a Onderzoek werpt licht op leefwereld meiden Een droom van een beeld! W 999 Carnaval '95 feestelijk van start GRATIS KEUKEN APPARATEN m Peuters met carnaval op grote school de^jiiderSker 3-DAGEN CARNAVAL V00RDEEL Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Marco Borsato terug in Vlietzicht De scheidsrechter wil de bal zien rollen Carnavalsvreugde in Brandersgat Superprijzen bij lezers- onderzoek Reanimatie Van-zelf-sprekend Vrouwelijke slager kampioen van Zuid-Holland 3 ML ZIE DE BIJLAGE VAN DE WINKELIERS- VERENIGING HOOGSTRAAT VERDER OP IN DEZE KRANT mm HANSi KEUKEN RENAULT Schiedam Marco Borsato I Twee delen SABA T 63 K 30 FOT# VIDE# AUDH Saai Apart aanbod OPENING 50e FILIAAL OVEN - KOOKPLAAT KOELKAST M AFZUIGKAP m VOEDSELRESTVERMALER i De klant centraal, de auto optimaal mm als het om wonen gaat VANGUARD BD-136 Turbolader Van 199 12 Volt en 220 Volt Schiedam, Kerk buurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.85(1 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 ROTTERDAM Wat vindt u van de plannen een Stadsprovincie Rotterdam te vormen, de Gemeente Rotterdam op te heffen en gelijktijdig binnen Rotter dam nieuwe gemeenten te vormen? Moet er een refe rendum over de vorming van de Stadprovincie ko men? Wie gaat in de regio beslissen over zaken als het vliegveld, de haven, open baar vervoer, belastingen' Worden dat de nieuwe ge meenten, of wordt dat de Stadprovincie Rotterdam? Over al deze zaken en nog veel meer kunt u als lezer van MaasstaD Weekbladen uw stem laten gelden in een grootsscheeps lezersonder- zoek. MaasstaD polst de me- ning van aile inwoners van het hele Rijnmondgebied dat zich uitstrekt van Helle- voetsiuis tot Rotterdam, Ba- rendrecht en Capelle. Bovendien maakt u door mee te doen aan een prijs- vraag kans op schitterende prijzen. De vraag: Aangeno men dat de deelgemeente Delfshaven wordt samenge- voegd met het centrum en de havens van Rotterdam, hoe moet deze nieuwe ge meente dan gaan heten? Ge meente Delftse Poort Rot terdam? Of gewoon Haven? U weet het vast wel beter. De hoofdprijzen: een mag netron ter waarde van bijna duizend gulden, camera's ter waarde van 500 gulden, een dagbehandeling in een beautvfarm, rondvluchten boven uw eigen woning en nog veel meer. Alle prijzen zijn ter beschikking gesteld door goede MaasstaD ad- verteerders, waaronder: Wooning, Foka, Electro Groeneweg, Thermen Ba- rendrecht, Cupid CD Spe- ciaalzaak, Kroonduif en vele anderen. Let op, u maakt alleen kans op deze fantastische prijzen wanneer u het lezersonder- zoek meestuurt dat verder in deze krant is afgedrukt. De inzendingen kunnen on- gefrankeerd worden ver- zonden. Voor het juiste adres: zie de pagina 'Stads provincie Rotterdam' elders in deze krant. SCHIEDAM AI enkele jaren vindt in Klubhuis Zuid de cursus 'Reanimatie en Levensreddend hande- len' plaats. Voorheen werd deze cursus georganiseerd door de Nederlandse Hart- stichting, nu door de Stich- ting Rescue. Reanimatie kan levensreddend zijn bij hart- stilstand door bijvoorbeeld een hartinfarct of verdrin- king. Per jaar krijgen onge- veer 42.000 mensen een hartinfarct waarvan onge- veer 15.000 mensen overlij- den aan een plotselinge hartstilstand. De basiscur- sus Reanimatie bestaat uit drie avonden: een theorie- avond, een praktijk-avond en een avond omtrent kin- derreanimatie. Aansluitend op de cursus kunnen belang- stellenden een cursus 'Le vensreddend handelen' vol- gen van nog eens twee avon den. Elke cursist krijgt een uitgebreid lespakket. De kursussen worden afgeslo- ten met een praktische toets. De cursus Reanimatie, voor iedereen vanaf 16 jaar, wordt gegeven op de drie woensdagavonden 8, 15, 22 maart van 20.00-22.00 uur en de cursus Levensreddend handelen op 29 maart en 5 april, ook van 20.00-22.00 uur. De kosten zijn fl.37,50 (reanimatie) en fl.60,- reanimatie en levensred dend handelen). Voor inlich- tingen kan men contact op- nemen met Annelies de Groot, Klubhuis Zuid, Dwarsstraat 42, tel. 4267297. <S - SCHIEDAM - Meisjes zijn vaak een onzichtbare groep omdat ze over het algemeen weinig overlast veroorzaken en minder crimineel zijn dan jongens. Dit had echter lange tijd tot gevolg dat meisjes een vergeten groep dreigden te worden in het jeugd- en jongerenbeleid. Aan