Veel vragen blijven open na MaasstaD-forum regiovorming 'EHBO, dat is m'n lust en m'n leven' Chaos dreigt bij winkelsluiting Koff ieshop gesloten MaasposT Fancy Fair Rommelmarkt Klubhuis Oost Indoorklimmen Graveren Pannekoek 'Rotterdam blijft Rotterdam zolang er Rotterdammers zijn Spitspendel Hoekse Lijn succes Op Bevrijdingsdag: Marktkramen vrij REGIO Wat gaat de vorming van de stadsprovin- cie Rotterdam de burger nu werkelijk kosten? Of gaat de gemeenschap er op termijn zelfs op vooruit? Waarom een referendum alleen in Rot terdam en niet in de hele re- gio? Moeten we op zo'n kor- te termijn, terwijl er nog zo- veel onduidelijk is, al een be- slissing nemen over de vorming van de stadsprovin- cie? Deze vragen, die veel le- zers van MaasstaD weekbla- den (MaasposT, WaalposT en IJsselposT) de redactie hebben toegestuurd, konden niet naar tevredenheid wor den beantwoord tijdens de forumdiscussie maandag- avond in het Hiltonhotel in Rotterdam. Te laat Identiteit Onduidelijkheid Referendum VLAARDINGEN De Vlaardingse E.H.B.O. (Eer ste Hulp Bij Ongelukken) hield maandag in het Toele- veringsbedrijf Vlaardingen een grootscheepse oefening. Dit gebeurde in samenwer- king met Lotus (Landelijke Organisatie tot Uitbeelding van Slachtoffers). Er werd een beeld geschetst van de mogelijke ongelukken na een explosie, gevolgd door een brand. SCHIEDAM Op dit mo ment lijkt de chaos voor wat betreft de openingstij- den van de winkels in de week van 5 mei groter dan ooit. Werkgevers in de de- tailhandel weten vaak niet of hun bedrijf op 5 mei ge- opend of gesloten is. Nog groter is de verwarring voor wat betreft de koop- avonden in die week. Een deel van de winkels houdt de deur op vrijdag 5 mei ge sloten terwijl op donderdag 4 mei de zaken gesloten zijn in verband met de doden- herdenking. Een enkel groot-winkelbedrijf over- weegt nu om voor de woensdagavond ontheffing aan te vragen. Geen koopavond? Woensdag 29 maart 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.53 SCHIEDAM Basisschool De Peperklip houdt zaterdag 8 april a.s. haar jaarlijkse Fancy Fair/ Rommelmarkt. Meubelen, boeken, pannen, glaswerk. electrische ap- paraten en nog veel meer artikelen worden te koop aangeboden. An- dere activiteiten zijn o.a. kinder- bingo. blikgooien. grabbelton, to- neelvoorstelling, een schminklo- kaal, ponyrijden en een grote tom bola met spectaculaire prijzen. Er wordt patat gebakken en er is een speciaal exotisch restaurant. De Fancy Fair/Rommelmarkt duurt van 10.30 tot 13.30 uur. Basis- school De Peperklip is gevestigd aan de Fahrenheitstraat 2 te Schiedam. SCHIEDAM Op 1 april zal er een grote (rommel)markt gehou- den worden op het plein van 'Scholengemeenschap Branders- stad' Mgr. Nolenslaan 99b Schiedam. Er wordt van alles aan geboden zoals stencilmachines, in- brandapparaat, koelkastje klein, naaimachines, bingomolen met blazer, veel huishoudelijke artike len, speelgoed, legpuzzels, etc. De rommelmarkt gaat open om 10.00 uur en sluiten om 16.00 uur. De fi- nanciele opbrengst komt ten goede aan het ouderenwerk van St. Jan de Dopper. SCHIEDAM Kluphuis Oost heeft op de naaikursus van donder- dagavond nog enkele plaatsen vrij voor zowel beginners als gevor- derden. De lessen duren van 20.00 tot 22.00 uur. Er wordt elke keer per blok van zes lessen betaald. Een zo'n blok van zes lessen kost 30,-. Op Kluphuis Oost zijn naai machines en patronen aanwezig. Alle kursisten zijn met eigen kle- dingstuk bezig. Beginners en ge- vorderden zitten in een groep. Ie- dereen krijgt individuele hulp van de lerares. Telefonisch aanmelden kan bij Kluphuis Oost. Het num- mer is: 4735435. Het adres is Ga- lileistraat 86. Zondag 9 april is in Kluphuis Oost de laatste rommelmarkt van dit sei- zoen. Wie nog wat spullen wil ver- kopen en er snel bij is, kan terecht voor het huren van een