Gemeente buigt zich over volkshuisvesting Voedseldroppers vliegen nog eenmaal hun route Eenmalige VOOR- oorlogsche voordeel verkoop Zaterdag KORTING' IIORfl Keukens Schaduwen over Schiedam M iiMl Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Canon Style Masters creeren kleurrijkevloeren Heren voeren actie voorOllie B. Laatbloeier overwint zichzelf op marathon Discussie groenbeleid Lintjes Cursus Miro GIGANTISCHE Bridge Kroegentocht Winkels gesloten WATERWEG RENAULT FOTO VIDEO AUDIO ■BETER IN BEELD... EN GELUID! Schiedam FOT# VIDE# AUDH KEUKENVERKOOP Rotterdam Stadionweg 39 Rotterdam Schiedam Groenendaal/hoek Oostplein 2 Broersvest 57 c De klant centraal, de auto optimaal Z1TGROEP AMNION als het om wonen gaatdeZMiflerSter KINORAMA ZOE TERMEER OPENT! - WU V1EREN FEEST MET SUPERAANRIEDINGEN EOS 500 35-80 Van 1199 Voor 999 U betaalt Liesveld 147 - Vlaardingen Uw betrouwbare Occasions zijn nu weer te vinden op onze speciale OCCASION PAGINA EDITIE-OPEAGE 42.850 Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax010-4731589 Bezorging: 010-4514555 SCHIEDAM De Dienst Gemeentewerken organi- seert een fweetal discussie- avonden over het groenbe leid van de gemeente. Dit naar aanleiding van het ver- schijnen van het eoncept- Groenstruetuurplan, waar- in het groenbeleid voor de komende tien jaar beschre- ven staat. De avonden wor- den gehouden op de volgen- de data: donderdag 11 mei van 20.00-22.00 uur in de zaal op de begane grond van het Stadskantoor en donder dag 18 mei van 20.00-22.00 uur in de grote zaal van wijkcentrum De Blauwe Brug. Belangstellenden en anderen die zich betrokken voelen bij het groenbeleid zijn van harte welkom om hun mening naar voren te brengen. Het programma van beide avonden is als volgt: van 20.00-20.45 uur een toelichting op het groen- structuurplan met dia's, van 20.45-21.00 uur een pauze en van 21.00-22.00 uur een discussie. Het Groenstructuurplan ligt tot 19 mei ter inzage in het Gemeentelijk Informatie- punt op het Stadskantoor en in de openbare bibliotheken. Gedurende deze periode kan men schriftelijk of mon- deling reageren. Een schrif- telijke reactie kan men zen- den aan: burgemeester en wethouders, t.a.v. hoofdaf- deling Groenvoorziening en Natuur, Postbus 61, 3100 AB Schiedam. Mondeling kan men reageren op boven- genoemde discussie-avon- den of via telefoonnummer 2465518. Op dit nummer kan men tevens, tegen kost- prijs, een exemplaar van het Groenstructuurplan aan- vragen. SCHIEDAM In het ka- der van de algemene decora- tieverlening ter gelegenheid van de viering van de ver- jaardag van de Koningin, heeft Hare Majesteit de Ko ningin aan onderstaande personen een Koninklijke onderscheiding toegekend in verband met langdurig trouwe dienst en/of bijzon- dere verdiensten in het so- ciale leven. De versierselen behorend bij de onderschei- dingen werden op 28 april uitgereikt door burgemees ter Scheeres tijdens een daartoe belegde bijeen- komst in de aula van het Ste- delijk Museum. -Ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in brons: de heer C.A. Mulder -Ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in zilver: de heer H.E. Koster, de heer A.J. Schrauwers, de heer A. Krommenhoek, mevrouw E. Mekes-Rosman -Ridder in de Orde van Oranje Nassau: de heer Th.R.L. Luijckx SCHIEDAM Naar aan leiding van de tentoonstel- ling van Joan Miro die van 26 maart tot en met 28 mei 1995 wordt gehouden in het Stedelijk Museum hebben de Artoteek Schiedam en de Veniging Vrienden van het Stedelijk Museum een cur sus georganiseerd. Hierbij zullen het oeuvre van Miro en zijn invloed op de Cobra- kunst centraal staan. De cursus vindt plaats in de Ar toteek, Bachplein 581 te Schiedam op 15 en 22 mei van 19.30-21.30 uur. De do- cente is drs. Carola van der Heijden. De kosten bedra- gen fl.25,-. Deze dienen voor 13 mei contant betaald te worden bij de Artoteek (open: di. en do. van 16.00- 20.00 uur en za. van 10.00- 13.00 uur) of aan de balie van het Stedelijk Museum. Schiedam in vogelvlucht. SCHIEDAM De omvangrijke veranderingen in de volks huisvesting die door de nota Volkshuisvesting in de jaren ne- gentig' van de toenmalig staatssecretaris Heerma begin jaren negentig zijn ingezet, hebben ook in de gemeente Schiedam geleid tot een bezinning op het te voeren beleid. Ook al ziet het rijk de gemeentelijke bevoegdheden in deze kwestie het liefst zo snel mogelijk