Krips DE GRATIS PENDELBUS I heeft het laagste prijspeil van MaasposT FM 106.7 en kabel 96.1 ^P\kEng< Ondernemers luiden noodklok Basisschool De j Notenkrakervoert continuroosteren voorschoolse opvang in NAAR 0NZE SUPERMARKT BROERSVELD 68 - 70 Waterweggemeenten pakken Natuur- en Milieu-Educatie samen aan Hargahoevevangt evacue's op Occasions in MaasposT MaasposT KORT Juliana Welzijn Fonds schenkt fl.40.000 aan Buurthuis Nieuwland GROOT Radio Schiedam terug in delucht KERKDIENSTEN Voor beveiliging of klein Th. Engering Rubensplein lermg SCHIEDAM De onder nemers aan het Schiedamse Broersveld zitten met de handen in het haar. In Sep tember van dit jaar, wanneer de werkzaamheden aan de Nieuwe Passage ten einde zullen lopen en de markt weer op de vertrouwde plek terug zal zijn, zal het Broersveld weer een aan- trekkelijke winkelstraat zijn maar voor velen zullen de zeven maanden die de win keliers nog resten er zeven teveel blijken te zijn. W oEOtii i- 5 Werkweek bnehsbaizi BASVAN DER HIDDEN SCHIEDAM Zondag 12 februari is er weer rommelmarkt in Kluphuis Oost. Ruim 60 tafels staan weer door het hele ge- bouw opgesteld met hierop de nodige interessante artikelen. Dat kan varieren van kinderkleding, lampekappan, fietsbellen tot oud serviesgoed en speelgoed. De rommelmarkt is niet be- doeld voor professionele handelaren. De entree is gratis en de rommelmarkt duurt van 11.00 - 16.00 uur. Het adres is Klup- huis Oost, Galileistraat 86, tel. 4735435. Carnavalsoptocht Grote kerk Bingo Dansen Zien in de toekomst Aquarelleren Thurlede Computercursus voor kids Kindertheater Afrikaanse dans Mountainbikeweeke nd Peutermiddag Visio Kijkopstadenwijk Kijkopstaden wijk Kijkopstadenwijk Kijkopstadenwijk Kijkopstadenwijk Kijkopstadenwijk Kijkopstadenwijk Woensdag 8 februari 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.52 SCHIEDAM Radio Schiedam heeft zaterdag 5 februari 1995 haar uitzendingen hervat. Het nieuwe pand aan de Korte Haven 127 is in- middels gereedgemaakt om van- daar uit de programma's te verzor- gen. Radio Schiedam is op zater dag te beluisteren vanaf 09.00 tot 20.00 uur en op zondag van 09.00 tot 21.00 uur. Op vrijdagavond worden de programma's tussen 18.00 en 22.00 uur door de mi- granten verzorgd. Daarnaast zendt het station woensdag uit tussen 18.00 en 20.00 uur en donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur. Deze uitzend-uren gelden als een tijdelijke oplossing. Er wordt mo- menteel gewerkt aan een nieuwe programmering. Op het moment dat Radio Schiedam niet in de lucht is, wor den de programma's van Radio 2 doorgegeven. De frequenties van Radio Schiedam (106,7 FM en 96.1 via de kabel) zijn onveran- derd gebleven. SCHIEDAM De predikbeurten van de Hervormde Gemeente Schiedam voor zondag 12 februa ri. Opstandingskerk Burg.Honnelage Gretelaan Aanvang 10.00 uur Ds. G.de Lang Grote Kerk Lange Kerkstraat Aanvang 10.00 uur Ds. H.W.Hemmes Aanvang 17.00 uur Ds. J.C. Schuurman Bethel Kapel Aanvang: 10.00 uur Ds. H. Onderstal Wij verkopen en plaatsen Secustrippen, pensloten, veiligheidsschilden, raamsloten, dievenklauwen enz. Wist u dat: als u net alle offertes uitgerekend hebt, ze uitgerekend bij u inbreken? Beveiligen is nooit te duur! Bel Engering Rubensplein! Rubensplein 20a Schiedam 010-4269701 ZO ZWART/WIT DRUKT NIEMAND NA! T e 1 e f o o n 05 2 20-65900 Telefax: 05220-60008 Winkeliers Broersveld aan het einde