tafel. Er worden 60 tafels verhuurd. Een ta fel van ca. 120 x 60 cm. kost een tientje. Dit bedrag dient u vooraf te betalen. De rommelmarkt is niet bedoeld voor professionele hande- laren. De entree van de rommel markt is gratis. De rommelmarkt begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De mensen die een tafel gehuurd hebben mogen om 10.00 uur naar binnen om deze in te rich- ten. Het adres is Kluphuis Oost, Galileistraat 86. Ons telefoonnum- mer is: 4735435. SCHIEDAM Wijkcentrum De Erker organiseert voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar een cursus indoorklimmen op de klimwand in de sporthal Margriet. De cursus wordt gegeven op de dinsdag en donderdagavond van 19.00 t/m 21.00 uur. Onder deskundige be- geleiding maak je kennis met de indoorklimsport. De cursus bestaat uit zeven avonden waarvan een avond theorie. De kosten zijn 55,- inclusief materialen en toegang tot de klimwand. De cursus start half april. Aanmeldingen en nadere in- formatie bij wijkcentrum De Er ker, Jan van Avennesstraat 32 in Schiedam, telefoon 010-4267767. SCHIEDAM De Bewo- nersvereniging Delflandse- weg organiseert tot en met vrijdag 31 maart in samen- werking met de Politie van Schiedam een graveerproject. Zeventien vrijwilligers zullen huis aan huis kostbare of dier- bare spullen graveren met huisnummer en postcode. Bo- vendien kunnen bewoners ook zelf aktie ondernemen door het lenen van een gra- veer-koffer. Waardevolle ei- gendommen zijn, gecodeerd. niet zo waardevol meer voor helers. Bovendien zijn de spullen onverhoopt na dief- stal. weer snel bij de rechtma- tige eigenaar terug. De hele week zijn twee agenten in uni form aanwezig in de wijk voor het geven van instructie en het verlenen van hand- en spandiensten. Aktiecentrum is trefpunt 't Huisje', Delfland- seweg 350. Voor de bewoners van de Delflandseweg zijn er geen kosten verbonden. SCHIEDAM In ontmoetings- huis De Weerklank aan het Corne lia van Zantenplein 51 te Schiedam-Groenoord wordt op vrijdag 31 maart weer een panne- koekenfestijn voor de jeugd geor- ganiseerd. Aanvang is 16.30 uur en de kosten bedragen 2,- inclusief fris. Opgeven kan in De Weer klank of bij Gera Groenenwegen, telefoonnummer 4709971 De bijeenkomst was georganiseerd door MaasstaD weekbladen. Een groot aantal lezers van deze krant was uitgenodigd om vragen te stel- len aan een forum van dertien des- kundigen. hoofdzakelijk bestaande uit bestuurders en adviseurs van bij de regiovorming betrokken ge- meenten. De aanwezige lezers wa- ren uitgezocht naar aanleiding van de vragen die zij gesteld hadden in de editiebrede lezersenquete van deze krant. In een discussie in drie afzonderlijke blokken konden zij, onder leiding van gespreksleider Kees Mijnten (ex-Den Haag Van- daag), het vuur aan de schenen leg- gen van de forumleden. In het eerste gedeelte van de avond kwam het hoe en waarom van de de vorming van de stadsregio aan de orde. De leden van het forum haastten zich, naar aanleiding van een vraag van Mijnten. de aanwe- zigen te verzekeren dat de stadsre gio zowel in het belang van de bur gers is als in dat van bestuurders zelf. Forumlid Cachet, fractievoor- zitter van de PvdA in Capelle, con- stateerde hierin zelfs een schijnba- re tegenstelling. „De belangen van bestuurder en burger lopen in dit geval gelijk. De gemeente Rotter dam heeft op het moment een te grote schaal om de problemen ade- quaat op te lossen. Wat dit betreft is het hoe kleiner. hoe beter. Zowel voor de bestuurder als voor de bur ger." De reactie uit de zaal hierop liet aan duidelijkheid niets te wensen over. De bestuurders zouden te laat met de burgers zijn gaan praten over dit onderwerp en nu nog een referendum organiseren is gelijk aan het voorhouden van een fop- speen. Wethouder Meijer van Rot terdam vond inderdaad dat Rotter dam laat