x. 'Buurten' in de keetwagen De grootste inruilactie van heel Nederland_ De laatste week Muziekvereniging St. Radboud speelt 'Phantom of the Opera' Noordvest gaat onderhoudsplan Groenoord-Midden uitvoeren LCHEMILLA ,ea De Veluwe op voorjaarsmarkt 2 Dagen spektakel bij Correct Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Alles over Parke t Werk van Miro in Stedelijk Museum Partytime in Vlaardingse Club X645 Geen zwart gat voor Held van Hamburg Aanrander Discussie Hardlopen Leefbaarheid vergroten Rectificatie .BETER IN BEELD... FN GELUID! ZIE DE BIJLAGE VAN DE WINKELIERS- VERENIGING HOOGSTRAAT VERDER OP IN DEZE KRANT m WATERWEG OCCASION PAGINA DROGISTERIJ RENAULT OTO VIDEO AUDIO Schiedam I I SCHIEDAM Cijfers uit het onlangs gepresenteerde jaar- plan van de districtspolitie tonen aan dat de criminaliteit in Schiedam het afgelopen jaar fors is gestegen. Deze groei heeft inmiddels geleid tot een meer gezamenlijke aanpak van pro- blemen door de gemeente Schiedam, de districtspolitie, het Openbaar Ministerie en een aantal maatschappelijke instellin- gen. Zo zullen binnenkort ruim 2800 huishoudens worden be- naderd voor een schriftelijke enquete over de leefbaarheid en veiligheid in Schiedam. Uw betrouwbare Occasions zijn nu weer te vinden op onze speciale Bijzonder Nu met geaaran- deerde inruilprijzen WAARDEBON i/^making Normaal 100 ml. 29 f/jDEL/JlC SCHIEDAM Het bestuur van Woningstichting Noordvest heeft besloten om 26,6 miljoen beschikbaar te stellen voor het onderhoudsplan in Groenoord-Midden. Hiervan is 3 miljoen reeds gei'nvesteerd in de vernieuwing van de daken van zowel de hoogbouw- als laagbouwwoningen. Per woning wordt er nu voor fl.24.360,- aan onderhoudswerkzaamheden binnen en buiten de woning uitgevoerd. Daarnaast kunnen huurders hun woonwensen realiseren door een keuze te maken uit de aange- boden individuele en collectieve verbeteringen. Voor de ver- beteringen wordt een huurverhoging gevraagd, voor het groot- samen slechts BIJ ONS! Hoogstraat 15 - Schiedam - Tel. 010 - 4263280 De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. IN DE PARKETSHOP Bruynzeel j^parfcetj Kahrs LwJ vandaag gebracht morgen klaar! Liesveld 147 - Vlaardingen j/lI iiiiur Schiedam. Kerkbuurt, Kethel, Windas EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdag 22 maart 1995, 2e jaargang nr. 12 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM De politie is op zoek naar een man die op 25 februari en 13 maart jongstieden twee Schiedam- se vrouwen, respectievelijk 20 en 23 jaar, in het Beatrix- park heeft aangerand. Beide aanrandingen vonden in het begin van de avond plaats. De man benadert de vrou wen op een zeer agressieve manier. Hij spreekt zijn slachtoffer aan en begint vrijwel meteen handtastelijk te worden. Bij beide keren heeft de dader geweld ge- bruikt. De politie heeft een goed sig- nalement van de dader. Het gaat om een blanke man, on- geveer 20 jaar oud. Smal postuur, ca. 1.85 meter lang. Hij heeft een smal en lang gelaat en puistjes op zijn kin. Verder heeft de dader kort donkerbruin stekel- haar. Hij draagt geen snor, baard of bril. Zijn accent is 'Schiedams' en hij praat met een hoge jongensstem. Tijdens de aanranding van 13 maart droeg hij een glad blauwe kunststof trainings- pak met daarop strepen. Hij reed toen ook op een don- kerkleurige herenfiets. Personen die weten wie deze dader is, kunnen contact op- nemen met de afdeling Jeugd en Zeden Zaken, 010 4494499. Groen- op 30 SCHIEDAM Links organiseert maart een discussieavond over Werk in Schiedam in het Proveniershuis, Over- schiesestraat 3a, 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. De avond gaat over werk: Wat voor banen zijn er in Schiedam de komende jaren nodig? Wie gaat dat betalen en wat doet de gemeente er- aan? Heeft de regio daar nog iets mee te maken? En wat vinden Schiedammers daarvan? De avond bestaat uit drie onderdelen: -Een gesprek met Hans Ver- linde (gemeente Schiedam) en Ronald Hessels (deelge- meente Delfshaven) die alles weten over banenpool, jeugdwerkgarantieplan en Melkertbanen. -De presentatie van drie voorbeelden uit de praktijk: De eerste, echte Schiedam- mer buurtconcierge van het Straussplein, Liset van Ber- kel. Een milieu- en preven- tiewinkel voor Schiedam Oost en Rotterdam West, Ed Gloudi. Duimdrop, speelgoed voor kinderen op 6 Rotterdamse pleinen, Ton Huiskens. -Reactie van de wethouders Aad Wiegman (werkgelegenheid), Adrie Reinhout (wonen, wijk- en