Groenvoorziening integreert natuur goed in de stad GROTE SCHOON- MAAK BIJ FOTO KLEIN Christo pakt Euromast in ETuBll Wil$l Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Voormalige paardemarkt nu gezellige braderie in binnenstad NIEUWE MODELLEN gj§y Schiedamse Miss weet de ogen op zich gericht Afsluiting Colijnstraat Nieuw talent op songfestival Erzit muziekin Wilton Fijenoord f LAAGSTE- PRIJSGARANTIE Bestuur winkeliersverenigin Reunie Afval- inzameling Schiedam Europees Natuurbeschermingsjaar RENAULT FOTO VIDEO AUDIO .BETER IN BEELD... &N GELUIDI om EDITIE-OPL AGE 42.850 Woensdag 2 Wij maken plaats voor de FOT# VIDE# AUDI GEZELLIGE TUINSET alshetomwonen gaat! ikZiuicWSfcer IN HEEL NEDERLAND UITVERKOCHT BU KIN DRAMA UIT VOORRAAD LEVERBAAR BUZZER PRG 1022 Van 399 Nu: WW i\/c 0 SCHIEDAM - Deze week wordt gestart met het bouw- rijp maken en saneren van de grond ter plaatse van het voormalig benzinestation op de hoek van de Mgr. Nolen- slaan en de Piersonstraat in de wijk Nieuwland. Op deze plek zal een nieuwe super- markt worden gebouwd met daarboven koopapparte- menten. In verband met de ze werkzaamheden zal de Colijnstraat aan de zijde van de Piersonstraat wor den afgesloten voor alle ver- keer. Om de verkeerscircu- latie in deze omgeving te be- vorderen zal in de Colijn straat tijdelijk eenriehtings- verkeer worden ingesteld in de richting van de Loeff- straat. Het verkeer met be- stemming Colijnstraat, Ma- ckaystraat. Van Tienhoven- straat en Roellstraat kan de ze straten bereiken via de Loeffstraat en de ventweg langs de Burgemeester van Haarenlaan. De grondwerk- zaamheden zullen ongeveer tien weken gaan duren. SCHIEDAM In het ge- bouw aan de Nieuwe Dam- laan 762 wordt op vrijdag 31 maart een reunie gehou- den voor het examenjaar 1990 van CSG de Burcht, nu bekend als het Gilde Colle ge. Dit ieder jaar terugke- rend evenement wordt ge- houden voor de leerlingen (en natuurlijk is hun part ner ook van harte welkom), die inmiddels a) 5 jaar van school zijn. Ook leerkrach- ten en oud-leerkrachten worden uitgenodigd. Alle leerlingen krijgen een schriftelijke uitnodiging. Een aantai leerlingen heeft het organisatiekomite nog niet kunnen bereiken. Heb je nog geen uitnodiging ont- vangen en je hebt in 1990 examen gedaan aan de Nieu we Damlaan of de Willem Pastoorsstraat, bel den even naar school. Ook leerlingen, die tussentijds door o.a. ver- huizing of welke reden dan ook, in de volgende examen- klassen hadden moeten zit- ten, zijn van harte welkom. Deze examenklassen zijn: B4, B4k, M4, E4 en Mo4 en MAV04 (examenjaar 1990) Wie wil komen moet dat wel even doorgeven aan de school. Voor meer inlichtin- gen: 010-4738077 (vraag naar A.C. Wesselius). SCHIEDAM Binnen de Rijnmondregio is bij 16 re- giogemeenten een onder- zoek gestart naar de moge- lijkheden tot nauwere sa- menwerking op het terrein van de afvalinzameling. Aangescherpte milieuwetge- ving en het geintensiveerde beleid op het gebied van ge- scheiden inzameling van af- valstoffen nopen tot forse in- vesteringen in kapitaalin- tensieve technologieen. Het plegen van de benodigde in- vesteringen vereist een zeke- re schaalgrootte. In de Rijnmondregio wordt nu onderzocht welke schaal- voordelen er in dit gebied met een dergelijke samen- werking zijn te behaien. De deelnemende regioge- meenten willen ook in de toekomst voldoende grip houden op dit politiek ge- voelige beleidsterrein (mi- lieuhygiene). Voorts wensen zij op de lan- ge termijn voldoende in- vloed te kunnen blijven uit- oefenen op de kosten van de inzamelactiviteiten (lasten burgers). De eerste fase van het onder- zoek bestaat uit een inventa- risatie van de huidige activi- teiten. Naar verwachting zal dit eind april 1995 zijn afge- rond. OverdeVesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax 010-4731589 Bezorqinq: 010-4514555 In Natuurcentrum Boshoek werd ook een lezing gegeven over groenvoorziening. SCHIEDAM - Ruim drie maanden na de landelijke opening van het Europees Natuurbeschermingsjaar 1995 in het Haagse Congresgebouw, was het de hoogste tijd voor een officiele Schiedamse opening. Woensdag 22 maart hadden zich voor deze gelegenheid dan ook een flink aantai belangstellenden verzameld in Natuurcentrum De Boshoek van de