a Pyloon 'dobbert' langs Schiedam IHER0PENING GOUDA Geschiedenis van Milieudienst Rijnmond Ster Correct Balans Sale Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Meldpunt houdt proef bijeenkomst over Eco Team-programma Al/es over Pa r 17e eeuwse stadskraan voor Visserijmuseum De poppen aan het dansen in Museum Blauw-witschaap terug op oude nest Bonte Koe Open huis Vroeae Vogels FILIALEN Disco Posters niet van Aids Fonds ILMJ SONY. .BETER IN BEELD... EN GELUID! PPSC RENAULT Schiedam FOT# VIDE# AUDI IN DE PARKETSHOP Bruynzeel l^arketj Kahrs De klant centraal, de auto optimaal KV-M 1400 U betaalt FOTO VIDEO AUDIO Liesveld 147 - Vlaardingen EDITIE-OPLAGE 42.850 Woensdag Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM - Dat we in Schiedam een bedrijf van wereldformaat in huis had- den, wisten iedereen allang. Aan de Lange Haven 54, in een voormalig distilleerders- pand, is het chocolade- kunstatelier De Bonte Koe gevestigd. Een atelier en verkooppunt van chocolade, die de benaming 'kunst' meer dan verdient. De smaak is onovertroffen en Kees Klein weet van elk ont- werp altijd weer een uniek produkt te maken. De ge- meente Schiedam is dan ook erg verheugd met het feit dat De Bonte Koe tot de laatste drie genomineerden voor de regionale Rotter- damse Ondernemersprijs is doorgedrongen. Deze prijs wordt jaariijks toegekend als waardering voor bloei- end en creatief ondernemer- schap. Naast het bedrijf zelf is ook de gemeente heel blij met de nominatie. Sedert ve- le jaren zet zij zich actief in om de historische binnen- stad onder het thema 'Schiedam Brandersstad' in de toeristische markt een plaats te geven. SCHIEDAM - De Stichting Eigen Werk, een door de ge meente Schiedam gesubsidi- eerde stichting die er onder andere zorg voor draagt dat mensen tijdens de periode dat zij niet aktief aan het ar- beidsproces deel kunnen ne- men een nuttige tijdspasse- ring kunnen hebben, heeft onlangs de hovenverdieping van het pand aan de Over- schiesestraat er als hobby- ruimte bij getrokken door middel van een indrukwek- kende renovatie. De Stich ting Eigen Werk nodigt daarom alle werklozen, vut- ters, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden op om op woensdag 26 april van 10.00 - 16.00 uur een kijkje te komen nemen in het ont- moetingscentrum. Tijdens het open huis kan men zich ook direkt laten inschrijven voor de cursussen 'Schilde- ren en Aquarelleren van fl.40,- per seizoen en 'Schil- deren' van fl.15,- per maand. Voor de overige be- zigheden zoals het uitoefe- nen van een hobby betaalt men alleen de materiaalkos- ten. Men kan natuurlijk ook zelf materiaal meenemen. De uitnodiging geldt, voor alle duidelijkheid, zowel voor mannen als voor vrou- wen. Meer informatie is te verktijgen bij Stichting Ei gen Werk. Overschiese- straat 44, tel. 4263569. SCHIEDAM - In het kader van het Europees Natuurbe- schermingsjaar organiseert de Hoofdafdeling Groen- voorziening en Natuur dit jaar ondermeer een drietal gratis natuurexcursies. Deze excursies vinden alle plaats rondom de Poldervaart en zijn speciaal bedoeld voor mensen die geinteresseerd zijn in de natuur, maar er nog niet zoveel vanaf weten. De eerste natuurwandeling is de Vroege Vogelexcursie. Deze vindt plaats-op zondag 23 april 1995 en start al om 08.30 uur. 's Ochtends vroeg is het overal nog rustig, zo- dat de vogels niet alleen goed gezien, maar ook goed gehoord kunnen worden. Plaats van verzameling is de parkeerplaats bij tennis- park Spieringshoek. Aldaar wordt onder leiding van IVN-natuurgids Freek van Kesteren en heemtuinmede- werkster Elisabeth Noord- uin de zoektocht naar aller- lei vogels gestart. De andere twee excursies hebben als thema 'Waterdiertjes' en 'water- en oevervegetaties' en vinden plaats op respec- tievelijk zondag 25 juni en zondag 10 September. Ati Kiers aan het werk op het meldpunt van de Eco Teams. SCHIEDAM Vier op de vijf mensen vindt dat er bewuster met het milieu moet worden omgegaan. Desondanks vervuilt de aarde nog steeds in rap tempo. Tussen denken en doen gaapt klaarblijkelijk nog altijd een flinke kloof. Een belangrij- ke reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat men zelf niet goed een begin weet te maken met bijvoorbeeld het be wuster omgaan met afval. Het Eco Team-programma kan hier- bij de helpende hand bieden. In Schiedam zijn er momenteel tien Eco Teams bezig met elkaar maatregelen te treffen voor een beter milieu. Met een verviervoudiging van dit aantal zou alleen al zestien keer zwembad Groenoord aan water kunnen worden bespaard. Het Eco Team-meldpunt houdt daarom van- avond, 19 april, vanaf 20.00 uur een proefbijeenkomst in Klu- phuis Oost. Tijdens de bijeenkomst kan men de nodige infor matie over het Eco Team-programma krijgen en ondervinden welke resultaten de diverse teams reeds behaald hebben. "HEE«Kr SCHIEDAM De pyloon van de Erasmusbrug, inmiddels beter be- kend als de Zwaan, is afgelopen donderdag 13 april op zijn plek ge- zet. Dit huzarenstukje werd door tienduizenden Rotterdammers vanaf De Boompjes het Leu- vehoofd gadegeslagen. 