van hun Latijn Enkelen hebben de strijd al op moeten geven gezien de bordjes 'opheffingsuitverkoop', anderen beweren financieel ook aan het einde van hun Jatijn te zijn. „Ik geloof natuurlijk best dat we hier in September op een gouden stek zitten, maar door vele tegensla- gen en maatregelen van de ge meente zal het heel moeilijk zijn het hoofd tot die tijd boven water te houden", vertelt Louis Voile- ring van bakkerij Van der Krogt. Toen Vollering eind '93 gei'nte- resseerd was in de overname van bakkerij Van der Krogt, kwam hij voor het eerst met de Schiedamse gemeente in aanraking. Het be- stemmingsplan dat hij destijds opvroeg heeft hij weliswaar nooit ontvangen, maar men kon hem wel mededelen dat er behalve een verbouwing aan de Passage niets bijzonders met het Broersveld zou gaan gebeuren. ,,Ik zat amper in de winkel of men haalde de markt al weg voor mijn deur. Nooit is daar van te voren ook maar met een van ons over ge- sproken. Op een vrijdag komt een marktkoopman bij mij in de win kel en vraagt of ik weet dat ze volgende week achter de Hema staan. Zelf wist hij het ook pas sinds een kwartier", maakt Vol lering zich kwaad. Het verplaat- sen van de markt bleek de oor- zaak te worden van enorm ver- minderde omzetten op zijn voor- malige topdag, de vrijdag. Was het vroeger dringen in de zaak, wanneer men de heerlijkste luch- ten uit de bakkerij al van verre waarnam, tegenwoordig ligt de zaak zover uit de route dat men r?.—-.r: mm*'- amper het uithangbord waar kan nemen, laat staan de verleidelijke bakluchten. Vollering wil best toegeven dat zijn bakkerij er tegenwoordig fi nancieel verre van rooskleurig bijstaat: „Ja, ik heb toch invester- ingen gedaan naar de oude om zetten. Wanneer die door onver- wachte ingrepen van de gemeente ineens sterk kelderen moet je toch steeds harder werken om het hoofd boven water te houden." De dalende inkomsten hebben bij de bakkerij al geleid tot ontslag van winkelpersoneel. Vollering staat nu zelf Is middags zijn vers- gebakken brood en gebak te ver kopen waar hij al om 5.00 uur 's morgens voor in de weer is. ,,Ik draai momenteel weken van tach- tig tot honderd uur. Dat vind ik niet erg zolang ik merk dat ik er iets mee opschiet. En dat is door de tegenwerking van de gemeen te niet het geval. Ons wordt klap op klap toegebracht." Het hoofdstuk 'Lantaarnpalen' deed voor Vollering afgelopen jaar echt de deur dicht. De lan taarnpalen van het Broersveld zijn bij het gereedkomen van het ABC-gebouw weggehaald en in de Lange Kerkstraat neergezet. Het Broersveld bleef derhalve in het duister achter. Na herhaalde klachten van de kant van onder meer Vollering, besloot de ge meente vervolgens drie noodpa- len met volgens wethouder Wieg- man 'sterkere modulen' en een 'lichtsterkte die meer is dan ooit' te plaatsen. Men is er echter niet veel mee opgeschoten. Veel ou- dere klanten durven hier op koop- avond niet meer te komen omdat de straat een uitgestorven indruk maakt. Ik was net een adverten- tiecampagne gestart om de men- sen te laten weten dat ik koop- avond gewoon open ben en dan gebeurt er zoiets aldus de gedu- peerde bakker. Een ander punt waarover nooit overleg is ge- weest met de winkeliers is het in- voeren van betaald parkeren aan het Broersveld. Het gevolg is wel dat de klant de auto voortaan bui- ten de stad zeteen stukje gaat lo pen en het Broersveld wederom links laat liggen. Het