KNNV. De avond werd geopend met een dialezing van Arie Roster, mede- werker van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek en auteur van het boek De Groene Omgeving dat inmiddels is uitgeroepen tot Boek van het Jaar. Met behulp van prachtig beeldmateriaal van zijn eigen hand trachtte hij de aanwezi- gen het belang duidelijk te maken van natuur in de stedelijke omge ving, het centrale thema van dit bijzondere jaar. Daarna vertelde Piet Bliek. chef Hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur van de Dienst Gemeentwerken over de Schiedamse situatie. De Hoofdaf deling Groenvoorziening en Na tuur voert sedert een aantai jaren een stringent beleid dat er met na me op gericht is de natuur op een zo 'natuurlijk' mogelijke wijze in de stedelijke omgeving te integre- ren. Dat zij hierin uitermate goed is geslaagd. werd onder meer duide lijk door de zeer positieve manier waarop Schiedam in Kosters boek in beeld is gebracht. Een foto van Park Kethel die op de achterkant van het boek prijkt, is daarnaast door de comntissie uitgekozen om de posters te sieren die in het kader van het Natuurbeschermingsjaar door heel Nederland zullen wor den opgehangen. Alhoewel het Europees Natuurbe schermingsjaar vooral bedoeld is Wij geven op al onze produkten de Zie onze advertentie elders in deze krant. klein om landelijk aandacht te vragen voor de natuur in dorp en stad. wil de organisatie het jaar tevens aan- grijpen om solidariteit te kweken voor de natuurbescherming in Oost-Europa. Het is gebleken dat dit werk daar nog helemaal in de kinderschoenen staat. Om voor dit doel geld in te zamelen vraagt de organisatie ondermeer aan ge- meenten een financiele bijdrage. De gemeente Schiedam draagt hier vanzelfsprekend graag haar steen- tje aan bij. Roster zal in elke ge meente. die de natuurbescherming in Oost-Europa steunt, een (dia)le- zing verzorgen. Doordat vele ge- meenten inmiddels al een bijdrage hebben toegezegd. kan men nu al bekend maken dat er naar alle waarschijnlijkheid zo'n fl. 150.000,- voor het goede doel zal binnenkomen bij de organisa tie. Een heel bedrag, zeker wan- neer men bedenkt dat er voor fl. 1,- een hectare natuurgebied kan wor den gekocht. Na de opening van het Natuurbe schermingsjaar organiseert de Hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur dit jaar onder andere nog een drietal excursies random de Poldervaart. Deze vaart vormt namelijk de ruggegraat van de Schiedamse groenstructuur en wa ter speelt een uitermate belangrijke rol in de natuur. De eerste excursie in dit kader staat voor zondag 23 april op het programma. Bij be- graafplaats De Beukenhof zal die dag om 08.30 uur een groep ver- trekken voor een 'vroege vogelex- cursie". SCHIEDAMDe paardemarkt is dood, lang leve de voorjaarsbrade- rie! Zaterdag 25 maart, de lente in de lucht. Hoogste tijd dus voor een gezellige voorjaarsmarkt in de Schiedamse binnenstad. In de op- bouwfase waren de winkeliers niet helemaal gerust op een goed ver- loop van het feest; in de vroege uurtjes regende het nog, maar na- dat de zon was doorgekomen bleef ne.erslag uit. Alleen waaide het hard maar dat weerhield de duizen- den bezoekers niet van een be- zoekje aan de braderie. Om 10.00 uur begon de markt en het was al vroeg een gezellige drukte op de Broersvest, Lange Rerkstraat en Hemaplein. Winke liers pakten flink uit in de feestelij- ke kramen. Daarnaast waren er voor groot en klein. zoals gebrui- kelijk op een braderie, talloze leu- ke activiteiten. De gehele dag wer- den op de braderie oude ambach- ten zoals houtsnijden, potten bak- ken en manden maken gedemon- streerd. Ook de allerkleinsten kon- den hun lol niet op, dankzij de op- tredens van de clown. Bovendien konden ze hun gezicht laten scbminken, 'racen' op de mini- scooterbaan en 'paardjerijden' in de draaimolen. De voormalige paardemarkt hoefde het overigens niet te stellen zonder de aanwezig- heid van echte paarden; lieTFteb- bers konden ponyrijden op de Gra te Markt of voor een rondrit plaats nemen in de ouderwetse paarden- tram, die telkens vertrok vanaf het Hemaplein. FOTO: JACCO ZANSTRA SCHIEDAM Bij winkeliersver- eniging Hoogstraat te Schiedam heeft een bestuurswijziging plaats- gevonden. Na 4 jaar heeft de heer J. Verbeek