's Och tends om half acht begon het trans port naar Rotterdam van het Ca- landkanaal bij Rozenburg via Hoek van Holland en Schiedam. Op de Maasboulevard stonden tal van belangstellenden die het trans port gade sloegen. Bij de Wilhel- minapierop de Kop van Zuid werd centimeter voor centimeter het ge- vaarte tussen de pijlers geschoven, waarna burgemeester Peper het startsein gaf voor het laten zakken van de pyloon. Het ponton waarop zij vervoerd was werd langzaam met water gevuld. Onzichtbaar voor het oog zakte De Zwaan in vier uur op zijn plaats. Bram Peper sprak van een verbinding tussen Noord en Zuid voor de eeuwigheid en hij bedankte al die honderden anonieme arbeiders die de bouw werkelijkheid hebben gemaakt. In de zomer van 1996 zal de Eras musbrug voor het verkeer worden geopend en kunnen de Rotterdam mers vanaf de Coolsingel recht- streeks met auto, tram, bus, fiets of lopend over de Maas naar de Kop van Zuid en Feijenoord. FOTO: WILLEM DE BIE Het Eco Team-programma in Schiedam is vorig jaar min of meer voortgekomen uit een groot afval- preventieproject van de gemeente. Eind '94 werd uiteindelijk de Stichting Eco Teams Schiedam in het leven geroepen, die vanaf die tijd op eigen kracht het Eco Team- programma aan de man moest gaan brengen. Een Eco Team be- staat uit zes tot tien huishoudens die een maal per maand bij elkaar komen om te bekijken hoe ieders elektriciteit-, water-, gas-, afval- en vervoersverbruik is. Daarnaast worden een van bovengenoemde thema's gedurende een bijeen komst specifieker uitgewerkt met behulp van het werkboek. Aan de hand hiervan worden doelen ge- steld en afspraken gemaakt voor de volgende bijeenkomst. Gedurende de acht bijeenkomsten die het Eco Team-programma om- vat, kan men voor raad ten alle tij- den terecht bij een van de mede- werkers van het meldpunt. „Tussendoor kan men daarnaast natuurlijk altijd even telefonisch contact met ons opnemen. Wij pro- beren daarbij wel de zelfwerk- zaamheid zoveel mogelijk te be- vorderen. In plaats van een pas- klaar advies geven wij dan bijvoor beeld telefoonnummer met het ver- Zie onze advertentie elders in deze krant. klein zoek de betreffende instantie even zelf te benaderen", aldus Ati Kiers van het Eco Team-Meldpunt. Naast de nodige handige tips is in- tussen gebleken dat de bijeenkom sten vooral ook veel gezelligheid opleveren. „Wanneer mensen zelf niet in staat zijn acht teamleden bij elkaar te krijgen dan kan men zich ook met het aantal dat men dan wel heeft, bij ons opgeven. Wanneer wij dan enthousiaste mensen te- genkomen kunnen we hen een aan tal leden 'in de aanbieding' doen. Op die manier kom je dan toch op een leuke manier in contact met andere mensen", legt Kiers uit. In- tussen hebben de eerste teambij- eenkomsten ook al de nodige leuke ideeen opgeleverd. Zo heeft een team al een compleet Eco Team- kwartetspel bedacht dat zij ook daadwerkelijk op de markt probe- ren te brengen. Andere teams on- dernemen bijvoorbeeld excursies naar instellingen als het waterbe- drijf of het ONS. Alhoewel het meldpunt uitermate tevreden is met het huidige aantal van tien aktieve teams in Schiedam, wil men dit aantal op korte termijn toch graag uitgebreid zien. ,,De teams die momenteel draaien zijn veelal afkomstig uit de milieuhoek of uit de gemeente. De raadsleden van Milieu zijn al enige tijd bezig in een team en ook bin- nen de DCMR zijn twee teams tot stand gekomen. Dit zijn mensen die wij heel gemakkelijk hebben kunnen benaderen en enthousias- meren. Bij de overige duizenden Schiedamse huishoudens ligt dat gewoon wat moeilijker. Wij heb ben al wat bewonersverenigingen benaderd en zij hebben ook alle- maal hun medewerking toegezegd, maar wij merken toch dat je de mensen het beste persoonlijk kunt benaderen. De proefbijeenkomst van vanavond is wat dat betreft een ideaal middel". aldus