ergste blijft Vollering de on- wil van de gemeente vinden om te communiceren met haar onder nemers. Al talloze keren heeft hij contact gezocht met wethouder Wiegman, maar nooit is hij tot hem persoonlijk doorgedrongen. Alhoewel, een keer kreeg hij van de wethouder een gouden tip naar aanleiding van zijn herhaalde klachten over gebrek aan straat- verlichting. „Toen de lantaarnpa len waren weggehaald en ik hem hierover belde zei hij mij 'maar dan sluit u toch zelf even een lampje aan'. Zo'n antwoord snap je. toch niet?" De resterende maanden tot September zullen nog lange en magere worden, waarin alleen de winkeliers met een hele lange adem het zullen redden. Onvrede is volgens de bakker alom waar te nemen. Niet alleen bij de winkeliers, maar ook bij de marktkooplui en zeker bij de klanten. „Van Doom hier aan de overkant gaat weg, kon niet meer op tegen de Blokker die praktisch aan de overkant zit en wel goed bereikbaar is. Het kaar- tenwinkeltje gaat weg en ga zo maar door", aldus de bakker. Geen winkelier heeft van de ge meente een schadevergoeding ontvangen omdat men 'straks' de verloren inkomsten weer dubbel en dwars in zal halen. „Ja, het is het stokpaardje van de gemeente, maar ondertussen moeten wij het wel alleen zien te rooien. Het is de vraag wie er straks nog wat in te halen heeft" besluit de enigs- zins gedesillusioneerde Volle ring. Karin van der Knaap SCHIEDAM Met ingang van 6 februari heeft de R.K. Basisschool De Notenkraker aan het Bachplein een continurooster ingevoerd. Hiermee komt de school tegemoet aan de wens van veel ouders. Na een enquete onder ouders is geble- ken dat vooral veel werkende en/of studerende ouders baat hebben bij deze nieuwe schooltijden. Omdat er door wetgeving minder, maar wel grotere scholen moeten ko men, wordt ook de afstand school/ huis voor een aantal leerlingen erg groot. Het continurooster houdt in dat de kinderen school hebben van 08.45-15.00 uur. Tussen de mid- dag is er drie kwartier pauze, waar in de kinderen allemaal op school in de klas eten en daarna buiten spelen. Het overblijven op school is voortaan gratis. Door pas na de ochtendspits te beginnen en omdat tussen de middag de kinderen op school blijven wordt het risico voor verkeersongevallen veel klei- ner. Bovendien is er na schooltijd dan meer tijd voor sport en recre- atie. Op woensdagmiddag zijn de kinderen gewoon vrij, en eten ze thuis. Naast dit continurooster is er tevens de mogelijkheid voor voor schoolse opvang. Vanaf 07.45 uur kunnen de kinderen naar keuze een aantal dagen per week of iedere dag op school terecht als de ouders daar behoefte aan hebben. Deze Voorschoolse opvang kost slechts een gulden per dag. mm HIER KUNT U UW AUTO PARKEREN EN STAAT DE PENDELBUS OP U TE WACHTEN! BROERSVELD68-70 gratis MS VAN DER HE!) G. v.d. Akker - De Jager (raadslid Schiedam), K. v.d. Windt (wethouder Vlaardingen) en L. Wesenhagen - Kastelein en J. Storm (wethouders Maassluis) ondertekenen de overenkomst. SCHIEDAM Schiedam, Vlaar dingen en Maassluis gaan hun sa- menwerking op het gebied van de Natuur- en Milieu-Educatie ver- sterken. De betreffende wethou ders onderwijs en milieu alsmede een Schiedams raadslid onderte- kenden daartoe een overeenkomst op donderdag 2 februari in het NME-centrum aan de Schiedamse Harreweg. Er is momenteel al samenwerking tussen de drie gemeenten op het gebied van NME. Deze samenwer king zal