4 Scouts uit hele regio in aktie voor Districtstitel 1995 ANWB op de Franse toer IHEROPENING GOUDA Kunst moet dwars zijn GRATIS! GRATIS! 1st Paasshow ft Correct Balans Sale Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Reis naar Karaman van kindergemeenteraad gaat definitief door ckZiiderSter Illy" De bouw ligt plat en dat blijft voorlopig zo Weinig medewerking voor Comite 4 en 5 mei Even wennen aan Grand Cabaret Culinair Schiedam Ridder Postzegels Kindertuinen Officieel werkbezo Paasmiddag FILIALEIU 36 2de Pdasdaq 17 dpril BOUMAN RENAULT FOTO VIDEO AUDIO .BETER IN BEELD... EN GELUID! De klant centraal, de auto optimaal als het om wonen gaat FOT# VIDE* Liesveld 147 - Vlaardingen ~1 Woensdag 12 april 1995, 2e jaargang nr. 15 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM Bij Konin- klijk Besluit van 5 april 1995 heeft Hare Majesteit de Ko- ningin de heer P.L.M. Dries, geboren op 19 april 1933, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding heeft Dries te danken aan het feit dat hij gedurende veertig jaar ondernemer is in het fa- miliebedrijf Dries Spaanse- polder Autoschade. In die jaren heeft hij het bedrijf opgebouwd tot een ge- renommeerd bedrijf in de regio. Daarnaast is Dries reeds tientallen jaren be- stuurslid in regionaal ver- band van de FOCWA. Ook binnen Schiedam is hij op sociaal gebied zeer aktief. Hij vervulde verschillende bestuursfuncties bij het on- derwijs en de Spalandrui- ters. Ook is hij al tien jaar voorzitter van de Schiedam- se Karnavalsvereniging De Rietzeilers. De versierselen behorende bij de benoeming werden hem uitgereikt op vrijdag 7 april door loco- burgemeester Wiegman in zijn bedrijf aan de Bokelweg 100 tijdens een receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het bedrijf. SCHIEDAM Sinds 11 april is de nieuwe serie ou- derenpostzegels weer te koop. Het thema van dit jaar luidt: 'Ouderen en Mo- biliteit'. De zegels hebben een frankeerwaarde van 70, 80 en 100 cent met een bij- slag. De complete serie kost fl.3,70 (inclusief bijslag van tl.1,20). De opbrengst zal worden besteed aan projec- ten voor ouderen in Neder- land. Naast de ouderenpost- zegels is er een groot assorti- ment wenskaarten te koop. Elke plaatselijke afdeling mag een deel van de netto- opbrengst van de wenskaar ten aan een zelf te bepalen project voor ouderen in de eigen woonomgeving beste- den. De bijdrage van de af deling Schiedam zal dit jaar gaan naar de Protestants Christelijke Ouderen Bond ter ondersteuning van de aanschaf van een computer. De verkoopstands zijn dit jaar te vinden in het filiaal van Albert Heijn aan de Lange Kerkstraat, in de bi- bliotheek aan het Bachplein gedurende de openingstij- den en in dienstencentrum Heyermansflat op woens- dagmorgen 12 en donder- dag 13 april. Organisaties die projecten voor ouderen initieren kunnen een ver- zoek om subsidie indienen bij het Fonds Zomerpostze- gels, postbus 11, 3980 CA Bunnik. SCHIEDAM Ruim 400 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar zijn de af- gelopen week gestart met hun kindertuin. Op de com- plexen Park Kethel en Vljf- sluizen kregen zij een stukje van acht vierkante meter. In hun tuintje gaan de kinde ren van april tot en met ok- tober hun eigen groenten en bloemen zaaien, planten en oogsten. Tijdens het tuinsei- zoen zullen de kinderen ook werken met een werkboek- je. Bovendien zullen de deel- nemers op drie verschillen de natuurmiddagen zwerf- vuil gaan ophalen in de stad, groente en bloemen verko- pen