buurtbeheer) en Bart de Leede (welzijn milieu) op de informatie en suggesties vanuit de zaal. Met deze avond start het stadsgesprek over werk dat Groenlinks de komende maanden in Schiedam houdt. SCHIEDAM Op 5 mei organiseert de SV en TV Watervrienden in samen- werking met de VNFG ter gelegenheid van 50 jaar be- vrijding de Bevrijdingsloop. Start en finish zullen op de Lange Nieuwstraat in Schiedam gesitueerd wor den. De afstanden waarvoor men zich kan inschrijven zijn: de 10 km. (start om 11.00 uur) en 1 km. (start 11.10 uur). Inschrijfkosten voor de 1 km. jeugdloop zijn gratis, voor de 10 km. fl.5,-. Ter herinering zullen de deelnemers aan de 1 km. een medaille ontvangen en de deelnemers van de 10 km. een badhanddoek. Voor de eerst aankomenden zullen er ere-prijzen te verdelen zijn. Inlichtingen: tel.4701987 of 4093200 (Ernst Verbeek). Het is de bedoeling de Schiedamse burgers een belangrijke rol te laten spelen in het weer leefbaar maken van de stad en het verbeteren van de veiligheid. De burgers zijn im- mers de beste adviseurs, daar zij veelal rechtstreeks met verschil- lende vormen van criminaliteit worden geconfronteerd. Ook zal hen worden gevraagd aktief mee te helpen bij het zoeken naar oplos- singen. Het onderzoek naar de leefbaarheid loopt vrijwel parallel met een bijzonder project in de Schiedamse wijk Oost, dat dinsdag 14 maart jl. officieel van start ging en waarin maar liefst tien organisa- ties samenwerken. In dit project, dat de toepasselijke naam 'Mijn Buur(t)' meekreeg, heefi de wens van de gemeente om de burgers een aktieve rol te laten spelen, in de praktijk gestalte ge- kregen. Een rijdend buurtcentrum in de vorm van een speciaal omge- toverde keetwagen. zal tot en met September '95 ieder week in een of twee buurten van de wijk geplaatst worden en toegankelijk zijn voor de bewoners. Klachten, voorstel- len en opmerkingen kunnen hier direkt gemeld worden aan verte- genwoordigers van de samenwer- kende organisaties die bij toerbeurt aanwezig zijn. De bedoeling is dat er op deze manier een direkt con tact met de bewoners ontstaat en problemen in een eerder stadium gesignaleerd kunnen worden. De vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties, waar- onder verschillende gemeentelijke diensten. de politie, bewonersver- eniging Schiedam-Oost en de Stichting medelanders van overal en nergens, zullen nadrukkelijk niet alleen voor hun eigen winkel- tje in de keetwagen zitten. Ze wil- len graag van de bewoners horen welke zaken moeten worden aan- gepakt. Zo kunnen er klachten zijn over de omgeving, bijvoorbeeld het onderhoud van het groen of zwerfvuil, maar ook over de vei ligheid op straat. De informatie die op deze manier wordt verzameld, zal daarna door de organisaties worden besproken. Kleine klach ten en opmerkingen over de woon- omgeving kunnen snel worden op- gelost, zoals een boom die moet worden gesnoeid of een hekwerk dat aan vervanging toe is. Er zullen ongetwijfeld ook opmerkingen of wensen komen die veel verder gaan dan een boom of een hek. In dat geval zullen de organisaties langere tijd om de tafel moeten gaan zitten om te komen tot een geschikte oplossing. Het bijzondere karakter van het project ligt nu juist in het feit dat de burgers zelf mee bepalen hoe hun klachten of wensen worden aange- pakt. De organisaties zijn samen van mening dat de buurtbewoners het beste weten welke problemen er leven en wat hiervoor wellicht de beste oplossing zou zijn. Maar als niemand vertelt wat er dwars zit. kan er niets veranderen. De keetwagen, die iedere dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur geopend is, biedt de burgers dan ook vooral gelegenheid die klach ten eens te spuien, die altijd al leef- den, maar waarover bij gebrek aan contacten in de wijk maar steeds gezwegen werd. Tijden en buurten zijn weliswaar veranderd, maar met de keetwagen hoopt men het ouderwetse buurtgevoel toch weer nieuwe leven in te blazen. SCHIEDAM In een voile Dorpskerk aan het Noordeinde in Schiedam-Kethel gaf Muziekver eniging St. Radboud zondag 19 maart haar jaarlijkse lenteconcert. Op het programma stonden onder meer een aantal stukken uit de mu sical 'The Phantom of the Opera', het meesterwerk van Andrew Lloyd Webber. Wie dus nog niet naar The Phantom geweest was of de muziek uit deze schitterende musical nog nooit gehoord had kreeg daarvoor afgelopen zondag de kans. En die kans bieken veel mensen met beide handen aan te grijpen. "The