was met het voorstel voor een referendum. ,,Maar", zo zei hij, „er moest eerst een wetsvoor- stel liggen. Je moet toch weten waar je in een referendum een Kees Mijnten trok regelmatig de zaal in om de mening van de MaasstaD-lezers te peilen. Met heftige armbewegingen onderstreept Manuel Kneepkens (Stadspartij) zijn standpunt tegen de stadsprovincie. sloot zich hierbij aan: „U doet net alsof wij dit geheim gehouden heb ben. De hele regiovorming speelt al vier jaar; al voor de vorige ver- kiezingen dus. Iedereen heeft er dus in feite al over mee kunnen be- slissen." Op de vraag of de regiovorming niet in strijd is met de grondwet trokken de meeste forumleden vra- gend hun wenkbrauwen op. Enige toelichting leerde dat er hier ge- doeld werd op het migranten-kies- recht. De forumleden moesten toe- geven dat hier inderdaad nog wat aan schort. Migranten hebben na- melijk geen kiesrecht voor de Pro- vinciale Staten en krijgen in het nieuwe Rotterdam dus minder te zeggen dan autochtonen. Volgens drs. Van Leeuwen, die bij het Mi- nisterie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is voor de vorming van de stadsregio in het Rijnmondgebied. zou deze situatie nog bekeken moeten worden. Een ander voorstel vanuit het pu- bliek was om Rotterdam DC op te richten, naar het voorbeeld van Washington DC. In dit geval zou DC dan staan voor District Cool- singel. Wethouder Meijer begreep dit voorstel niet helemaal, maar concludeerde dat de Coolsingel vanaf 1997 het centrum wordt van een veel groter Rotterdam. De Rotterdamse identiteit bleek bij veel aanwezigen een heikel onder werp. Vooral Rotterdammers zou den er moeite mee hebben om zich in het buitenland te moeten melden als bijvoorbeeld Charloiser of Nieuwe Wester. Met andere woor- den: ,,Wat komt er in mijn pas- poort te staan?" Volgens mevrouw Van Leeuwen zou dat de naam van de nieuwe gemeente zijn. met als mogelijke toevoeging: Rotterdam. Daarnaast. zo vond een inwoner van Delfshaven. blijft zijn ge meente met 75.000 inwoners zo groot dat hij niet het gevoel heeft dat de afstand tussen bestuurders en burgers kleiner zou worden. Bovendien was een aantal aanwe zigen bang voortaan voor bepaalde zaken naar de Coolsingel te moe ten. Burgemeester Bosua van Ber- nisse reageerde hierop. „Wat de stadsprovincie gaat doen is niets meer dan nu al door provincie en rijk gedaan wordt. U kunt op het gemeentehuis blijven doen wat u daar nu ook al doet en dat geldt ook voor de huidige deelgemeen- ten. Daarnaast is de stadsprovincie op de Coolsingel straks dichterbij dan het provinciehuis in Den Haag dat nu is." Het Roiterdam-gevoel bleef voor de meeste aanwezigen een moei- lijk te omschrijven begrip Roos Bosua begreep de problemen hier- over niet precies. „Ook straks blij ven wij in Bernisse gewoon Geer- vlieters en Heenvlieters. Juist de inwoners van buitengemeenten zullen hiermee geen moeite mee hebben." Gespreksleider Kees Mijnten pro- beerde in deze kwestie ieders ge- voelens te sparen. „Volgens mij blijft Rotterdam bestaan, zolang er Rotterdammers zijn." De financien namen, naar goed Nederlands gebruik, een belang- rijk deel van de discussie in beslag. Forumlid Doodkorte, wethouder financien van Capelle, nam hier- over een duidelijk, maar eenzaam standpunt in. ..Volgens mij kan er, zolang er onzekerheid bestaat over de financien. nog geen besluit ge- nomen worden over het invoeren van de stadsprovincie. Volgens mij is de min ook groter dan de plus. Ik roep dan ook dat het extra geld gaat kosten." De wethouder was zo overtuigd van zijn zienswijze dat hij zelfs een migratie naar Nieuwerkerk aan den IJssel over- woog. „Ik woon daar dan net bui- ten de stadsprovincie. Lekker goedkoop en toch gebruik maken van de Rotterdamse infrastruc- tuur." Cor Lamers, burgemeester van Bleiswijk. wond zich hier enigs- zins