op de markt en een speurtoeht houden. Om het geheel in goede banen te lei- den heeft de Hoofdafdeling Groenvoorziening en Na tuur wederom 25 vrijwilli- gers bereid gevonden de groepen te begeleiden. Wan- neer men meer informatie wil hebben over de kinder tuinen of zich eventueel wil opgeven als vrijwilliger, dan kan men contact opnemen met Marcel Scheefhals, me- dewerker Publieksaktivitei- ten, tel. 2465521. SCHIEDAM Ruim een jaar na de installatie van de eerste Schiedamse kindergemeenteraad zijn de jeugdige raadsleden klaar voor het afleggen van het eerste officiele werkbezoek. Hoewel de plannen voor een dergelijk bezoek al geruime tijd leven, heeft er lange tijd onzekerheid bestaan over de haal- baarheid ervan. Gelukkig zegden recent enkele instellingen hun medewerking toe, zodat de reis naar het Turkse Karaman van 19 tot en met 25 april een feit is. Centraal zal tijdens het bezoek het Turkse Kinderfeest van 23 april staan, een evene- ment waaruit het idee voor de Schiedamse Kindergemeente raad is ontstaan. Het Kinderfeest, destijds in het leven geroe- pen door de toenmalige president van Turkije Ataturk, houdt in dat de bestuurlijke macht voor een dag in de handen van de kinderen wordt gelegd. In Schiedam sloeg dit idee een aantal jaren geleden zo aan dat men ermee aan de slag ging in de ei gen gemeente. In maart '94 werd uiteindelijk de eerste Kinder gemeenteraad gekozen. De raad zal voor een periode van vier jaar voor de belangen van alle Schiedamse kinderen tussen de 10 en 12 jaar opkomen. hebben organisator en stuwende kracht achter de reis Eric Dijkhui- zen van de Stichting Medelanders en Adem Karamanoglu twee we- ken geleden al een voorbereidend bezoek aan de Turkse stad ge- bracht. In de stad, die men had ge kozen vanwege het feit dat de meeste Schiedamse Turken daaruit afkomstig zijn, werd men direkt warm en hartelijk ontvangen door de burgemeester en gouverneur van Karaman. Tevens waren er vijf kranten en drie televisiestations aanwezig om het Schiedamse be zoek op de gevoelige plaat vast te leggen. Het bestuur van Karaman kon de delegatie toen in ieder ge- val al mededelen dat men een ho tel. alsmede twee stadsbusjes geheel gratis ter beschikking zou stellen aan de Schiedamse kinde ren. Tijdens het 7-daags werkbe zoek zullen de raadsleden een ge- varieerd programma afwerken. De eerste dag zal de groep, na de offi ciele ontvangst door de burge meester een stadstour maken met een bezoek aan Citadel en een Turks Badhuis. Daarnaast zullen bezoeken worden gebracht aan verschillende scholen en een ex- cursie worden ondernomen naar de grotten buiten Karaman. Zoals ge zegd zal het zwaartepunt van de reis komen te liggen op 23 april. Niet alleen zal men deze dag aan wezig zijn bij de overdracht van bevoegdheden aan de kinderen, ook zal men een steentje bijdragen aan het jaarlijkse optreden in het SCHIEDAM In en rond Schiedam werden vrijdag 7 en za- terdag 8 april de jaarlijkse Districts Scouting Wedstrijden gehouden. Voor dit evenement, dat als thema 'Utopia, de perfecte wereld' mee had gekregen, hadden zich ruim 250 scouts uit Schiedam, Vlaardin- gen en Maassluis aangemeld. De scouts begonnen de wedstrijden vrijdagavond met een postenspel in het Beatrixpark. Aan het einde van de avond vond daarna de spec- taculaire thema-opening plaats. Dit spektakel waaraan weken van voorbereiding aan vooraf waren gegaatt, bestond uit een theater- voorstelling waarin de fictieve fi- guur Utopeus een oplossing voor alle