Phantom of The Opera' heeft velen warm gemaakt voor musical. The Phantom is een van de bekendste musicals die al jaren draait in theaters in London en New York. Ook in Nederland was de 'Phantom' een ongekend succes. Van de meest bekende nummers uit deze musical is een bewerking gemaakt voor harmo- nie-orkest. Ideaal dus voor vertol- king door Muziekvereniging St.Radboud. Daarnaast speelde het zeventigkoppige orkest een geheel nieuw repertoire, waarbij de in- vloed van de nieuwe dirigent, Frank van der Poel, duidelijk hoor- baar was. In de pauze werd ook de oude dirigent John Segers nog even in het zonnetje gezet. Hij kreeg als dank voor bewezen dien sten een schilderij van de Jacobus- kerk in Kethel. FOTO: JACCOZANSTRA Zie onze advertentie elders in deze krant. klein Alchemilla onderhoudsplan niet. Binnenkort zal gestart worden met de uitvoering van de werkzaamhe- den. Alle huurders van de 1092 woningen hebben hierover op maandag 20 maart bericht ontvan gen. De afgelopen maanden is het planteam Groenoord-Midden re- gelmatig bijeen geweest om het onderhoudsplan met individuele en collectieve verbeteringen te ver- fijnen en bij te stellen. In het plan- TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON ONTVANGTU EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ: team zijn de huurdersbelangenver- eniging, de Nederlandse Woon- bond en de Woningstichting Noordvest vertegenwoordigd. Hoewel het bestuur van de Wo ningstichting Noordvest in eerste instantie grote moeite had met de overschrijding van het beschikbaar budget met 1,8 miljoen, heeft het bestuur na uitvoerig overleg beslo ten het projekt conform de proef- woningen, dus inclusief de afwer- king van de borstweringen op bal- kons en galerijen uit te voeren. Ten aanzien van het tekort van 1,8 mil joen zullen de betrokken wethou ders van de gemeente Schiedam er het bestuur van de Woningstich ting Noordvest gezamenlijk naar een oplossing zoeken, hetgeen niet betekent dat de gemeente Schiedam zelf middelen ter be- schikking heeft ter dekking van het tekort. i._ D0RZ0 EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 SCHIEDAM Zaterdag 25 maart staat het Schiedamse centrum in het teken van het voorjaar. Met een beetje geluk zal ook het weer mee- werken zodat de gezellige brade- rie, die voorheen bekend was on der de naam Paardemarkt, haar naam zeker eer aan kan doen. Op de markt zal dit keer ook een andere streek van Nederland verte genwoordigd zijn, namelijk de Ve luwe. Van 08.00 tot 17.00 uur kan men in de blauwe promotiebus van de Streek-VVV Zuidwest Veluwe informatie krijgen over de vele mogelijkheden op dit bos- en hei- derijke stukje Nederland. De vele verrassende kanten van de Veluwe kan men op tal van manieren ont- dekken. Welke plaats men ook kiest als uitgangspunt voor een va- kantie, altijd is men in de buurt van de mooiste natuurgebieden, talrij- ke bezienswaardigheden en aan- trekkelijke attrakties. In de gids voor Vakantie en Vrije Tijd Velu we worden de vele mogelijkheden uitvoerig besproken. Op 25 maart is de gids verkrijgbaar voor de voorjaarsprijs van fl.2,50, terwijl de gangbare prijs fl. 6,50 is. Bij de promotiebus kan men even- eens een deelnameformulier krij gen om kans te maken op een van de vele toegangskaarten voor on der meer Walibi Flevo, Apenheul, het Nederlands Openluchtmu- seum, Paleis het Loo en Nationaal Park de Hoge Veluwe. Op gezette tijden zullen er uit de ingeleverde formulieren een aantal worden ge- trokken. De aanwezige winnaars ontvangen dan direkt hun prijs. Aan het einde van de dag wordt de trekking verricht voor de hoofd- prijs van de dag: een kampeer- weekeinde (buiten de schoolva- kanties) bij een van de veertien Veluwe Vakantieland Campings. SCHIEDAM Bij het verhaal op de voorpagina van de Maaspost is vori- ge week een verkeerde kleurenfoto geplaatst. De bedoeling was dat er een foto geplaatst zou worden van kampioenschappen van de Nederlandse Gebruikshonden Vereniging. In plaats daarvan is een foto geplaatst, die genomen is bij een andere hondenvereniging en die een hondendiscipline toont die niet onder auspicien van de de genoemde bond valt. Daarvoor onze excuses. ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch bestellen: 01650-53888 Profiteer van de speciale aanbieding. BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM. TEL 010- 4 14 73 68 INFORMATIE TELEFOON 010-4359061 Zie pag. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1