over op. „Inderdaad gaan de gemeenten die tot op heden zuinig zijn geweest meer betalen. De kos ten voor de burgers gaan omhoog, maar dat heeft niets te maken met de stadsregio. Dat is een landelijke De forumleden Cachet, Van Leeuwen, Meijer, Schreuder en Verbree (niet zichtbaar) discussieerden over het hoe en waarom van de stadregio. herverdeling die ook opgaat voor Friesland en Limburg en die hele maal los staat van deze plannen," Daarnaast. zag met name D66-ge- meenteraadslid Beynen van Rot terdam veel winst in het efficienter maken van gemeentelijke diensten. „De huidige deelgemeenten kun nen dat straks net zo goed als de zelfstandige gemeenten. Op dat gebied valt veel te verdienen." Cor Lamers kon zich hier ook in vinden. „Op het moment heeft Rotterdam zeer machtige diensten binnen haar grenzen. De ambtelij- ke bureauCratie heeft het voor een groot deel voor het zeggen. Dat zal straks, met allemaal kleinere ge meenten, 2eker veranderen." Theo Eikenbroek, voorzitter deel- gemeente Noord, beantwoordde de daarop volgende logische vraag of de invoering van de stadsprovincie dan niet veel ambtenaren hun baan zou kosten. „Alle ambtenaren heb ben een baangarantie van vijf jaar. Bovendien komt er in totaal niet minder geld. Het werk zal daarom misschien wel verschuiven, maar zeker niet minder worden." Tot slot had Doodkorte nog een uitgesproken mening over het door Rotterdam voorgenomen referen dum. „Er bestaat onduidelijkheid over wie er nu eigenlijk bij de neus wordt genomen: de Rotterdam mers of de inwoners van de rand- gemeenten. Ik ben zeker voorstan- der van een referendum, maar dan wel voor het hele gebied en niet al leen voor Rotterdam." Zijn partij- genoot Beynen was het hier abso- luut niet mee eens. „Het referen dum is alleen voor Rotterdammers, omdat daarin een uitspraak kan worden gedaan over de opsplitsing van deze gemeente en over de deelname van de diverge deelge meenten aan deze stadsprovincie." Kees Mijnten stelde beide geest- verwanten voor om over het refe rendum - een stokpaardje van D66 - naar Van Mierlo te bellen. „Die lost dit wel even op voor jullie." HANS DE BRUYN vraag over moet stellen." Cachet In de noord- en de zuidhal van het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen (sociale werkplaats) lagen zo'n zesentwintig slachtoffers. Dertien van deze slachtoffers waren mede- werkers van het Toeleveringsbe drijf. Zij waren levensecht ge- schminkt door de mensen van Lo tus. In de speciaal daarvoor tijde- lijk ingerichte ruimte van het be- drijf waren de Lotussen met man en macht bezig om de vrijwillig aangemelde medewerkers te schminken. wat ging van een hoofdwond tot een botbreuk in de bovenarm. Jolanda Knol, een Lo tus-lid, lag in de zagerij van de montagehal. Uit de mouw van haar sweater kwam een bloederige stomp; zij had door de schrik van de explosie haar hand eraf ge- zaagd. Toen alle slachtoffers naar wens waren opgesteld, kwamen de EHBO'ers binnen. Uiteraard namen de EHBO-ers met de bekende blauwe schoudertas- sen, die tot aan de nok gevuld zijn met diverse verbandmiddelen, meteen aktie. Monique van der Hul, een van de medewerkers van het Toeleveringsbedrijf met een EHBO-diploma, vertelde dat 'vooral de eerste vier minuten na een ongeluk van vitaal belang zijn.' Jolanda Knol in de zagerij, kwam ookaneteen in haar rol. Zij was on- danks haar paniek, meer bezorgd over haar kinderen die naar zwem- les moesten, zij bleef erop aandrin- gen dat zij toch zo snel mogelijk naar haar kinderen moest. Of ten- minste iemand haar moeder kon bellen zodat die met de kinderen naar zwemles kon. Levensecht. De EHBO-er Hans Baksteen stelde haar gerust en suste dat alles wel in orde zou komen. Een paar meter verder was een man onwel geworden tussen een stapel pakken. De drie EHBO-ers rondom de kreunende man waren druk bezig met