problemen in de wereld liet zien. Ook de scouts zelf die voor de wedstrijden verdeeld waren in subkampen die de verschillende werelddelen voorstelden. kregen tijdens de voorstelling de kans zich aan de aanwezige groepen te pre- senteren. Zaterdag maakten de deelnemers tenslotte een voettocht door Schiedam waarbij de diverse scouttechnieken werden getoetst. Als beste ploeg kwam uiteindelijk de Vlaardingse Vioolgroep tevoor- schijn. Normaal gesproken zouden de twee beste groepen doorgaan naar de Landelijke Scouting Wed strijden, maar omdat deze dit jaar zullen komen te vervallen in ver- band met de organisatie van de Wereld jamboree nabij Dronten zullen zij een alternatieve beloning krijgen. FOTO: MICHELLE MUUS Het zitting hebben in de raad gaat echter een flinke stap verder dan de machtsovername van een dag bij de Turkse voorgangers. Naast het feit dat de raad beslissingen neemt in zaken die de Schiedamse jeugd aangaan, heeft zij tevens de bevoegdheid het college van Bur gemeester en Wethouders officieel te adviseren in bepaalde zaken. De gewichtige taak wordt door de 35 raadsleden die de raad momenteel telt, dan ook uitermate serieus ge- nonien. Ook de raadsleden zelf ge- ven toe dat aan de Turkse kinderen een heel ander soort verantwoor- delijk wordt gegeven. ,.De Turkse kinderen nemen daar natuurlijk geen blijvende beslissingen. Zij nemen daar gewoon een dag alle denkbare taken van de volwasse- nen over. Een meisje van wie de vader bijvoorbeeld politie-agent is. wordt 23 april zelf politie-agente. Het is dus bijna niet te vergelijken. maar voor ons wel heel leuk om mee eens te maken zodat we de er- varingen op school met andere kin deren kunnen delen", legt Siham Moudnib uit. Om tijdens het bezoek een zo goed mogelijke acte de presence te ge- ven en er zoveel van op te steken. Stadion in de vorm van een klom- pendans door de jongens en een Turkse dans door de meisjes. Van een mogelijk taalprobleem tijdens de reis zal volgens de ondernemen- de raadsleden geen sprake zijn. Wij hebben al wat woordjes ge- leerd en verder zullen we ons moe- ten zien te redden met engels en handen en voeten". aldus Karen Brusse. Tijdens de informatieav- onden waarop de kinderen de eer ste beginselen van de Turkse taal zijn bijgebracht, zijn direkt ook en kele regels uit Turkije onder de aandacht gebracht. Het ziet er naar uit dat het werkbe zoek aan Karaman in de toekomst een vervolg zal krijgen. Burge meester Scheeres is onlangs door de burgemeester van Karaman al benaderd met het voorstel een aan tal Turkse kinderen volgend jaar te laten overkomen naar Schiedam. Het initiatief van de Kinderge meenteraad zal dan eventueel in de toekomst kunnen uitgroeien tot een blijvende uitwisseling. SCHIEDAM Het ANWB-kan- toor aan de 's Gravenlandseweg organiseert van 18 tot en met 28 april Frankrijk-dagen. Om het kan- toor enigszins in sfeer te brengen wordt zelfs een jeu-de-boules baan aangelegd waar echt geoefend kan worden onder toezicht van de Schiedamse jeu-de-boules-vereni- ging. De hele entourage en aankle- ding van het kantoor wordt ver- zorgd door het kantoor van A la France. Vakantiegangers die dit jaar een bezoek brengen aan Frankrijk doen er verstandig aan. tijdens de Franse dagen een bezoek te brengen aan de ANWB. Route- kaarten en allerlei andere folders liggen klaar om de toerisfwegwijs te maken in Frankrijk. Tijdens de ze Franse week heeft de ANWB v D0RZ0 EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 nog een aantal verrrassingen