geminimaliseerd ten gunste van een decentra- lisatie, deregulering en een verzelfstandiging van de partijen in de volkshuisvesting, blijft de gemeente Schiedam zich waar nodig verzetten tegen een afbraak van de financiele middelen en gemeentelijke bevoegdheden die belangrijk zijn als stu- ringsinstrument voor de kwaliteit van de lokale samenleving. Volgens de notitie volkshuisvesting van de gemeente getiteld 'Van plan naar strategie' stelt zij dat de noodzaak om als ge meente samen met de partners op de woningmarkt aktief ver- antwoordelijk te zijn voor de lokale volkshuisvesting overeind blijft SCHIEDAM Ook al stond Ko- ninginnedag 1995 natuurlijk ook dit jaar weer in de eerste plaats in het teken van de viering van diver se 'koninklijke' verjaardagen en die van Koningin Beatrix in het bijzonder, door de aanwezigheid van enige bijzondere genodigden was er dit keer echter ook volop aandacht voor een levensreddende operatie uit het verleden, Zaterdag 29 april was het namelijk ook pre- cies vijftig jaar geleden dat Lan caster Bommenwerpers van de Royal Air Force voor het eerst voedsel uitwierpen voor de honge- rende bevolking in het Westelijk deel van Nederland. Om de dank voor deze Operatie Manna nog eenmaal zichtbaar te maken, zijn tussen 28 april en 6 mei een 200-tal voormalige voedseldroppers uitge- nodigd om in ons land diverse fes- tiviteiten rond 50-bevrijding bij te wonen. Een hoogtepunt van het bezoek was ongetwijfeldTiet over- vliegen van de voormalige drop- pingsvelden; de laatste herinnering aan die prachtige aktie van toen. Ook Schiedam, Vlaardingen en Maassluis vormden natuurlijk een onderdeel van de vliegroute. On- der leiding van de Koninklijke Luchtmacht vloog de formatie, be- staande uit propellertoestellen van onder andere de luchtmachten van Groot-Brittanie, de Verenigde Sta- ten, Canada en Polen, rond het middaguur boven de Noordelijke Waterweggemeenten onder het toeziend oog van zeer vele belang stellenden aan de grond. De gemeente ziet de primaire aan leiding voor het voeren van een volkshuisvestingsbeleid in de spe- cifieke aandacht voor de positie van lagere inkomensgroepen en andere aandachtsgroepen op de woningmarkt. Van de 33.182 wo- ningen die Schiedam begin 1994 telde, bestond zeventig procent uit huurwoningen en 'slechts' drieen- twintig procent uit koopwoningen. Ruim zeventig procent van het to- tale aantal huurwoningen behoor- de daarnaast weer tot de zoge- naamde goedkope voorraad, wo- ningen met een huur tot fl.488,- per maand. In Schiedam zijn de meeste huishoudens die tot de la gere inkomensgroepen behoren gehuisvest in de voor hen bestem- de goedkope huursector. Daar het gemiddelde inkomen in Schiedam lager is dan de landelijk geldende grens, is hier een verhoudingsge- wijs groot aantal goedkope wonin- gen in alle categorieen nodig. Omdat nieuwbouw van goedkope woningen praktisch uitgesloten is, blijven deze huurders aangewezen op de bestaande voorraad wonin gen. De voorraad goedkope huur woningen staat echter door diverse klein Zie elders in deze courant oorzaken, waarvan de noodzaak tot huurverhoging ten gevolge van het rijksbeleid er een is, onder gro te druk. Die druk kan zelfs in de toekomst nog groter worden als met het plan om alle gemeenten in de regio vanaf 1 januari 1997 met hetzelfde aanbodmodel te laten werken niet heel zorgvuldig zal worden omgegaan. Op het sympo sium 'Een krant voor de woningen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam' dat onlangs in Maas sluis werd gehouden, sprak wet- houder Reijnhout zich over deze kwestie echter duidelijk uit en pleitte dat te alien tijde voorkomen moest worden dat Schiedam 'ge- straft' zou worden voor haar beleid uit het verleden. ..Schiedam heeft een redelijk grote voorraad goed kope huurwoningen, maar daar hebben wij ons jarenlang hard voor gemaakt", aldus Reijnhout. „Er zijn in de regio gemeenten waar te weinig van dergelijke wo ningen zijn in verhouding tot de omvang van de doelgroep. Wan- neer de regio in 1997 open zal zijn zullen we dus moeten voorkomen dat minder draagkrachtige wo- ningzoekenden uit die gemeenten de Schiedamse woningvoorraad onder grote druk gaan zetten". Doordat alleen al zoveel Schiedammers aangewezen zijn op de bestaande goedkope voorraad zal het van groot belang zijn dit segment van de woningvoorraad ook in de toekomst op peil te hou- den. Ook de bevordering