hem zo goed moge lijk te helpen. Er kwam een dame met een mobilifoon en geruime tijd waren zij bezig met 'kibbelen' over de vraag of deze persoon nu zittend of liggend op de brancard vervoerd moest worden. De stem van de dame met de mobilifoon was van doorslaggevende aard. „Het blijft natuurlijk een oefening waarin het van groot belang is dat er geleerd wordt", zo vertelde Gerrit Bot een oudgediende in de EHBO-wereld. Alle gewonden werden afgevoerd naardeGewonden-verzamelplaats. Zij moeten in bezit zijn van een zo- genaamde gewondenkaart. Een na- tionale kaart waarop de EHBO-er moet aangeven of het gaat om een gewonde die snel of minder snel moet worden afgevoerd. waar de persoon gewond is en andere per sonalia. Dit is een nationale kaart die door het Rode Kruis is ontwor- pen. Als alle gewonden zijn verza- meld, wordt de oefening geevalu- eerd. Ondertussen heeft Henk Priem, voorzitter van de Lotus-stu- diekring Noordzee even tijd. Hij laat een 'beauty-case' zien waar de eerste de beste Hollywood-sterja- loers op zou zijn. In deze koffer van drie etages zitten echter veel attributen die een ster niet ge- bruikt. ..Hier heb ik bijvoorbeeld een echt glazen oog. En hier een spijker, die je met behulp van een boogje om kunt doen. zodat het net lijkt of de spijker door je hand heen steekt. En wat ik ook nog heb is deze derdegraadsverbranding." Met veel enthousiasme laat Priem een stukje zwart geblakerd plastic zien. Priem zelf is als Lotus gespe- cialiseerd in shocks, hartaanvallen en epilepsie-aanvallen. „Tja, je be gint met een EHBO-cursus en je doet mee aan wedstrijden en dan zie je die Lotussen geschminkt worden en dan wil je ook daar aan mee doen. Maar het is een ontzet- tend zware opleiding. De opleiding duurt twee jaar. Daarna het exa- men. Je mag drie keer zakken en als je het dan nog niet gehaald hebt. hoef je nooit meer aan het Lotus-examen mee te doen." Een pas-afgestudeerde Lotus, komt er- bij staan en vertelt dat haar motiva- tie vooral ideeel is „Ik wil een EH BO-er in opleiding helpen door het zo reeel mogelijk te maken. En ja natuurlijk is het ook leuk. Een combinatie van grimeren en to- neelspelen. Het verschil met to- neelspelen is echter dat je op toneel kunt overdrijven, maar hier niet. Dan is het namelijk niet geloof- waardig meer." aldus een enthou- siasteLotus-medewerker. In September van dit jaar beginnen de cursussen weer. Deelname kost ongeveer f 150,-. Tijdens deze cur sussen worden veel mensen en- thousiast gemaakt om verder te gaan in de EHBO. Een van die mensen is mevrouw Robijns. Zij is zo enthousiast geraakt, dat zij an- deren het EHBO wil bijbrengen. Daartoe volgt zij een tweejarige kadercusus. „En dat is heel zwaar. Ik dacht dat lesgeven in EHBO eenvoudig was, maar er komt heel wat meer bij kijken dan alleen de techniek uit je hoofd kennen. Het gaat ook om psychologie, didac- tiek en het enthousiasmeren van bijvoorbeeld mensen die met te- genzin vanuit hun werk een EH BO-cursus moeten volgen.aldus Robijns. Een van de mensen die vanuit het bedrijfsleven een EHBO-cursus heeft gevolgd is MonViue van der Hul. Zij werkt al negen jaar bij het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen. De laatste zeven jaar daarvan in de electro-montage. Op de vijftig me dewerkers is er een gediplomeerde EHBO-er. In totaal werken er ge- middeld zo'n driehonderd mensen bij het Toeleveringsbedrijf, zodat er ongeveer zeven EHBO-ers zijn. „Het is heel belangrijk om te oefe- ne oefenen", vertelt Monique „want er kan zo veel gebeuren. Het is van belang dat minstens een of twee keer per jaar geoefend wordt. Nadat je veertien lessen hebt ge- had, wordt je diploma aangevraagd en na verloop van tijd mag je op Lotus-mensen examen doen. Het examen wordt dan afgenomen door echte doktoren. Je moet ook altijd je diploma op zak hebben, zodat