echter aanzienlijk worden verbreed: NME op de scholen zal gestmctureerder worden opgezet en naast de leerlingen zullen ook andere doelgroepen als ouders, verenigingen en organisaties, be- naderd worden. Als onderdeel van NME gaan de drie gemeenten ook de milieuzorg op scholen de ko- mende jaren gecoordineerd aan- pakken. De ondertekening van de overeenkomst vond plaats tijdens een informatiebijeenkomsl voor bestuurders, ambtenaren, leer- krachten en directeuren van scho len voor basis-, speciaal en voort- gezet onderwijs en vertegenwoor- digers van lokale milieu-organisa- ties. Op deze bijeenkomst werd ge- sproken over de samenhang tussen NME, milieuzorg en natuuronder- wijs. Daarnaast stond de vraag centraal hoe aktiviteiten op dit ter- rein zo goed mogelijk in het onder wijs kunnen worden opgenomen. SCHIEDAM De dreigende wa- tersnood die de afgelopen week vele inwoners uit Gelderland, Lim- burg en Zuid-Holland verplichtte te vluchten, heeft ook het Schiedamse dierenasiel De Harga hoeve enige extra bezoekers opge- leverd. De viervoetige evacueetjes zijn meegekomen met hun uitge- weken baasjes die een tijdelijk on- derkomen vonden bij vrienden of bekenden in Schiedam. Afgelopen dinsdag werd het eerste tijdelijke logeetje gebracht: een gigantische Vlaamse reus die vanwege zijn af- metingen ondergebracht moest worden in een kattehok. De hierop volgende woensdag en donderdag kwamen er in totaal nog zeven honden en zeven katten bij, afkom- stig uit onder andere Tiel, Echteld, Enspijk en Buren. De dieren zijn allemaal ondergebracht in het pen- siongedeelte van het asiel, dat van wege het laagseizoen nog genoeg plaats overhad. Voor de kosten die dit verplichte logeerpartijtje met zich meebrengt heeft De Harga hoeve een zeer schappelijke rege- ling met de eigenaren getroffen. „Wij kunnen de dieren niet hele- maal gratis verzorgen omdat wij natuurlijk de nodige kosten hebben aan het voer, het schoonmaken van de hokken en dergelijke. Daarom hebben we afgesproken dat men vijftig procent korting krijgt per hond of kat: de helft van de prijs dus", aldus Yvonne Bezemer van De Hargahoeve. De meeste dieren zijn intussen al weer opgehaald en mee naar huis genomen. SCHIEDAM Naast het we- kelijkse en gebruikelijke auto- joumaal in MaasposT komt er nu ook eenmaal per veertien dagen een pagina met occa sions. Op de wekelijkse pagi na met het autojoumaal ligt het accent op nieuwe auto's en ontwikkelingen in de auto- industrie. Veel automobilisten hebben echter ook belangstelling voor gebruikte auto's. Met deze oc- casion-pagina komt Maas posT tegemoet aan de wens van deze groep mensen. SCHIEDAM Zaterdag 18 fe bruari wordt er in Schiedam weer een grootse carnavalsoptocht ge- houden. Deze optocht is echter echt niet alleen voor bedrijven. Ook particulieren of verenigingen, een groepje buren of vrienden, kortom iedereen kan meedoen. Het motto waarmee het carnaval 1995 van start gaat is 'das wak wouw'. Aanmelden voor de carnavalsop tocht kan bij Wil van der Hey den, Gimbergpad 13, tel. 4701700. SCHIEDAM Zaterdag 11 fe bruari wordt het wekelijkse inloop- concert in de Grote Kerk verzorgd door Jac Vinke aan piano. Vanaf 15.00 uur is iedereen van harte welkom bij dit gratis muzikale evenement. SCHIEDAM In dienstencen- trum De Woudhoek, Heyermans- plein 35 wordt op donderdag 9 fe bruari vanaf 13.00 uur een bingo voor 55-plussers georganiseerd. Er