A Bewonersvereniging teleurgesteld over aanbod Noordvest Mijnenjager terug in Brandersgat DIEHANGT! <te2WWSter VERNIEUWD NU NOG BETER! Rijnmondschool viert jubileum NERCENS VOORDELI6ER! Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. rr U hoeft deze week geen wedstrijd te missen. lelelelral Kijken over de rand van het eigen pannetje Jan van der Velden solliciteertniet Europa Kinderhulp zoekt gastouders c Opsporing verzocht Bezinning Voorlichting ouderen Huizen te duur Geslaagden EHBO-examen Poldervaartbrug in aanbouw AKAI Minibridge RESERVEER NU PIN0KKI0 OP K00P- VIDE0 RENAULT w FOTO VIDEO AUDIO ..BETER IN BEELD... EN GELUID! Schiedam T SCIIIEDAM De Werkgroep Verkoop Woningen van Wijk- en Bewonersvereniging Woudhoek voert sedert enige maanden met grote regelmaat overleg met Woningstichting Noordvest om te komen tot een consencus omtrent de voor- waarden van verkoop van zo'n 196 eengezinswoningen in de wijk Woudhoek-Zuid. Woningstichting Noordvest is genood- zaakt de huurwoningen af te stoten om haar financiele positie te verbeteren. Recent heeft de Woningstichting de huurders een aanbod gedaan, waarbij zij is uitgegaan van de taxatie van de woning in onbewoonde staat. Een percentage, al naar ge- lang het aantal huurjaren van de aspirant koper, zal hier dan nog vanaf gaan. De Werkgroep Verkoop Woningen is echter uitermate teleurgesteld over het aanbod van Noordvest. Niet alleen zag zij liever dat men was uitgegaan van taxatie in be- woonde staat, ook is zij niet te spreken over de magere bonus- korting van fl.2000,- die snelle beslissers kunnen ontvangen. Zij adviseert de bewoners dan ook om voorlopig nog geen fi nanciele verplichtingen aan te gaan en de besprekingen verder af te wachten. Standpunten Korting Wereldmerk VHS recorder High Quality videorecorder Automatische digitale tracking 51 Voorkeuzezenders On Screen Programmering Regel- bare slow-motion Inclusief afstandsbediening met shuttle- toetsen en LCD- scherm Q Van 699 HPT** FOT# VIDE# AUDH EIKEN KAPSTOK als het om wonen gaat een eigen manier klant centraal, de auto optimaal Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen CT-2167 40 voorkeuzezenders 55 cm beeldbuis Van 999 Voor Schiedam, Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdag 1 maart 1995, 2e jaargang nr. 9 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 REGIO De politie van Rotterdam-Rijnmond, dis trict De Eilanden, verzoekt de medewerking van het pu- bliek bij de opsporing van Jeroen Patrick Rent? de Kuijper. De 24-jarige uit Hellevoetsluis afkomstige Jeroen de Kuijper wordt sinds dinsdag 31 januari vermist. Jeroen de Kuijper is een blanke jongeman van 1.86 m lang. Hij heeft een slank postuur en draagt kort, donkerblond haar. Je roen was gekieed in een lichtblauw spijkerjack, een spijkerbroek en droeg sportschoenen. De politie verzoekt degenen die Jeroen de Kuijper op of na dinsdag 31 januari nog ergens heeft gezien, of weet waar hij nu is, zich in verbinding te stel- len met de politie in Helle voetsluis, tel. 01883-32333. SCHIEDAM In de maand maart besteed de NPB-Schiedam in de cyclus 'Bezinning op Bevrijding' aandacht aan het feit dat de bevrijding 50 jaar geleden begonnen is, maar nog lang niet voltooid is. Op 20 maart zal dr. A. Polhuis, hervormd predikant in Crooswijk, spreken over 'Vrij zijn in Nederland', naar aanleiding van zijn dissertatie 'Lotgenoten of Bondgeno- ten\ En op 3 april zal de heer J. van Reenen van Am nesty International spreken over 'Vrij zijn over de gren- zen'. Maar om te beginnen kijkt de NPB terug op de oorlogsjaren. Twee leden van het Voormalig Verzet Schiedam en de Vereniging ex-politieke Gevangenen, de heren L. Buist en P. Drenth, komen aan het woord over Schiedam in de periode '40- '45. Vragen als: wat ge- beurde er toen en hoe kon het gebeuren, wat bewoog de mensen van toen hun le- ven te riskeren en hoe was het om als 'foute' en als 'goede' mensen naast elkaar te leven, zullen aan de orde komen. Ook de vraag welke rol de kerken in Schiedam hebben gespeeld, wordt ge- steld. De avonden worden gehouden in het gebouw van de NPB-Schiedam aan de Westvest 90-92 en beginnen om 20.00 uur. Alle belang- stellenden zijn welkom. SCHIEDAM De Stich- ting Welzijn Ouderen orga- niseert op donderdag 9 maart weer een informatie- middag. Dit keer is het on- derwerp 'Voorzieningen voor Ouderen'. Het blijkt namelijk dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de verschillende vormen van hulp die er bestaan. Op het moment dat zij hulp nodig hebben voor zichzelf of een familielid, weet men vaak niet waar men hiervoor moet zijn. Tijdens de infor- matiemiddag zullen de ver schillende voorzieningen op een speelse manier bespro- ken worden. De bijeenkomst begint om 13.30 uur in de kleine zaal van dienstencen- trum De Woudhoek aan het Heijermansplein. De toe- Enige tijd geleden ontvingen de bewoners van de eengezinswonin gen in de 'gele' Woudhoek een in- formatiepakket van de Wo ningstichting inclusief het defini- tieve aanbod. Wijk- en Bewoners vereniging Woudhoek reageerde hier direkt op met een Woudhoek- infobrief aan de betrokkenen. Hierin zette zij haar afwijkende standpunten uiteen inzake een re- delijke verkoopprijs en andere za- ken die bij de verkoop van huizen een rol spelen. Zo heeft de Bewo nersvereniging bijvoorbeeld een tegentaxatie laten maken door een onafhankelijk makelaar. In zijn voorstel is een vraagprijs opgeno- men van fl. 158.000,- voor de ge- taxeerde tussenwoning in bewoon- de staat. Dit wijkt enkele tiendui- zenden guldens af van de vraag prijs van Woningstichting Noord vest, waarbij men uitging van de woning in onbewoonde staat. In tegenstelling tot de vraagprijs die men te hoog acht, blijkt de kor ting die de Woningstichting aspi rant kopers wil geven naar gelang het aantal huurjaren weer te laag te zijn. Gangbaar blijkt een kortings- percentage van zo'n twintig pro- cent te zijn. Noordvest zit hier ruim onder. De Werkgroep Ver koop Woningen heeft in het over- leg voorts meerdere malen met klem gewezen op het feit dat de bouwkundige staat van de huizen zijn weerslag moet krijgen in de verkoopprijs. Op verzoek van de Werkgroep heeft de vereniging Ei gen Huis hiervoor een rapport ge- maakt, waaruit blijkt dat de toe- komstige kopers ernstig rekening moeten houden met aanzienlijke (achterstallige) onderhoudskosten. Op korte termijn moet men reke ning houden met fl.3000,-, op ter mijn kan dit zelfs oplopen tot zo'n fl. 15.000,-. Ondanks het feit dat de Werkgroep de bewoners adviseert nog niet tot aankoop van de huurwoning over te gaan, heeft zij wel al ruim 25 fi- nancieringsinstellingen aange- schreven om ter zijner tijd te kun nen komen tot een gunstige collec- tieve kredietverlening. Verschil lende hiervan hebben volgens de Werkgroep een prima aanbod ge daan. Tijdens een informatieavond die binnenkort door de Werkgroep zal worden belegd, zal de meest gunstige geldgever een toelichting op de kredietverlening geven. De Werkgroep zal bij deze gelegen- heid dan ook desgevraagd een na- dere toelichting geven op haar be- vindingen tot dusver. De taak van de Werkgroep, de bewoners hel- pen en informeren tijdens de voor- bereidingsfase, zal daarmee dan zijn afgerond. Zij stelt dan ook voor dat in een volgende fase een Kopersvereniging (Vereniging van Eigenaren) zal moeten ontstaan om de algemene belangen van de huis- eigenaren te behartigen. „Het is nu aan de bewoners zelf om tot een goede beslissing te komen", aldus Henk Ravensbergen van de Werk groep verkoop Woningen. r 7^ ---rittt.frjfc 7 SCHIEDAM Het afgelopen weekend bracht de mijnenjager Hr. Ms. Schiedam wederom een be- zoek aan de stad waarnaar hij ver- noemd is. Het was meteen waar- schijnlijk het voorlopig laatste be- zoek, daar de mijnenjager na de maand april voor bijna twee jaar uit de vaart zal worden genomen voor groot onderhoud, diverse aanpassingen en modernisering. In tegenstelling tot eerdere specu lates over het mogelijke definitie- ve verdwijnen van De Schiedam, zal deze medio 1997 dus weer ge- woon volledig operationeel wor den. Vrijdag 24 februari arriveerde de mijnenjager rond het middag- uur in de Schiedamse Voorhaven. De aansluitende zaterdag en zon- dag was hij, waarschijnlijk voorde laatste keer, te bezichtigen in oude staat. De bemanning hoeft de ko- mende twee jaar overigens niet stil te zitten. Gedurende de renovatie- periode zullen zij overgeplaatst worden naar de mijnenjager Hr. Ms. Makkum. Zaterdagavond kon- den zij evenwel nog even genieten van een onvervalst avondje Schiedams carnaval. Karnavals- vereniging De Rietzeilers had de voltallige bemanning namelijk uit- genodigd voor het Brandersbal in De Blauwe Brag. Maandag 27 fe bruari was het vierdaags bezoek al- weer ten einde. Om 