h 'Het rivierwater komt in Rotterdam niet tot aan de deur' OP ZOEK NAAR EEN ■LEENVARKEN MET! HBALLEN2M UjAlgero MaassiaD Brand in Frankeland Tentoonstelling Stadsvernieuwing Fit en vitaal bij Fitaal VAN I.OI:NI:N MaasposT Toename geweldsdelicten en inbraken Mengmachine voor woondecoratie Burgerlijke Stand Brandweer Schiedam helpt Limburg Dijkgraaflr. J J. De Graeffvan Hoogheemraadschap Schieland: Geen water- problemen binnen Delfland Specialist in designvloeren SCHIEDAM In het af- geiopen jaar is de Schiedamse politie er niet in geslaagd de criminali- teit terug te dringen. Zowel het aantal gewelds delicten als ook het aantal inbraken nam fors toe. Slechts het aantal auto- diefstallen stabiliseerde zich. Bijna schrikbarend was de stijging van het aantal levensdelicten; de pogingen tot moord of uit- gevoerde moorden steeg van 11 in 1993 naar 45 in 1994. Bij de inbraken be- trof het voornamelijk de kelderinbraken die voor een forse stijging zorgden. Top-10 r Bloeiende handel ROTTERDAM De Rot- terdammers hoeven geen angst te hebben voor over- stromingen van de Maas. Hooguit komen af en toe de lage kaden van de Maasbou- levard en van het Noorderei- land blank te staan. In zijn kantoor aan de Maasboule- vard met uitzicht op de rivier, legt kersverse dijkgraaf ir. J.J. de Graeff van Hoog heemraadschap Schieland rustig uit wat Rotterdam en omstreken staat te wachten. Marten Meesweg 107 - 3068 AV R'dam (OiO) 4215144 Badkuip Prachtige bomen Dichtbevolkt "■Oliil p Permanente expositie van meer dan 400 soorten wand- en vloertegels, siergrind en linoleumvloeren. ITAL CERA MICA Vierhavenstraat 19 - Rotterdam tel.: 476 20 54 VERFfr WAND Op de Dam In Schiedam Woensdag 8 februari 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.53 SCHIEDAM Opgave burgerlij ke stand van Schiedam over de pe- riode 27 januari t/m 2 februari 1995. Geboorteaangiften: Ceren d.v. Tangalay - Tangalay Kelly d.v. van Alphen - van den Boogert Sarventh z.v. Selvarajah - Silvalo- ganathan Jill A. d.v. Gundlach - de Regt Joy K. d.v. Beisser - van der Weij- den Jack z.v. Droge - Mulder Mitchell z.v. van den Berg - de Bruijn Shans z.v. Zuylgeest - Koning Gabriella d.v. Timmermans - Tax Debby d.v. Elen - Kriek Hale d.v. Koska - Mandiraci Marijke N.B. d.v. van Raad - Stij- nen Danae P. z.v. Kerssemeijer - Rijkuiter Julius z.v. Rasenberg - Gosens Bas z.v. Timmerman - de Braban- der Ebru N. d.v. Turan - Turan Eva d.v. Verdoes - Tuijtel Boyd z.v. Droge - Wierks Rabae d.v. Akkas - Begum Jessica d.v. van den Eshof - van den Berg Wesley B.C. z.v.Chin - Wong Ondertrouwd: D.M.A. Bodha 27 jr. en R. Ka- riembaks 24 jr. A.F.C. Olsthoorn 23 jr. en C. van Ooijen 21 jr. J.J. van Potten 31 jr. en K.A. Ha milton of Silverton Hil 30 jr. A. Mohammedi 30 jr. en E. van Driel 27 jr. Gehuwd: P.C.J, van Beemen 29 jr. en M. Middendorp 30 jr. J.J. Prein 37 jr. en B.S. Spiekerman van Weezelenburg 40 jr. W. Drop 64 jr. en J.M.E. van der Veer 61 jr. Overleden: E. M. van Etten vr., 84 jr. W. de Vogel man, 69 jr. P.J. Blanker man, 63 jr. H.J. van Vliet man, 67 jr. F.J. Markx man, 72 jr. M. Blommesteijn man, 79 jr. H.P.M. Persoon man, 73 jr. S. Verveer man, 66 jr. J. van Tielen man, 74 jr. G. Broere man, 68 jr. J.G.J. Wever man, 90 jr. L.C. von Joroschka Pohl vr., 81 jr., geh.gew.met: A. Rode M.T. Casparie vr., 93 jr. H. Minnen man, 86 jr. N. Vermaas man. 79 jr. SCHIEDAM De Gemeente- brandweer Schieddam heeft van zaterdag 28 januari tot en met don- derdag 2 februari onder de vlag van de Regionale Hulpverlenings- dienst Rotterdam-Rijnmond bij- stand verleend aan de provincie Limburg. Een tankautospuifvan Schiedanm heeft zes dagen in Tegelen ge- staan. Brandweermensen hebben zandzakken gevuld om dijken te verstevigen en nooddijken te