het einde van de jaren '80 kwam hierin net op tijd een omslag: steeds meer instellingen namen meisjes als doelgroep op in hun beleid. Ook in Schiedam zijn diverse in stellingen en organisaties sinds enige tijd aan het werk met the- ma's die voor meisjes van belang zijn. Om bekendheid te geven aan de hedendaagse diversiteit op dit gebied zijn het Steunpunt Jongeren Schiedam (SJS) en Schiedamse Vrouwenemancipatie Organisaties (SVO) een inventariserend onder zoek gestart. Dinsdag 21 februari vond de presentatie plaats van het onderzoek dat onder de titel 'Meis jes van-zelf-sprekend' de aktivitei- ten voor meisjes en hun leefwereld in kaart brengt. Het inventarisatie-onderzoek van de SJS en SVO valt uiteen in twee delen. In het eerste deel wordt ge- tracht zicht te bieden op het aan- bod aan Schiedamse meisjes van 12-18 jaar. Aan 28 instellingen, waaronder diverse club- en buurt- huizen, Stichting Maatschappelijk Werk en Bureau Halt, werd een vragenlijst toegestuurd. Van de 14 instellingen die de lijst invulden en retourneerden bleek bijna de helft meisjes als aparte doelgroep te noemen in het beleids- of werk- plan. Bij drie buurt- en clubhuizen (Zuid, Nieuwland en Oost) blijken zelfs medewerkers te zij aange- steld met een taakstelling voor meidenwerk. De meeste instellin gen blijken vooral contact te heb- ben met de oudere leeftijdsgroepen (15-18 jaar). Het jeugd- en jongerenwerk heeft daarentegen juist vaker contact met de jongere leeftijdsgroepen en dan met name met de autochtone meisjes. Uit het onderzoek blijkt 63cm Stereo Teletekst 63cm Black Matrix beeldbuis Teletekst met 4 pag. geheu- gen Stereo CTI/PSI voor scherp en contrastrijk beeld Surround Sound Formaat omschakeling 16:9 Inclusief afstands- bediening Zie onze advertentie elders in deze krant. kliin onder meer dat allochtone meisjes voor buurt- en clubhuizen om de een of ander reden een moeilijk te bereiken doelgroep zijn. Het tweede deel van het onderzoek omvatte een enquete onder de Schiedamse meiden zelf. Zij blij ken over het algemeen nog ge woon thuis te wonen, een goede tot redelijke relatie met de ouders te hebben en slechts ruzie te maken over 'kleine' dingen. Het grootste deel van de vrije tijd wordt inge- vuld met het kijken naar de TV, maar daarnaast gaan ze ook vooral graag winkelen. Hoewel zij dit veelal in Schiedam doen. vindt de meerderheid dat er in Schiedam maar weinig te doen is en betitelen de stad derhalve bijna allemaal als 'saai'. Veel meisjes klagen over een gebrek aan leuke winkels, dis co's en jongerencafe's. Ook geeft men aan een eigen ontmoetings- plek te willen hebben om met leef- tijdsgenoten bij elkaar te komen. Het onderzoek laat dus zien dat het wenselijk is een apart aanbod te doen aan meisjes omdat zij eigen interesses hebben en andere pro- blemen hebben dan jongens. Toch blijkt er binnen het jeugd- en jon gerenbeleid, alsmede het vrouwen- emancipatiebeleid vaak weinig aandacht te zijn voor meiden waar- door ze buiten de boot dreigen te vallen. Op dit terrein moet volgens de SJS en SVO dan ook samen- werking ontstaan. Zij achten het wenselijk het aanbod voor speci- fieke categorieen meisjes te verbe- teren, maar realiseren zich dat sa- menwerking tussen de diverse in stances en uitwisseling van erva- ringen nodig zijn. Om deze samen- werking in de toekomst tot stand te brengen en uit te bouwen zal een goede centrale regie van belang zijn. Het SJS en de SVO verwach- ten zelf hierin een rol te kunnen spelen. SCHIEDAM Met de overdracht van de stadssleutel, zatermiddag op het bordes van het stadhuis, is voor het carnaval '95 in Branders- stad Schiedam officieel het start- schot gegeven. Om burgemeester Scheeres de komende dagen niet geheel titelloos door het leven te laten gaan werd hij bij deze gele- genheid door prins Leonardus de Eerste benoemd tot Grootmeester in de Oude Brandersketel, waarna de tijdelijke overname van het be- stuur van de stad door de Rietzei- lers een feit was. De aansluitende carnavalsoptocht bestond dit jaar slechts uit twintig eenheden, daar met name de sport- verenigingen het massaal af had- den laten weten. Het aanwezige publiek dat mede door het aardige weer in groten getale naar het cen trum was getrokken, kon echter meer dan ooit