je dat aan de politie kunt la- ten zien als je hulp hebt verleend. We hebben ook herhalingscursus- sen en twee keer per jaar hebben we een herhaling van reanimatie. En het is echt hartstikke leuk en leerzaam." Monique is bestuurslid van de EHBO-vereniging Sint Se- bastiaan. Als iemand ooit onverhoopt onder een auto terecht komt, is het te ho- pen dat er een enthousiaste EHBO- er in de buurt is, zo een die, om Herman Finkers te citeren, zegt:,, EHBO, dat is m'n lust en m'n le ven. toe geef mij die verbanddoos even!" IRENE BOER VLAARDINGEN Eind mei 1994 is op de Hoekse Lijn door routemanager Tineke Pacque de Spitspendel gelanceerd. Op proef voor een jaar rijdt deze trein in de ochtend- en de middagspits. Nu bijna een jaar later is de proef ge- evalueerd. De SpitsPende) wordt gewaardeerd door de klant en ge- zien als een kwaliteitsverbetering. Voor NS is zowel een kostenbe- heersing van 3,5 miljoen op jaar- basis als een groei van het aantal reizigers gerealiseerd. De Spits- Pendel zal dan ook met ingang van 28 mei 1995 definitief in de nieu we dienstregeling opgenomen worden. Bij de introductie van de SpitsPendel heeft dit nieuwe type trein als 'statrein' veel aandacht in de media gekregen. Met dit nieuwe produkt voor de korte afstand rei- ziger werd ingespeeld op de wens van de klant om snel en vaak ver voerd te worden. Tevens werd met dit metro-achtige concept een kos- tenreductie voor NS gerealiseerd. De evaluatie vond plaats op basis van de resultaten van een groot- schalig marktonderzoek. Uit deze resultaten bliikt dat het aantal reizi gers is gestegen. Met name op de korte afstand in de spitsrichting. In de ochtendspits richting Rotterdam is het aantal instappers op Schiedam Rotterdam West bij voorbeeld met maar liefst 42% toe- genomen. Ook de stijgende per centages van Vlaardingen Cen trum (+22%), Vlaardingen Oost (+6%) en Schiedam Nieuwland (+32%) liegen er niet om. De reizi gers oordelen positief over de ver- anderingen op de Hoekse Lijn. Zij waarderen de grotere keuze aan vertrektijden en de verkorting van de totale reistijd. Opvallend is dat de reizigers op de Hoekse Lijn voornamelijk gebruik maken van de trein voor korte reizen. 45% Reist korter dan tien kilometer. Verdere groei op de Hoekse Lijn hoopt routemanager Tineke Pac que te realiseren door in de daluren meer reizigers te trekken. Dit lijkt mogelijk doordat vooral win- kelend publiek in de daluren voor de trein kiest in plaats van de auto. 76% Van de reizigers geeft aan dat zij de voorkeur geven aan de trein boven de auto. Ook bij de Vereniging van Neder- landse Gemeenten zijn veel vragen binnen gekomen over de relatie tussen de viering van 5 mei en de Winkelsluitingswet. Gemeenten hebben vele verzoeken ontvangen om ontheffing te verlenen. De vijfde mei is aangewezen als een jaarlijks terugkerende nationa le feestdag. Dit heeft echter geen gevolgen voor de sluitingstijden van winkel. Volgens de winkel sluitingswet is 5 mei namelijk niet aangewezen als een feestdag waar op de winkels, behoudens vrijstel- ling of ontheffing gesloten moeten zijn. Winkels kunnen op 5 mei dus open net als op elke andere werk- dag. Om open te mogen zijn hoeft een winkelier dus geen ontheffing aan te vragen. In tegenstelling hiermee kan het wel zo zijn dat de sociale partners in C.A.O.-verband afspraken ma ken over het vrij zijn van werkne- mers in de detailhandel. Op grond van deze afspraken kan een winke lier genoodzaakt zijn de winkel op 5 mei te sluiten bij gebrek aan per- soneel. Daarnaast heeft de Stichting van de Arbeid al in 1955 het bedrijfsle ven aanbevolen om werknemers in de lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven. Aangezien 1995 een lus- trumjaar is geldt deze aanbeveling ook voor 5 mei 1995. Winkels kunnen op grond van de Winkelsluitingswet op 5 mei ge- opend zijn; zij het dat C.A.O.