ma- ken. De pomp in de brandweerwa- ge'n werd benut om water weg te pompen. Dankzij de inzet bleven vele huizen gespaard voor het wa ter. Ook werd een trafo-huisje droog gehouden, waardoor Tege len van stroom voorzien bleef. Verder heeft de Gemeentebrand- weer Schiedam een plv. compag- niecommandant geleverd voor Ar- cen e.o. Voor de logistieke eenheid werd een automonteur beschikbaar gesteld. De functionarissen werden in principe om de 12 uur afgelost door verse brandweerlieden. Hier- door zijn ongeveer 50 beroeps en vrijwillige brandweermensen van Schiedam naar Limburg geweest om bijstand te verlenen. Op zater dag 4 februari keerde de laatste brandweerman uit Limburg terug. Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam 'Bezinning over de aanpak van een aantal zaken' „We zijn er nog niet in geslaagd de trend van de afgelopen jaren om te buigen. We zijn gekomen op een punt dat vraagt om bezin ning van de aanpak van een aan tal zaken", aldus districtsmana- ger E.J. van der Horst tijdens de presentatie van het beleidsplan voor het komend jaar. Tijdens zijn toelichting op het be- leid noemde hij een aantal facto- ren die bijdragen aan de taken van de politie: ,,De komende tijd zien we dat er vijftienhonderd woningen worden gebouwd, de aanleg van een metro, de nieuw- bouw in het centrum van de stad en de bouw van station Kethel. Voorts zien we dat het aantal jon- geren tot veertien jaar met 25 pro- cent zal stijgen terwijl Schiedam voor wat betreft de werkeloos- heid een voorloper is." Met al deze feiten trachtte Van der Fforst duidelijk te maken dat het beleid bijgesteld moet worden en afgestemd op de ontwikkelin- gen waarmee Schiedam te maken krijgt. Omdat het werkterrein van de po litie veelomvattend is, is er voor 1995 een prioriteiten 'Top-10' samengesteld. Bovenaan de lijst staan de geweldsdelicten, direct gevolgd door de woninginbraken. Anjiere zaken die op de Top-10 lijst voorkomen zijn jeugdproble- matiek, milieu, surveillance in het openbaar vervoer, verkeer, ver- dovendemiddelen, vuurwapens en drugsoverlast. Op de drie laat ste plaatsen van de lijst staan de overige inbraken, parkeren en diefstal van motorvoertuigen. Voor wat betreft de drugsoverlast sprak de districts-chef ook zijn zorg uit voor uitwaaiering van de Keileweg. „Wordt de overlast on- acceptabel dan gaan we zoveel mogelijk over tot het sluiten van drugspanden" aldus Van der Horst. Onderzoeken wijzen uit dat de onveiligheidsgevoelens bij de Schiedamse burger de laatste ja ren hoog zijn. In 1989 voelde de helft van de bevolking zich 's avonds op straat onveilig. In 1990 steeg het percentage tot 57,6%. Uit een bevolkingsonderzoek in 1993 blijken de onveiligheidsge voelens niet of nauwelijks te zijn verminderd. In het beleidsplan spreekt de poli tie ook over een verheviging van de gevoelens van onbehagen. De oorzaken worden gezocht in het geringere toekomstperspectief bij een grote groep burgers en de confrontatie tussen mensen met een verschillende woon- en leef- stijl. De politie wijst er in dit ver- band op dat de geringere accepta- tie van de minderheidsgroeperin- gen zich manifesteerde bij het stemgedrag van de gemeente- raadsverkiezingen vorig jaar. De politie tracht dit jaar de be- reikbaarheid en de aanspreek- baarheid te verbeteren. Zo zullen de basiseenheden 24 uur per dag bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Bij meldingen met een hoge prio ri teit tracht de politie binnen tien minuten ter plaatse te zijn. Mel dingen waarbij de politie niet tot actie is overgegaan en komen te vervallen worden doorgegeven aan de betrokkenen. De politie zal nog niet de melder informeren over de afhandeling, zoals elders bij sommige korpsen wel gebrui- kelijk is. Slechts een