worden zes ronden gespeeld voor fl.6,-. In dienstencentrum De 4 Molens wordt op woensdag 15 fe bruari bingo gespeeld van 13.30- 16.00 uur. Hier speelt men vijf ronden voor fl.5,-. SCHIEDAM Dienstencentrum De 4 Molens organiseert op zater dag 11 februari een dansavond voor 55-plussers van 19.00-23.00 uur. De toegang is fl.2,- per per- soon. Dienstencentrum De Woud hoek heeft zondag van 14.00- 16.30 uur een dansmiddag. De toe- gang is fl.2,-. SCHIEDAM In de Openbare bibliotheek Schiedam-Noord aan het Bachplein is van 1 februari tot en met 1 maart een expositie te zien over paranormaal voorspel- len, samengesteld door het Para- psychologisch instituut. Dit is een expositie in het kader van het 'Jaar van de Toekomst 1994/1995' dat loopt van September '94 tot en met augustus '95. In de openbare bi- bliotheken in Nederland zijn dan uiteenlopende tentoonstellingen te zien die met de toekomst te maken hebben. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek kan men de ten- toonstelling bekijken en door mid- del van de folders en literatuur na- der kennis maken met dit ongrijp- bare onderwerp. SCHIEDAM In een zestal avonden kan men in Kluphuis Oost de basistechnieken van het aquarelleren onder de knie krijgen. De cursus wordt gegeven op de donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur en kost slechts fl.60,- (inclusief materiaal). Er wordt in maart gestart bij voldoende deelne- mers. Voor inlichtingen kan men bellen naar tel.4267297 of 4270130. SCHIEDAM In woon- en zorg- centrum Thurlede worden de ko- mende week weer tal van aktivitei ten georganiseerd die uiteraard ook voor niet-bewoners van Thur lede toegankelijk zijn. Donderdag 9 februari is er een spelletjesmid- dag vanaf 14.00 uur en een schitte- rende demonstratie zijdeschilderen waar men ook zelf aan mee kan doen. Zondagmiddag 12 februari is er een pianoconcert om 14.00 uur. waarvoor de entree fl.2,50 be- draagt. Woensdag 15 februari is er tenslotte om 14.00 uur een mu- ziekoptreden. De entree bedraagt ook hier fl.2,50. Woon- en zorg- centrum Thurlede is te vinden aan de Nieuwe Damlaan 759. SCHIEDAM Tieners worden steeds eerder geconfronteerd met computers. Of het nueen spelcom- puter is of de PC van pa of ma. Het wordt dus steeds belangrijker dat men al vroeg met de computer leert werken. Wijkcentrum De Er- ker is vanaf 3 februari opnieuw ge start met een computertraining voor jonge computerfanaten vanaf 9 jaar. Zij leren hier basis-compu- terkennis, basis-tekstverwerking, basis-Database, basis-Spreadsheet en basis-MS-Dos en Windows. Men kan op ieder moment instro- men. De cursus wordt elke vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur gegeven in De Erker, Jan van Avennestraat 32. De kosten bedragen fl. 15,- per maand. Inlichtingen zijn te verkrij- gen bij De Erker, tel. 4267767. SCHIEDAM Voor echte to- neelspelers of kinderen die dit graag willen worden organiseert De Erker, Jan van Avennestraat 32, een cursus toneelspelen voor kinderen van 8 tot 12 jaar die bij voldoende belangstelling direkt van start gaat. Een medespeelster van kindertheater Kakki-Prakki leert de kinderen het toneelspel op enthousiaste wijze. De bedoeling is dat er een echt toneelstuk ge- maakt wordt dat later dit jaar ge speeld wordt voor publiek. De cur sus omvat 12 lessen op de maan- dagavond van 16.00 tot 17.30 uur. De kosten bedragen fl.ll,- per maand. SCHIEDAM Kadiathou