Kiers. Tij dens de bijeenkomst zal naast de inhoudelijke kant van een Eco Team, ook het geldbesparende ef fect dat van het volgen van het Eco Team-programma uitgaat, worden belicht.Vaak zijn mensen in hun eigen huis al meer op de goede weg dan ze denken. In nieuw- bouw- of renovatiewoningen wordt tegenwoordig bijna stan- daard een spoelonderbreker in het toilet ingebouwd. Velen weten echter van het betaan van dit knop- je niet af, terwijl het vele liters wa ter en een hoop geld kan sche- len.", zegt Kiers tot besluit. SCHIEDAM In Buurthuis Nieuwland organiseert het Jonge- renwerk op vrijdagavond 21 april een disco voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. De disco begint om 19.30 uur en duurt tot 23.00 uur. De en tree is f 2,50. Voor meer informatie: bij Jolanda van der Lubben op telefoonnum mer 4738671 (dinsdag- en donder- dagavond). SCHIEDAM De laatste weken wordt steeds vaker geconstateerd dat er huis-aan-huis zogenaamde 'aids-posters' worden verkocht. Het Aids Fonds laat weten dat het hier niet gaat om een actie van een bekende aids-organisatie, maarom een particulier initiatief, waarvan niet duidelijk is waar de opbrengst naar toe gaat. Het Aids Fonds or ganiseert van tijd tot tijd wel straat- collectes in de grotere steden, maar houdt zich niet bezig met huis-aan- huis posterverkoop. Collectanten van het Aids Fonds kunnen zich volledig legitimeren en dragen al tijd een gemeentevergunning bij zich. Bij twijfel wordt geadviseerd te bellen met de politie in de woon- plaats. Ook kan men tijdens kan- tooruren het Aids Fonds bellen: 020-6262669 of op werkdagen van 14.00 tot 22.00 uur de (gratis) Aids Infolijn06-0222220. van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch bestellen: 01650-53888 Profiteer van de speciale aanbieding. BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM. TEL: 010 - 4 14 73 68 f D0RZ0 EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 'De toekomstige stadsprovincie heeft een sterke milieudienst no- dig' is een van de uitspraken in het boekje 'Code Vijf' waarin de bijna vijfentwintig-jarige ge schiedenis van de DCMR Milie- dienst Rijnmond aan de orde komt. En een sterke milieudienst is de DCMR. Mede dankzij de in- spanningen van ir. P.A.R. Post van der Burg, die in november 1994 afscheid nam als directeur van de dient. Onder zijn leiding was de dienst een voorloper in Europa en heeft het veel gedaan aan het milieu in het Rijnmond- gebied. Daarom ook heeft het boekje de titel Code Vijf gekre- gen. Met die code worden alle andere aanduidingen voor de ver- schillende soorten luchtveront- reiniging ingetrokken, als de lucht weer gezuiverd is. Code vijf betekent dus dat het wel goed zit. Het boekje is geschreven door de journalist Koos de Gast, die ne- gen mensen heeft geinterviewd, die hun visie geven op het func- tioneren van de DCMR Milieu dienst Rijnmond. Onder hen na tuurlijk ook Post van der Burg, ter ere van wie het boekje eigen- lijk is verschenen. Hij laat zijn licht schijnen over onder meer de eerste jaren van de milieudienst, toen hij er, met slechts zes men- sen en de hinderwet in de hand, voor moest zorgen dat 'de smog weggaat'. Naast Post van der Burg komen in 'Code Vijf' natuurlijk ook nog andere bestuurders aan het woord, alsmede mensen van de milieufederatie en uit het be- drijfsleven. Het boekje wordt af- gesloten met een verhaaltje over een van de meest trouwe gebrui- kers van de klachtentelefoon van de DCMR. Het boekje komt niet op de markt. Het is een uitgave van 1500 exemplaren, die gaan naar betrokkenen en belanghebben- den. Mensen die het boekje toch willen lezen kunnen een exem- plaar inzien in de bibliotheek van de DCMR aan de's Gravelandse- weg 565 in Schiedam. )n vele moderne dess.nse het-zel1 confectie 1 37 cm Trinitron beeldbuis 60 Voorkeuzezenders 2 Standen kantelbaar Scartaansluiting On Screen Display Inclusief afstandsbediening Van649 Voor 499 Inruil goed werkende portable KTV I WW INFORMATIE TELEFOON 010-4359061 SCHIEDAM In het kader van haar 75-jarig bestaan speelt P.P.S.C. op dinsdag 25 april 1995 een jubileumwedstrijd tegen de Oud-Internationals. Oud-Oranje met o.a. Rene van der Gijp. Frans Thijssen. Ben Wijnstekers, Michel van der Korput, Gerrie Muhren en Willy van der Kerkhof in de gele- deren, zal vanaf 19.30 uur op sportpark Thurlede te bewonderen zijn. Toegangsprijs bedraagt fl.5,-. Iedereen van harte welkom. Zie pag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1