beperkt deel van de mensen is bereid daadwerkelijk aangifte te doen van allerlei za ken. De politie tracht het percen tage van 35% aanzienlijk te ver- hogen. Voor wat betreft de verdovende middelen en vuurwapens is er in Schiedam een grootschalige han del. De bloei van deze handel blijkt nog niet tot staan te zijn ge- bracht. Zo neemt het drugtoeris- me en het aantal drugspanden toe. Een aantal dealpanden waar hard- drugs worden verhandeld heeft een aanzuigende werking op junks, waardoor overlast ontstaat. In de directe omgeving van deal panden is sprake van verhoging van de criminaliteit. Door sluiting van Perron nul bij het Centraal Station in Rotterdam en de 'uit- waaier-effecten' van de prostitu- tie van de Keileweg wordt ver- wacht dat de aantasting van de woonomgeving nog niet kan wor den teruggedrongen. Dftj politie heeft zich als doel gesteia min- stens een dadergroep van de grootschalige handel in verdo vende middelen aan te pakken. De vestiging van nieuwe deal panden wordt voorts zoveel mo gelijk ontmoedigd. LEO VAN DER SANDE „De waterstanden van de Maas en mindere mate van de Hollandsche IJssel worden hier vooral bepaald door eb en vloed. Daarnaast spelen windkracht en windrichting een grote rol. Hoge rivierafvoeren, dat is water van de hoger gelegen ge- bieden. worden bovendien ver- spreid over een groot aantal wate- ren in het Deltagebied. Niet al het rivierwater komt bij ons voor de Geld lenen kunt u overal. En al zult u wei nig verschil aantreffen in de rente-percen tages, in de werkwijze is er wel degelijk onderscheid op te merken Wanneer u een maat- schappij zoekt die u het hemd niet van het lijf vraagt, maar u wel eerlijk vertelt wat de mogelijkhe- den zijn, neem dan even kontakt op met Algero. Onze medewerkers geven u graag meer informatie en maken desgewenst een afspraak om u persoon- lijk te adviseren U kunt op werkdagen bellen van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van Geld(t) ah d< brste 10.00 tot 16.00 UUr deur. Wij verwachten dat het water 15 a 20 centimeter boven het nor- male peil stijgt waarbij we reke- ning houden met het springtij. Dat is marginaal als je bedenkt dat wij op 1.5 meter boven NAP komen terwijl de dijk 5 meter boven ANP ligt." Met de dijk bedoelt hij Schielands Hoge Zeedijk. De meeste Rotterdammers kennen hem als Maasboulevard, West- zeedijk en Hudsonstraat. „Eigen- lijk kun je ruwweg zeggen dat de waterschappen moeten zorgen voor het keren van het rivierwater en de zee. Wij hebben hier vooral met de zee te maken. Als het water van de Noordzee omhoog stuwt, dan worden wij alert." Voorlichter Petra de Landmeter valt De Graeff bij. „Die enorme badkuipen waarover ze in Gelder- land spreken kennen wij ook. Al- leen lopen de polders bij ons niet vol. Je moet wel bedenken dat de laagste plaats van Nederland in het gebied van Schieland ligt. Dan praat je over 7 meter beneden het ANP. De dijk bij Moordrecht is bij de grote watersnood in 1953 bijna doorgebroken." De Graeff: „Als dat was gebeurd. had je een geu- zentocht kunnen maken. Dat was misschien het enige aardige ge weest. Om zo'n ramp te voorko men, hebben we nu de stormvloed- kering bij Krimpen. Badkuipen zijn het zeker, wij letten daarom heel goed op, want de negen pol ders liggen allemaal ver beneden het ANP." De belangrijkste waterkering van Schieland is Schielands Hoge Zee dijk, maar die is dan ook op Delta- hoogte gebracht en zelfs berekend op een extreme stormvloed. Het grote verschil tussen Limburg en Gelderland, en Schieland is de in- vloed die de hoogte van de water standen bepaalt. Waar dat bij ons eb en vloed is, is dat daar het smelt- en regenwater van Zwitser- land, Duitsland. Frankrijk en Bel- gie." De Graeff stelt, dat wij geen echt zwakke