12.00 uur ver- liet het schip de Schiedamse ha ven. FOTO: WILLEM DE B1E .SCHIEDAM Bij de EHBO af- deling Kethel is donderdag 16 fe bruari het EHBO-examen afgeno- men bij 21 kandidaten door de he ren Bansberg en Crone. Iedereen kon na afloop van het examen met het felbegeerde diploma weer naar huis. De geslaagden zijn: Dhr. Ber nard, mevr. Buijtenweg, dhr. Burggraaff, dhr. Damen, mevr. Dijke, mevr. Ekel-Loch, mevr. Gerrets, mevr. Goossens, mevr. v.d. Horst. dhr. Janson. dhr. Keim- pema. dhr. M. Kuipers, dhr. R. Kuipers, mevr. Lighthart-Wouden- berg, dhr. Moize de Chateleux, dhr. Namink. dhr. Polak. mevr. Silva. dhr. Spoor, mevr. Trouw- borst-v.d.Maat, dhr. Vermaat Zie onze advertentie elders in deze krant. klein In licht en donker eiken met 7 haken en 89 cm breed. Meeneemprijs Nu van 98,- voor D0RZ0 VAN LEVEN James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 Hoofdweg 18 Capeiie aan den IJssel. Tel 010-4518044 Hillelaan 30-39. t o metrostation Rnnhaven Rotterdam-Zuid Tel 010-4852273 SCHIEDAM De boeken en schriften bleven vrijdag 24 fe bruari in de laatjes van de leerlin- gen op de Rijnmondschool aan de Dr.de Visserlaan. De dag stond namelijk van begin tot eind in het teken van het 25-jarig jubi leum van de school. De Rijn mondschool, onder bevoegd ge- zag van de Stichting Interstede- lijk Katholiek Onderwijs, is een school voor kinderen met leer- en opveodingsmoeilijkheden en telt momenteel vier groepen varie- rend van 11 tot 17 leerlingen. Het jubileum bleef niet onopgemerkt, mede gezien het feit dat in deze onzekere tijd van bestaansrecht naar aanleiding van ministeriele regelgeving onvermijdelijke fu- sies tussen scholen en besturen veelal noodzakelijk zijn. De af gelopen twee weken hebben de leerlingen en groepskrachten van de school dan ook intensief naar de feestdag toegewerkt. Vanaf Valentijnsdag heeft elke groep een passend feestonderwerp (ver- jaardag, carnaval en circus en karnaval) behandeld. Leerkrach- ten stelden naar aanleiding van het thema eigen reken- en taalles- sen samen. De werkbladen hier van werden na afloop verzameld in een jubileumplakboek. Op de eigenlijke feestdag stonden voor de kinderen diverse leuke aktivi- teiten op het programma. Er werd geknutseld, gedanst en er kon een rondje kermis worden afgewerkt. Na de feestelijke lunch liet een goochelaar/buikspreker zijn kun- sten zien aan de kinderen. De dag werd afgesloten met een inloop- middag voor ouders, kinderen en andere belangstellenden. SCHIEDAM Deze maand is gestart met de bouw van een brug over de Poldervaart. De brug vormt een onderdeel van de nieuwe verbindingsweg naar Schiedam-Noord, tussen de Slimme Watering in Spaland en de's- Gravenlandseweg. Het gaat om een betonnen brug die geschikt is voor een wegverbinding bestaande uit twee rijstroken met een middenberm en aan weerszijden vrijliggende voet- en fietspaden. Er is tevens rekening ge houden met een toekomstige uitbreiding van de brug met een tranibaan. Bij het ontwerp is men ervan uitgegaan dat de huidige westelijke oever en de oevervegetatie van de Poldervaart gehandhaafd blijven om de ecologi- sche route niet aan te tasten. Langs deze oever zal bovendien een fiets/ voetpad worden aangelegd. waardoor fietsers en voetgangers onder de brug door kunnen. Naast de bouw van de brug, maakt ook de aanleg van een spoorviaduct deel uit van het werk. Aan dit viaduct is men eind '93 reeds begonnen. Het totale project bestaande uit de brug, de weg en het viaduct, moet deze zomer worden opgeleverd. Stereo kleurentelevisie 55 cm Flat Square beeldbuis On Screen display Teletekst met geheugen INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 Rotterdam Hoogstraat 141 Rotterdam - Wrkelcentrum Zuidpiein Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene Hiledijk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht Voorstraat 274 Leiden Haartemmerstraat 170 Den Haag Venestraat 8-10 SCHIEDAM Gratis kennis ma ken met het bridgespel kan op za terdag 11 en 18 maart vanaf 13.00. Na een korte uitleg kunt u meteen aan de slag volgens de regels van het minibridge. Bij minibridge is het bieden, verreweg het moeilijkst in het bridgespel, sterk vereenvou- digd. De nadruk ligt op het spelen en het maken van zoveel mogelijk slagen. Denksportcentrum, Boter- straat 6, Schiedam, tel. 010- 4735466.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1