-af spraken en aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid ertoe kun nen leiden dat veel winkeliers er voorkiezen dit jaar op 5 mei geslo ten te zijn. Zoals de situatie er nu uitziet heeft Rotterdam in de week van 5 mei geen koopavond. „De zaken zijn op 5 mei gesloten. De C.A.O.'s be- letten het dat op die dag de deuren open gaan", aldus Catrien Ketting van voorlichting Stadhuis. Zij ver- wijst hierbij naar een schrijven van de Kamer van Koophandel. „Rotterdam heeft die week geen koopavond", zo stelt zij. I Schiedam ligt de zaak weer an- aers; hier is de wekelijkse koop avond op donderdag. ..Wanneer de koopavond op de donderdag niet gehouden kan worden verschuift deze naar de vrijdagavond. Hier in Schiedam kunnen de winkels op vrijdagavond open", aldus ge- meentelijk voorlichter Theo C. Reyman. Hij verwijst hierbij naar het schrijven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Cris Coppens, van Coppens Bed- den B. V. gaat er van uit dat er in de bewuste week geen koopavond in Schiedam is: „De meeste winkels zijn dicht op vrijdag." Wel zal hij de openstelling nog naar voren brengen bij collega-winkeliers waarmee deze week nog overleg is. Geheel in tegenstelling hiermee zegt de heer A. de Ruijter van de afdeling marketing van het hoofd- kantoor van Bas van der Heijden dat zijn supermarktketen op woensdag de wekelijkse koop avond houdt. „Op koninginnedag. welke dit jaar op zaterdag 29 april wordt gevierd, zijn wij normaal open. Op Bevrijdingsdag is het personeel vrij." Bij Albert Heijn in Schiedam is de situatie weer anders. Bedrijfsleider Ed de Block van het filiaal Spa- land: „Op vrijdag 5 mei zijn wij gesloten. Onze koopavond ver- plaatsen van de donderdag naar de woensdag heeft nauwelijks zin. Het openhouden van de winkel is een kostbare zaak. De praktijk heeft uitgewezen dat de omzet zo vroeg in de week tegenvalt. Wan neer de situatie zo is dat alle andere zaken in de omgeving ook open zijn dan kunnen we niet achterblij- ven. Of dit ook de richtlijn is van uit het hoofdkantoor is mij niet be- kend; wij kunnen hiervan afwij- ken." Ronald Schouten van het Zaan- damse hoofdkantoor is na een kor te steekproef bij een aantal Rotter damse A.H.-filialen tot de conclu- sie gekomen dat de winkel op 5 mei dicht blijft: „Tijdens een over- leg dat we deze week hebben staat de koopavond van die week nog op de agenda. Vermoedelijk hangt dit van de plaatselijke situatie af. We adviseren de klanten echter goed bij de winkel zelf op te letten waar de openingstijden duidelijk worden aangegeven." Bedrijfsleider van de Vlaardingse Hema, de heer G. Euverman weet te melden dat de groot-winkelbe- drijven gesloten zijn op vrijdag 5 mei en dat er die week geen koop avond is. „Wel wordt er over ge- sproken om op zondag 7 mei en de donderdag en vrijdag voor moe- derdag de winkels open te stellen. Besluiten hierover moeten nog ge nomen worden en zekerheid is er nog niet", aldus bedrijfsleider Eu verman. SCHIEDAM De politie van het district Schiedam heeft donder dagavond op last van de burgemeester van Schiedam een koffie- shop aan de Broersvest gesloten. De achtergrond hiervan is de grote overlast die dit etablissement veroorzaakte. Mens.n durfden niet meer over straat en er was sprake van een aanzuigende werking op minderjarigen. In de zaak is een 34-jarige barman aangehouden en achter de bar werden 73 XTC-pillen gevonden. Verder werden vijf minderjarigen die in het bezit waren van soft drugs mee naar het bureau genomen. Zij zijn later heengezonden. Onder de tientallen aanwezigen in de shop bevond zich ook een 11-jarige jongen. Op grond van een arti- kel in de APV van Schiedam, die in december van het vorig jaar werd vastgesteld, blijft de koffieshop voorlopig gesloten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 11