plaatsen meer kennen zoals dat elders wel het geval is. Wat vindt de dijkgraaf van de ramp in Limburg en Gelderland? Hij vat het kort en krachtig samen. „Ze hebben veel te lang getreuzeld met het aanpakken van de zaak. Dat ligt trouwens niet aan de wa terschappen en ook niet aan Rijks- waterstaat." De Landmeter: „De waterschappen wilden wel optre- den, maar allerlei groeperingen zo als de milieu-organisaties hebben het tegengehouden." De Graeff haakt op haar woorden in. „Er is grote weerstand ontstaan tegen het idee van aantasting van de dijken. Wij vinden echter dat veiligheid boven alles gaat. Het is best moei- lijk als je in die lager gelegen ge- deelten van Nederland woont, om te beseffen dat je constant be- schermd moet worden tegen het water. Je wordt immers niet dage- lijks met overstromingen gecon- fronteerd. Maar je ziet wel iedere dag die mooie dijk en de prachtige bomen langs de dijk. Het is heel lo- gisch dat je die schoonheid niet kwijt wilt." Het bijzondere aan Schieland is niet alleen dat het zeer laaggelegen is. Het is ook nog eens een keer een buitengewoon dichtbevolkt stuk Nederland met tussen de 500 a 600 mensen per vierkante kilo meter. „Als hier iets mis gaat, loopt het gigantisch uit de hand. Je treft enorme aantallen bewoners en bedrijven", aldus de dijkgraaf. Het hoogheemraadschap houdt ver schillende waterpeilen aan voor de diverse bestemmingen. Akker- bouw, veeteelt, woningbouw vra- gen elk om een eigen peil. De Gra eff: „Dat is zo bijzonder van Ne derland en in voornamelijk van de laag gelegen delen van ons land. Wat mij opvalt is dat Schieland een vrij zakelijk waterschap is, het is typisch Rotterdams geaard. Je werkt hier in een nuchtere omge ving." MONIQUE SNOEIJ SCHIEDAM Naar aanlei- ding van de hoge waterstan den in het rivierengebied kwa- men er steeds meer telefoon- tjes binnen bij het hoogheem raadschap van Delfland en bij gemeenten gelegen in het ge bied van Delfland van veront- ruste inwoners. De mensen vroegen zich af wat hen bin nen Delfland te wachten stond. De hoogwatergolf op de Rijn, Waal en Lek passeerde Delf land in de loop van de afgelo pen dagen dagen. De afvoer van dit water had slechts een beperkte invloed op de Nieu we Waterweg van Rotterdam tot Hoek van Holland. Er vond een verhoging van de waterstand plaats van minder dan 1 meter in Rotterdam tot minder dan een halve meter in Hoek van Holland. Een dergelijke verhoging is te vergelijken met het effekt van een harde noordwestenwind op de Noordzee en mag dus geen reden tot ongerustheid geven. Delfland hoefde geen dijkbe- waking in te stellen. Rekening houdend met het springtij op de Noordzee, waren de te ver wachten hoogwaterstanden op de Nieuwe Waterweg voor begin februari rond twee me ter boven NAP. Beperkte dijkbewaking wordt ingesteld bij een te verwach ten waterstand van 2.20 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) in Hoek van Hol land. Uitgebreide dijkbewa king wordt pas ingesteld bij een te verwachten stand van 2.80 meter boven NAP. Ook de waterstanden binnen het gebied van Delfland, zowel het stedeiijk als het lan- delijk gebied, gaven geen re den tot zorg. De gemalen van Delfland konden de afvoer van het regenwater tot nu toe goed aan. SCHIEDAM Enige tijd geleden oefende de brandweer met het perso- neel van woon-, zorg- en dienstencentrum Frankeland. Om 19.40 uur werd de Gemeentebrandweer Schiedam gealarmeerd voor een automati- sche brandmelding in Huize Frankeland. Ter plaatse bleek dat op de vier- de en vijfde verdieping van de Havenflat brand was uitgbroken. Er waren veel gewonden en de brand breidde zich snel uit. De brandweer rukte uit en begon met het redden van mensen en het blussen van de brand. Het per- soneel van Frankeland