van de doorstroming door strategische nieuwbouw zal hier volgens Reijn hout alleen maar door toe nemen. Deze doorstroming zal echter geen doel op zich moeten worden. „Wij moeten er voor waken dat er te eenzijdig opgebouwde wijken ont- staan. Schiedam probeert dan ook om door middel van woningverbe- tering, sloop en nieuwbouw zo ge- differentieerd mogelijke wijken te realiseren." Toch moet ook hier de nodige voorzichtigheid worden be- tracht. Omdat nieuwbouw geen vergelijkbaar alternatief biedt wat huurprijs betreft, zal men uitermate voorzichtig om moeten gaan met de bestaande voorraad huizen. Eenmaal gesloopte woningen kun- nen immers niet meer worden ver- vangen. 70* Horn maakt plaats voor meuwe keukens. Alle showroommodellen worden nu verkocht met KORTINGEN TOT 70%!!! Profiteer nu, en laat deze UNIEKE KANS met aan u voorbi/gaan v dorzo EEN EIGENMANIER VAN LEVEN Uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14, 3133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 SCHIEDAM Denksportcen- trum Brandersstad organiseert op zaterdag 20 mei in samenwerking met de Nederlandse bridgebond voor de eerste maal een groot kroe- genbridge toemooi. Dit landelijk aangekondigde evenement zal de gehele dag plaatsvinden in de bin- nenstad van Schiedam. Ongeveer 250 mensen lopen 10 van de 15 ge- selekteerde kroegen of restaurants af, waar telkens drie spellen bridge worden gespeeld. Tussen de ron- den door is er voldoende tijd om in het centrum sfeer te proeven van de molendag. Gezien de ervarin- gen in andere steden moet de bridge kroegentocht het hoogte punt worden van het bridgesei- zoen. Zowel sterke als beginnende bridgers kunnen aan de happening deelnemen. Deelname kost fl.60,- inclusief lunch. De inschrijving sluit op 6 mei. Inlichtingen bij DC Brandersstad (010-4736466). SCHIEDAM De vertegenwoor- digers van de winkeliersverenigin- gen Hoogstraat. Broersvest, Broersveld en dam hebben geza- menlijk besloten dat de koopavond op donderdag 4 mei komt te ver- vallen en dat de winkels ook op 5 mei gesloten zullen zijn. SCHIEDAM Ter gelegenheid van de landelijke manifestatie 'De Vijftigste mei' organiseert het Stedelijk Museum Schiedam de tentoonstelling 'Schaduwen over Schiedam, gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezet- tingsjaren 1940-'45'. Deze ten toonstelling is totstandgekomen op initiatief van de Werkgroep Tweede Wereldoorlog van de Historische Vereniging Schiedam en georganiseerd in sa menwerking met het Gemeente Archief Schiedam. De tentoon stelling schetst een beeld van het leven in Schiedam tijdens het be- zettingsjaren aan de hand van veelal uniek archiefmateriaal en archivalia. Het merendeel van het getoonde materiaal heeft recht- streeks betrekking op de Schiedamse situatie tijdens de oorlogsjaren. Naast een aantal al gemene affiches van bekendma- kingen van de bezetter, die het toenmalige stadsbestuur, vaak in opdracht van de Duitsers, liet opplakken. Vermeldenswaard is het affiche, waarop de Schiedam mers werden gesommeerd om na zes uur 's avonds binnen te blij ven als vergelding voor het feit, dat men een aantal gevangenge- nomen geallieerde piloten had toegejuicht. Ook is te lezen hoe de vergeldingsacties van de Duit sers gedurende de bezetting een steeds grimmiger karakter kre- gen. Veel Schiedammers zullen zich de zogenaamde 'noodkacheltjes' nog herinneren, het bombardement op Wilton Feijenoord en de Parallelweg, maar ook de NSB-onderschei- dingstekens en uniformen. De tentoonstelling 'Schaduwen over Schiedam gebeurtenissen en belevenissen tijdens de be- zettingsjaren 1940-1945' is te zien van 29 april tot en met 5 juni 1995 In het stedelijk Mu seum Schiedam aan de Hoogs traat 112. jjj - mmmm Met royale, soepel vallende rug- en vaste stevige zitkussens rondom bekleed met moderne flockstof. Nu als 2,5 2 zits. Magazijnprijs van111498.'voor VRUDAG^ME^ES^^^ Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel. tel. 010-4518844. Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid. tel. 010-4852273. Lichtste spiegelreflexcamera Belichtingsmogelijkheden: Program, Diafragma voorkeuze, Sluitertijden voorkeuze, Manual Program-AE 35-80 II objectief LCD display Autowind/rewind Ingebouwde zelfdenkende flitser met rode ogen reductie Inruil goedwerkende spiegelreflexcamera IN FORMATIE TELEFOON 010-4359061

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 1