Sylla onder begeleiding van Arafan Toure gaan elke zondagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur de Afri kaanse danslessen verzorgen. Bij voldoende deelname kan de cursus van start gaan. De kosten zijn fl. 15,- per les (vooraf te betalen) Men kan zich opgeven bij wijkcen trum de Erker, Jan van Avennest raat 32, tel 4267767. SCHIEDAM Dit jaar organi seert wijkcentrum De Erker voor het eerst een sportief mountainbi- keweekend. Op zaterdag 18 en zondag 19 februari gaan minimaal 8 en maximaal 16 enthousiastelin- gen twee mooie en sportieve toch- ten maken op een echte ATB. De ze fietsen beschikken over 21 ver- snellingen hetgeen een aardige hulp is om de korte, maar soms ve- nijnige heuvels te pverwinnen. De nacht wordt doorgebracht in tenten midden in het bos. Bij deze tochten is enige ervaring met dit soort tochten gewenst. Het weekend gaat bij voldoende deelname onder alle omstandigheden door. De kos ten bedragen fl.99,- per persoon. Aanmeldingen voor 14 februari bij wijkcentrum De Erker, tel. 4267767. SCHIEDAM Basisschool St. Bernard'us, Bosboomlaan 5, orga niseert woensdag 15 februari een peutermiddag op de school van 15.00 tot 16.00 uur. Dit keer staat de middag in het teken van carna val. De kinderen mogen verkleed komen en kunnen geschminkt worden. Alle peuters onder bege leiding van hun ouders zijn wel kom bij deze gratis aktiviteiten. SCHIEDAM Visio biedt slecht- ziende en blinde kinderen en vol- wassenen voorlichting, advies, consultatie, onderzoek en revalida te. Tevens kan iedereen die vra- gen heeft met betrekking tot slechtzienden en blinden voor voorlichting en advies bij visio te recht. Visio heeft een regionale functie. dat wil zeggen dat slecht zienden en blinden in Schiedam zijn aangewezen op de diensten van Visio, regionale Instelling Zuid-West Nederland. De instel ling wordt door de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten gefinan- cierd. Aan de diensten van Visio zijn derhalve geen kosten verbon- den. De instelling is de gehel dag geopend. Op donderdagmiddag kan men tussen 13.00 en 15.30 uur zonder afspraak langs komen op Wijnhaven 99 te Rotterdam. Omdat Visio bij veel mensen on- voldoende bekend is, heeft BTC- sponsoring in samemwerking met Visio een posteraktie mogelijk ge- maakt. De posters worden ver- spreid in Schiedam. SCHIEDAM Het Juliana Wel zijn fonds heeft aan Stichting Buurthuis Nieuwland een bijdrage toegekend van fl.40.000,- voor de inrichting van het nieuwe buurt huis. Het juliana Welzijn Fonds verleent financiele steun aan zowel kleine als grotere initiatieven die het maatschappelijk welzijn bevor- deren. In 1994 heeft het fonds hier- aan ruim 21 miljoen gulden be- steed. Het gaat hierbij vooral om aktiviteiten op het terrein van 'hulp en zorg' en 'sociaal cultureel werk'. Het Juliana Welzijn Fonds wil direkt zichtbaar, dicht bij de mensen, aktief zijn onder het mot to: 'het zijn de kleine dingen die we doen'. Welzijnswerk ouderen. renovatie van dorps- en buurthui- zen, opvang daklozen, vrijwillige hulp- en dienstverlening. sociaal- cultureel werk voor jongeren en et- nische minderheden zijn voorbeel- den van aktiviteiten die het Juliana welzijn fonds steunt. Pas als is vastgesteld dat een aktiviteit geba- seerd is op een goed financieel be- leid en beheer kan een aanvraag voor steun in aanmerking komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 3