ontruimde intussen in samenwerking met de brand weer een aantal verdiepingen. Om 21.00 uur was alles weer onder contro- le. De oefening werd door de Gemeentebrandweer in samenwerking met huize Frankeland georganiseerd om in het geval van een echte brand goed voorbereid te zijn. SCHIEDAM De gemeente Schiedam verstrekte in mei '94 een meervoudige opdracht aan vier ar- chitectenbureaus. Zij kregen de opdracht de woon- en ambachtelij- ke werkfuncties in het gebied rond de Westmolenstraat te herstellen. Dinsdag 13 december is de uitslag bekend gemaakt. De bouwplannen van de winnaar en alle overige in- zendingen zijn tot en met zondag 12 februari te zien in museummo- len De Nieuwe Palmboom. In het programma van eisen aan de vier architectenbureaus had de ge meente de volgende uitgangspun- ten voorgeschreven: respect voor de historische kwaliteit. nadruk op kleinschaligheid, aandacht voor ambachtelijke bedrijvigheid, on- dersteuning van culturele functies en een bijdrage leveren aan het functioneren van de binnenstad. De woonfunctie had evenwel ab solute voorrang, want er moeten circa 80 woningen worden gereali- seerd. De jury maakte in december unaniem bekend dat was gekozen voor het ontwerp van Molenaar en Van der Winden architecten. In het plan krijgt de werkplaats van de molenaar een prominente plaats. Aan de Westvest komt het Wal- vischplein en naast de molen een kade met bankjes. Wie eens wil kijken naar de vier inventieve en onderling zo verschillende ontwer- pen, kan terecht in museummolen de Nieuwe Palmboom, Noordvest 34. on"at SCHIEDAM Dat Sport- en Ge- zondheidscentrum Fitaal aan de Graaf Florisstraat 62 veel meer te bieden heeft dan fitnesstraining al leen, kon menige sportieveling aan den lijve ondervinden tijdens de feestelijke openingsdag van het centrum op 15 januari. Net als bij ieder ander fitnesscentrum kan men natuurlijk ook bij Fitaal te recht voor een gedegen fitnesstrai ning, maar het centrum onder- scheidt zich in positieve zin van de anderen door het regelmatig afne- men van tests. Aan de hand hier- van wordt voor iedere atleet een speciaal en individueel trainings- programma opgesteld dat regelma tig wordt bijgewerkt. Het opstellen van speciale programma's komt ook bij veel andere aktiviteiten van het centrum naar voren. Zo kan men er bijvoorbeeld terecht voor het afwerken van een bewegings- programma wanneer men moet re- valideren. Van een volstrekt ande re kant laat het Sport- en Gezond- heidscentrum zich zien met de se- niorengym, een onderdeel dat di- rekt een schot in de roos bleek te zijn. „Op onze openingsdag intro- duceerden wij deze vorm van gym voor mensen die de magische 50- grens al zijn gepasseerd en die de kwaliteit van hun leven willen be- houden of verbeteren. Er bleek di- rekt een enorem belangstelling voor te zijn tot, onze grote vreugde", aldus de heer Illetschko van Fitaal. Fit zijn en vitaal blij- ven, daar gaat het dus om in dit Schiedamse centrum voor sport en gezondheid. Wie belangstelling heeft voor de aktiviteiten van Fi taal kan eens een kijkje gaan ne- men in Graaf Florisstraat 62 want het centrum is van 10.00 - 22.00 uur open. Tijdens deze uren kan te- vens telefonisch informatie wor den verkregen op tel. 4733677. CMAMICA Wij leggen op alle soorten ondervloeren! AANBIEDING (zolang de voorraad strekt!) 40 m2 vloertegels 33 x 44 of 40 x 40. 2 Groeps vloerverwarming. Kompleetaangesloten en gelegd incl. materiaal 3.650,- Idem 40 m2 vloertegels 33x33 of 30 x 30 3.350,- De exclusieve verfkleu- ren-mengmachine bij uw Verf Wand speciaal- zaak: de sleutel tot de optimale fijnafstemming van de verfkleuren in uw interieur. 010 - 426 61 92 Het wordt vakwerk met Verf Wand

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 5