T S Een ciseleur houdt zich o.a. bezig met het maken van figuren in edele metalen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 2