in petto. Bij aankoop van een karn- peercarnet (CCI) op abonnements- basis in combinatie met een ANWB-kampeergids deel 1 (inclusief Frankrijk) wordt gratis een Franse telefoonkaart verstrekt. In het Schiedamse filiaal wordt voorts nog een prijsvraag gehou den met als prijs een mand met Franse boodschappen en een va- kantiecheque ter waarde van 500 gulden te besteden bij een volgen- de Vrij-Uit vakantie. Uiteraard staan er voor de bezoekers een Frans hapje en een drankje klaar. Uiteraard ontbreekt een kaasstand niet welke geheel wordt verzorgd door Verkade en Jacques kaas- en wijnverkopers. In samenwerking met Maison de la France wordt er informatie verstrekt op nagenoeg alle gebieden. SCHIEDAM In dienstencen trum De 4 Molens wordt zondag 16 april een gezellige paascon- tactmiddag georganiseerd. De aan- vang is 13.30 uur en de toegang is vrij. Aansluitend staat voor maan- dag 17 april een paasthe-dansant op het programma. Ook hier is de aanvang 13.30 uur, maar de toe- gangsprijs is fl.2,- per persoon. "Van 10 tot 17 uur bent ^^^Jnlvange^u rSeen V^euke attentte^aarnaen gordiinen. van de grootste collec_ lEEr.STUDIO ACTUEEL N1EUWSIN kennis Op de eerste etage van het meubelen uit met de nieuwe zomer-c meer voordelem Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel lei 010-4518844 Hillelaan 30-39. t o metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, tel 010-4852273 Zie onze advertentie elders in deze krant klein SCHIEDAM In het filiaal van de VSB-bank aan de Schiedamse- weg 12 is nog tot en met 9 juni een expositie te zien van de Schiedam se kunstenaar Sjef Henderickx, die vindt dat kunst 'dwars' moet zijn. De telg uit de Schiedamse kunste- naarsfamilie, raakt naarmate hij zich verder ontwikkelt, steeds meer van deze stelling overtuigd. Niet dat hij een propagandist is in kunstenaarsgewaad. Die zijn er ge- noeg. Bovendien moet je je ideeen nooit laten persen in het keurslijf van een beweging of iets wat door- gaat voor een maatschappelijk ide- aal. 'Zelfs het grootste talent mag nooit tevreden zijn met wat hem of haar komt aanwaaien' houdt Hende rickx zijn studenten op de Konin- klijke Academie in Den Haag voor. Datgene waar intui'tief je fas- cinatie naar uitgaat, daar moet je je uiterste best op doen om zo dingen boven water te krijgen, die verder reiken dan he had kunnen denken of dromen. Dat lijkt op grenzen verkennen en daardoor verleggen. Gedurende de jaren zeventig ver- kende Henderickx de grenzen van het potlood. Nu verkent hij andere grenzen. 'Het werk wat ik nu maak, is een verkenningstocht naar bepaalde archetypen, betekenis- sen, zinnebeelden. Die archetypen, die zinnebeelden krijgen nieuwe betekenissen, als ze met elkaar een associatie aangaan. De oude alche- misten dachten al op die manier. Ik voel me soms een alchemist. De betekenissen in mijn werk zijn er nooit van te voren ingelegd. Ze zijn het resultaat van mijn onder- zoek.' De expositie in VSB Bank laat de bezoeker kennis maken met de meest recente etappes van Sjef Henderickx' zoektocht. Hij zelf is inmiddels weer ergens op onbe- kend terrein. VSB Bank, Schiedamseweg 12, Vlaardingen, tel. 427 74 00. IUXE WISSELLUST 30/45 POSTER Bij inlevering van uw voile film een Fujicolor Super G film en gratis 30/45 poster en pfc een gratis luxe wissellijst^ vandaag gebrachL morgen klaar! INFORMATIE TELEFOON 010-4J59061 IJsselmondselaan I7S Rotterdam-Kralingseveer, Tel. 0I0 - 4508033 Ziepagina.TX10l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1