en mevrouw J. den Toom afscheid genomen van win- keliersvereniging Hoogstraat. De heer J. Verbeek is deze jaren als voorzitter bij de vereniging actief geweest en mevrouw J. den Toom vervulde de functie secretaresse. Voor beide is een vacature vrijge- komen welke dan ook gezocht wordt bij de 55 aangesloten leden van de vereniging. Omdat de vereniging toch draaien- de gehouden moet worden mede in het belang van de Hoogstraat en een goede invulling op de konin- ginnedag. moederdag. vaderdag. molendag en niet te vergeten de brandersfeesten met als klap op de vuurpijl de opening van de Nieuwe Passage. Is met de algemene ledenvergade- ring gekozen voor een kleiner be stuur te weten de heer M. Terheg- gen, de heer Rene van Tilborg en de heer C. Mak. Deze vormen tot en met de opening van de Nieuwe Passage een evenementencommis- sie welke de Hoogstraat als dusda- nig gaat promoten. Bij eventuele tekortkomingen aan mankracht gaat gedacht worden om sommige activiteiten van hete grote aard ge- deeltelijk uit te besteden aan een organisatiebureau welke zich ook tijdens de voorjaarsbraderie in het centrum verdienstelijk heeft ge- maakt. Maar het belangrijkste is dat men gaat inzien hoe belangrijk het is om lid te worden van een winke- liersvereniging omdat op dit ogen- blik de kar door 55 leden wordt ge- trokken terwijl er 120 winkels op de Hoogstraat zitten. Rortom 65 winkels profiteren kosteloos mee van alle activiteiten welke op Win- kelpromenade Hoogstraat georga- niseerd worden. Wanneer er bij het lezen van dit krantebericht mensen zich geroepen voelen om lid te worden of een bestuursfunctie te gaan vervullen dan gaame contact opnemen met winkeliersvereni- ging Hoogstraat tel. 010 - 4268383. magazijnpri|s Wees er heel snel bij 4 wit gelakte klapstoelen en ronde klaptafel (82 cm) Nu kompleet van 198.- voor Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel. tel 010-4518844 Hillelaan 30-39. t o metrostation Ri|nhaven Rotterdam-Zuid, lei. 010-4852273 Zaterdag aanstaande om 12.00 uur start in Rotterdam de groots opzette aktieweek 'Vrij veilig'. In het kader daarvan zal de beroem- de Franse kunstenaar Christo, de Euromast inpakken met doorzichtig rose rubber als een enorm condoom. Christo Javacheff (1935) is bekend geworden door het spectaculair in pakken van grote projecten. Zo pak- te hij een aantai jaren geleden in Parijs de Pont Neuf in. In 1983 omsloot hij geheel de eilan- den in de Biscayne Bay bij Miami, een van zijn meest bevredigende projecten. Het inpakken van de na tuur was een enorme happening, een openbare gelegenheid waaraan een klein legertje vrijwilligers mee- werkte. Zaterdag aanstaande zal nu dus het Rotterdamse publiek de unieke ge legenheid hebben om de beroemde kunstenaar Christo aan het werk te zien. Het belooft een enorm spekta- kel worden. Om 12.00 uur precies starten de voorbereidende werk zaamheden. Sky works B.V. uit Rot terdam zal de stellingen rondom de Euromast optrekken waarop Chris to, geholpen door een aantai tnede- werkers, de Euromast zal gaan in pakken. Christo was direct bereid om aan de aktie 'Vrij veilig' mee te werken, omdat hij volledig achter de aktie staat. Dit heeft waarschijnlijk te ma ken met het feit dat hij zich al jaren- lang inzet voor de strijd tegen aids. Zaterdag zullen medewerkers van de Rutgerstichting tussen 12.00 en 13.00 uur rondom de Euromast gra tis condooms uitdelen en folders over veilig vrijen. D0RZ0 EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 RR Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 bonnementskostenj SPHILIPS Altijd bereikbaar met deze Buzzer Licht en geluidssignaal bij oproep Geheugenfunctie voor 9 oproepen Klok en wekkerfunctie Geen abonnementskosten Uitgevoerd in geel of groen Groot display voor weergave 14 karakters 289 INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 •Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Liesveld 147 Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Dordrecnt Voorstraat 274 Rotterdam - 2e MiddeBandstraat 23 Leiden Haarlemmerstraat 170 I •Rotterdam - Groene Hilledijk 173 *DenHaag Venestraat8-10 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 1 Zie pag.lfiSSH Sri

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1