genieten van diverse artistieke hoogstandjes. De deelne- mers hadden zonder uitzondering zeer veel werk gemaakt van hun presentatie. Wagens met louter re- klame of een bloemstukje op de motorkap waren nu dan ook niet te bekennen. Een groep dames die elk jaar de voile aandacht op zich weet te vestigen door de meest markante creaties was gelukkig ook weer van de partij, ditmaal als (plastic) zakkendragers. Ook het 'Kraantje Lek' en de repro van Tielse Jomanda oogstten veel be- wonderende blikken. De Borrel- mennekens uit Hasselt zorgden tenslotte nog voor een onvervalste Brabantse finishing-touch. mMtetoammmmmmrn w Slagerskampioene van Zuid Holland Danielle Groenendijk met haar prijzen voor de slagerij van haar leermeester Cees Groeneveld. SCHIEDAM Tijdens de open schooldagen van de Slagersvak- school te Rijswijk is Danielle Groenendijk als winnaar uit de bus gekomen. Zij is vorig jaar als beste van de klas geslaagd voor haar vakdiploma en mocht daarom meedoen aan deze wedstrijden, waarvan de beste uitgezonden wordt naar de landelijke wedstrij den te Utrecht. Het was een zware strijd waarvan de onderdelen uitbenen, panklaar gerechten maken en schotels gar- neren onderdeel waren. Danielle is opgeleid door slager Cees Groene veld in de Liduinastraat 77 en gaat proberen op 15 maart a.s. ook de landelijke titel in de wacht te sle- pen. Gelijktijdig won zij ook een le prijs voor haar Schiedamse beu- ling (leverworst) en een 2e prijs voor gekookte worst. Hans Verkerk keukens viert feest Deze week is de 50e winkel losge- gaan. En dat vieren wij met een super actie Als u deze week een complete keuken koopt krijgt u maarliefst 5 apparaten gratis: Of de helft van de geldwaarde als EXTF1A KORTING. Kom snel langs en profiteer NU van deze SUPER actie. ROTTERDAM STADIONWEG 41A - 010-4834441 OUD-BEYERLAND BURG. D VRIES BROEKMANLAAN 2 01860-21066 (IN OPBOUW) D0RZ0 EEN EIGEN MANIER VANLEVEN Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 SCHIEDAM Met als doel peuters kennis te laten maken met de basisschool, organiseert de St. Bernardusschool aan de Bosboomlaan sinds enige tijd een keer per maand een gratis peu- termiddag. Alle peuters van twee en drie jaar kunnen hier onder be- geleiding van hun ouders naar toe. Peuter en ouder kunnen op deze manier vrijblijvend eens rondkijken in de 'grote' school, die overigens ook over een peu- terspeelzaal beschikt, waarna ou ders eventueel van de gelegen- heid gebruik kunnen maken in- formatie in te winnen over de school. „Vooral voor ouders die verder nog geen kinderen hebben en die dus nog nooit kennis heb ben gemaakt met een basisschool blijken de middagen een prettig opstapje te zijn", legt Anneke v.d. Steeh van de St. Bernardus school uit. De middagen die van 15.30 tot 16.00 uur duren zijn in- middels een bekend gegeven in de wijk, maar natuurlijk staan de aktiviteiten ook open voor kinde ren uit andere delen van Schiedam. Afgelopen woensdag stond de peutermiddag in het te- ken van, hoe kan het ook anders, carnaval. De ruim 35 verklede peuters die de school bezochten werden aan de deur reeds carna- valesk verwelkomd door een juf in boerenkiel. Daarna kon ieder een worden geschminkt en wer den er natuurlijk de nodige carna- valskrakers ten gehore gebracht. Moderne ETAGERE In messing-zalm-bordeaux of black ice 133 cm hoog Kwart rond of in recht 54 cm breed Nu van 299,- voor magazijnprijs Hootdweg 18 Capelle aan den IJssei Tel 0'0-4518844 Hiiielaan 30-39 to metrostation Ri|nhaven Ronerdam-Zu'd Tel 010 4852273 1/1PRI1S Universele turbolader geschikt voor bijna alle camcorder accu's Laden is mogelijk op 12V en 220V tevens ontladen van accu's Controle via 5 LED's Geschikt voor Canon, Sony, JVC en Panasonic Binnenkort opening nieuw filiaal: Liesveld Vlaardingen KINORAMA, SCHERP IN BEELD EN 0ELUID! FOTO - VIDEO INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam- Wmketcentrum Zuidplein Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene HiKedijk 173 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht - Voorstraat 274 Leiden - Haarlemmerstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 Aanbieding geldt t/m 28 februari. Zolang de voorraad strekt. a ,401. J ami Zie pag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1